30 มีนาคม 2566

กิจกรรม “Play & Learn สนุกกับการเรียนรู้ STEM และ Coding ด้วยนิทานและ ของเล่นวิทยาศาสตร์”

วิทยากร

กิจกรรม “Play & Learn สนุกกับการเรียนรู้ STEM และ Coding ด้วยนิทานและ ของเล่นวิทยาศาสตร์”

เพื่อให้ผู้ปกครอง ครู หรือผู้ที่สนใจ เรียนรู้เทคนิคการเล่าเรื่อง (Storytelling) ที่เชื่อมโยงนิทานหลากหลาย เช่น นิทานพื้นบ้าน (Folktales) นิทานคติสอนใจอย่างนิทานอีสป (Aesop’s Fables) ตำนานหรือเทพนิยาย (Myth) ในการสร้างแรงบันดาลใจนำไปสู่การทดลองและการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ทำให้เด็ก ๆ เกิดความสนใจ ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ก่อเกิดจินตนาการ และแฝงคติสอนใจในการใช้ชีวิต นำไปสู่การเรียนรู้อย่างสนุกสนานมากยิ่งขึ้น ยกตัวอย่างเช่น กิจกรรมปลุกเจ้าหญิงนิทราด้วยไฟฟ้าสถิต กิจกรรมเด็กจิ๋วธัมเบลินาในดอกไม้กลางบึง เป็นต้น

กำหนดการสัมมนา

08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 10.00 น. เทคนิคการเล่าเรื่อง (storytelling) เทคนิคการออกแบบของเล่นวิทยาศาสตร์ สื่อการเรียนรู้ และกิจกรรมสะเต็มศึกษา เชื่อมโยงกับนิทานหลากหลายประเภท
10.00 – 12.00 น. การสาธิตและลงมือทำกิจกรรม

 

เกี่ยวกับวิทยากร
หัวข้อสัมมนาอื่นๆ