ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมเซ็นเซอร์กราฟีน

Graphene Sensor Laboratory (GPL)

'Screen-Printed Graphene-Based Sensors'

  ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมเซนเซอร์กราฟีน (GPL) เน้นวิจัยและพัฒนาเซนเซอร์ด้วยวัสดุขั้นสูงนาโนกราฟีน (Graphene nanomaterials) โดยใช้เทคโนโลยีการพิมพ์สกรีน (Screen printing technology) ทำให้ได้เซนเซอร์กราฟีนชนิดพิมพ์ที่มีความไวสูง ต้นทุนต่ำ และมีกำลังผลิตในระดับอุตสาหกรรม เพื่อการประยุกต์ใช้งานเซนเซอร์ด้านความมั่นคงทางสังคม อาหาร การแพทย์ และสิ่งแวดล้อม โดยการวิจัยร่วมกับเครือข่ายต่างๆ เพื่อความเข้มแข็งของการวิจัย เช่น สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ และเครื่อข่ายจากมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศ ได้แพลตฟอร์มชุดตรวจ เช่น ชุดตรวจสารเสพติด ชุดตรวจเชื้อก่อโรคในอาหาร เซนเซอร์วัดสารเร่งเนื้อแดง และชุดตรวจเชื้อวัณโรค

งานวิจัยที่ผ่านมา