นโยบายของ สวทช. ว่าด้วยการลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยี
สวทช. จะลงทุนในธุรกิจที่มีผลประโยชน์แก่การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ และมีผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคมที่ชัดเจน ได้แก่ ธุรกิจที่บุกเบิกทางด้านเทคโนโลยี ซึ่งอาจจะใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมจาก สวทช. หรือเอกชน หรือรับถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ธุรกิจวิจัยและพัฒนา โดยจะเน้นการลงทุนในธุรกิจที่ตั้งใหม่ (start-up) ที่มีศักยภาพในช่วงเริ่มต้นของการดำเนินงานเชิงพาณิชย์ (Early commercialized stage) สวทช. จะไม่ลงทุนในธุรกิจที่ต้องการสนับสนุนทางด้านการเงินเพียงอย่างเดียว แต่จะพิจารณาบทบาทของ สวทช. ในการพัฒนาและสนับสนุนด้านเทคโนโลยีเป็นสำคัญ

นโยบายการแปรรูป (Spin-off) ผลงานเป็นธุรกิจสตาร์ทอัพ (NSTDA Startup)
สวทช. ได้พัฒนากลไกการ spin-off เพื่อเข้าโครงการ "NSTDA Startup" ขึ้นเพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดการต่อยอดงานวิจัยไปสู่การสร้างธุรกิจ ผ่านการลงทุนใน NSTDA Startup ที่มีบุคลากร สวทช.ไปเป็นผู้ดำเนินการร่วมกับ พันธมิตรร่วมทุน (Strategic Partner) จากภาคเอกชน  โดยอาจมี สวทช. ไปร่วมทุนด้วยก็ได้ เพื่อทำหน้าที่ช่วยผลักดันธุรกิจเทคโนโลยีนั้นให้ประสบผลสำเร็จ