1 / 396   
จำนวนที่พบ  7912 รายการ
Clear   Condition :
1620573707612019-08-21ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับสำรองข้อมูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-biddingประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
2620573707612019-08-21สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับสำรองข้อมูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-biddingประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
3620672910852019-08-21ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติซื้อเครื่องแยกสารชีวโมเลกุลให้บริสุทธิ์ขนาดเล็ก (FPLC) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
4620672910852019-08-21สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติซื้อเครื่องแยกสารชีวโมเลกุลให้บริสุทธิ์ขนาดเล็ก (FPLC) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
5620674626192019-08-21ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติจ้างจ้างวิเคราะห์ตัวอย่าง Beauveria bassiana และ Metarhizium anisopliae โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศราคากลาง
6620674626192019-08-21ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติจ้างจ้างวิเคราะห์ตัวอย่าง Beauveria bassiana และ Metarhizium anisopliae โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
7620674626192019-08-21สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจ้างจ้างวิเคราะห์ตัวอย่าง Beauveria bassiana และ Metarhizium anisopliae โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศราคากลาง
8620674626192019-08-21สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจ้างจ้างวิเคราะห์ตัวอย่าง Beauveria bassiana และ Metarhizium anisopliae โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
9620774414732019-08-21สำนักงานกลางจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างลานจอดรถกลางแจ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
10620774414732019-08-21สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างลานจอดรถกลางแจ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
11620775636482019-08-21ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติประกวดราคาซื้อเครื่องกัดอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-biddingร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
12620775636482019-08-21สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประกวดราคาซื้อเครื่องกัดอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-biddingร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
13620870127072019-08-21ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติประกวดราคาซื้อเครื่องกลึงอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-biddingร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
14620870127072019-08-21สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประกวดราคาซื้อเครื่องกลึงอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-biddingร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
15620870372702019-08-21ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติซื้อเครื่อง Vanquish Flex UHPLC System โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
16620870372702019-08-21สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติซื้อเครื่อง Vanquish Flex UHPLC System โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
17620871228962019-08-21ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติจ้างเหมางาน ในโครงการ การพัฒนากระบวนการผลิต Fructooligosaccharide (FOS) ในระดับต้นแบบกึ่งอุตสาหกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
18620871228962019-08-21สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจ้างเหมางาน ในโครงการ การพัฒนากระบวนการผลิต Fructooligosaccharide (FOS) ในระดับต้นแบบกึ่งอุตสาหกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
19620871877402019-08-21ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติประกวดราคาซื้อระบบการสื่อสารและเก็บข้อมูลจากเซนเซอร์อุตสาหกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-biddingร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
20620871877402019-08-21สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประกวดราคาซื้อระบบการสื่อสารและเก็บข้อมูลจากเซนเซอร์อุตสาหกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-biddingร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา