Data & Information Inteligent Analytic

ระบบสารสนเทศอัจฉริยะเพื่อเชื่อมโยง และตรวจสอบอาชญกรรมจากภาพ และข้อมูลอัตลักษณ์

            Data & Information Inteligent Analytic (IIN4) หรือ ระบบสารสนเทศอัจฉริยะเพื่อเชื่อมโยง และตรวจสอบอาชญกรรมจากภาพ และข้อมูลเชิงอัตลักษณ์เป็นระบบแพลตฟอร์มบริการข้อมูลการเฝ้าติดตามเป็นระบบกลางในการเก็บข้อมูลอัตลักษณ์ ต่างๆ เช่นข้อมูลผู้ก่ออาชญากรรม ภาพหน้าผู้ต้องหา ข้อมูลภาพรถ ข้อมูลป้ายทะเบียนรถ และอื่นๆ ที่ทำให้สามารถนำมาใช้ร่วมกับระบบประมวลผลภาพ Video analytic ต่างๆ ผ่านทางบริการของระบบโดยหน่วยงานนั้นๆ ทั้งนี้จะมีระบบบริหารจัดการข้อมูลที่มีความปลอดภัย สามารถนำไปขยายผลต่อได้

      โดยที่งานวิจัยของเรามุ่งเน้นในการพัฒนาระบบดังกล่าวให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งในเชิงพาณิชย์ และการประโยชน์ในการสืบสวนสอบสวน และการติดตามผู้ก่อคดีต่างๆของเจ้าหน้าที่ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยนำเอาระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการอ้างอ้างอิงเดิมที่มีอยู่ มาพัฒนาและต่อยอดเพื่อเชื่อมต่อกับระบบประมวลผลภาพเช่น ระบบรู้จำป้ายทะเบียนรถ และระบบรู้จำใบหน้า เพื่อให้ทำงานตรวจสอบและแจ้งเตือนอย่างอัตโนมัติ และต่อเนื่อง

งานวิจัยที่ผ่านมา

QFace: Face Recognition Access Control ระบบรู้จำใบหน้าอัตโนมัติ

FaceD-Tech: AI Face Tracking ระบบจดจำใบหน้าบุคคลฯ