สวทช. ส่งมอบเครื่องฆ่าเชื้อโรคด้วยวิธีการฉายแสง UV-C แก่วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นำโดย นางกุลประภา นาวานุเคราะห์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. ได้ส่งมอบเครื่องฆ่าเชื้อโรคด้วยวิธีการฉายแสง UV-C แก่วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อนำไปใช้ระหว่างดำเนินโครงการวิจัยที่ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการวิจัยค่อนข้างมาก เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของการติดเชื้อไวรัส COVID-19 จึงได้ติดต่อขอความอนุเคราะห์เครื่องฆ่าเชื้อโรคด้วยวิธีการฉายแสง UV-C  เพื่อนำไปใช้กำจัดเชื้อโรคที่อยู่บนพื้นผิวและละอองฝอยในอากาศ

Last update: 5 JULY 2021