NAC 2018 | การประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ 14 - งานประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ 14

< < สรุปประเด็นสัมมนา > >

 

ถอดประสบการณ์การบริหารกลุ่มวิจัยขนาดใหญ่: แนวทางการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย

(Mentoring new scientist)

วันที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 13:30 – 16:30 น.

ห้องประชุม BT-Auditorium อาคาร 3 (BIOTEC)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นองค์กรชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีภารกิจหลัก ได้แก่ การเสริมสร้างการวิจัยและพัฒนา การถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่การใช้ประโยชน์ รวมทั้งการพัฒนากำลังคน และโครงสร้างพื้นฐานด้าน ว และ ท เนื่องจากการเสริมสร้างการวิจัยและพัฒนาเป็นหนึ่งในภารกิจหลัก แต่ในปัจจุบันปัญหาที่เกิดกับงานวิจัยพบว่า หลายๆงานวิจัยที่ถ่ายทอดไปยังภาคเอกชนแล้วทำซ้ำไม่ได้  หรือมีการตรวจพบว่าบางงานวิจัยดำเนินการไม่สอดคล้องกับหลักจริยธรรมการวิจัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่ต้องสร้างความตระหนักให้กับนักวิจัยและผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยให้ได้มาตรฐานและเป็นไปตามแนวทางจริยธรรมการวิจัยและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

 

จากผลการจัดทำแบบสอบถามทางด้านจริยธรรมการวิจัย ในงานบรรยายพิเศษ เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัย (Responsible Conduct of Research) และการประชาสัมพันธ์ โครงการทุนนักวิจัยแกนนำ และทุน NSTDA Chair Professor ประจำปี 2560 และการประชุมผู้เชี่ยวชาญ เรื่อง จริยธรรมการวิจัย (Research Integrity)” ที่จัดโดยฝ่ายส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย (ORI) ทำให้ทราบว่าระบบ Mentoring (การเป็นนักวิจัยพี่เลี้ยง) เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างความตระหนักด้านจริยธรรมการวิจัย จึงเป็นที่มาของการจัดงานเสวนาครั้งนี้ โดยฝ่าย ORI และโครงการ Chair Professor ซึ่งประกอบด้วยทุนนักวิจัยแกนนำ และทุน NSTDA Chair Professor ฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย (CPMO) ได้เล็งเห็นว่านักวิจัยอาวุโสที่ได้รับทุนขนาดใหญ่จาก สวทช. หลายท่าน มีการบริหารจัดการงานวิจัยได้เป็นอย่างดี ที่สำคัญเป็นนักวิจัยที่มีประสบการณ์สูงและเป็นตัวอย่างที่ดี และนักวิจัยพี่เลี้ยงให้กับนักวิจัยรุ่นใหม่ในทีมได้เป็นอย่างดี การจัดกิจกรรมในครั้งนี้จึงน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับนักวิจัย สวทช.  เป็นการให้ความรู้ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักวิจัย สวทช. ได้อย่างดียิ่ง

 

 

กำหนดการ

13:30 – 13:40 น.

กล่าวเปิดงานเสวนา และแนะนำวิทยากร

ศ.นพ. ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์

รองผู้อำนวยการสายงานบริหารการวิจัยและพัฒนา

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

13:40 - 16:30 น.

เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการบริหารกลุ่มวิจัยขนาดใหญ่: แนวทางการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อการสร้างผลงานอย่างมีคุณภาพและจริยธรรม

·       ศ.ดร. วัชระ  กสิณฤกษ์

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

·       ศ.ดร. โสพิศ วงศ์คำ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

·       ดร. สุมาลี กำจรวงศ์ไพศาล

นักวิจัยอาวุโส หน่วยวิจัยชีววิทยาโมเลกุลทางการแพทย์

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ดำเนินรายการโดย   ศ.นพ. ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)