โครงการวิจัยของฝ่ายวิจัยนโยบาย ปี 2561

 

1. การสำรวจข้อมูลอินเทอร์เน็ตและศึกษามูลค่าตลาดสื่อสารของประเทศไทย ปี 2557-2559


2. โครงการที่ปรึกษาจัดทำแผนที่นำทางการควบคุมคุณภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบบูรณาการ


3. Translational Research Model: ผลงาน สวทช.


4. STI Infrastructure: ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน วทน.


5. NSTDA Transformation : ศึกษาสถาบันวิจัยต่างประเทศ


6. การจัดทำแผนที่นำทาง ด้านเทคโนโลยีเพื่อรองรับการขับเคลื่อนระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ


7. Market Intelligence


8. Policy Watch