ศูนย์ลงทุน (NSTDA Investment Center: NIC) เป็นหน่วยงานภายใต้ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ทำหน้าที่ด้านการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดผลต่อเศรษฐกิจและสังคมไทย โดยนำเทคโนโลยีของคนไทย และ/หรือ ของ สวทช. ไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิขย์ผ่านการร่วมลงทุนในบริษัทเกิดใหม่ หรือแปรรูปโครงการใน สวทช. เป็นบริษัท รวมทั้งพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี แสวงหาโอกาสทางเทคโนโลยีที่น่าลงทุน และจัดการการลงทุนของ สวทช. ด้วยความโปร่งใส

สวทช. เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการร่วมลงทุนเพื่อใช้เป็นกลไกสนับสนุนภาคเอกชนของไทยในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เจริญก้าวหน้า ตลอดจนพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้ก้าวทันโลก จึงได้จัดตั้งศูนย์ลงทุน (NSTDA Investment Center : NIC) ขึ้นมาในปี 2541 เพื่อดำเนินการร่วมทุนในกิจการที่มีศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน (พฤษภาคม 2562) สวทช.ร่วมลงทุนแล้ว 15 บริษัท ครอบคลุมในหลากหลายธุรกิจเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็น Advanced Material, Agriculture, Biotechnology, E-Trainning, ICT, Internet, Machine and Engineering และ Medical Device เป็นต้น  

ภาพรวมโดยย่อเกี่ยวกับศูนย์ลงทุน สวทช. มีดังนี้ ณ. พฤษภาคม 2562
ที่ผ่านมา สวทช. จัดตั้งบริษัทร่วมทุนทั้งสิ้น 15 บริษัท เงินลงทุนรวม (เฉพาะส่วน สวทช.) ไม่น้อยกว่า 325.65 ล้านบาท
 - ผลักดันบริษัทร่วมทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจำนวน 1 บริษัท (INET)
 - ปัจจุบันมีบริษัทร่วมทุน 4 บริษัท ประกอบด้วย INET, Microinnovate, Tradesiam, LearnTech เงินลงทุนรวม 227.10 ล้านบาท สามารถสร้างผลกระทบด้านรายได้ของบริษัทร่วมทุนรวมไม่น้อยกว่า 1,800 ล้านบาท