Line Track Skip to content

“นวนุรักษ์”​ ซอฟท์แวร์แพลตฟอร์มสำหรับบริหารจัดการคลังข้อมูลวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

“นวนุรักษ์”​ ซอฟท์แวร์แพลตฟอร์มสำหรับบริหารจัดการคลังข้อมูลวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

“นวนุรักษ์”​ ซอฟท์แวร์แพลตฟอร์มสำหรับบริหารจัดการคลังข้อมูลวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

“นวนุรักษ์”​ ซอฟท์แวร์แพลตฟอร์มสำหรับบริหารจัดการคลังข้อมูลวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

วิจัยและพัฒนาโดย

วิจัยและพัฒนาโดย

วิจัยและพัฒนาโดย

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

คุณสมบัติ

 • ระบบบริหารจัดการคลังข้อมูลวัฒนธรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ
  สำหรับการบริหารจัดการข้อมูลวัฒนธรรม ซึ่งมีมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลที่เหมาะสมกับข้อมูลวัฒนธรรมประเภทนั้นๆ โดยมีระบบจัดเก็บข้อมูลทั้งทางด้าน พิพิธภัณฑ์ ใบลาน/เอกสารเก่า จดหมายเหตุ นิทรรศการและ ความหลากหลายทางชีวภาพ (พืชและสัตว์ท้องถิ่น)

 • ระบบบริหารจัดการข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวและเส้นทางการท่องเที่ยว สำหรับการบริหารจัดการข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว สามารถจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่สำคัญหรือสถานที่ท่องเที่ยว และสร้างเป็นเส้นทางในการท่องเที่ยว เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถนำไปเป็นไกด์ไลน์ในการท่องเที่ยวได้

การทำงานของระบบ

 • ส่วนจัดเก็บข้อมูลและส่วนแสดงผล สามารถจัดเก็บไว้ทั้งข้อความ ภาพ เสียง วิดีโอ ภาพพาโนรามา ภาพ 360 องศา และไฟล์เอกสาร
 • ระบบสร้าง QR Code สำหรับเป็นสื่อในการเรียกใช้ข้อมูลหรือนำชม
 • จัดเก็บและแสดงผลข้อมูลความคิดเห็นผู้เยี่ยมชม โดยสามารถสร้างคำถามที่เหมาะสมเพื่อรับความคิดเห็นจากผู้เยี่ยมชมได้
 • ระบบการแนะนำข้อมูลที่น่าสนใจให้กับผู้เยี่ยมชม
 • สถิติรายงานจำนวนข้อมูล และนำออกข้อมูล

ข้อดี

 • ใช้งานง่าย ผ่าน web application สามารถเข้าถึงได้จากสมาร์ตโฟนและคอมพิวเตอร์
 • สามารถบริหารจัดข้อมูลได้ด้วยตัวเอง ทั้งในการจัดเก็บข้อมูลและการนำเสนอข้อมูล
 • สามารถเป็นเครื่องมือในการนำชมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
 • เป็นเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลการแสดงความคิดเห็นจากผู้เยี่ยมชม 

พันธมิตร

กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
ศาลปกครอง
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
สกสว.
สภาหอการค้าไทย
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
กรมป่าไม้
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยพะเยา
เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชมงคล
เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน
ศูนย์อุตสาหกรรมทำร่ม
บริษัท กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป

นวนุรักษ์

ศิลปวัฒนธรรมถือได้ว่าเอกลักษณ์ที่บ่งบอกความเป็นชาติไทยอย่างชัดเจน และได้ถูกถ่ายทอดออกในรูปแบบและสื่อที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นโบราณสถาน โบราณวัตถุ เอกสาร ตำรา ศิลาจารึก ใบลาน รวมถึงจิตรกรรมในแขนงต่างๆ โดยเป็นการบอกเล่าถึงประวัติศาสตร์ ประเพณี ศิลปะ วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาติ แต่ด้วยปัจจัยหลายสิ่งไม่ว่าจะเป็นกาลเวลา สภาพแวดล้อม วิธีชีวิตของผู้คนที่เปลี่ยนไป ก่อให้เกิดการสูญสลายของมรดกไทย การประยุกต์เทคโนโลยีในการจัดเก็บ บริหารจัดการ และแลกเปลี่ยนเผยแพร่ข้อมูลและองค์ความรู้ในรูปแบบดิจิทัล โดยการอนุรักษ์ข้อมูลทางวัฒนธรรมโดยเทคโนโลยีเชิงอนุรักษ์ ถือเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยดำรงให้วัฒนธรรมยังคงสามารถดำเนินอยู่ได้อย่างยั่งยืนและสามารถเข้าถึงได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น 

ติดต่อสอบถาม

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ:

ทุกความคิดเห็นของคุณมีความหมาย

ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามเพื่อที่เราจะได้ปรับปรุงแก้ไขพัฒนาในปีต่อๆ ไป

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

บริการของ สวทช.

สวทช. สนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ง่ายขึ้น ลดความเสี่ยงของการลงทุนวิจัยพัฒนา และเข้าใจการทาธุรกิจเทคโนโลยีดียิ่งขึ้น

การถ่ายทอดเทคโนโลยี

การเงิน ภาษี และมาตรการส่งเสริม

กลไกส่งเสริมธุรกิจ SMEs / Start-up

การพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงสร้างพื้นฐานสาคัญทางวิทยาศาสตร์ และนิคมวิจัยของประเทศ

สอบถามบริการ สวทช.

ติดต่อ ฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์
E-mail: brc@nstda.or.th
Call center: 02 564 8000

นิทรรศการที่น่าสนใจ