ภาคใต้

ภาคใต้

ภาคใต้

ชุมพร

คุณสมบัติ

 1. 1.เป็นคนในพื้นที่
  2.มีความรู้และสนใจด้านการเกษตร หรือด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน
  3.มีความรู้พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ และจัดทำสื่อออนไลน์ได้
  4.สามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้

ภาระงาน

 • CTAP เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานวิสาหกิจชุมชน

สถานที่ทำงาน

 • จังหวัดชุมพร

สมัครงานตำแหน่งนี้

 

คุณสมบัติ

1. เป็นคนในพื้นที่
2. มีความรู้ด้านการเกษตรและสนใจใน วทน.
3. สามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้
4. สามารถวิเคราะห์ข้อมูล และเขียนรายงานได้

ภาระงาน

smart tambon ต.ชุมโค

 1. เก็บข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร ท่องเที่ยวที่ได้รับมอบหมาย
 2. ติดตามการถ่ายทอดเทคโนโลยีในพื้นที่ และรายงายผลผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น ไลน์ อีเมล์ เป็นต้น

สถานที่ทำงาน

 • อ.ปะทิว จ.ชุมพร

สมัครงานตำแหน่งนี้

นครศรีธรรมราช

คุณสมบัติ

 • วุฒิ ขั้นต่ำ ป.6 หรือ สามารถทำงานหัตถกรรม

ภาระงาน

 • ช่วยขนส่ง/สาธิตการทำงาน/แจกจ่าย และเก็บข้อมูลด้านการประกอบหมวกแรงดันลบ เพื่อใช้ลดการแพร่เชื้อ COVID-19 จากกลุ่มเฝ้าระวัง

สถานที่ทำงาน

 • องค์กรส่วนบริหารส่วนภูมิภาค อสม ภสต หรือตามบ้านพักอาศัยของผู้รับจ้าง

สมัครงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ

1. เป็นคนในพื้นที่
2. มีความรู้ด้านการเกษตรและสนใจใน วทน.
3. สามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้
4. สามารถวิเคราะห์ข้อมูล และเขียนรายงานได้

อุปกรณ์ที่จำเป็น

คอมพิวเตอร์, สมาร์ทโฟน, สามารถเดินทางเองในพื้นที่ได้

ภาระงาน

เทคโนโลยีแปรรูปอาหาร (2 กลุ่ม)

1. ลงพื้นที่ สำรวจ และเก็บรวบรวมข้อมูลชุมชนเป้าหมาย
2. ออกแบบวางแผนการทำงานในพื้นที่เป้าหมาย
3. สรุปข้อมูลภาพรวมเชิงพื้นที่
4. จัดทำสรุปรายงานชุมชนละ 1 ฉบับ ประกอบด้วยข้อมูลกลุ่ม/ชุมชน ผลผลิต ต้นทุน วัตถุดิบ Story และผลิตภัณฑ์

สถานที่ทำงาน

 • อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

สมัครงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ

1.คนในพื้นที่
2.มีความรู้และสนใจใน วทน.
3.สามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้

อุปกรณ์ที่จำเป็น

คอมพิวเตอร์,ยานพาหนะส่วนตัว

ภาระงาน

เทคโนโลยีสิ่งทอ

1. ลงพื้นที่ สำรวจ และเก็บรวบรวมข้อมูลชุมชนเป้าหมาย
2. ออกแบบวางแผนการทำงานในพื้นที่เป้าหมาย
3. สรุปข้อมูลภาพรวมเชิงพื้นที่
4. จัดทำสรุปรายงานชุมชนละ 1 ฉบับ ประกอบด้วยข้อมูลกลุ่ม/ชุมชน ผลผลิต ต้นทุน วัตถุดิบ Story และผลิตภัณฑ์

สถานที่ทำงาน

 • กลุ่มตัดเย็บ เสื้อผ้าแฟชั่นมุสลิม ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช

สมัตรงานตำแหน่งนี้

นราธิวาส

คุณสมบัติ

1. เป็นคนในพื้นที่
2. มีความรู้ด้านการเกษตรและสนใจใน วทน.
3. สามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้
4. สามารถวิเคราะห์ข้อมูล และเขียนรายงานได้

อุปกรณ์ที่จำเป็น

ยานพาหนะใช้ในการเดินทาง คอมพิวเตอร์

ภาระงาน

1. สำรวจเก็บข้อมูลฟาร์มเกษตกร จำนวนโค รายได้ ค่าใช้จ่าย
2. สำรวจเก็บข้อมูลห่วงโซ่วัตถุดิบอาหารโคและการเชื่อมโยงกลุ่มเกษตรในพื้นที่
3. วางแผน ประสานงาน จัดประชุม จัดอบรมให้กับผู้ที่สนใจอาชีพการเลี้ยงโค การสร้างเครือข่ายในชุมชน และดูแลแผนการดำเนินงานฐานเรียนรู้การผลิตอาหารโค

สถานที่ทำงาน

 • สหกรณ์โคเนื้อมือนารอ จำกัด กลุ่มโคเนื้อนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

สมัครงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ

 • คนในพื้นที่ สนใจด้านการเลี้ยงผึ้งและชันโรง

ภาระงาน

โครงการพัฒนาพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ป่าบาลาฮาลา

1. ฝึกทักษะการเลี้ยงผึ้งและชันโรง
2. สำรวจและรวบรวมผึ้งและชันโรงในชุมชน

สถานที่ทำงาน

 • ต.โละจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส

สมัครงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ

 • เป็นคนในพื้นที่

อุปกรณ์ที่จำเป็น

ยานพาหนะเดินทาง

ภาระงาน

 • บ้านเจะเด็ง บ้านบาลา

สถานที่ทำงาน

 • บ้านบาลา บ้านเจ๊ะเดง อ.แว้ง จ.นราธิวาส

สมัครงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ

 • มีพื้นฐานงานช่างไม้ คนในพื้นที่

ภาระงาน

 • บ้านเจะเด็ง ฝึกทักษะงานช่างไม้ เพื่อพัฒนาอาชีพในพื้นที่

สถานที่ทำงาน

 • ต.โละจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส

สมัครงานตำแหน่งนี้

ปัตตานี

คุณสมบัติ

 • วุฒิ ขั้นต่ำ ม.6 หรือประกอบอาชีพด้านสิ่งทอพื้นเมือง

ภาระงาน

 • พัฒนาผ้าพื้นเมืองตามอัตลักษณ์ท้องถิ่นสำหรับประกอบหน้ากากอนามัยเคลือบนาโนสมบัติพิเศษป้องกันฝุ่นและละอองไอจาม หายใจสะดวก โดย สวทช จะเป็นผู้ร่วมออกแบบ กำหนดสมบัติวัตถุดิบและรูปแบบการทอเพื่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์

สถานที่ทำงาน

 • ตามภูมิลำเนาของผู้รับจ้างหรือสถานที่เตรียมตัวอย่างและถ่ายทอดเทคโนโลยี ตามความจำเป็น

สมัครงานตำแหน่งนี้

พัทลุง

คุณสมบัติ

1. เป็นคนในพื้นที่
2. มีความรู้ด้านการเกษตรและสนใจใน วทน.
3. สามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้
4. สามารถวิเคราะห์ข้อมูล และเขียนรายงานได้

ภาระงาน

สินธุ์แพรทอง

1. เก็บข้อมูลเกษตรกรในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตามแบบฟอร์ที่กำหนด
2. เก็บข้อมูลการผลิตพืชสมุนไพรของเกษตรกรสมาชิก (วัตถุดิบ, ต้นทุนการผลิต, ตลาด, รายได้)
3. เก็บข้อมูลการผลิตน้ำพริกชุบพรก (วัตถุดิบ, ต้นทุนการผลิต, ตลาด, รายได้)

สถานที่ทำงาน

 • อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง

สมัครงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ

1. มีภูมิลำเนาอยู่ในชุมชน หรือ ในพื้นที่ที่สามารถเดินทางไปมาสะดวก
2. มีความพร้อมด้าน เครื่องมือสื่อสาร คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค เพื่อการบันทึกและจัดทำรายงานสรุปได้
3. สามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 1. รถยนต์/มอเตอร์ไซด์ เพื่อใช้เดินทางในพื้นที่
 2. สมาร์ทโฟนที่สามารถติดต่อผ่านทางไลน์ หรือส่งรูป ข้อมูลต่างๆได้
 3. คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้พิมพ์สรุปและส่งข้อมูล

ภาระงาน

โครงการข้าวหอมชลสิทธิ์

1. เก็บข้อมูลภาพรวมพื้นฐานของกลุ่ม ปัญหา อุปสรรค ความต้องการเทคโนโลยี
2. เก็บข้อมูลพื้นฐานด้านเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกกลุ่มระดับครัวเรือน ก่อน-หลังเข้าร่วมโครงการ
3. เก็บข้อมูลการผลิตข้าว (นาปี-นาปรับ) ก่อน-หลังเข้าร่วมโครงการ

สถานที่ทำงาน

 • > 1 คน รับผิดชอบพื้นที่ ม.1 บ้านคอกวัว ต.ชัยบุรี อ.เมือง และ ม.11 บ้านโคกฉิ่ง

สมัครงานตำแหน่งนี้

ภูเก็ต

คุณสมบัติ

 • วุฒิ ขั้นต่ำ ม.6 หรือประกอบอาชีพด้านสิ่งทอพื้นเมือง

ภาระงาน

 • พัฒนาผ้าพื้นเมืองตามอัตลักษณ์ท้องถิ่นสำหรับประกอบหน้ากากอนามัยเคลือบนาโนสมบัติพิเศษป้องกันฝุ่นและละอองไอจาม หายใจสะดวก โดย สวทช จะเป็นผู้ร่วมออกแบบ กำหนดสมบัติวัตถุดิบและรูปแบบการทอเพื่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์

สถานที่ทำงาน

 • ตามภูมิลำเนาของผู้รับจ้างหรือสถานที่เตรียมตัวอย่างและถ่ายทอดเทคโนโลยี ตามความจำเป็น

สมัครงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ

 • วุฒิ ขั้นต่ำ ม.6 สามารถทำงานช่างเบื้องต้นขึ้นไป

ภาระงาน

 • ดูแลเรื่องการเคลือบผิว และเก็บข้อมูลการเคลือบผิวอาคาร จากเทคโนโลยีการเคลือบ ศน สวทช

สถานที่ทำงาน

 • วัดใน จ.ภูเก็ต หรือพื้นที่ใกล้เคียง

สมัครงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ

1. เป็นคนในพื้นที่
2. มีความรู้ด้านการเกษตรและสนใจใน วทน.
3. สามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้
4. สามารถวิเคราะห์ข้อมูล และเขียนรายงานได้

อุปกรณ์ที่จำเป็น

พาหนะเดินทาง

ภาระงาน

เทคโนโลยีโรงเรือน

1. ติดตามผลการใช้เทคโนโลยีโรงเรือนและการบริหารจัดการ
2. เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานด้านเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกกลุ่มระดับครัวเรือน
3. เก็บข้อมูลการผลิตพืชและการบริหารจัดการพืชในโรงเรือน
4. เป็นผู้ประสานงานในพื้นที่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถานที่ทำงาน

1. วิสาหกิจชุมชนผลิตผักเหมียงแปลงใหญ่อำเภอเมืองภูเก็ต ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต
2. โรงเรียนบ้านฉลอง ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต

สมัครงานตำแหน่งนี้

ยะลา

คุณสมบัติ

 • ไม่จำกัดวุฒิ เป็นบุคคลที่รักการเดินป่า มีความพร้อมในการเรียนรู้เก็บตัวอย่างเห็ด มีอุปกรณ์ถ่ายภาพ สามารถเก็บข้อมูลตามที่ นวจ. เป็นผู้กำหนด

ภาระงาน

 • งานเก็บตัวอย่างภาคสนาม เตรียมตัวอย่างเพื่อการวิเคราะห์ เก็บข้อมูลเบื้องต้นในภาคสนามตามที่ นวจ. กำหนด จำนวน 50 ตัวอย่างพร้อมข้อมูลเบื้องต้นที่ นวจ. กำหนด

สถานที่ทำงาน

 • ยะลา พื้นที่ป่าชุมชนสามจังหวัดภาคใต้

สมัครงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ

 • วุฒิ ขั้นต่ำ ป.6 หรือ สามารถทำงานหัตถกรรม

ภาระงาน

 • ช่วยขนส่ง/สาธิตการทำงาน/แจกจ่าย และเก็บข้อมูลด้านการประกอบหมวกแรงดันลบ เพื่อใช้ลดการแพร่เชื้อ COVID-19 จากกลุ่มเฝ้าระวัง

สถานที่ทำงาน

 • องค์กรส่วนบริหารส่วนภูมิภาค อสม ภสต หรือตามบ้านพักอาศัยของผู้รับจ้าง

สมัครงานตำแหน่งนี้

สงขลา

คุณสมบัติ

1. มีภูมิลำเนาอยู่ในชุมชน หรือ ในพื้นที่ที่สามารถเดินทางไปมาสะดวก
2. มีความพร้อมด้าน เครื่องมือสื่อสาร คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค เพื่อการบันทึกและจัดทำรายงานสรุปได้
3. สามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 1. รถยนต์/มอเตอร์ไซด์ เพื่อใช้เดินทางในพื้นที่
 2. สมาร์ทโฟนที่สามารถติดต่อผ่านทางไลน์ หรือส่งรูป ข้อมูลต่างๆได้
 3. คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้พิมพ์สรุปและส่งข้อมูล

ภาระงาน

โครงการข้าว สงขลา

1. เก็บข้อมูลภาพรวมพื้นฐานของกลุ่ม ปัญหา อุปสรรค ความต้องการเทคโนโลยี
2. เก็บข้อมูลพื้นฐานด้านเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกกลุ่มระดับครัวเรือน ก่อน-หลังเข้าร่วมโครงการ
3. เก็บข้อมูลการผลิตข้าว (นาปี-นาปรับ) ก่อน-หลังเข้าร่วมโครงการ

สถานที่ทำงาน

 • > 1 คน รับผิดชอบพื้นที่ ต.ตะเครียะ อ.ระโนด และ ต.เชิงแส อ.กระแสสินธุ์
 • > 1 คน รับผิดชอบพื้นที่ ต.ท่าหิน อ.สทิงพระ และ ต.ปากรอ อ.สิงหนคร

สมัครงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ

1. เป็นคนในพื้นที่
2. มีความรู้ด้านการเกษตรและสนใจใน วทน.
3. สามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้
4. สามารถวิเคราะห์ข้อมูล และเขียนรายงานได้

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 1. พาหนะเดินทาง
 2. คอมพิวเตอร์

ภาระงาน

เทคโนโลยีโรงเรือน

1. ติดตามผลการใช้เทคโนโลยีโรงเรือนและการบริหารจัดการ
2. เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานด้านเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกกลุ่มระดับครัวเรือน
3. เก็บข้อมูลการผลิตพืชและการบริหารจัดการพืชในโรงเรือน
4. เป็นผู้ประสานงานในพื้นที่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถานที่ทำงาน

1. วิสาหกิจชุมชนแม่ทองเกษตรอินทรีย์ ต.แม่ทอม อ.บางกล่ำ จ.สงขลา
2. วิสาหกิจชุมชนหม่อนผลแปรรูปกลุ่มใต้ร่มบุญ ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

สมัครงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ

1.เป็นคนในพื้นที่
2.มีความรู้และสนใจด้านการเกษตร หรือด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน
3.มีความรู้พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ และจัดทำสื่อออนไลน์ได้
4.สามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้

ภาระงาน

 • CTAP เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานวิสาหกิจชุมชน

สถานที่ทำงาน

 • จ.สงขลา

สมัครงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ

1. มีภูมิลำเนาอยู่ในชุมชน หรือ ในพื้นที่ที่สามารถเดินทางไปมาสะดวก
2. มีความพร้อมด้าน เครื่องมือสื่อสาร คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค เพื่อการบันทึกและจัดทำรายงานสรุปได้
3. สามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 1. รถยนต์/มอเตอร์ไซด์ เพื่อใช้เดินทางในพื้นที่
 2. สมาร์ทโฟนที่สามารถติดต่อผ่านทางไลน์ หรือส่งรูป ข้อมูลต่างๆได้
 3. คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้พิมพ์สรุปและส่งข้อมูล

ภาระงาน

โครงการข้าว สงขลา

1. เก็บข้อมูลภาพรวมพื้นฐานของกลุ่ม ปัญหา อุปสรรค ความต้องการเทคโนโลยี
2. เก็บข้อมูลพื้นฐานด้านเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกกลุ่มระดับครัวเรือน ก่อน-หลังเข้าร่วมโครงการ
3. เก็บข้อมูลการผลิตข้าว (นาปี-นาปรับ) ก่อน-หลังเข้าร่วมโครงการ

สถานที่ทำงาน

 • > 1 คน รับผิดชอบพื้นที่ ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ และ ต.โคกม่วง อ.คลองหอยโข่ง
 • > 1 คน รับผิดชอบพื้นที่ ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ และ ต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่

สมัครงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ

1. มีภูมิลำเนาอยู่ในชุมชน หรือ ในพื้นที่ที่สามารถเดินทางไปมาสะดวก
2. มีความพร้อมด้าน เครื่องมือสื่อสาร คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค เพื่อการบันทึกและจัดทำรายงานสรุปได้
3. สามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 1. รถยนต์/มอเตอร์ไซด์ เพื่อใช้เดินทางในพื้นที่
 2. สมาร์ทโฟนที่สามารถติดต่อผ่านทางไลน์ หรือส่งรูป ข้อมูลต่างๆได้
 3. คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้พิมพ์สรุปและส่งข้อมูล

ภาระงาน

โครงการข้าว สงขลา

1. เก็บข้อมูลภาพรวมพื้นฐานของกลุ่ม ปัญหา อุปสรรค ความต้องการเทคโนโลยี
2. เก็บข้อมูลพื้นฐานด้านเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกกลุ่มระดับครัวเรือน ก่อน-หลังเข้าร่วมโครงการ
3. เก็บข้อมูลการผลิตข้าว (นาปี-นาปรับ) ก่อน-หลังเข้าร่วมโครงการ

สถานที่ทำงาน

 • > 1 คน รับผิดชอบพื้นที่ ต.ป่าชิง อ.จะนะ และ ต.ท่าม่วง อ.เทพา
 • > 1 คน รับผิดชอบพื้นที่ ต.ฉาง อ.นาทวี และ ต.ทุ่งพอ อ.สะบ้าย้อย

สมัคงานตำแหน่งนี้

สตูล

คุณสมบัติ

1. เป็นคนในพื้นที่
2. มีความรู้ด้านการเกษตรและสนใจใน วทน.
3. สามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้
4. สามารถวิเคราะห์ข้อมูล และเขียนรายงานได้

อุปกรณ์ที่จำเป็น

คอมพิวเตอร์, สมาร์ทโฟน, สามารถเดินทางเองในพื้นที่ได้

ภาระงาน

เทคโนโลยีแปรรูปอาหาร (2 กลุ่ม)

1. ลงพื้นที่ สำรวจ และเก็บรวบรวมข้อมูลชุมชนเป้าหมาย
2. ออกแบบวางแผนการทำงานในพื้นที่เป้าหมาย
3. สรุปข้อมูลภาพรวมเชิงพื้นที่
4. จัดทำสรุปรายงานชุมชนละ 1 ฉบับ ประกอบด้วยข้อมูลกลุ่ม/ชุมชน ผลผลิต ต้นทุน วัตถุดิบ Story และผลิตภัณฑ์

สถานที่ทำงาน

 • อ.เมือง จ.สตูล

สมัครงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ

1.เป็นคนในพื้นที่
2.มีความรู้และสนใจด้านการเกษตร หรือด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน
3.มีความรู้พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ และจัดทำสื่อออนไลน์ได้
4.สามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 1. ยานพาหนะ เช่น มอเตอร์ไซด์ รถยนต์
 2. โทรศัพท์มือถือ
 3. คอมพิวเตอร์ (หากมี)

ภาระงาน

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรและพัฒนาอาชีพ ต.เจ๊ะบิลัง

1. ลงพื้นที่สำรวจ สัมภาษณ์ เก็บรวบรวมและจัดทำข้อมูลกระบวนการผลิตของชุมชน
2. ประสานงานและร่วมในกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยี
3. จัดทำสื่อเพื่อการเพิ่มช่องทางการตลาด

สถานที่ทำงาน

 • ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมือง จ.สตูล

สมัครงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ

 • ไม่จำกัดวุฒิ เป็นบุคคลที่รักการเดินป่า มีความพร้อมในการเรียนรู้เก็บตัวอย่างเห็ด มีอุปกรณ์ถ่ายภาพ สามารถเก็บข้อมูลตามที่ นวจ. เป็นผู้กำหนด

ภาระงาน

 • งานเก็บตัวอย่างภาคสนาม เตรียมตัวอย่างเพื่อการวิเคราะห์ เก็บข้อมูลเบื้องต้นในภาคสนามตามที่ นวจ. กำหนด จำนวน 200 ตัวอย่างพร้อมข้อมูลเบื้องต้นที่ นวจ. กำหนด

สถานที่ทำงาน

 • จังหวัดสตูล พื้นที่อุทยานธรณีสตูล

สมัครงานตำแหน่งนี้

สุราษฏร์ธานี

คุณสมบัติ

 • สามารถทำงานนอกเวลา เดินทางเพื่อเก็บข้อมูลในพื้นที่ได้ มีความใส่ใจและรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ทำ

ภาระงาน

 • ทำการทดลอง สำรวจ เก็บข้อมูล ช่วยทำงานในฟาร์มเพาะเลี้ยง

สถานที่ทำงาน

 • หน่วยปฏิบัติการวิจัยร่วมด้านการพัฒนาพันธุ์สัตว์น้ำ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กุ้ง จ. สุราษฎร์ธานี

สมัครงานตำแหน่งนี้