NAC 2018 | การประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ 14 - งานประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ 14

< < สรุปประเด็นสัมมนา > >

การบูรณาการอุตสาหกรรมสมุนไพรไทยแบบครบวงจร ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 13:30 – 16:30 น.
ห้องประชุม CC-403 ชั้น 4 อาคาร 14 (อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

วัตถุประสงค์ จากนโยบายของภาครัฐในการส่งเสริมและผลักดันการพัฒนาสมุนไพรไทยทั้งระบบอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อเป็นประเทศส่งออกวัตถุดิบสมุนไพรคุณภาพและผลิตภัณฑ์สมุนไพรชั้นนำของภูมิภาคอาเซียน ซึ่งในบทบาทของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เล็งเห็นสำคัญในการสนับสนุนการเพิ่มมูลค่าสมุนไพรไทยดังกล่าว โดยนำงานวิจัยและพัฒนามาเป็นพื้นฐานของการสร้างมาตรฐานและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรตั้งแต่ต้นทางการของสายโซ่การผลิตวัตถุดิบสมุนไพรที่มีคุณภาพเหมาะสมกับการนำไปประยุกต์ใช้งานในอุตสาหกรรมอาหาร ยา และเครื่องสำอางสู่การผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากงานวิจัยที่มีมาตรฐานรองรับ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสมุนไพรไทยในตลาดอาเซียนได้ 

กลุ่มเป้าหมาย ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมสมุนไพรไทย รวมถึงผู้ประกอบการระดับ OTOP และ SMEs 

วันและเวลา

หัวข้อสัมมนา

13.30 – 13.45 น.

กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดการสัมมนา

ดร.วรรณี ฉินศิริกุล

ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ                                                                               

13.45 – 14.15 น.

การส่งเสริมและแก้ปัญหาการผลิตพืชสมุนไพรในเชิงเศรษฐกิจ เพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมสมุนไพรไทย

(Plant Factory)

โดย ดร.เฉลิมพล เกิดมณี (อยู่ระหว่างทาบทาม)

     นักวิจัยอาวุโสห้องปฏิบัติการสรีรวิทยาและชีวเคมีด้านพืช

     ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สวทช.

14.15 – 14.30 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

14.30 - 16.00

เสวนา “เครื่องสำอางจากงานวิจัยทำแล้วมีดีอย่างไร”

วิทยากรโดย

1. คุณพินิจ เขื่อนสุวงค์          บริษัท ไอเดียทูเอ็กซ์เพิร์ท จำกัด

2. คุณกัญญ์ภัสสร์ พลชัยศรี    ห้างหุ้นส่วนจำกัด กัญญ์ เฮิร์บ (ประเทศไทย)

3. คุณสุวิภา วรรณสาธพ        สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

4. ดร.ธงชัย กูบโคกกรวด       ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช.

ผู้ดำเนินการเสาวนาโดย:

นางสาวสุพินยา อุปลกะลิน ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช

16.00-16.30 น.

เปิดซักถาม-ตอบประเด็นต่างๆ