Up

(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2562-2571)

บทที่ 1 โครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพกับระบบนวัตกรรมของประเทศ
บทที่ 2 ภาพรวม นโยบาย และแผนของไทยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพ
บทที่ 5 ปัจจัยความสำเร็จ ข้อจำกัด และการติดตามประเมินผล
บทที่ 3 สถานภาพอุตสาหกรรมของไทยและต่างประเทศ
บทที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศ ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2562-2571)
 
 
Powered by Phoca Download