ภาคตะวันตก

ภาคตะวันตก

ภาคตะวันตก

กาญจนบุรี

คุณสมบัติ

1.เป็นคนในพื้นที่
2.มีความรู้และสนใจด้านการเกษตร หรือด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน
3.มีความรู้พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ และจัดทำสื่อออนไลน์ได้
4.สามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 • อุปกรณ์สำหรับการติดต่อสื่อสาร

ภาระงาน

 • CTAP เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานวิสาหกิจชุมชน

สถานที่ทำงาน

 • จ.กาญจนบุรี

สมัตรงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ

 • วุฒิ ขั้นต่ำ ป.6 หรือ สามารถทำงานหัตถกรรม

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 • เครื่องมือช่างทั่วไป เช่น กรรไกร มีดคัตเตอร์

ภาระงาน

 • ช่วยขนส่ง/สาธิตการทำงาน/แจกจ่าย และเก็บข้อมูลด้านการประกอบหมวกแรงดันลบ เพื่อใช้ลดการแพร่เชื้อ COVID-19 จากกลุ่มเฝ้าระวัง

สถานที่ทำงาน

 • องค์กรส่วนบริหารส่วนภูมิภาค อสม ภสต หรือตามบ้านพักอาศัยของผู้รับจ้าง

สมัครงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ

1.คนในพื้นที่ หรือสามารถทำงานประจำในพื้นที่ได้
2.มีความรู้และสนใจใน วทน.
3.สามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้

อุปกรณ์ที่จำเป็น

1. พาหนะเดินทาง
2. คอมพิวเตอร์

ภาระงาน

โครงการเกษตรอินทร์ สามพรานโมเดล

1. ประสานงานกับหน่วยงานเพื่อทำงานในพื้นที่กับชุมชน
2. รวบรวม และจัดทำข้อมูลด้านเกษตรปลอดภัย
3. ติดตามการถ่ายทอดเทคโนโลยีของเครือข่ายสมาชิก

สถานที่ทำงาน

 • จ.กาญจนบุรี

สมัครงานตำแหน่งนี้

ประจวบคีรีขันธ์

คุณสมบัติ

1.คนในพื้นที่ หรือสามารถทำงานประจำในพื้นที่ได้
2.มีความรู้และสนใจใน วทน.
3.สามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้

อุปกรณ์ที่จำเป็น

1. พาหนะเดินทาง
2. คอมพิวเตอร์

ภาระงาน

โครงการเกษตรอินทร์ สามพรานโมเดล

1. ประสานงานกับหน่วยงานเพื่อทำงานในพื้นที่กับชุมชน
2. รวบรวม และจัดทำข้อมูลด้านเกษตรปลอดภัย
3. ติดตามการถ่ายทอดเทคโนโลยีของเครือข่ายสมาชิก

สถานที่ทำงาน

 • จ.ประจวบคีรีขันธ์

สมัครงานตำแหน่งนี้

ราชบุรี

คุณสมบัติ

1.เป็นคนในพื้นที่
2.มีความรู้และสนใจด้านการเกษตรและการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน
3.มีความรู้พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ได้
4.สามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้

อุปกรณ์ที่จำเป็น

1.ยานพาหนะ เช่น มอเตอร์ไซด์ รถยนต์
2.โทรศัพท์มือถือ
3.คอมพิวเตอร์ (หากมี)

ภาระงาน

โครงการเห็ด (เชิงสะพาน + แปลงใหญ่)

1. ลงพื้นที่สำรวจ สัมภาษณ์ เก็บรวบรวม และจัดทำข้อมูลชุมชน และกระบวนการผลิตของเกษตรกร
2. ทำการวิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำแผนพัฒนาอาชีพของชุมชน
3. จัดทำสื่อเพื่อการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ และการเพิ่มช่องทางการตลาดของชุมชน
4. เป็นตัวกลางในการประสานงานระหว่างชุมชนและ สท.

สถานที่ทำงาน

 • วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดหูหนูบ้านเชิงสะพาน และกลุ่ม เกษตรแปลงใหญ่ อ.เมือง จ.ราชบุรี

สมัครงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ

1.เป็นคนในพื้นที่
2.มีความรู้และสนใจด้านการเกษตรและการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน
3.มีความรู้พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ได้
4.สามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้

อุปกรณ์ที่จำเป็น

1. พาหนะเดินทาง
2. คอมพิวเตอร์

ภาระงาน

โครงการเกษตรอินทร์ สามพรานโมเดล

1.คนในพื้นที่ หรือสามารถทำงานประจำในพื้นที่ได้
2.มีความรู้และสนใจใน วทน.
3.สามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้

สถานที่ทำงาน

 • จ.ราชบุรี

สมัครงานตำแหน่งนี้