ศูนย์ลงทุน ฝ่ายบริการพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยี
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
อาคารส่วนงานกลาง ชั้น 3 ห้อง 304-2
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง   
อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี  12120
โทรศัพท์  0-2564-7000  โทรสาร  0-2564-7003
www.nstda.or.th/nicEmail
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.