Targeted Output Profile

TOPs

TOP1 การรับมือภัยพิบัติโรคระบาด และนวัตกรรมสำหรับชีวิตวิถีใหม่

วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสำหรับการป้องกัน รับมือ หรือตรวจวัด เพื่อการรับมือปัญหาภัยพิบัติโรคระบาด เช่น โรค COVID-19 และโรคระบาดอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นที่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศ

  • นวัตกรรมการสั่งทำงานแบบไร้สัมผัส
  • นวัตกรรม Sensors สำหรับรับมือภัยโรคระบาด
  • หุ่นยนต์และระบบอัจฉริยะสำหรับกำจัดเชื้อโรค

TOP2 การรับมือภัยต่อระบบพลังงานและนวัตกรรมด้านพลังงานสำหรับกิจการความมั่นคง

วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสำหรับการสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพแหล่งจ่ายพลังงาน เพื่อให้เกิดความมั่นคงด้านพลังงานภายในประเทศ มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาจากวัตถุดิบภายในประเทศเพื่อความมั่นคงและแบตเตอรี่ปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนภายในประเทศ

  • 1 ระบบเซลล์จ่ายพลังงานที่ประกอบขึ้นจากวัตถุดิบภายในประเทศเพื่อความมั่นคง
  • 2 แบตเตอรี่ปลอดภัย และประสิทธิภาพสูง

TOP3 การรับมือภัยพิบัติทางน้ำและอากาศเพื่อความยั่งยืน

วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสำหรับรับมือปัญหาภัยพิบัติ โดยมุ่งเน้นการรับมือกับปัญหาจากมลพิษ และเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ เช่น มลพิษทางน้ำและอากาศ ปัญหาภัยแล้งและปัญหาไฟป่า

  • 1 นวัตกรรมสำหรับแก้ปัญหามลพิษทางอากาศและไฟป่า
  • 2 นวัตกรรมสำหรับแก้ปัญหามลพิษและภัยพิบัติทางน้ำ

TOP4 การรับมือด้านความไม่สงบ อาชญากรรมและนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคง

วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสำหรับนวัตกรรมสำหรับการรับมือภัยจากความไม่สงบ อาชญากรรม และสนับสนุนการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคง

  • 1 ระบบการตรวจวัดสารเสพติด
  • 2 อาชญากรรมด้านสารสนเทศ ความปลอดภัย
  • 3 วัสดุขั้นสูง (Advance Material) สำหรับภารกิจด้านความมั่นคง