วิสัยทัศน์และพันธกิจ

Vision And Mission

 

 

                  Dual-use หรือ เทคโนโลยีที่ใช้ได้สองทาง ทั้งในกิจการพลเรือนและทางทหาร ตัวอย่างเช่น Drone jammer รบกวนสัญญาณควบคุมระยะไกล ระบบบริหารจัดการและควบคุมเสถียรภาพของแหล่งจ่ายพลังงานหรือเซลล์จ่ายพลังงาน ที่มีความสามารถในการจ่ายพลังงานสูง (High Discharge Rate) สำหรับยุทโธปกรณ์ และยานพาหนะ รวมถึงเครื่องมือสื่อสารต่างๆ นอกเหนือจากนี้ ยังรวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับตรวจสอบวัตถุระเบิด/ สารเสพติด/ ตรวจคัดกรองเชื้อวัณโรค/ โรคระบาด ในพื้นที่ชายแดน ที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อสร้างสถียรภาพด้านความมั่นคงให้กับประเทศ ช่วยลดการนำเข้าเครื่องมือและอุปกรณ์จากต่างประเทศ เพิ่มขีดความสามารถบุคลากรของไทยในด้านการบำรุงรักษายุทธโธปกรณ์ให้ใช้งานได้นานขึ้นอีกด้วย

 

        วัตถุประสงค์

  1. เพื่อวิจัยพัฒนา และ ส่งเสริม สนับสนุน การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมล้ำสมัยที่สามารถนำไปใช้ได้ทั้งทางทหารและเชิงพาณิชย์ (Dual-Use) ให้สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) ตามนโยบายของรัฐบาลและแนวทางที่ทางคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศได้กำหนดไว้ โดยมุ่งเน้นการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีผลกระทบสูงในหัวเรื่องสำคัญๆ ด้านความมั่นคงของประเทศ ในส่วนที่มีมิติของการใช้งานในภาคพลเรือนโดยทั่วไปร่วมด้วย อาทิ การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อป้องกันและรับมือภัยจากความไม่สงบและอาชญากรรมในรูปแบบต่างๆ การพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับรับมือภัยพิบัติและเหตุการณ์ฉุกเฉิน เรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงและเสถียรภาพด้านพลังงาน และเรื่องเกี่ยวกับยานพาหนะไร้คนขับต่างๆ
  2. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรในกลุ่มที่มีแรงงานฝีมือและทักษะสูง เพื่อป้อนเข้าสู่สาขาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีความเฉพาะทางด้านเทคโนโลยี
  3. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคเอกชนซึ่งนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ตลอดจน ส่งเสริมอุตสาหกรรม SME บริษัท Start-up และผู้ประกอบการ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมใหม่ๆ ในอุตสาหกรรมนี้ให้ได้มาตรฐานและได้รับการยอมรับ