แบบประเมิน

 

          ท่านสามารถศึกษาบทนำของรายงานเชิงวิเคราะห์ เรื่อง สถานภาพปัจจุบันและสัญญาณอนาคตของอุตสาหกรรม

ที่เกี่ยวข้องกับ 10 TDGs ของ สวทช. ได้ที่นี่ และศึกษารายงานเชิงวิเคราะห์ในแต่ละอุตสาหกรรมได้ตามข้อมูลด้านล่าง

 

อุตสาหกรรมเกษตรแม่นยำ

(Precision Agriculture)

 

รายงานเชิงวิเคราะห์

-แบบประเมินอุตสาหกรรม Precision Agriculture

 

อุตสาหกรรมอาหารคนและอาหารสัตว์

(Food & Feed)

 

รายงานเชิงวิเคราะห์

แบบประเมินอุตสาหกรรม Food & Feed

 

 

อุตสาหกรรมการแพทย์แบบแม่นยำ

(Precision Medicine)

 

 

รายงานเชิงวิเคราะห์

แบบประเมินอุตสาหกรรม Precision Medicine

 

 

อุตสาหกรรมชีวเวชภัณฑ์

(Biophamaceutical)

 

รายงานเชิงวิเคราะห์

- แบบประเมินอุตสาหกรรม Biophamaceutical

 

 

อุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ

(Biochemistry)

 

รายงานเชิงวิเคราะห์

แบบประเมินอุตสาหกรรม Biochemistry

 

 

อุตสาหกรรมเวชสำอาง

(Cosmeceutical)

 

รายงานเชิงวิเคราะห์

แบบประเมินอุตสาหกรรม Cosmeceutical

 

 

อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์

(Medical Devices)

 

รายงานเชิงวิเคราะห์

แบบประเมินอุตสาหกรรม Medical Devices

 

 

อุตสาหกรรมอุปกรณ์ที่ใช้ได้

ทั้งในภาคพลเรือนและด้านความมั่นคง

(Dual Use)

รายงานเชิงวิเคราะห์

- แบบประเมินอุตสาหกรรม Dual Use

 

 

อุตสาหกรรมการขนส่ง

(Mobility)

รายงานเชิงวิเคราะห์

- แบบประเมินอุตสาหกรรม Mobility

 

อุตสาหกรรมพลังงาน

(Energy)

รายงานเชิงวิเคราะห์

แบบประเมินอุตสาหกรรม Energy 

 

      ________________________________

ข่าวกิจกรรม

คลังภาพ

รายงานวิชาการ

เอกสารนำเสนอ

เอกสารนำเสนอ

บทความ

หนังสือ