Graphene And Printed Electronics For Dual-Use Application Research Division

ฝ่ายวิจัยกราฟีนและนวัตกรรมการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์

“กราฟีนวัสดุเปลี่ยนโลก”

   ฝ่ายวิจัยกราฟีนและนวัตกรรมการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นกลุ่มแรกในประเทศไทยที่สังเคราะห์กราฟีนได้ ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เอกชนทำผลิตภัณฑ์หมึกนำไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์กราฟีนแรกที่ทำโดยคนไทยคือหมึกนำไฟฟ้ากราฟีนที่ใส นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยเกี่ยวกับกราฟีน เช่น sensor แบตเตอรี่ 3D printing งานที่ทำต่อไปคือ เอากราฟีนไปผสมในพลาสติกชีวภาพทำให้เหนียวขึ้นและเปราะน้อยลงและนำไฟฟ้าได้ด้วย

   มุ่งเน้นการพัฒนาเพื่อนำโลกไปสู่เทคโนโลยีด้านวัสดุแห่งอนาคต โดยปัจจุบันได้มีการนำกราฟีนมาผสมกับพอลิเมอร์เพื่อเพิ่มคุณสมบัติในหลายด้าน โดยเฉพาะในด้านทางกล และการเพิ่มความสามารถทางด้านการนำไฟฟ้า โดยพบว่าการนำกราฟีนมาผสมกับพอลิเมอร์ที่มีความสามารถในการนำไฟฟ้าอย่าง พอลิอะนิลีน และพอลิเอทิลไดออกซีไทโอฟีน สามารถเพิ่มคุณสมบัติในเรื่อง การนำไฟฟ้า (conductivity) และความยืดหยุ่น (flexibility) โดยที่ยังคงความใส (transparency) อีกทั้งยังมีความเสถียร (stability) ที่อุณหภูมิสูงได้ วัสดุผสมระหว่างกราฟีนกับพอลิเมอร์สามารถเตรียมได้ในรูปของสารละลาย และถูกนำไปใช้ได้ด้วยหลายวิธี เช่น การเคลือบแบบหมุนเหวี่ยง (spin- coating) การเคลือบแบบพ่น (spray coating) หรือด้วยเทคนิคการพิมพ์แบบต่างๆ ได้แก่การพิมพ์แบบอิงก์เจ็ต (Ink jet printing) การพิมพ์แบบพิมพ์สกรีน (screen printing) การพิมพ์แบบเฟล็กโซ (flexo Printing) และการพิมพ์แบบกราเวียร์ (gravure Printing) ปัจจุบันพบว่า มีการนำเทคนิคการพิมพ์แบบอิงก์เจ็ตมาประยุกต์ใช้สำหรับเตรียมเซ็นเซอร์ทางชีวภาพ หรือ ไบโอเซ็นเซอร์ ก๊าซเซ็นเซอร์ และ ทรานดิวซ์เซอร์ต่างๆ ดังนั้นเทคนิคการพิมพ์แบบอิงก์เจ็ตจึงมีความเหมาะสมสำหรับนำมาประยุกต์กับการสร้างชั้นของวัสดุลงบนแผ่นฐานรองต่างๆ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับงานในด้านต่างๆ ได้ อาทิเช่น การพิมพ์ขั้วอิเล็กโทรด (electrode) ทรานซิสเตอร์ (transistor) อุปกรณ์บันทึกความจำ (memory device) เซลล์แสงอาทิตย์ (solar cell) เซ็นเซอร์ทางเคมีไฟฟ้า (electrochemical sensor) และ อุปกรณ์กักเก็บพลังงาน (energy storage device)

GPERD

ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมการสังเคราะห์กราฟีน (GFL)

ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมเซ็นเซอร์กราฟีน (GPL)

ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมกราฟีนสำหรับงานด้านพลังงาน (GEL)