บัญชีรายชื่อของผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

 

ลำดับ เลขที่ผู้ประกอบการ ชื่อองค์กร
1 001 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
2 002 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
3 003 บริษัท แอ๊ดวานซ์อาเชี่ยน จำกัด
4 004 บริษัท กุลวงศ์ จำกัด
5 005 บริษัท จีเอฟซีเอ จำกัด
6 006 บริษัท แพ็คกิ้ง แอ็ก จำกัด
7 007 บริษัท แอ็กโกร (ประเทศไทย) จำกัด
8 008 บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
9 009 บริษัท สินธรา จำกัด
10 010 บริษัท สเปเชี่ยลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด
11 011 บริษัท ซอฟต์สแควร์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
12 012 บริษัท แพค คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
13 013 บริษัท แพค เทคโนเวชั่น จำกัด
14 014 บริษัท เฮเดล เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
15 015 บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด
16 016 บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 4 กันยายน 2566

รายละเอียดและสถานะของผู้ประกอบการที่ผ่านการตรวจประเมินและรับรองระบบ RDIMS