งานสัมมนา (6 กันยายน 2556)

การสัมมนา เรื่อง การรับรองโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อขอยกเว้นภาษี 200%

วัตถุประสงค์
•    เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการพิจารณารับรองโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่มีความทันสมัย
•    เพื่อประชาสัมพันธ์และเตรียมความพร้อมการบริการรับรองโครงการวิจัยผ่านระบบ RDC Online ที่จะนำมาใช้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการภาคเอกชนในปีงบประมาณ 2557
•    เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และปัญหาต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน เกี่ยวกับมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา