ผู้ผลักดันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ภาคเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยโดยใช้กลไกการลงทุนที่ได้ผล