_______________________________________________________

 

 

 
ครั้งที่ ๑: วันศุกร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.

ครั้งที่ ๒: วันศุกร์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม SD-๖๐๑ ชั้น ๖ อาคารสราญวิทย์ (อาคาร ๑๒)

สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

 

 
   

 

________________________________

ข่าวกิจกรรม

คลังภาพ

รายงานวิชาการ

เอกสารนำเสนอ

เอกสารนำเสนอ

บทความ

หนังสือ