เอกสารนำเสนอ

 

       

 

 

  เอกสารประกอบการแถลงข่าว :

ผลการสำรวจมูลค่าตลาดสื่อสาร ประจำปี 2559 และประมาณการปี 2560

วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560


   
  เอกสารประกอบการแถลงข่าว :

ผลการสำรวจมูลค่าตลาดสื่อสาร ประจำปี 2559 และประมาณการปี 2560

วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560

   
เอกสารประกอบการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อตรวจสอบ :

ผลการสำรวจมูลค่าตลาดสื่อสาร ประจำปี 2559 และประมาณการปี 2560

วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560
 
   
  เอกสารประกอบงานแถลงข่าว : 

ผลการสำรวจมูลค่าตลาดสื่อสารของประเทศไทย ประจำปี 2558 และประมาณการปี 2559

และเสวนาหัวข้อ “ผู้ประกอบการไทยพร้อมหรือไม่ ในยุคการเปลี่ยนสู่ดิจิทัล”

วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2559

   
  เอกสารประกอบการแถลงข่าว :

ผลการสำรวจมูลค่าตลาดสื่อสารของประเทศไทย ประจำปี 2557 และประมาณการปี 2558

และเสวนาหัวข้อ “การพัฒนาโครงข่ายบรอดแบนด์ เพื่อฐานรากเศรษฐกิจดิจิทัลไทย”


วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2558
 
   
  เอกสารประกอบการแถลงข่าว :

ผลการสำรวจมูลค่าตลาดคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ตลาดบริการด้านคอมพิวเตอร์ และ

ตลาดอุปกรณ์เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ของประเทศไทย ประจำปี 2557 และประมาณการปี 2558

วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2558
 
   
  เอกสารประกอบการแถลงข่าว :

ผลการสํารวจมูลค่าตลาดสื่อสารและตลาดคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ของประเทศไทย

วันศุกร์ ที่ 20 ธันวาคม 2556 
   
  เอกสารประกอบการเสวนา:

หัวข้อ "มองตลาดไอซีทีปี 2557: แนวโน้มตลาดกับการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศ"

วันศุกร์ ที่ 20 ธันวาคม 2556