อุปกรณ์วัดค่าพลังงานไฟฟ้า และติดตามตำแหน่งอัจฉริยะ

Plug UNAI: Smart power monitoring and locator device
ผู้วิจัย

ทีมวิจัยระบบระบุตำแหน่ง และบ่งชี้อัตโนมัติ (LAI/CNWRG)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา

เป็นแพลตฟอร์มอัจฉริยะเพื่อติดตามตำแหน่ง และวัดอัตราการใช้พลังงานไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์ภายในอาคาร ปัจจุบันถูกพัฒนา และนำไปใช้งานจริงที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และอยู่ระหว่างการปรับปรุง และพัฒนาเพิ่มเติม พร้อมทั้งการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับผู้ใช้งาน

คุณสมบัติและจุดเด่นของเทคโนโลยี
  • เก็บข้อมูลและติดตามตำแหน่งการใช้งานของอุปกรณ์แบบเรียลไทม์
  • เก็บข้อมูลการใช้งาน และพลังงานไฟฟ้าของอุปกรณ์แบบเรียลไทม์
  • วิเคราะห์ข้อมูล และตรวจสอบความถูกต้องของการเก็บข้อมูล
  • การใช้เทคโนโลยีบลูทูธพลังงานต่ำ
  • ติดตามตำแหน่งของอุปกรณ์ และเก็บข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้า
  • วิจัย พัฒนา ออกแบบโดยนักวิจัยไทย และผลิตในประเทศไทย
สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธิ์

สถานภาพของผลงานวิจัย

ต้นแบบระดับ pilot scale

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

ติดต่อสอบถาม

ศศิน เชาวนกุล
สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO) สวทช.