สวทช. ส่งมอบเครื่องฆ่าเชื้อโรคด้วยวิธีการฉายแสง UV-C แก่วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต

By nsd2020

สวทช. ส่งมอบเครื่องฆ่าเชื้อโรคด้วยวิธีการฉายแสง UV-C แก่วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นำโดย นางกุลประภา นาวานุเคราะห์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. ได้ส่งมอบเครื่องฆ่าเชื้อโรคด้วยวิธีการฉายแสง UV-C แก่วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อนำไปใช้ระหว่างดำเนินโครงการวิจัยที่ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการวิจัยค่อนข้างมาก เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของการติดเชื้อไวรัส COVID-19 จึงได้ติดต่อขอความอนุเคราะห์เครื่องฆ่าเชื้อโรคด้วยวิธีการฉายแสง UV-C  เพื่อนำไปใช้กำจัดเชื้อโรคที่อยู่บนพื้นผิวและละอองฝอยในอากาศ Last update: 5 JULY 2021

สวทช. ให้ความอนุเคราะห์นวัตกรรมหุ่นยนต์ฆ่าเชื้อโรคด้วยแสง UVC แก่สำนักทะเบียนอำเภอคลองหลวง

By nsd2020

สวทช. ให้ความอนุเคราะห์นวัตกรรมหุ่นยนต์ฆ่าเชื้อโรคด้วยแสง UVC แก่สำนักทะเบียนอำเภอคลองหลวง           เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นำโดย ดร.ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (NSD) พร้อมด้วยทีมนักวิจัยผู้พัฒนานวัตกรรมเครื่องกำจัดเชื้อโรคด้วยวิธีฉายแสงยูวีซี (UV-C GIRM ZABER STATION) ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ได้ผ่านการทดสอบว่าสามารถฆ่าเชื้อโรค COVID-19 ได้เป็นอย่างดี ซึ่งในการนี้สวทช. ได้ให้ความอนุเคราะห์เครื่อง UV-C GIRM ZABER STATION ให้แก่สำนักทะเบียนอำเภอคลองหลวง โดยมีนายอำเภอ นิติชัย วิริยานนท์ นายอำเภอคลองหลวง เป็นผู้มารับมอบด้วยตนเอง           สำนักทะเบียนอำเภอคลองหลวง ซึ่งเป็นสถานที่บริการประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในพื้นที่คลองหลวง โดยได้รองรับประชาชนที่มาใช้บริการกว่า 400 คนต่อวัน เนื่องด้วยสถานการณ์โรคระบาดของไวรัส COVID-19 แล้วนั้น เครื่อง UV-C GIRM ZABER STATION จะช่วยเสริมสร้างความมั่นในและความปลอดภัยให้ข้าราชการและบุคลากรของที่ว่าการคลองหลวง…

สวทช ให้ความอนุเคราะห์เครื่องฆ่าเชื้อโรคด้วยแสง UV-C แก่ ศูนย์วิจัยมหาจักรีสิรินธรฯ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

By nsd2020

สวทช. ให้ความอนุเคราะห์เครื่องฆ่าเชื้อโรคด้วยแสง UV-C แก่ ศูนย์วิจัยมหาจักรีสิรินธรฯ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นำโดย นางกุลประภา นาวานุเคราะห์ (คนที่ 4 จากด้านซ้าย) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. พร้อมด้วยทีมนักวิจัยผู้พัฒนาสังกัดศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (NSD) ให้ความอนุเคราะห์เครื่องฆ่าเชื้อโรคด้วยแสง UV-C GIRM ZABER STATION ซึ่งมีประสิทธภาพสูงในการกำจัดเชื้อรา แบคทีเรีย และไวรัสก่อโรคโควิด-19 ให้แก่ ศูนย์วิจัยมหาจักรีสิรินธรฯ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อใช้ในส่วนของ OPD clinical research บริเวณห้องทำหัตถการและพื้นที่พักคอย Last update: 21 MAY 2021

สวทช. ให้ความอนุเคราะห์เครื่องฆ่าเชื้อโรคด้วยแสง UV-C แก่ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

By nsd2020

สวทช ให้ความอนุเคราะห์เครื่องฆ่าเชื้อโรคด้วยแสง UV-C แก่ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นำโดย นางกุลประภา นาวานุเคราะห์ (คนที่ 4 แถวบนจากด้านขวา) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช ให้ความอนุเคราะห์เครื่องฆ่าเชื้อโรคด้วยแสง UV-C GIRM ZABER ROBOT,UV-C GIRM ZABER STATION ที่พัฒนาโดยทีมนักวิจัยศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (NSD) อย่างละ 1 เครื่อง ให้แก่ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เพื่อใช้งาน ณ หอผู้ป่วยวิกฤตเมฆสวรรค์ ชั้น 3 อาคารกิตติวัฒนา เพื่อใช้ในช่วงวิกฤต COVID-19 โดยมี ผศ.นพ.อมรพล กันเลิศ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยกรรม พร้อมด้วยพญ.ฆริกานต์ อักษรชาติ และ พญ.อรรจนา เตชะกำพุช โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เป็นผู้แทนรับมอบ ทั้งนี้ ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ที่ผ่านมา สวทช. ได้ส่งมอบเครื่องกำจัดเชื้อโรคด้วยวิธีการฉายแสงยูวีซี แก่สถานพยาบาลและหน่วยงานต่างๆ…