กลุ่มวิจัยและพัฒนา

Graphene and Printed Electronics for Dual-Use Application (GPERD)

Wireless and Inteligent System for Dual-Use Applications (WISRD)

Data & Information Inteligent Analytics (IIn4)

National Science and technology development agency

National Security and Dual-Use Technology Center NSD

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

National Security and Dual-Use Technology Center:  Vision And Mission

A Member of NSTDA