1. เชื่อมวงการลงทุนเข้ากับวงการวิทยาศาสตร์เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจและสังคมของไทย
  2. พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี
  3. แสวงหาโอกาสทางเทคโนโลยีที่ควรมีการพัฒนาและลงทุน
  4. จัดการการลงทุนของ สวทช. ในบรรดาธุรกิจเทคโนโลยีด้วยความโปร่งใสและเป็นระบบ กำกับดูแล/ติดตามโครงการลงทุนด้วยธรรมาภิบาล