นิทรรศการ 24/02/2022

นิทรรศการ

BCG Economy Model

BCG Economy Model คือ รูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ ที่ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาเสริมสร้างจุดแข็งของประเทศ เพื่อพลิกฟื้นเศรษฐกิจและสังคม

นิทรรศการ

เฉลิมพระเกียรติ

โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นิทรรศการ

ผลงานวิจัย

รวมผลงานการวิจัยหลากหลายด้านของ สวทช. และพันธมิตร ที่มุ่งพัฒนาให้สอดรับกับการแก้ปัญหาของประเทศในองค์รวม​

นิทรรศการออนไลน์ผ่าน Virtual Reality