Line Track Skip to content

Regenerative Medicine and Rehabilitation

Regenerative Medicine and Rehabilitation

เวชศาสตร์พื้นฟูสุขภาพ ธุรกิจแห่งโอกาสของการลงทุน

  • การซ่อมแซมและรักษากระดูก
  • วิศวกรรมฟื้นฟู
  • อุปกรณ์ช่วยผู้ป่วยและผู้ดูแล
  • ประสบการณ์จริงจากทีมแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วิดีโอรายการย้อนหลัง

เวชศาสตร์พื้นฟูสุขภาพ ธุรกิจแห่งโอกาสของการลงทุน

อุตสาหกรรมการแพทย์ และ เครื่องมือแพทย์ คือ อุตสาหกรรมที่กำลังน่าลงทุนสูงสุด

หัวข้อตามช่วงเวลา:

01.10 วัสดุส่งยาปฏิชีวินะเฉพาะที่ประเภทไฮดรอกซีอะพาไทต์
05.50 ผลิตภัณฑ์ห้ามเลือดที่ออกจากกระดูก
09.50 เปลี่ยนรถเข็นธรรมดาเป็นรถเข็นไฟฟ้า
12.10 อุปกรณ์ช่วยจัดท่าผ่าตัดข้อไหล่
17.06 แผ่นรองในรองเท้าสำหรับผู้มีรูปเท้าผิดปกติ
27.13 ศูนย์บริการธุรกิจนวัตกรรมครบวงจร
36.00 โซลูชั่นฝึกสมองและระบบตรวจวัดคลื่นสัญญานไฟฟ้าสมอง
39.38 เครื่องช่วยฝึกเดินสำหรับผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
44.38 รถเข็นผู้พิการแบบปรับยืนได้

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

บริการของ สวทช.

สวทช. สนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ง่ายขึ้น ลดความเสี่ยงของการลงทุนวิจัยพัฒนา และเข้าใจการทาธุรกิจเทคโนโลยีดียิ่งขึ้น

การถ่ายทอดเทคโนโลยี

การเงิน ภาษี และมาตรการส่งเสริม

กลไกส่งเสริมธุรกิจ SMEs / Start-up

การพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงสร้างพื้นฐานสาคัญทางวิทยาศาสตร์ และนิคมวิจัยของประเทศ

สอบถามบริการ สวทช.

ติดต่อ ฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์
E-mail: brc@nstda.or.th
Call center: 02 564 8000