สวทช.-จุฬาฯ-วท.กห. ชูนวัตกรรม ‘แบตเตอรี่สังกะสีไอออน’ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยไร้ระเบิด

By nsd2020

สวทช.-จุฬาฯ-วท.กห. ชูนวัตกรรม ‘แบตเตอรี่สังกะสีไอออน’ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยไร้ระเบิด            เมื่อเร็วๆ นี้ ภายในงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2564 หรือ NAC2021 ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (NSD) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดสัมมนาช่องทางออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ www.nstda.or.th/nac ในหัวข้อ นวัตกรรมแบตเตอรี่ปลอดภัยทางเลือกใหม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม (วท.กห.) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เพื่อพัฒนา “แบตเตอรี่สังกะสีไอออน” แบตเตอรี่ทางเลือกใหม่ ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม      ดร.ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (NSD) สวทช. กล่าวว่า ทุกวันนี้แบตเตอรี่ที่นิยมใช้เชิงพาณิชย์คือแบตเตอรี่แบบลิเทียมไอออน เพราะเป็นเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพในการกักเก็บพลังงานสูงที่สุดเมื่อเทียบต่อน้ำหนักของแบตเตอรี่ เหมาะต่อการใช้งานกับอุปกรณ์ที่ต้องเคลื่อนย้ายพกพาได้สะดวก แต่ยังมีข้อจำกัดคือปัญหาด้านความปลอดภัย เนื่องจากการผลิตแบตเตอรี่ชนิดนี้ใช้อิเล็กโทรไลต์อินทรีย์ซึ่งเป็นพิษและไวไฟ สามารถระเบิดได้ นอกจากนี้แบตเตอรี่แบบลิเทียมไอออนยังมีส่วนผสมของโลหะหนัก ปัจจุบันใช้วิธีกำจัดด้วยการฝังกลบ แต่หากมีการใช้จำนวนมาก ย่อมมีโอกาสเกิดการรั่วไหลของสารพิษออกสู่สิ่งแวดล้อมได้        “ไม่เพียงปัญหาด้านความปลอดภัย การพัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอรี่แบบลิเทียมในประเทศไทยยังต้องอาศัยการพึ่งพาต่างประเทศเป็นหลัก เพราะประเทศไทยไม่มีแหล่งผลิตแร่ลิเทียม ต้องนำเข้าจากต่างประเทศทั้งหมด ขณะเดียวกันทรัพยากรแร่ลิเทียมยังเป็นแร่หายาก หากมีความต้องการใช้ในปริมาณมากเพื่อสร้างระบบกักเก็บไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานไฟฟ้าหมุนเวียน รวมถึงการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า อาจจะทำให้เกิดภาวะขาดแคลน และเกิดการขัดแย้งแย่งชิงทรัพยากรในอนาคต”      ดร.อดิสร เตือนตรานนท์ นักวิจัยศูนย์ NSD สวทช. กล่าวว่า แบตเตอรี่สังกะสีไอออนที่ทีมวิจัยศูนย์ NSD ร่วมกันพัฒนานั้น ได้นำเทคโนโลยีกราฟีนเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บประจุของแบตเตอรี่ มีค่าการเก็บประจุสูงถึง 180-200 mAh/g และมีค่าความหนาแน่นพลังงานอยู่ในช่วง 180-200 Wh/kg ให้ค่าแรงดันได้ 1.2–1.4 โวลต์ สามารถใช้งานได้ยาวนานกว่า 1,000 รอบ…

สวทช. ส่งมอบนวัตกรรมสู้ภัยโควิด-19 ให้โรงพยาบาลระยอง

By nsd2020

สวทช. ส่งมอบนวัตกรรมสู้ภัยโควิด-19 ให้โรงพยาบาลระยอง      วันที่ 5 มกราคม 2564 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย : ศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี (BIC) โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นำโดย นางกุลประภา นาวานุเคราะห์ (คนที่ 4 จากซ้าย) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. มอบนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ป้องกันโควิด-19 ให้กับโรงพยาบาลระยอง อาทิ หุ่นยนต์ฆ่าเชื้อโรคด้วยแสงยูวีซี (Girm Zaber UV-C Sterilizer) จำนวน 2 เครื่อง ซึ่งสามารถใช้แสงยูวีซี กำจัดเชื้อโรคในพื้นที่เฉพาะและจุดเสี่ยงต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมด้วย ผลิตภัณฑ์เบนไซออน (Benzion) นวัตกรรมจากศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ที่ บริษัท ยูนิซิล กรุ๊ป จำกัด รับถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมถึงผลิตภัณฑ์ผงชาร์โคลล้างผักและผลไม้ดูดซับสารพิษ (Be Klear) ฆ่าเชื้อแบคทีเรียในผักและผลไม้ ทั้งนี้ สวทช. หวังให้นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้ช่วยปกป้องและเป็นขวัญกำลังใจให้กับทีมบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลและผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาให้ปลอดภัยและห่างไกลโรคโควิด…

Poster

By nsd2020

Poster Poster Face Recognition Poster download here License Plate Recognition download here Watch List Poster download here AI Poster download here IIN4 Poster download here Qface Poster download here

ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมกราฟีนสำหรับงานด้านพลังงาน (GEL)

By nsd2020

ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมกราฟีนสำหรับงานด้านพลังงาน Graphene Energy Laboratory (GEL) “เทคโนโลยีแบตเตอรี่ปลอดภัยไร้ลิเธียม”        ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมกราฟีนสำหรับงานด้านพลังงาน ฝ่ายวิจัยกราฟีนและนวัตกรรมการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ ดำเนินงานวิจัยด้านการพัฒนาอุปกรณ์กักเก็บพลังงาน (Energy storage devices) มาอย่างต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมากลุ่มวิจัยได้พัฒนางานวิจัยที่สำคัญอย่าง ตัวเก็บประจุยิ่งยวด (Supercapacitor) และแบตเตอรี่ลิเทียมซัลเฟอร์ (lithium-sulfur battery) ซึ่งกลุ่มวิจัยได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านวัสดุกราฟีน (graphene) ร่วมกับเทคโนโลยีการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (printed electronics) ที่ทางกลุ่มมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาดังกล่าว ปัจจุบันกลุ่มวิจัยได้พัฒนางานวิจัยแบตเตอรี่ชนิดใหม่ที่มีความปลอดภัยสูงอย่างแบตเตอรี่สังกะสีไอออน (Zinc ion battery) ซึ่งกำลังได้รับความสนใจจากนักวิจัยค่อนข้างมาก และน่าจะเป็นแบตเตอรี่ชนิดที่มีแนวโน้มในการนำไปใช้งานได้จริงในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเมื่อเทียบกับแบตเตอรี่ชนิดอื่นๆ ทั้งนี้เนื่องจากจุดเด่นของขั้วแอโนดสังกะสี ซึ่งสามารถจ่ายอิเล็กตรอนได้สองตัว (Zn2+) ทำให้ค่าความความจุต่อปริมาตรตามทฤษฎีนั้นค่อนข้างสูงถึง 5,851 mAh.cm-3 รองจากแบตเตอรี่อะลูมิเนียมไอออน และมีค่าศักย์ไฟฟ้าสมดุลต่ำ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจากเป็นธาตุที่ไม่ทำปฏิกริยากับอากาศและความชื่น อีกทั้งยังใช้ระบบอิเล็กโทรไลต์แบบฐานน้ำ (aqueous based) ซึ่งสมบัติเหล่านี้ส่งผลดีต่อการใช้เป็นแอโนดในแบตเตอรี่ทุติยภูมิ (Rechargeable battery) นอกจากนี้ธาตุสังกะสียังมีราคาถูกจึงทำให้ต้นทุนต่ำเนื่องจากเป็นธาตุที่มีปริมาณมากในธรรมชาติ โดยเฉพาะในประเทศไทย ที่ดอยผาแดง จ.ตาก ซึ่งเป็นแหล่งแร่สังกะสีแหล่งใหญ่แห่งหนึ่งของโลกและเป็นแหล่งใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชีย…

ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมเซ็นเซอร์กราฟีน (GPL)

By nsd2020

ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมเซ็นเซอร์กราฟีน Graphene Sensor Laboratory (GPL) ‘Screen-Printed Graphene-Based Sensors’   ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมเซนเซอร์กราฟีน (GPL) เน้นวิจัยและพัฒนาเซนเซอร์ด้วยวัสดุขั้นสูงนาโนกราฟีน (Graphene nanomaterials) โดยใช้เทคโนโลยีการพิมพ์สกรีน (Screen printing technology) ทำให้ได้เซนเซอร์กราฟีนชนิดพิมพ์ที่มีความไวสูง ต้นทุนต่ำ และมีกำลังผลิตในระดับอุตสาหกรรม เพื่อการประยุกต์ใช้งานเซนเซอร์ด้านความมั่นคงทางสังคม อาหาร การแพทย์ และสิ่งแวดล้อม โดยการวิจัยร่วมกับเครือข่ายต่างๆ เพื่อความเข้มแข็งของการวิจัย เช่น สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ และเครื่อข่ายจากมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศ ได้แพลตฟอร์มชุดตรวจ เช่น ชุดตรวจสารเสพติด ชุดตรวจเชื้อก่อโรคในอาหาร เซนเซอร์วัดสารเร่งเนื้อแดง และชุดตรวจเชื้อวัณโรค งานวิจัยที่ผ่านมา