1 / 501   
จำนวนที่พบ  10003 รายการ
Clear   Condition :
1620972204862019-12-11สำนักงานกลางประกวดราคาเช่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 3/2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-biddingประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
2620972204862019-12-11สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประกวดราคาเช่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 3/2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-biddingประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
3621071971212019-12-11ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติประกวดราคาซื้อเตาเผาไฟฟ้าอุณหภูมิสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-biddingประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
4621071971212019-12-11สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประกวดราคาซื้อเตาเผาไฟฟ้าอุณหภูมิสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-biddingประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
5621072992402019-12-11ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติจ้างปรับปรุงเครื่องมืออ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐาน EPUB3 บนระบบปฏิบัติการ Android และ iOS ให้รองรับการแสดงผลคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
6621072992402019-12-11สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจ้างปรับปรุงเครื่องมืออ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐาน EPUB3 บนระบบปฏิบัติการ Android และ iOS ให้รองรับการแสดงผลคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
7621172162752019-12-11สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจ้างจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์ระบบความหลากหลายทางชีวภาพ Thai2Bio โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศราคากลาง
8621173208272019-12-11ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติซื้อQlik Sense Enterprise และ GeoServer โดยวิธีคัดเลือกคัดเลือกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
9621173208272019-12-11สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติซื้อQlik Sense Enterprise และ GeoServer โดยวิธีคัดเลือกคัดเลือกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
10621173348022019-12-11ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติประกวดราคาซื้อระบบการสื่อสารและเก็บข้อมูลจากเซนเซอร์อุตสาหกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-biddingร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
11621173348022019-12-11สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประกวดราคาซื้อระบบการสื่อสารและเก็บข้อมูลจากเซนเซอร์อุตสาหกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-biddingร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
12621174435802019-12-11สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติซื้อเครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็ง (Freeze dryer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
13621270225402019-12-11ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติจ้างบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
14621270225402019-12-11สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจ้างบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
15621270295862019-12-11ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติซื้อเป้าทองคำชนิดเม็ด (Gold target) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
16621270295862019-12-11สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติซื้อเป้าทองคำชนิดเม็ด (Gold target) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
17621271118272019-12-11สำนักงานกลางจ้างดำเนินการจัดอบรมหลักสูตร (CompTIA Network+) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
18621271118272019-12-11สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจ้างดำเนินการจัดอบรมหลักสูตร (CompTIA Network+) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
19621271338222019-12-11ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลแบบพกพา จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
20621271338222019-12-11สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลแบบพกพา จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก