NSTDA Investors’ Day

เงินสนับสนุนเพื่อพัฒนาต้นแบบอุตสาหกรรมสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในพัฒนาต้นแบบอุตสาหกรรมและการเตรียมความพร้อมผลงานวิจัยออกสู่เชิงพาณิชย์โดยมีกระบวนการคัดเลือกผลงานวิจัยที่มีศักยภาพในการลงทุนเพื่อเป็นผลงานเด่นประจำปี และให้มีการนำเสนอต่อนักลงทุนเป้าหมาย ในเวทีการจัดแสดงผลงานในเชิงพาณิชย์ งาน NSTDA Investors’ Day ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสของนักวิจัยในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มุมมองทางธุรกิจ และพัฒนาทักษะในการนำเสนอผลงานอย่างมืออาชีพอีกด้วย

ทั้งนี้ NSTDA Investors’ Day เริ่มจัดขึ้นตั้งแต่ปี 2553 มีผลงานวิจัยพัฒนา จากนักวิจัยทั้งจาก สวทช.และพันธมิตร ที่ผ่านการนำเสนอผลงานในรูปแบบ Pitching ให้นักลงทุนและผู้สนใจ รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 100 ผลงาน  เฉพาะในส่วนของ สวทช. มีผลงานทั้งสิ้น 46 ผลงาน ซึ่งได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่ภาคเอกชนแล้วไม่น้อยกว่า 15 ผลงาน