สวทช. ให้ความอนุเคราะห์นวัตกรรมหุ่นยนต์ฆ่าเชื้อโรคด้วยแสง UVC แก่สำนักทะเบียนอำเภอคลองหลวง

          เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นำโดย ดร.ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (NSD) พร้อมด้วยทีมนักวิจัยผู้พัฒนานวัตกรรมเครื่องกำจัดเชื้อโรคด้วยวิธีฉายแสงยูวีซี (UV-C GIRM ZABER STATION) ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ได้ผ่านการทดสอบว่าสามารถฆ่าเชื้อโรค COVID-19 ได้เป็นอย่างดี ซึ่งในการนี้สวทช. ได้ให้ความอนุเคราะห์เครื่อง UV-C GIRM ZABER STATION ให้แก่สำนักทะเบียนอำเภอคลองหลวง โดยมีนายอำเภอ นิติชัย วิริยานนท์ นายอำเภอคลองหลวง เป็นผู้มารับมอบด้วยตนเอง

          สำนักทะเบียนอำเภอคลองหลวง ซึ่งเป็นสถานที่บริการประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในพื้นที่คลองหลวง โดยได้รองรับประชาชนที่มาใช้บริการกว่า 400 คนต่อวัน เนื่องด้วยสถานการณ์โรคระบาดของไวรัส COVID-19 แล้วนั้น เครื่อง UV-C GIRM ZABER STATION จะช่วยเสริมสร้างความมั่นในและความปลอดภัยให้ข้าราชการและบุคลากรของที่ว่าการคลองหลวง รวมไปถึงประชาชนที่เข้ามาใช้บริการได้เป็นอย่างดี

Last update: 5 JULY 2021