OPR

งานวิจัยนโยบายองค์กร

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย  ถนนพหลโยธิน

ตำบลคลองหนึ่ง  อำเภอคลองหลวง

จังหวัดปทุมธานี 12120

 

โทรศัพท์  0-2564-7000 ต่อ 71850-71868

โทรสาร   0-2564-7060