map-nstda 

 

ฝ่ายวิจัยนโยบาย (Policy Research: PRS)  เป็นหน่วยงานภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติที่จัดตั้งขึ้นจากการปรับโครงสร้างในปีงบประมาณ 2554 ทำให้มีการโยกย้ายฝ่ายวิจัยกลยุทธ์และดัชนีอุตสาหกรรม (Strategy Research and Industry Indicator: SRII) เดิมภายใต้ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และปัจจุบันย้ายมาสังกัดส่วนงานกลาง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  พร้อมปรับชื่อใหม่เป็น ฝ่ายวิจัยนโยบาย ต่อมาในปี 2562 มีการปรับปรุงโครงสร้าง ปรับชื่อใหม่เป็น งานวิจัยนโยบายองค์กร และขยายภารกิจ เพื่อให้ สวทช. มีแผนกลยุทธ์เป็นเครื่องมือในการบริหารอย่างเป็นระบบ รวมถึงเป็นเครื่องมือในการติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมผลงานเชิงกลยุทธ์ของ สวทช. ให้ สวทช. บรรลุถึงผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้  

 

 

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

งานวิจัยนโยบายองค์กร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)   

          111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย  ถนนพหลโยธิน

 ตำบลคลองหนึ่ง  อำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี 12120

โทรศัพท์  0-2564-7000 ต่อ 71850-71868
โทรสาร  0-2564-7060        

แผนที่การเดินทางและผังอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

Science Park Map