ASOCIO มอบรางวัล ASOCIO 2017 สาขา Digital Government Award ให้กับ สวทช. ที่ยกระดับการพัฒนางานด้าน ICT

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้นำระบบสนับสนุนการดำเนินงานรับรองโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (RDC Online System) มาใช้ในการตรวจสอบและรับรองให้กับผู้ประกอบการที่ยื่นขอรับรองโครงการวิจัยเพื่อขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี 300%  ซึ่งระบบนี้ได้รับรางวัล ASOCIO 2017 Digital Government Award จาก ASOCIO : Asian – Oceanian Computing Industry Organization เมื่อ 12 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ในงาน The 21st World Congress on Information Technology ระหว่างวันที่ 10 – 13 กันยายน 2560 ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน  โดยมี คุณสุวิภา วรรณสาธพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. เข้ารับมอบรางวัลจากมิสเตอร์เดวิด วอง - ASOCIO Chairman

 

 

 

ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) ที่ได้เข้าร่วมกับหน่วยงานนานาชาติระดับเอเชีย – แปซิฟิกของ ASOCIO ส่งเสริมความสัมพันธ์กับกลุ่มสมาชิกให้มีโอกาสต่อยอดด้านธุรกิจ ซึ่ง ATCI ได้เผยแพร่โครงการ ASOCIO Awards นี้ไปยังผู้ประกอบการไทยในทุกๆ องค์กรธุรกิจ เพื่อสร้างความตระหนักและการตื่นตัวในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ในองค์กร เพื่อให้บริษัท สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรธุรกิจต่างๆ สามารถนำมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม ถือเป็นการยกระดับการพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศอีกทางหนึ่งด้วย

 

 

สำหรับโครงการ ASOCIO Award 2017  ประกอบด้วย 4 สาขาสำคัญได้แก่ 1) ASOCIO Outstanding ICT Computer 2) Outstanding User Organizations 3) Digital Government 4) ICT Education สนับสนุนให้ผู้ประกอบการในทุกๆ องค์กรธุรกิจมีโอกาสสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และเปิดโลกทัศน์ รวมถึงแสดงศักยภาพของผู้แข่งขันทางธุรกิจด้านซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และโซลูชันต่างๆ ในระดับภูมิภาคอาเซียน และเอเชียแปซิฟิก  ซึ่ง สวทช. เป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้พัฒนาและนำระบบ RDC Online มาใช้เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในเวทีระดับสากล สร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการไทย