กิจกรรมประชาสัมพันธ์เผยแพร่

“แนวทางการนำเสนอรายละเอียดข้อมูลโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและซอฟต์แวร์ (IT/Software) เพื่อขอการรับรองมาตรการยกเว้นภาษี 200%”

วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 – 11.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Cisco Webex Events

 

23 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา สวทช. โดยงานกระตุ้นการวิจัยและพัฒนาภาคเอกชน (RDI) ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เผยแพร่ เรื่อง “แนวทางการนำเสนอรายละเอียดข้อมูลโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและซอฟต์แวร์ (IT/Software) เพื่อขอการรับรองมาตรการยกเว้นภาษี 200%” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของมาตรการยกเว้นภาษีนิติบุคคล สำหรับรายจ่ายเพื่อทำการวิจัยฯ รวมถึงสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการนำเสนอรายละเอียดข้อมูลโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและซอฟต์แวร์ (IT/Software) ให้ผู้ประกอบการเอกชน ในรูปแบบออนไลน์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 

 

ในการจัดงานได้รับเกียรติจาก คุณภาณุทัต ธรรมบุศย์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการทางการเงินเพื่อนวัตกรรม (IFS) ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สวทช. กล่าวเปิดงาน โดยคุณภาณุทัต กล่าวว่า จากการทำงานของ สวทช. ในการรับรองความเป็นงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับสิทธิยกเว้นภาษี ในช่วง 5-6 ปี ที่ผ่านมาพบว่า มีโครงการวิจัยฯ ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและซอฟต์แวร์ (IT/Software) ยื่นขอรับรองจาก สวทช. จำนวนมาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการเอกชนเริ่มมีความสนใจและให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและซอฟต์แวร์มาใช้ในธุรกิจเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถยื่นขอรับรองโครงการด้าน IT/Software ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น ผู้จัดงานจึงเห็นควรสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของมาตรการยกเว้นภาษีนิติบุคคลสำหรับรายจ่ายเพื่อทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม และแนวทางการนำเสนอรายละเอียดข้อมูลโครงการด้าน IT/Software ให้แก่ผู้ประกอบการที่มีรายจ่ายเพื่อทำการวิจัยฯ ด้าน IT/Software ที่เข้าข่ายจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ผ่านกิจกรรมที่จัดขึ้น”

 

 

ภายในงานผู้เข้าร่วมงานได้รับฟังการบรรยายเรื่อง “มาตรการยกเว้นภาษี 200%” โดย คุณพรศิริ ทองเปรม รักษาการ ผู้จัดการงานกระตุ้นการวิจัยและพัฒนาภาคเอกชน (RDI) สวทช. ซึ่งได้ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ มาตรการยกเว้นภาษี 200% ให้ผู้ประกอบการได้เข้าใจในรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการรยกเว้นภาษี 200%

 

 

 

 

และ highlight ของงาน เป็นการบรรยาย ในหัวข้อ เรื่อง “แนวทางการนำเสนอรายละเอียดข้อมูลโครงการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและซอฟต์แวร์ (IT/Software)” โดย ผศ.ดร.บุญสิทธิ์ ยิ้มวาสนา จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และรองประธานคณะทำงานกำหนดรายการตรวจสอบและหลักเกณฑ์การพิจารณารับรองโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและซอฟต์แวร์ ได้บรรยายเจาะลึกถึงแนวทางในการจัดทำข้อเสนอโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและซอฟต์แวร์ (IT/Software) ให้ผู้ประกอบการเอกชน เพื่อขอการรับรองมาตรการยกเว้นภาษี 200%

 

 

 

  

จากการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการเอกชน หน่วยงานรัฐ และมหาวิทยาลัย ลงทะเบียนเข้าร่วมงานกว่า 300 คน จากกว่า 150 หน่วยงาน นอกจากนี้ สำหรับผู้ประกอบการที่รับฟังแล้ว ต้องการจะเจาะลึกแนวทางการเขียนโครงการ ด้าน IT/Software ทาง สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต สวทช. (CFA) มีจัดเตรียมหลักสูตร สัมมนาอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำข้อเสนอโครงการฯ ด้าน IT/Software เจาะลึกเฉพาะองค์กร สำหรับหน่วยงานที่สนใจ และยังมี หลักสูตร : เทคนิคการจัดทำข้อเสนอโครงการฯเพื่อขอรับรองโครงการวิจัยฯ ตามมาตรการยกเว้นภาษี สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการเข้าร่วมอบรมเพิ่มเติม รวมทั้งยังมี หลักสูตร : ระบบสนับสนุนการดำเนินงานรับรองโครงการวิจัยฯ ของผู้ประกอบการเอกชน : RDC Online สำหรับผู้ประกอบการอีกด้วย

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต สวทช. (CFA) 02-644 8150 ต่อ 81900 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เอกสารประกอบการบรรยาย มาตรการยกเว้นภาษี 200%

คำถามจากผู้ร่วมงาน