ข่าวสาร

By nsd2020

ข่าวสาร News สวทช. ส่งมอบเครื่องฆ่าเชื้อโรคด้วยวิธีการฉายแสง UV-C แก่วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต 5 กรกฎาคม 2564 สวทช. ให้ความอนุเคราะห์นวัตกรรมหุ่นยนต์ฆ่าเชื้อโรคด้วยแสง UVC แก่สำนักทะเบียนอำเภอคลองหลวง 25 มิถุนายน 2564 สวทช. ให้ความอนุเคราะห์เครื่องฆ่าเชื้อโรคด้วยแสง UV-C แก่ ศูนย์วิจัยมหาจักรีสิรินธรฯ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 20 พฤษภาคม 2564 สวทช. ให้ความอนุเคราะห์เครื่องฆ่าเชื้อโรคด้วยวิธีการฉายแสง UV-C ให้แก่ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 28 เมษายน 2564 สวทช.-จุฬาฯ-วท.กห. ชูนวัตกรรม ‘แบตเตอรี่สังกะสีไอออน’ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยไร้ระเบิด 22 เมษายน 2564 สวทช. ส่งมอบนวัตกรรมสู้ภัยโควิด-19 ให้โรงพยาบาลระยอง 5 มกราคม 2564 EA จับมือ อว. สวทช. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตแบตเตอรี่ ด้วยการใช้วัสดุเกษตร รวมถึงบุคลากร…

Data & Information Inteligent Analytics (IIn4)

By nsd2020

Data & Information Inteligent Analytic ระบบสารสนเทศอัจฉริยะเพื่อเชื่อมโยง และตรวจสอบอาชญกรรมจากภาพ และข้อมูลอัตลักษณ์             Data & Information Inteligent Analytic (IIN4) หรือ ระบบสารสนเทศอัจฉริยะเพื่อเชื่อมโยง และตรวจสอบอาชญกรรมจากภาพ และข้อมูลเชิงอัตลักษณ์เป็นระบบแพลตฟอร์มบริการข้อมูลการเฝ้าติดตามเป็นระบบกลางในการเก็บข้อมูลอัตลักษณ์ ต่างๆ เช่นข้อมูลผู้ก่ออาชญากรรม ภาพหน้าผู้ต้องหา ข้อมูลภาพรถ ข้อมูลป้ายทะเบียนรถ และอื่นๆ ที่ทำให้สามารถนำมาใช้ร่วมกับระบบประมวลผลภาพ Video analytic ต่างๆ ผ่านทางบริการของระบบโดยหน่วยงานนั้นๆ ทั้งนี้จะมีระบบบริหารจัดการข้อมูลที่มีความปลอดภัย สามารถนำไปขยายผลต่อได้       โดยที่งานวิจัยของเรามุ่งเน้นในการพัฒนาระบบดังกล่าวให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งในเชิงพาณิชย์ และการประโยชน์ในการสืบสวนสอบสวน และการติดตามผู้ก่อคดีต่างๆของเจ้าหน้าที่ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยนำเอาระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการอ้างอ้างอิงเดิมที่มีอยู่ มาพัฒนาและต่อยอดเพื่อเชื่อมต่อกับระบบประมวลผลภาพเช่น ระบบรู้จำป้ายทะเบียนรถ และระบบรู้จำใบหน้า เพื่อให้ทำงานตรวจสอบและแจ้งเตือนอย่างอัตโนมัติ และต่อเนื่อง งานวิจัยที่ผ่านมา QFace: Face Recognition Access Control…

Wireless and Inteligent System for Dual-Use Applications (WISRD)

By nsd2020

Wireless And Intelligent System For Dual-Use Application ฝ่ายวิจัยนวัตกรรมไร้สายและระบบอัจฉริยะ      ฝ่ายวิจัยนวัตกรรมไร้สายและระบบอัจฉริยะ (Wireless And Intelligent System For Dual-Use Application: WISRD) ดำเนินงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่มีการนำคลื่นความถี่วิทยุย่านต่างๆมาพัฒนาเป็นนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้งานได้จริงทั้งในด้านความมั่นคงและเชิงพาณิชย์ ตัวอย่างงานวิจัยบางส่วนที่ได้พัฒนาและส่งมอบให้กับหน่วยงานทางด้านความมั่นคง ต่างๆ เช่น เครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพท์มือถือ T-Box3.0 ,เครื่องรบกวนสัญญาณรีโมทรถยนต์ T-Box3.0R, เครื่องป้องกันอากาศยานไร้คนขับ Drone Defender เป็นต้น    อีกทั้งยังมีการพัฒนานวัตกรรมที่จะช่วยในการรับมือภัยพิบัติและโรคระบาดที่เกิดขึ้น เช่น เครื่องฟอกอากาศแบบไฟฟ้าสถิตย์ Ionfresh ที่ได้มีการนำไปใช้งานจริงที่ลานสยามดิสคัฟเวอรี่ เพื่อช่วยลดปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ในบริเวณนั้น , นวัตกรรมด้านระบบอัจฉริยะ เช่น GIRM ZABER Station ,GIRM ZABER Robot และ Magik Tuch ที่ได้มีการนำเทคโนโลยีเซนเซอร์ ระบบอัจฉริยะ และความถี่วิทยุเข้ามาประยุกต์ใช้งานเพื่อได้เป็นนวัตกรรมที่รับมือต่อนโยบาย…

Graphene and Printed Electronics for Dual-Use Application (GPERD)

By nsd2020

Graphene And Printed Electronics For Dual-Use Application Research Division ฝ่ายวิจัยกราฟีนและนวัตกรรมการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ “กราฟีนวัสดุเปลี่ยนโลก”    ฝ่ายวิจัยกราฟีนและนวัตกรรมการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นกลุ่มแรกในประเทศไทยที่สังเคราะห์กราฟีนได้ ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เอกชนทำผลิตภัณฑ์หมึกนำไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์กราฟีนแรกที่ทำโดยคนไทยคือหมึกนำไฟฟ้ากราฟีนที่ใส นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยเกี่ยวกับกราฟีน เช่น sensor แบตเตอรี่ 3D printing งานที่ทำต่อไปคือ เอากราฟีนไปผสมในพลาสติกชีวภาพทำให้เหนียวขึ้นและเปราะน้อยลงและนำไฟฟ้าได้ด้วย    มุ่งเน้นการพัฒนาเพื่อนำโลกไปสู่เทคโนโลยีด้านวัสดุแห่งอนาคต โดยปัจจุบันได้มีการนำกราฟีนมาผสมกับพอลิเมอร์เพื่อเพิ่มคุณสมบัติในหลายด้าน โดยเฉพาะในด้านทางกล และการเพิ่มความสามารถทางด้านการนำไฟฟ้า โดยพบว่าการนำกราฟีนมาผสมกับพอลิเมอร์ที่มีความสามารถในการนำไฟฟ้าอย่าง พอลิอะนิลีน และพอลิเอทิลไดออกซีไทโอฟีน สามารถเพิ่มคุณสมบัติในเรื่อง การนำไฟฟ้า (conductivity) และความยืดหยุ่น (flexibility) โดยที่ยังคงความใส (transparency) อีกทั้งยังมีความเสถียร (stability) ที่อุณหภูมิสูงได้ วัสดุผสมระหว่างกราฟีนกับพอลิเมอร์สามารถเตรียมได้ในรูปของสารละลาย และถูกนำไปใช้ได้ด้วยหลายวิธี เช่น การเคลือบแบบหมุนเหวี่ยง (spin- coating) การเคลือบแบบพ่น (spray coating) หรือด้วยเทคนิคการพิมพ์แบบต่างๆ ได้แก่การพิมพ์แบบอิงก์เจ็ต (Ink jet printing)…