ภาคเหนือ

ภาคเหนือ

ภาคเหนือ

เชียงใหม่

คุณสมบัติ

1. คนในพื้นที่
2.มีความรู้ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์
3.มีพาหนะส่วนตัวสามารถลงพื้นที่ปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง ชำนาญเส้นทางในพื้นที่
4.สามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้
5. สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและเขียนรายงานได้

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 • พาหนะส่วนตัว เครื่องมือสื่อสาร และคอมพิวเตอร์

ภาระงาน

เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์หอมแขกและผลสด

1.เก็บข้อมูลสภาพื้นที่การผลิตเมล็ดพันธุ์และผลสด
2.วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานด้านเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนระดับครัวเรือน
3.เป็นผู้ประสานงานในพื้นที่

สถานที่ทำงาน

 1. อ.ฮอด
 2. อ.แม่แจ่ม
 3. อ.แม่แตง
 4. อ.สันป่าตอง
 5. อ.สันกำแพง
 6. อ.แม่วาง
 7. จ.เชียงใหม่

สมัครงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ

 • วุฒิ ขั้นต่ำ ม.6 หรือประกอบอาชีพด้านสิ่งทอพื้นเมือง

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 • เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับเตรียมผ้าพื้นเมือง

ภาระงาน

 • พัฒนาผ้าพื้นเมืองตามอัตลักษณ์ท้องถิ่นสำหรับประกอบหน้ากากอนามัยเคลือบนาโนสมบัติพิเศษป้องกันฝุ่นและละอองไอจาม หายใจสะดวก โดย สวทช จะเป็นผู้ร่วมออกแบบ กำหนดสมบัติวัตถุดิบและรูปแบบการทอเพื่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์

สถานที่ทำงาน

 • ตามภูมิลำเนาของผู้รับจ้างหรือสถานที่เตรียมตัวอย่างและถ่ายทอดเทคโนโลยี ตามความจำเป็น

คุณสมบัติ

 • วุฒิ ขั้นต่ำ ป.6 หรือ สามารถทำงานหัตถกรรม

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 • เครื่องมือช่างทั่วไป เช่น กรรไกร มีดคัตเตอร์ เครื่องจักรสาน

ภาระงาน

 • ช่วยขนส่ง/สาธิตการทำงาน/แจกจ่าย และเก็บข้อมูลด้านการประกอบหมวกแรงดันลบ เพื่อใช้ลดการแพร่เชื้อ COVID-19 จากกลุ่มเฝ้าระวัง

สถานที่ทำงาน

 • องค์กรส่วนบริหารส่วนภูมิภาค อสม ภสต หรือตามบ้านพักอาศัยของผู้รับจ้าง

คุณสมบัติ

 • วุฒิ ขั้นต่ำ ม.6 หรือสามารถทำงานช่างเบื้องต้นขึ้นไป

อุปกรณ์ที่จำเป็น 

 • อุปกรณ์ช่างเบื้องต้น

ภาระงาน

 • ดูแลเรื่องการเคลือบผิว และเก็บข้อมูลการเคลือบผิวอาคาร จากเทคโนโลยีการเคลือบ ศน สวทช

สถานที่ทำงาน

 • วัดใน จ.เชียงใหม่ หรือพื้นที่ใกล้เคียง

คุณสมบัติ

1. จบหรืออยู่ระหว่างการศึกษาด้านการเกษตร
2. สามารถทำงานประจำในพื้นที่ได้
3. สามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้
4. สามารถวิเคราะห์ข้อมูล

อุปกรณ์ที่จำเป็น

1.ยานพาหนะ เพื่อใช้เดินทางในพื้นที่
2.โทรศัพท์ที่รองรับระบบอินเตอร์เน็ท
3.คอมพิวเตอร์

ภาระงาน

 • เทคโนโลยีการผลิตข้าวโพด ในระบบน้ำน้อย และเทคโนโลยีการผลิต โรงเรือน แปลงองุ่น โครงการหลวง มช. แปลงทดลองสตอเบอรี่ Smart farm

สถานที่ทำงาน

 • เชียงใหม่

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาปริญญาตรี เป็นบุคคลในพื้นที่ๆได้เข้าข่ายรับความช่วยเหลือจากรัฐบาลเรื่องสถานการณ์โควิด-19 มีความพร้อมในการเรียนรู้เก็บตัวอย่างเห็ด

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 • กล้องถ่ายภาพ มือถือกรอกข้อมูล คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต

ภาระงาน

 • งานเก็บตัวอย่างภาคสนาม เตรียมตัวอย่างเพื่อการวิเคราะห์ เก็บข้อมูลเบื้องต้นในภาคสนามตามที่ นวจ. กำหนด จำนวน 100 ตัวอย่างพร้อมข้อมูลเบื้องต้นที่ นวจ. กำหนด

สถานที่ทำงาน

 • สวนสัตว์เปิดเชียงใหม่ (องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์)

คุณสมบัติ

1. เป็นคนในพื้นที่
2. มีความรู้ด้านการเกษตรและสนใจใน วทน.
3. สามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้
4. สามารถวิเคราะห์ข้อมูล และเขียนรายงานได้

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 • ยานพาหนะใช้ในการเดินทาง คอมพิวเตอร์

ภาระงาน

เทคโนโลยีการผลิตอาหารโค ห้วยตึงหม้อ

1. สำรวจเก็บข้อมูลฟาร์มเกษตกร จำนวนโค รายได้ ค่าใช้จ่าย
2. สำรวจเก็บข้อมูลห่วงโซ่วัตถุดิบอาหารโคและการเชื่อมโยงกลุ่มเกษตรในพื้นที่
3. วางแผน ประสานงาน จัดประชุม จัดอบรมให้กับผู้ที่สนใจอาชีพการเลี้ยงโค การสร้างเครือข่ายในชุมชน และดูแลแผนการดำเนินงานฐานเรียนรู้การผลิตอาหารโค

สถานที่ทำงาน

 • สหกรณ์โคนมสันกำแพงป่าตึงห้วยหม้อ และพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

คุณสมบัติ

1. เป็นคนในพื้นที่
2. มีความรู้ด้านการเกษตรและสนใจใน วทน.
3. สามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้
4. สามารถวิเคราะห์ข้อมูล และเขียนรายงานได้

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 • ยานพาหนะใช้ในการเดินทาง คอมพิวเตอร์

ภาระงาน

โครงการหลวงแม่ทาเหนือ

1. สำรวจเก็บข้อมูลฟาร์มเกษตกร จำนวนโค รายได้ ค่าใช้จ่าย
2. สำรวจเก็บข้อมูลห่วงโซ่วัตถุดิบอาหารโคและการเชื่อมโยงกลุ่มเกษตรในพื้นที่
3. วางแผน ประสานงาน จัดประชุม จัดอบรมให้กับผู้ที่สนใจอาชีพการเลี้ยงโค การสร้างเครือข่ายในชุมชน และดูแลแผนการดำเนินงานฐานเรียนรู้การผลิตอาหารโคแผนการดำเนินงานฐานเรียนรู้การผลิตอาหารโค

สถานที่ทำงาน

 • โครงการหลวงแม่ทาเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน

คุณสมบัติ

1.คนในพื้นที่ หรือสามารถทำงานประจำในพื้นที่ได้
2.มีความรู้และสนใจใน วทน.
3.สามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้
4.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 • คอมพิวเตอร์

ภาระงาน

โครงการต้นแบบพัฒนาฐานเรียนรู้ในปั๊มน้ำมัน ปตท.

1. เก็บข้อมูลการถ่ายทอดเทคโนโลยีในศูนย์การเรียนรู้ในสถานีบริการน้ำมัน ปตท.สารภี
2. งานด้านข้อมูล ลงพื้นที่สำรวจ สัมภาษณ์ รวบรวม และจัดทำข้อมูลด้านเกษตร
3. ทำการวิเคราะห์ข้อมูล โดยนำข้อมูลมากำหนดแผนดำเนินงาน

สถานที่ทำงาน

 • อ.สารภี จ.เชียงใหม่

คุณสมบัติ

1.คนในพื้นที่ หรือสามารถทำงานประจำในพื้นที่ได้
2.มีความรู้และสนใจใน วทน.
3.สามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้
4.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้อต้น และถ่ายทอดเทคโนโลยีได้

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 • คอมพิวเตอร์

ภาระงาน

โครงการจัดการของเสียในจังหวัดเชียงใหม่อ.สารภี, อ.หางดง, อ.แม่ริม, อ.แม่แตง

 • วางแผน ประสานงาน และติดตาม การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน/อปท. การจัดการดินและการใช้สารชีวภัณฑ์
 • ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์ฯ ติดตามและจัดเก็บข้อมูลแปลงทดลองการปลูกพืช เช่น พืชผัก ข้าว แบบปลอดภัย ตามหลักวิชาการเพื่อยกระดับมาตรฐานเกษตรปลอดภัย
 • จัดตั้งศูนย์ชีวภัณฑ์ ควบคุมการผลิต และการตลาด เพื่อขายในพื้นที่

สถานที่ทำงาน

 • อ.สารภี, อ.หางดง, อ.แม่ริม, อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

สมัครงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ

1. เป็นคนในพื้นที่
2. มีความรู้และสนใจด้านการเกษตร หรือด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน
3. มีความรู้พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ และจัดทำสื่อออนไลน์ได้
4. สามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 1. อุปกรณ์สำหรับการจดบันทึกข้อมูล
 2. อุปกรณ์สำหรับการติดต่อสื่อสาร

ภาระงาน

 • CTAP เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานวิสาหกิจชุมชน

สถานที่ทำงาน

 • วิสาหกิจชุมชนชีวิตธรรมชาติบ้านหนองบัว จ.เชียงใหม่

คุณสมบัติ

1. เป็นคนในพื้นที่
2. มีความรู้ด้านการเกษตรและสนใจใน วทน.
3. สามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้
4. สามารถวิเคราะห์ข้อมูล และเขียนรายงานได้

อุปกรณ์ที่จำเป็น

1. พาหนะเดินทาง
2. คอมพิวเตอร์

ภาระงาน

เทคโนโลยีโรงเรือน

1. ติดตามผลการใช้เทคโนโลยีโรงเรือนและการบริหารจัดการ
2. เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานด้านเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกกลุ่มระดับครัวเรือน
3. เก็บข้อมูลการผลิตพืชและการบริหารจัดการพืชในโรงเรือน
4. เป็นผู้ประสานงานในพื้นที่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถานที่ทำงาน

 • รักคุณฟาร์ม ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

คุณสมบัติ

1. เป็นคนในพื้นที่
2. มีความรู้และสนใจด้านการเกษตร หรือด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน
3. มีความรู้พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ และจัดทำสื่อออนไลน์ได้
4. สามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 1. อุปกรณ์สำหรับการจดบันทึกข้อมูล
 2. อุปกรณ์สำหรับการติดต่อสื่อสาร

ภาระงาน

 • CTAP เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานวิสาหกิจชุมชน

สถานที่ทำงาน

 • วิสาหกิจชุมชนข้าวเงี้ยวแก้วบัวหลง สารภี จ.เชียงใหม่

คุณสมบัติ

1. เป็นคนในพื้นที่
2. มีความรู้และสนใจด้านการเกษตร หรือด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน
3. มีความรู้พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ และจัดทำสื่อออนไลน์ได้
4. สามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 1. อุปกรณ์สำหรับการจดบันทึกข้อมูล
 2. อุปกรณ์สำหรับการติดต่อสื่อสาร

ภาระงาน

 • CTAP เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานวิสาหกิจชุมชน

สถานที่ทำงาน

 • วิสาหกิจชุมชนปลูกและแปรรูปพืชผักปลอดสารพิษเม้าท์ศิโยน จ.เชียงใหม่

สมัครงานตำแหน่งนี้

 

คุณสมบัติ

1. เป็นคนในพื้นที่
2. มีความรู้และสนใจด้านการเกษตร หรือด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน
3. มีความรู้พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ และจัดทำสื่อออนไลน์ได้
4. สามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 1. อุปกรณ์สำหรับการจดบันทึกข้อมูล
 2. อุปกรณ์สำหรับการติดต่อสื่อสาร

ภาระงาน

 • CTAP เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานวิสาหกิจชุมชน

สถานที่ทำงาน

 • วิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานชุมชนสารภี จ.เชียงใหม่

คุณสมบัติ

1. เป็นคนในพื้นที่
2. มีความรู้และสนใจด้านการเกษตร หรือด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน
3. มีความรู้พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ และจัดทำสื่อออนไลน์ได้
4. สามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 1. อุปกรณ์สำหรับการจดบันทึกข้อมูล
 2. อุปกรณ์สำหรับการติดต่อสื่อสาร

ภาระงาน

 • CTAP เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานวิสาหกิจชุมชน

สถานที่ทำงาน

 • ฟาร์มบัวผันแสนวิชา จ.เชียงใหม่

คุณสมบัติ

1. เป็นคนในพื้นที่
2. มีความรู้และสนใจด้านการเกษตร หรือด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน
3. มีความรู้พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ และจัดทำสื่อออนไลน์ได้
4. สามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 1. อุปกรณ์สำหรับการจดบันทึกข้อมูล
 2. อุปกรณ์สำหรับการติดต่อสื่อสาร

ภาระงาน

 • CTAP เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานวิสาหกิจชุมชน

สถานที่ทำงาน

 • วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์จากโคนม จ.เชียงใหม่

คุณสมบัติ

1. เป็นคนในพื้นที่
2. มีความรู้และสนใจด้านการเกษตร หรือด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน
3. มีความรู้พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ และจัดทำสื่อออนไลน์ได้
4. สามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 1. อุปกรณ์สำหรับการจดบันทึกข้อมูล
 2. อุปกรณ์สำหรับการติดต่อสื่อสาร

ภาระงาน

 • CTAP เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานวิสาหกิจชุมชน

สถานที่ทำงาน

 • วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์เวียงพร้าวกรีนวัลเลย์ จ.เชียงใหม่

คุณสมบัติ

1. เป็นคนในพื้นที่
2. มีความรู้และสนใจด้านการเกษตร หรือด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน
3. มีความรู้พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ และจัดทำสื่อออนไลน์ได้
4. สามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 1. อุปกรณ์สำหรับการจดบันทึกข้อมูล
 2. อุปกรณ์สำหรับการติดต่อสื่อสาร

ภาระงาน

 • CTAP เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานวิสาหกิจชุมชน

สถานที่ทำงาน

 • วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำขนมจีนบ้านบวกเปา จ.เชียงใหม่

คุณสมบัติ

1. เป็นคนในพื้นที่
2. มีความรู้และสนใจด้านการเกษตร หรือด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน
3. มีความรู้พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ และจัดทำสื่อออนไลน์ได้
4. สามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 1. อุปกรณ์สำหรับการจดบันทึกข้อมูล
 2. อุปกรณ์สำหรับการติดต่อสื่อสาร

ภาระงาน

 • CTAP เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานวิสาหกิจชุมชน

สถานที่ทำงาน

 • วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสันมหาพนสมุนไพรอินทรีย์ จ.เชียงใหม่

เชียงใหม่ ลำปาง เชียงราย พะเยา ลำพูน

คุณสมบัติ

 • ทำการเก็บข้อมูลปัจจัยการผลิต ผลผลิต และองค์ประกอบผลผลิตข้าวเชิงพื้นที่ในแปลงเกษตรกร

ภาระงาน

 • ทำการเก็บข้อมูลปัจจัยการผลิต ผลผลิต และองค์ประกอบผลผลิตข้าวเชิงพื้นที่ในแปลงเกษตรกร

สถานที่ทำงาน

 • แปลงพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง พะเยา ลำพูน

สมัครงานตำแหน่งนี้

เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา

คุณสมบัติ

 • ทำการเก็บข้อมูลปัจจัยการผลิต ผลผลิต และองค์ประกอบผลผลิตข้าวเชิงพื้นที่ในแปลงเกษตรกร

ภาระงาน

 • ทำการเก็บข้อมูลเกษตรกรรม องค์ประกอบผลผลิต และผลผลิตข้าวเชิงพื้นที่ในแปลงทดสอบ multi-location

สถานที่ทำงาน

 • แปลงจ.เชียงใหม่

สมัครงานตำแหน่งนี้

เชียงใหม่ นครราชสีมา อุบลราชธานี มหาสารคาม พิษณุโลก อุดรธานี

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ เกษตร วนศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ธรรมชาติหรือศิลปศาตร์เกี่ยวกับการจัดการชุมชน

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 • เครื่องคอมพิวเตอร์

ภาระงาน

 • ขอบเขตงานสามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ภาคสนามและ/หรือห้องปฎิบัติการ และ/หรือการจัดการข้อมูลและการค้นคว้าเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้านพืชและความหลากหลายทางชีวภาพของพืช

สถานที่ทำงาน

 • จ.เชียงใหม่ (2) จ.นครราชสีมา (3) จ.อุบลราชธานี (2) จ.มหาสารคาม (2) จ.พิษณุโลก(1) จ.อุดรธานี (2)

สมัครงานตำแหน่งนี้

เชียงราย

คุณสมบัติ

 • วุฒิ ขั้นต่ำ ป.6 หรือ สามารถทำงานหัตถกรรม

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 • เครื่องมือช่างทั่วไป เช่น กรรไกร มีดคัตเตอร์ เครื่องจักรสาน

ภาระงาน

 • ช่วยขนส่ง/สาธิตการทำงาน/แจกจ่าย และเก็บข้อมูลด้านการประกอบหมวกแรงดันลบ เพื่อใช้ลดการแพร่เชื้อ COVID-19 จากกลุ่มเฝ้าระวัง

สถานที่ทำงาน

องค์กรส่วนบริหารส่วนภูมิภาค อสม ภสต หรือตามบ้านพักอาศัยของผู้รับจ้าง

คุณสมบัติ

1. เป็นคนในพื้นที่
2. มีความรู้ด้านการเกษตรและสนใจใน วทน.
3. สามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้
4. สามารถวิเคราะห์ข้อมูล และเขียนรายงานได้

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 • ยานพาหนะใช้ในการเดินทาง คอมพิวเตอร์

ภาระงาน

เทคโนโลยีการผลิตบ้านต้า

1. สำรวจเก็บข้อมูลฟาร์มเกษตกร จำนวนโค รายได้ ค่าใช้จ่าย
2. สำรวจเก็บข้อมูลห่วงโซ่วัตถุดิบอาหารโคและการเชื่อมโยงกลุ่มเกษตรในพื้นที่
3. วางแผน ประสานงาน จัดประชุม จัดอบรมให้กับผู้ที่สนใจอาชีพการเลี้ยงโค การสร้างเครือข่ายในชุมชน และดูแลแผนการดำเนินงานฐานเรียนรู้การผลิตอาหารโค

สถานที่ทำงาน

 • สหกรณ์โคนมบ้านต้า สันทรายงาม จำกัด และพื้นที่ จังหวัดเชียงราย

คุณสมบัติ

1. เป็นคนในพื้นที่
2. มีความรู้ด้านการเกษตรและสนใจใน วทน.
3. สามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้
4. สามารถวิเคราะห์ข้อมูล และเขียนรายงานได้

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 • ยานพาหนะใช้ในการเดินทาง คอมพิวเตอร์

ภาระงาน

เทคโนโลยีการผลิตอาหารโค สหกรณ์แม่ลาว

1. สำรวจเก็บข้อมูลฟาร์มเกษตกร จำนวนโค รายได้ ค่าใช้จ่าย
2. สำรวจเก็บข้อมูลห่วงโซ่วัตถุดิบอาหารโคและการเชื่อมโยงกลุ่มเกษตรในพื้นที่
3. วางแผน ประสานงาน จัดประชุม จัดอบรมให้กับผู้ที่สนใจอาชีพการเลี้ยงโค การสร้างเครือข่ายในชุมชน และดูแลแผนการดำเนินงานฐานเรียนรู้การผลิตอาหารโค

สถานที่ทำงาน

 • สหกรณ์โคนมแม่ลาว จำกัด และพื้นที่ จังหวัดเชียงราย

คุณสมบัติ

1. เป็นคนในพื้นที่
2. มีความรู้ด้านการเกษตรและสนใจใน วทน.
3. สามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้
4. สามารถวิเคราะห์ข้อมูล และเขียนรายงานได้

อุปกรณ์ที่จำเป็น

ยานพาหนะใช้ในการเดินทาง คอมพิวเตอร์

ภาระงาน

เทคโนโลยีการผลิตอาหารโค สหกรณ์โคนมสันกำแพง

1. สำรวจเก็บข้อมูลฟาร์มเกษตกร จำนวนโค รายได้ ค่าใช้จ่าย
2. สำรวจเก็บข้อมูลห่วงโซ่วัตถุดิบอาหารโคและการเชื่อมโยงกลุ่มเกษตรในพื้นที่
3. วางแผน ประสานงาน จัดประชุม จัดอบรมให้กับผู้ที่สนใจอาชีพการเลี้ยงโค การสร้างเครือข่ายในชุมชน และดูแลแผนการดำเนินงานฐานเรียนรู้การผลิตอาหารโค

สถานที่ทำงาน

 • เครือขายกลุ่มโคเนื้อล้านนา และพื้นที่จังหวัดเชียงราย

สมัครงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ

 • วุฒิ ขั้นต่ำ ม.6 หรือสามารถทำงานช่างเบื้องต้นขึ้นไป

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 • อุปกรณ์ช่างเบื้องต้น

ภาระงาน

 • ดูแลเรื่องการเคลือบผิว และเก็บข้อมูลการเคลือบผิวอาคาร จากเทคโนโลยีการเคลือบ ศน สวทช

สถานที่ทำงาน

 • วัดใน จ.เชียงราย หรือพื้นที่ใกล้เคียง

คุณสมบัติ

1.เป็นคนในพื้นที่
2.มีความรู้และสนใจด้านการเกษตร หรือด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน
3.มีความรู้พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ และจัดทำสื่อออนไลน์ได้
4.สามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 1. อุปกรณ์สำหรับการจดบันทึกข้อมูล
 2. อุปกรณ์สำหรับการติดต่อสื่อสาร

ภาระงาน

 • CTAP เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานวิสาหกิจชุมชน

สถานที่ทำงาน

 • วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์จากผึ้งป่าก๋อย จ.เชียงราย

สมัครงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ

1.รู้จักหนอนม้วนใบ
2.สามารถเดินทางได้

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 • กล่องเลี้ยงแมลง, ปากคีบ, เอพเพนดอร์ฟ, น้ำสะอาด, กล่องโฟมเก็บความเย็น, คูลเจล

ภาระงาน

 • สำรวจและเก็บหนอนม้วนใบชา

สถานที่ทำงาน

 • จ. เชียงราย

สมัครงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ

1.เป็นคนในพื้นที่
2.มีความรู้และสนใจด้านการเกษตร หรือด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน
3.มีความรู้พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ และจัดทำสื่อออนไลน์ได้
4.สามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 1. อุปกรณ์สำหรับการจดบันทึกข้อมูล
 2. อุปกรณ์สำหรับการติดต่อสื่อสาร

ภาระงาน

 • CTAP เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานวิสาหกิจชุมชน

สถานที่ทำงาน

 • วิสาหกิจชุมชนทุ่งต้อมพอเพียง จ.เชียงราย

สมัตรงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ

1.เป็นคนในพื้นที่
2.มีความรู้และสนใจด้านการเกษตร หรือด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน
3.มีความรู้พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ และจัดทำสื่อออนไลน์ได้
4.สามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 1. อุปกรณ์สำหรับการจดบันทึกข้อมูล
 2. อุปกรณ์สำหรับการติดต่อสื่อสาร

ภาระงาน

 • CTAP เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานวิสาหกิจชุมชน

สถานที่ทำงาน

 • วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์บ้านครู(บ้านครูอิ๋ว ครูเชี่ยว) จ.เชียงราย

สมัครงานตำแหน่งนี้

แพร่

คุณสมบัติ

 • วุฒิ ขั้นต่ำ ม.6 หรือประกอบอาชีพด้านสิ่งทอพื้นเมือง

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 • เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับเตรียมผ้าพื้นเมือง

ภาระงาน

 • พัฒนาผ้าพื้นเมืองตามอัตลักษณ์ท้องถิ่นสำหรับประกอบหน้ากากอนามัยเคลือบนาโนสมบัติพิเศษป้องกันฝุ่นและละอองไอจาม หายใจสะดวก โดย สวทช จะเป็นผู้ร่วมออกแบบ กำหนดสมบัติวัตถุดิบและรูปแบบการทอเพื่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์

สถานที่ทำงาน

 • ตามภูมิลำเนาของผู้รับจ้างหรือสถานที่เตรียมตัวอย่างและถ่ายทอดเทคโนโลยี ตามความจำเป็น

สมัครงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ

 • วุฒิ ขั้นต่ำ ป.6 หรือ สามารถทำงานหัตถกรรม

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 • เครื่องมือช่างทั่วไป เช่น กรรไกร มีดคัตเตอร์

ภาระงาน

 • ช่วยขนส่ง/สาธิตการทำงาน/แจกจ่าย และเก็บข้อมูลด้านการประกอบหมวกแรงดันลบ เพื่อใช้ลดการแพร่เชื้อ COVID-19 จากกลุ่มเฝ้าระวัง

สถานที่ทำงาน

 • องค์กรส่วนบริหารส่วนภูมิภาค อสม ภสต หรือตามบ้านพักอาศัยของผู้รับจ้าง

สมัครงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ

1. เป็นคนในพื้นที่
2. มีความรู้ด้านการเกษตรและสนใจใน วทน.
3. สามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้
4. สามารถวิเคราะห์ข้อมูล และเขียนรายงานได้

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 • ยานพาหนะส่วนตัว โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์

ภาระงาน

1. ประสานงาน สำรวจและเก็บข้อมูลพื้นที่ปลูกห้อม ตามแบบฟอร์มที่กำหนด
2. ประสานงาน สำรวจและเก็บข้อมูลการใช้ห้อม การย้อมห้อมธรรมชาติ การผลิตสิ่งทอย้อมห้อมธรรมชาติ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด
3. จัดทำรายงานสรุปข้อมูลของแต่ละกลุ่ม เพื่อเป็นฐานข้อมูลของกลุ่ม

สถานที่ทำงาน

 • อำเภอเมือง อำเภอร้องกวาง อำเภอวังชิ้นและอำเภอสอง
  ของผู้รับจ้าง

สมัครงานตำแหน่งนี้

แม่ฮ่องสอน

คุณสมบัติ

1.เป็นคนในพื้นที่
2.มีความรู้และสนใจด้านการเกษตร หรือด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน
3.มีความรู้พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ และจัดทำสื่อออนไลน์ได้
4.สามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 1. อุปกรณ์สำหรับการจดบันทึกข้อมูล
 2. อุปกรณ์สำหรับการติดต่อสื่อสาร

ภาระงาน

 • CTAP เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานวิสาหกิจชุมชน

สถานที่ทำงาน

 • วิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดภัยนาป่าแปก จ.แม่ฮ่องสอน

สมัครงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ

1.เป็นคนในพื้นที่
2.มีความรู้และสนใจด้านการเกษตร หรือด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน
3.มีความรู้พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ และจัดทำสื่อออนไลน์ได้
4.สามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 1. อุปกรณ์สำหรับการจดบันทึกข้อมูล
 2. อุปกรณ์สำหรับการติดต่อสื่อสาร

ภาระงาน

 • CTAP เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานวิสาหกิจชุมชน

สถานที่ทำงาน

 • วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรม่อนตะแลง จ.แม่ฮ่องสอน

สมัครงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ

1.เป็นคนในพื้นที่
2.มีความรู้และสนใจด้านการเกษตร หรือด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน
3.มีความรู้พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ และจัดทำสื่อออนไลน์ได้
4.สามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 1. อุปกรณ์สำหรับการจดบันทึกข้อมูล
 2. อุปกรณ์สำหรับการติดต่อสื่อสาร

ภาระงาน

 • CTAP เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานวิสาหกิจชุมชน

สถานที่ทำงาน

 • วิสาหกิจชุมชนไร่องุ่นหวานซึ้งไวน์ จ.แม่ฮ่องสอน

สมัครงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ

1.เป็นคนในพื้นที่
2.มีความรู้และสนใจด้านการเกษตร หรือด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน
3.มีความรู้พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ และจัดทำสื่อออนไลน์ได้
4.สามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 1. อุปกรณ์สำหรับการจดบันทึกข้อมูล
 2. อุปกรณ์สำหรับการติดต่อสื่อสาร

ภาระงาน

 • CTAP เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานวิสาหกิจชุมชน

สถานที่ทำงาน

 • วิสาหกิจชุมชนขนมงาบ้านชานเมือง จ.แม่ฮ่องสอน

สมัครงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ

1.เป็นคนในพื้นที่
2.มีความรู้และสนใจด้านการเกษตร หรือด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน
3.มีความรู้พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ และจัดทำสื่อออนไลน์ได้
4.สามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 1. อุปกรณ์สำหรับการจดบันทึกข้อมูล
 2. อุปกรณ์สำหรับการติดต่อสื่อสาร

ภาระงาน

 • CTAP เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานวิสาหกิจชุมชน

สถานที่ทำงาน

 • วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปน้ำพริกลาบห้วยปู จ.แม่ฮ่องสอน

สมัครงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ

1. เป็นคนในพื้นที่
2. มีความรู้ด้านการเกษตรและสนใจใน วทน.
3. สามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้
4. สามารถวิเคราะห์ข้อมูล และเขียนรายงานได้

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 • คอมพิวเตอร์, สมาร์ทโฟน, สามารถเดินทางเองในพื้นที่ได้

ภาระงาน

เทคโนโลยีแปรรูป
น้ำหม่อนและแปรรูปงา

1. ลงพื้นที่ สำรวจ และเก็บรวบรวมข้อมูลชุมชนเป้าหมาย
2. ออกแบบวางแผนการทำงานในพื้นที่เป้าหมาย
3. จัดทำสรุปรายงานชุมชนละ 1 ฉบับ ประกอบด้วยข้อมูลกลุ่ม/ชุมชน ผลผลิต ต้นทุน วัตถุดิบ Story และผลิตภัณฑ์

สถานที่ทำงาน

 •  ต.ผ่าบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

สมัครงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ

1.เป็นคนในพื้นที่
2.มีความรู้และสนใจด้านการเกษตร หรือด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน
3.มีความรู้พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ และจัดทำสื่อออนไลน์ได้
4.สามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 1. อุปกรณ์สำหรับการจดบันทึกข้อมูล
 2. อุปกรณ์สำหรับการติดต่อสื่อสาร

ภาระงาน

 • CTAP เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานวิสาหกิจชุมชน

สถานที่ทำงาน

 • วิสาหกิจชุมชนภูมิไทย จ.แม่ฮ่องสอน

สมัครงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ

1. เป็นคนในพื้นที่
2. มีความรู้ด้านการเกษตรและสนใจใน วทน.
3. สามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้
4. สามารถวิเคราะห์ข้อมูล และเขียนรายงานได้

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 • คอมพิวเตอร์, กล้องถ่ายรูป สัญญาณอินเทอร์เน็ต พาหนะส่วนตัว

ภาระงาน

การพัฒนาอาชีพและท่องเที่ยวชุมชน
บ้านห้วยปูลิง

1. ทำหน้าที่สำรวจและเก็บข้อมูลชุมชนเป้าหมาย ตามแบบฟอร์มที่กำหนด
2. จัดทำสรุปข้อมูลภาพรวมเชิงพื้นที่ เพื่อเป็นฐานข้อมูลการสร้าง story ชุมชนได้ (TP Map)
3. จัดทำสรุปข้อมูลสถานภาพกลุ่มก่อน-หลังเข้าร่วมโครงการ เพื่อนำไปสู่การจัดทำข้อมูลชุมชนท่องเที่ยวเชิงนวัตกรรมได้

สถานที่ทำงาน

 • ต.ห้วยปูลิง จ.แม่ฮ่องสอน

สมัครงานตำแหน่งนี้

แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง

คุณสมบัติ

1.เป็นคนในพื้นที่
2.มีความรู้และสนใจด้านการเกษตร หรือด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน
3.มีความรู้พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ และจัดทำสื่อออนไลน์ได้
4.สามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 1. อุปกรณ์สำหรับการจดบันทึกข้อมูล
 2. อุปกรณ์สำหรับการติดต่อสื่อสาร

ภาระงาน

เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์หอมแขกและผลสด

1.เก็บข้อมูลสภาพื้นที่การผลิตเมล็ดพันธุ์และผลสด
2.วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานด้านเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนระดับครัวเรือน
3.เป็นผู้ประสานงานในพื้นที่

สถานที่ทำงาน

 • แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง

สมัครงานตำแหน่งนี้

ตาก

คุณสมบัติ

1.เป็นเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่เป้าหมายการดำเนินงาน มีความรู้เรื่องการเกษตร
2.มีความรู้และสนใจใน วทน. สามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 1. อุปกรณ์สำหรับการจดบันทึกข้อมูล
 2. อุปกรณ์สำหรับการติดต่อสื่อสาร

ภาระงาน

โครงการผลิตอาหารกลางวันในโรงเรียน
พื้นที่บ้านหม่องกั๊ว เลตองคุ และแม่จันทะ

1.เก็บข้อมูลพื้นฐานกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับมอบหมาย
2.ติดตามการถ่ายทอดเทคโนโลยีในพื้นที่ และรายงายผลผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น ไลน์ อีเมล์ เป็นต้น
3.จัดทำสรุปข้อมูลพื้นที่ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี

สถานที่ทำงาน

 • บ้านหม่องกั๊ว เลตองคุ และแม่จันทะ จังหวัดตาก

สมัครงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ

1.คนในพื้นที่ หรือสามารถทำงานประจำในพื้นที่ได้
2.มีความรู้และสนใจใน วทน.
3.สามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 1. อุปกรณ์สำหรับการจดบันทึกข้อมูล
 2. อุปกรณ์สำหรับการติดต่อสื่อสาร

ภาระงาน

1.เก็บข้อมูลพื้นฐานกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับมอบหมาย
2.ติดตามการถ่ายทอดเทคโนโลยีในพื้นที่ และรายงานผลผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น ไลน์ อีเมล์ เป็นต้น
3.จัดทำสรุปข้อมูลพื้นที่ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี

สถานที่ทำงาน

 • จังหวัดตาก

สมัครงานตำแหน่งนี้

น่าน

คุณสมบัติ

1.คนในพื้นที่ อ.ท่งช้าง หรือสามารถทำงานประจำในพื้นที่ได้
2.มีความรู้และสนใจใน วทน.
3.สามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้
4.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 • คอมพิวเตอร์

ภาระงาน

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
อ. ทุ่งช้าง

 1.  เก็บข้อมูลแปลงสาธิต ส้ม
 2. งานด้านข้อมูล ลงพื้นที่สำรวจ สัมภาษณ์ รวบรวม และจัดทำข้อมูลด้านเกษตร
 3. ทำการวิเคราะห์ข้อมูล โดยนำข้อมูลมากำหนดแผนดำเนินงานร่วมกับชุมชน และจัดทำแผนพัฒนาชุมชน
 4. ประสานงานและร่วมจัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับชุมชน

สถานที่ทำงาน

 • อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน

สมัครงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ

1.คนในพื้นที่ อ.นาน้อย หรือสามารถทำงานประจำในพื้นที่ได้
2.มีความรู้และสนใจใน วทน.
3.สามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้
4.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 • คอมพิวเตอร์

ภาระงาน

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
พืชผักในระบบอินทรีย์ อ.นาน้อย

1. เก็บข้อมูลแปลงสาธิต ฟักทองอินทรีย์ และพริกอินทรีย์
2. งานด้านข้อมูล ลงพื้นที่สำรวจ สัมภาษณ์ รวบรวม และจัดทำข้อมูลด้านเกษตร
3. ทำการวิเคราะห์ข้อมูล โดยนำข้อมูลมากำหนดแผนดำเนินงานร่วมกับชุมชน และจัดทำแผนพัฒนาชุมชน
4. ประสานงานและร่วมจัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับชุมชน

สถานที่ทำงาน

 • อ.นาน้อย จ.น่าน

สมัครงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ

 • คนที่มีความรู้เรื่องการศึกษา ส่งเสริมกิจกรรมในโรงเรียน

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 • คอมพิวเตอร์ รถจักรยานยนต์ส่วนตัว

ภาระงาน

smart tambon ต.ไชยสถาน
มิติการศึกษา

1. วางแผน ประสานงาน และติดตาม การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน

สถานที่ทำงาน

 • ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน

สมัครงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ

 • คนที่มีความรู้เรื่องการศึกษา ส่งเสริมกิจกรรมในโรงเรียน

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 • คอมพิวเตอร์ รถจักรยานยนต์ส่วนตัว

ภาระงาน

smart tambon ต.ไชยสถาน
มิติสุขภาพ

1. Thai school lunch สำรวจข้อมูลการบริโภคอาหารของเด็กนักเรียนในโรงเรียน และส่งเสริมให้เกิดครัวคุณภาพในโรงเรียน ส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการด้านอาหารระหว่างโรงเรียนกับกลุ่มผลิตผัก ผลไม้ในชุมชน
2. จัดทำแผนการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
3. จัดทำข้อมูล Demand และ Supply ของวัตถุดิบประกอบอาหารกลางวัน และการวางแผนการผลิตพืชผัก

สถานที่ทำงาน

 • ต.ส้าน อ.เวียงสา จ.น่าน

สมัครงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ

1.คนในพื้นที่ หรือสามารถทำงานประจำในพื้นที่ได้
2.มีความรู้และสนใจใน วทน.
3.สามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้
4.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 • คอมพิวเตอร์

ภาระงาน

เทคโนโลยีการผลิตพริกคุณภาพแบบปลอดภัย อ.เวียงสา

1. เก็บข้อมูลแปลงสาธิต พริก 2 สายพันธุ์ RED SUN และ L-01
2. งานด้านข้อมูล ลงพื้นที่สำรวจ สัมภาษณ์ รวบรวม และจัดทำข้อมูลด้านเกษตร
3. ทำการวิเคราะห์ข้อมูล โดยนำข้อมูลมากำหนดแผนดำเนินงานร่วมกับชุมชน และจัดทำแผนพัฒนาชุมชน
4. ประสานงานและร่วมจัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับชุมชน

สถานที่ทำงาน

 • อ.เวียงสา จ.น่าน

สมัครงานตำแหน่งนี้

 

คุณสมบัติ

 • คนที่มีความรู้เรื่องสังคม

ภาระงาน

smart tambon ต.ไชยสถาน
มิติสังคม

1. จัดทำข้อมูล ร่วมจัดกิจกรรม และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมในชุมชน ด้านดนตรีพื้นบ้าน,ศิลปะการแสดงต่างๆ
2. ส่งเสริมประเพณีไหว้พระธาตุปประจำวันเกิด

สถานที่ทำงาน

 • ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน

สมัครงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ

 • คนที่มีความรู้เรื่องสังคม

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 • คอมพิวเตอร์ รถจักรยานยนต์ส่วนตัว

ภาระงาน

smart tambon ต.ส้าน
มิติสังคม

1. จัดทำข้อมูล ร่วมจัดกิจกรรม และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมในชุมชน ด้านดนตรีพื้นบ้าน,ศิลปะการแสดงต่างๆ
2. ส่งเสริมประเพณีไหว้พระธาตุปประจำวันเกิด

สถานที่ทำงาน

 • ต.ส้าน อ.เวียงสา จ.น่าน

สมัครงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ

 • คนที่มีความรู้เรื่องการศึกษา ส่งเสริมกิจกรรมในโรงเรียน

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 • คอมพิวเตอร์ รถจักรยานยนต์ส่วนตัว

ภาระงาน

smart tambon ต.ไชยสถาน
มิติการศึกษา

1. วางแผน ประสานงาน และติดตาม การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน

สถานที่ทำงาน

 • ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน

สมัครงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ

1.คนในพื้นที่ หรือสามารถทำงานประจำในพื้นที่ได้
2.มีความรู้และสนใจใน วทน.
3.สามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้
4.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 • พาหนะเดินทาง และคอมพิวเตอร์

ภาระงาน

โครงการน่านการผลิตพืชอินทรีย์และบริหารการจัดการน้ำ

1. เก็บข้อมูลระบบจัดการน้ำบนพื้นที่สูง การผลิตพืชในระบบอินทรีย์ การทดลองใช้ระบบ Smart Farm
2. งานด้านข้อมูล ลงพื้นที่สำรวจ สัมภาษณ์ รวบรวม และจัดทำข้อมูลด้านเกษตร
3. ทำการวิเคราะห์ข้อมูล โดยนำข้อมูลมากำหนดแผนดำเนินงานร่วมกับชุมชน และจัดทำแผนพัฒนาชุมชน
4. ประสานงานและร่วมจัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับชุมชน

สถานที่ทำงาน

 • อ.สันติสุข จ.น่าน

สมัครงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ

1. คนที่มีความรู้เรื่อง IT
2. คนที่มีความรู้เรื่องการส่งเสริมการเกษตร การปลูกพืช

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 • คอมพิวเตอร์ รถจักรยานยนต์ส่วนตัว

ภาระงาน

smart tambon ต.ส้าน
มิติสิ่งแวดล้อม

1. Application Traffy Waste และ Traffy Fondu
2. การจัดเก็บข้อมูลการตรวจค่าวิเคราะห์ดิน การส่งเสริมการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินตามหลักวิชาการ

สถานที่ทำงาน

 • ต.ส้าน อ.เวียงสา จ.น่าน

สมัครงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ

1.คนในพื้นที่
2.มีความรู้และสนใจใน วทน.
3.สามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 • คอมพิวเตอร์,ยานพาหนะส่วนตัว

ภาระงาน

เทคโนโลยีสิ่งทอ บ้านหลายทุ่ง 1 กลุ่ม

 • เก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชน ต้นทุนการผลิต การตลาด รายได้

สถานที่ทำงาน

 • กลุ่มทอผ้าไทลื้อบ้านหล่ายทุ่ง-บ้านทุ่งสน อ.ท่าช้าง จ.น่าน

สมัครงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ

 • คนที่มีความรู้เรื่องการศึกษา ส่งเสริมกิจกรรมในโรงเรียน

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 • คอมพิวเตอร์ รถจักรยานยนต์ส่วนตัว

ภาระงาน

smart tambon ต.ส้าน
มิติสุขภาพ

1. Thai school lunch สำรวจข้อมูลการบริโภคอาหารของเด็กนักเรียนในโรงเรียน และส่งเสริมให้เกิดครัวคุณภาพในโรงเรียน ส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการด้านอาหารระหว่างโรงเรียนกับกลุ่มผลิตผัก ผลไม้ในชุมชน
2. จัดทำแผนการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
3. จัดทำข้อมูล Demand และ Supply ของวัตถุดิบประกอบอาหารกลางวัน และการวางแผนการผลิตพืชผัก

สถานที่ทำงาน

 • ต.ส้าน อ.เวียงสา จ.น่าน

สมัครงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ

1. เป็นคนในพื้นที่และมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเลี้ยงจิ้งหรีด
2. สามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์เพื่อรายงานผลการดำเนินงานได้

อุปกรณ์ที่จำเป็น

1. พาหนะเดินทาง
2. คอมพิวเตอร์

ภาระงาน

1. เก็บข้อมูลการเลี้ยง การลงทุน จำนวนผลผลิต และช่องทางการจำหน่ายในฟาร์มเพาะเลี้ยงแมลงตามที่ได้รับมอบหมาย
2. จัดทำรายงานสรุปผลข้อมูล

สถานที่ทำงาน

 • คุณากรฟาร์ม ตำบลน้ำปั้ว อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

สมัครงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ

 • คนที่มีความรู้เรื่อง IT

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 • คอมพิวเตอร์ รถจักรยานยนต์ส่วนตัว

ภาระงาน

smart tambon ต.ไชยสถาน
มิติสิ่งแวดล้อม

1.ศึกษาและฝึกทักษะการใช้Application Traffy Waste และ Traffy Fondu + NAVANURAK
2. สรุปข้อมูลผลการใช้ Application ของหน่วยงาน

สถานที่ทำงาน

 • ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน

สมัครงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ

1.เป็นคนในพื้นที่
2.มีความรู้และสนใจด้านการเกษตร หรือด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน
3.มีความรู้พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ และจัดทำสื่อออนไลน์ได้
4.สามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 1. อุปกรณ์สำหรับการจดบันทึกข้อมูล
 2. อุปกรณ์สำหรับการติดต่อสื่อสาร

ภาระงาน

 • CTAP เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานวิสาหกิจชุมชน

สถานที่ทำงาน

 • วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ตำบลบัวใหญ่ จ.น่าน

สมัครงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ

1. คนที่มีความรู้เรื่องชีวภัณฑ์
2. คนที่มีความรู้เรื่องบริหารจัดการผลผลิต
3. คนที่มีความรู้เรื่องการส่งเสริมการเกษตร การปลูกพืข

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 • คอมพิวเตอร์ รถจักรยานยนต์ส่วนตัว

ภาระงาน

smart tambon ต.ไชยสถาน
มิติเศรษฐกิจ

1. เรื่องศูนย์ชีวภัณฑ์ เพื่อควบคุมและป้องการแพร่ระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช ควบคุมการผลิต และการตลาด เพื่อขายในพื้นที่
2. เรื่องสำรวจข้อมูลความต้องของตลาด โรงเรียนกับชุมชน พื้นที่ไชยสถาน ให้เหมาะสมกับปริมาณผลผลิตผัก ผลไม้ ของวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่
3. ส่งเสริม ติดตามและจัดเก็บข้อมูลแปลงทดลองการปลูกข้าวตามหลักวิชาการ
4. จัดทำข้อมูลการผลิตการขายชีวภัณฑ์ และข้อมูลการนำไปใช้ในการควบคุมและป้องการแพร่ระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช
5. จัดทำข้อมูล Demand และ Supply ของวัตถุดิบประกอบอาหารกลางวัน และการวางแผนการผลิตพืชผัก
6. จัดทำข้อมูลเกษตรกรรายบุคคล (ข้อมูล HAB) และข้อมูลการทำแปลงทดลอง

สถานที่ทำงาน

 • ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน

สมัครงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ

1. คนที่มีความรู้เรื่องชีวภัณฑ์
2. คนที่มีความรู้เรื่องบริหารจัดการผลผลิต
3. คนที่มีความรู้เรื่องการส่งเสริมการเกษตร การปลูกพืข

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 • คอมพิวเตอร์ รถจักรยานยนต์ส่วนตัว

ภาระงาน

smart tambon ต.ส้าน
มิติเศรษฐกิจ

1. เรื่องศูนย์ชีวภัณฑ์ เพื่อควบคุมและป้องการแพร่ระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช ควบคุมการผลิต และการตลาด เพื่อขายในพื้นที่
2. เรื่องสำรวจข้อมูลความต้องของตลาด โรงเรียนกับชุมชน พื้นที่ไชยสถาน ให้เหมาะสมกับปริมาณผลผลิตผัก ผลไม้ ของวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่
3. ส่งเสริม ติดตามและจัดเก็บข้อมูลแปลงทดลองการปลูกข้าวตามหลักวิชาการ
4. จัดทำข้อมูลการผลิตการขายชีวภัณฑ์ และข้อมูลการนำไปใช้ในการควบคุมและป้องการแพร่ระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช
5. จัดทำข้อมูล Demand และ Supply ของวัตถุดิบประกอบอาหารกลางวัน และการวางแผนการผลิตพืชผัก
6. จัดทำข้อมูลเกษตรกรรายบุคคล (ข้อมูล HAB) และข้อมูลการทำแปลงทดลอง

สถานที่ทำงาน

 • ต.ส้าน อ.เวียงสา จ.น่าน

สมัครงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ

 • วุฒิ ขั้นต่ำ ม.6 มีประสบการณ์ทางด้านช่างประปา

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 • อุปกรณ์ช่างประปา

ภาระงาน

 • เก็บตัวอย่างน้ำใต้ดิน น้ำบาดาล แหล่งน้ำผิวดิน ในแหล่งน้ำที่ใกล้แหล่งชุมชนเพื่อนำตัวอย่างน้ำมาตรวจวัดฟลูออไรด์และโลหะหนักที่ปนเปื้อน โดยนำข้อมูลจัดทำฐานข้อมูลนำร่องคุณภาพน้ำ

สถานที่ทำงาน

 • หมู่บ้าน โรงเรียน รพสตที่มีการใช้ระบบประปาจากน้ำบาดาลสำหรับอุปโภค บริโภค

สมัครงานตำแหน่งนี้

พะเยา

คุณสมบัติ

1.เป็นคนในพื้นที่
2.มีความรู้และสนใจด้านการเกษตร หรือด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน
3.มีความรู้พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ และจัดทำสื่อออนไลน์ได้
4.สามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 1. อุปกรณ์สำหรับการจดบันทึกข้อมูล
 2. อุปกรณ์สำหรับการติดต่อสื่อสาร

ภาระงาน

 • CTAP เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานวิสาหกิจชุมชน

สถานที่ทำงาน

 • วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตรภูซาง จ.พะเยา

สมัครงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ

1.เป็นคนในพื้นที่
2.มีความรู้และสนใจด้านการเกษตร หรือด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน
3.มีความรู้พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ และจัดทำสื่อออนไลน์ได้
4.สามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 1. อุปกรณ์สำหรับการจดบันทึกข้อมูล
 2. อุปกรณ์สำหรับการติดต่อสื่อสาร

ภาระงาน

 • CTAP เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานวิสาหกิจชุมชน

สถานที่ทำงาน

 • วิสาหกิจชุมชนรักษ์ปลาดอกคำใต้ จ.พะเยา

สมัครงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ

1.เป็นคนในพื้นที่
2.มีความรู้และสนใจด้านการเกษตร หรือด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน
3.มีความรู้พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ และจัดทำสื่อออนไลน์ได้
4.สามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้

ภาระงาน

 • CTAP เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานวิสาหกิจชุมชน

สถานที่ทำงาน

 • วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงปลาหมู่11ต.ห้วยแก้ว จ.พะเยา

สมัครงานตำแหน่งนี้

พะเยา น่าน

คุณสมบัติ

1. รู้จักหนอน Fall army worm
2..รู้จักหนอนตายแบบธรรมชาติ
3.สามารถเดินทางได้

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 • กล่องเลี้ยงแมลง, ปากคีบ, เอพเพนดอร์ฟ, น้ำสะอาด, กล่องโฟมเก็บความเย็น, คูลเจล

ภาระงาน

 • สำรวจและเก็บหนอนติดเชื้อในธรรมชาติ

สถานที่ทำงาน

 • จ. น่าน

สมัครงานตำแหน่งนี้

พิจิตร

คุณสมบัติ

1.เป็นคนในพื้นที่
2.มีความรู้และสนใจด้านการเกษตร หรือด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน
3.มีความรู้พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ และจัดทำสื่อออนไลน์ได้
4.สามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 1. อุปกรณ์สำหรับการจดบันทึกข้อมูล
 2. อุปกรณ์สำหรับการติดต่อสื่อสาร

ภาระงาน

 • CTAP เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานวิสาหกิจชุมชน

สถานที่ทำงาน

 • กลุ่มวิสาหกิจชุมชนริมยมฟู้ด จ.พิจิตร

สมัครงานตำแหน่งนี้

พิษณุโลก

คุณสมบัติ

1. เป็นคนในพื้นที่และมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเลี้ยงจิ้งหรีด
2. สามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์เพื่อรายงานผลการดำเนินงานได้

อุปกรณ์ที่จำเป็น

1. พาหนะเดินทาง
2. คอมพิวเตอร์

ภาระงาน

1. เก็บข้อมูลการเลี้ยง การลงทุน จำนวนผลผลิต และช่องทางการจำหน่ายในฟาร์มเพาะเลี้ยงแมลงตามที่ได้รับมอบหมาย
2. จัดทำรายงานสรุปผลข้อมูล

สถานที่ทำงาน

 • วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงจิ้งหรีดตำบลหนองพระ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

สมัครงานตำแหน่งนี้

ลำปาง

คุณสมบัติ

1.มีความรู้และสนใจด้านการเกษตร หรือด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน
2.มีความรู้พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ และจัดทำสื่อออนไลน์ได้
3.สามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 1. อุปกรณ์สำหรับการจดบันทึกข้อมูล
 2. อุปกรณ์สำหรับการติดต่อสื่อสาร

ภาระงาน

 • ฝึกทักษะเทคโนโลยีด้านพลังงานในการแปรรูปทางการเกษตรสู่ชุมชน

สถานที่ทำงาน

 • จังหวัด ลำปาง

สมัครงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ

1.คนในพื้นที่
2.มีความรู้และสนใจใน วทน.
3.สามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้

อุปกรณ์ที่จำเป็น

คอมพิวเตอร์,รถยนต์ส่วนตัว

ภาระงาน

เทคโนโลยีสิ่งทอ

1.ทำหน้าที่สำรวจและเก็บข้อมูลชุมชนเป้าหมาย 3 กลุ่ม 3 ตำบล ตามแบบฟอร์มที่กำหนด

สถานที่ทำงาน

 •  1 คน พื้นที่ อำเภอเมือง ตำบลบ้านเสด็จ, อำเภอห้างฉัตร ตำบลวอแก้ว จ.ลำปาง บ้านห้วยเสด็จ

สมัครงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ

1. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
2. เป็นเกษตรกรที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่ มีความรู้, ความเข้าใจในการทำการเกษตรและมีทักษะการผลิตสับปะรดปลอดภัย
3. สามารถเก็บข้อมูลและการจัดทำรายงานได้

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 • อุปกรณ์สื่อสาร โทรศัพท์มือถือ, คอมพิวเตอร์ ,พาหนะส่วนตัว

ภาระงาน

เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สับปะรดปลอดภัยบ้านเสด็จ

1. จัดทำแปลงต้นแบบในศูนย์เรียนรู้
2. เก็บข้อมูลผลผลิต และข้อมูลการจัดการแปลงต้นแบบในแต่ะระยะ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด
3. รวบรวมข้อมูลทั่วไปของสับปะรดในพื้นที่

สถานที่ทำงาน

 • ต.บ้านเสด็จ อ.เมือง จ.ลำปาง

สมัครงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ

1.เป็นคนในพื้นที่
2.มีความรู้และสนใจด้านการเกษตร หรือด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน
3.มีความรู้พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ และจัดทำสื่อออนไลน์ได้
4.สามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 1. อุปกรณ์สำหรับการจดบันทึกข้อมูล
 2. อุปกรณ์สำหรับการติดต่อสื่อสาร

ภาระงาน

 • CTAP เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานวิสาหกิจชุมชน

สถานที่ทำงาน

 • วิสาหกิจชุมชนแหนมใบตองยายสมพรบ้านชมพูลำปาง จ.ลำปาง

สมัครงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ

1.เป็นคนในพื้นที่
2.มีความรู้และสนใจด้านการเกษตร หรือด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน
3.มีความรู้พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ และจัดทำสื่อออนไลน์ได้
4.สามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 1. อุปกรณ์สำหรับการจดบันทึกข้อมูล
 2. อุปกรณ์สำหรับการติดต่อสื่อสาร

ภาระงาน

 • CTAP เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานวิสาหกิจชุมชน

สถานที่ทำงาน

 • วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรผสมผสานบ้านศาลาไชย จ.ลำปาง

สมัครงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ

1. เป็นคนในพื้นที่
2. มีความรู้ด้านการเกษตรและสนใจใน วทน.
3. สามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้
4. สามารถวิเคราะห์ข้อมูล และเขียนรายงานได้

อุปกรณ์ที่จำเป็น

คอมพิวเตอร์, สมาร์ทโฟน, สามารถเดินทางเองในพื้นที่ได้

ภาระงาน

พื้นที่ อ.แม่ทะ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 3 กลุ่ม (เชื่อมมาจากบ้านสามขา)

1. ลงพื้นที่ สำรวจ และเก็บรวบรวมข้อมูลชุมชนเป้าหมาย
2. ออกแบบวางแผนการทำงานในพื้นที่เป้าหมาย
3. สรุปข้อมูลภาพรวมเชิงพื้นที่
4. จัดทำสรุปรายงานชุมชนละ 1 ฉบับ ประกอบด้วยข้อมูลกลุ่ม/ชุมชน ผลผลิต ต้นทุน วัตถุดิบ Story และผลิตภัณฑ์

สถานที่ทำงาน

 • ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง

สมัครงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ

1.เป็นคนในพื้นที่
2.มีความรู้และสนใจด้านการเกษตร หรือด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน
3.มีความรู้พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ และจัดทำสื่อออนไลน์ได้
4.สามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 1. อุปกรณ์สำหรับการจดบันทึกข้อมูล
 2. อุปกรณ์สำหรับการติดต่อสื่อสา

ภาระงาน

 • CTAP เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานวิสาหกิจชุมชน

สถานที่ทำงาน

 • วิสาหกิจชุมชนไร่เขตตะวันเกษตรพอเพียง จลำปาง

สมัครงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ

 • นศ.ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้อต้น และถ่ายทอดเทคโนโลยีได้

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 • คอมพิวเตอร์

ภาระงาน

โครงการจัดการของเสียในจังหวัดลำปาง อ.เมือง

 • วางแผน ประสานงาน และติดตาม การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน/อปท. การจัดการดินและการใช้สารชีวภัณฑ์
 • ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์ฯ ติดตามและจัดเก็บข้อมูลแปลงทดลองการปลูกพืช เช่น พืชผัก ข้าว แบบปลอดภัย ตามหลักวิชาการเพื่อยกระดับมาตรฐานเกษตรปลอดภัย
 • จัดตั้งศูนย์ชีวภัณฑ์ ควบคุมการผลิต และการตลาด เพื่อขายในพื้นที่” อ.เมือง จ.ลำปาง

สถานที่ทำงาน

 • อ.เมือง จ.ลำปาง

สมัครงานตำแหน่งนี้

ลำพูน

คุณสมบัติ

 • วุฒิ ขั้นต่ำ ม.6 มีประสบการณ์ทางด้านช่างประปา

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 • อุปกรณ์ช่างประปา

ภาระงาน

 • เก็บตัวอย่างน้ำใต้ดิน น้ำบาดาล แหล่งน้ำผิวดิน ในแหล่งน้ำที่ใกล้แหล่งชุมชนเพื่อนำตัวอย่างน้ำมาตรวจวัดฟลูออไรด์และโลหะหนักที่ปนเปื้อน โดยนำข้อมูลจัดทำฐานข้อมูลนำร่องคุณภาพน้ำ

สถานที่ทำงาน

 • หมู่บ้าน โรงเรียน รพสตที่มีการใช้ระบบประปาจากน้ำบาดาลสำหรับอุปโภค บริโภค

สมัครงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ

 • วุฒิ ขั้นต่ำ ม.6 หรือประกอบอาชีพด้านสิ่งทอพื้นเมือง

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 • เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับเตรียมผ้าพื้นเมือง

ภาระงาน

 • พัฒนาผ้าพื้นเมืองตามอัตลักษณ์ท้องถิ่นสำหรับประกอบหน้ากากอนามัยเคลือบนาโนสมบัติพิเศษป้องกันฝุ่นและละอองไอจาม หายใจสะดวก โดย สวทช จะเป็นผู้ร่วมออกแบบ กำหนดสมบัติวัตถุดิบและรูปแบบการทอเพื่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์

สถานที่ทำงาน

 • ตามภูมิลำเนาของผู้รับจ้างหรือสถานที่เตรียมตัวอย่างและถ่ายทอดเทคโนโลยี ตามความจำเป็น

สมัครงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ

1.คนในพื้นที่
2.มีความรู้และสนใจใน วทน.
3.สามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 • คอมพิวเตอร์,รถยนต์ส่วนตัว

ภาระงาน

เทคโนโลยีสิ่งทอ
ทำหน้าที่สำรวจและเก็บข้อมูลชุมชนเป้าหมาย

 • 2 อำเภอ ได้แก่ อ.ลี้ (2 กลุ่ม 2 ตำบล 150 คน/กลุ่ม) 2 คน และ อ.ป่าซาง (3 กลุ่ม) 1 คน ตามแบบฟอร์มที่กำหนด

สถานที่ทำงาน

 • 1 คน พื้นที่ อำเภอป่าซาง พื้นที่ ตำบลแม่แรง บ้านดอนหลวง, บ้านหนองเงือก, บ้านกองงาม
 • 1 คน พื้นที่ อำเภอลี้ ตำบลก้อ บ้านก้อทุ่ง
 • 1 คน พื้นที่ อำเภอลี้ ตำบลลี้ บ้านพวงคำ

สมัครงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ

1.เป็นคนในพื้นที่
2.มีความรู้และสนใจด้านการเกษตร หรือด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน
3.มีความรู้พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ และจัดทำสื่อออนไลน์ได้
4.สามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 1. อุปกรณ์สำหรับการจดบันทึกข้อมูล
 2. อุปกรณ์สำหรับการติดต่อสื่อสาร

ภาระงาน

 • CTAP เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานวิสาหกิจชุมชน

สถานที่ทำงาน

 • จินดาฟาร์ม จ.ลำพูน 

สมัครงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ

1.เป็นคนในพื้นที่
2.มีความรู้และสนใจด้านการเกษตร หรือด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน
3.มีความรู้พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ และจัดทำสื่อออนไลน์ได้
4.สามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 1. อุปกรณ์สำหรับการจดบันทึกข้อมูล
 2. อุปกรณ์สำหรับการติดต่อสื่อสาร

ภาระงาน

 • CTAP เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานวิสาหกิจชุมชน

สถานที่ทำงาน

 • พรรธิภาฟาร์ม จ.ลำพูน

สมัครงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ

1.เป็นคนในพื้นที่
2.มีความรู้และสนใจด้านการเกษตร หรือด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน
3.มีความรู้พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ และจัดทำสื่อออนไลน์ได้
4.สามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 1. อุปกรณ์สำหรับการจดบันทึกข้อมูล
 2. อุปกรณ์สำหรับการติดต่อสื่อสาร

ภาระงาน

 • CTAP เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานวิสาหกิจชุมชน

สถานที่ทำงาน

 • วิสาหกิจชุมชนลำไยสีทองศรีลาภรณ์ จ.ลำพูน

สมัครงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ

1. เป็นคนในพื้นที่
2. มีความรู้ด้านการเกษตรและสนใจใน วทน.
3. สามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้
4. สามารถวิเคราะห์ข้อมูล และเขียนรายงานได้

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 • ยานพาหนะใช้ในการเดินทาง คอมพิวเตอร์

ภาระงาน

เทคโนโลยีการผลิตอาหารโค สหกรณ์โคนมลำพูน

1. สำรวจเก็บข้อมูลฟาร์มเกษตกร จำนวนโค รายได้ ค่าใช้จ่าย
2. สำรวจเก็บข้อมูลห่วงโซ่วัตถุดิบอาหารโคและการเชื่อมโยงกลุ่มเกษตรในพื้นที่
3. วางแผน ประสานงาน จัดประชุม จัดอบรมให้กับผู้ที่สนใจอาชีพการเลี้ยงโค การสร้างเครือข่ายในชุมชน และดูแลแผนการดำเนินงานฐานเรียนรู้การผลิตอาหารโค

สถานที่ทำงาน

 • สหกรณ์โคนมลำพูน จำกัด จังหวัดลำพูน

สมัครงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ

1.คนในพื้นที่ หรือสามารถทำงานประจำในพื้นที่ได้
2.มีความรู้และสนใจใน วทน.
3.สามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้
4.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
5. มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น และถ่ายทอดเทคโนโลยีได้

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 • คอมพิวเตอร์

ภาระงาน

โครงการจัดการของเสียในจังหวัดลำพูน อ.เมือง(ต.อุโมงค์,ต.เหมืองง่า,ต.ศรีบัวบาน,ต.ป่าสัก),ต.ป่าไผ่ อ.ลี้

 • วางแผน ประสานงาน และติดตาม การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน/อปท. การจัดการดินและการใช้สารชีวภัณฑ์
 • ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์ฯ ติดตามและจัดเก็บข้อมูลแปลงทดลองการปลูกพืช เช่น พืชผัก ข้าว แบบปลอดภัย ตามหลักวิชาการเพื่อยกระดับมาตรฐานเกษตรปลอดภัย
 • จัดตั้งศูนย์ชีวภัณฑ์ ควบคุมการผลิต และการตลาด เพื่อขายในพื้นที่

สถานที่ทำงาน

 • อ.เมือง(ต.อุโมงค์,ต.เหมืองง่า,ต.ศรีบัวบาน,ต.ป่าสัก),ต.ป่าไผ่ อ.ลี้ จ.ลำพูน

สมัครงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ

1.เป็นคนในพื้นที่
2.มีความรู้และสนใจด้านการเกษตร หรือด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน
3.มีความรู้พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ และจัดทำสื่อออนไลน์ได้
4.สามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 1. อุปกรณ์สำหรับการจดบันทึกข้อมูล
 2. อุปกรณ์สำหรับการติดต่อสื่อสาร

ภาระงาน

 • CTAP เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานวิสาหกิจชุมชน

สถานที่ทำงาน

 • วิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชผักสมุนไพรและผลไม้ จ.ลำพูนจ.ลำพูน

สมัครงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ

1.เป็นคนในพื้นที่
2.มีความรู้และสนใจด้านการเกษตร หรือด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน
3.มีความรู้พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ และจัดทำสื่อออนไลน์ได้
4.สามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 1. อุปกรณ์สำหรับการจดบันทึกข้อมูล
 2. อุปกรณ์สำหรับการติดต่อสื่อสาร

ภาระงาน

 • CTAP เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานวิสาหกิจชุมชน

สถานที่ทำงาน

 • วิสาหกิจชุมชนกล้วยอบแผ่นทองสุข จ.ลำพูน

สมัครงานตำแหน่งนี้

สุโขทัย

คุณสมบัติ

1.เป็นคนในพื้นที่
2.มีความรู้และสนใจด้านการเกษตร หรือด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน
3.มีความรู้พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ และจัดทำสื่อออนไลน์ได้
4.สามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 1. อุปกรณ์สำหรับการจดบันทึกข้อมูล
 2. อุปกรณ์สำหรับการติดต่อสื่อสาร

ภาระงาน

 • CTAP เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานวิสาหกิจชุมชน

สถานที่ทำงาน

 • วิสาหกิจชุมชนน้ำเด็ดดวงท่าฉนวน จ.สุโขทัย (1 ตำแหน่ง)

สมัครงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ

1.เป็นคนในพื้นที่
2.มีความรู้และสนใจด้านการเกษตร หรือด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน
3.มีความรู้พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ และจัดทำสื่อออนไลน์ได้
4.สามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 1. อุปกรณ์สำหรับการจดบันทึกข้อมูล
 2. อุปกรณ์สำหรับการติดต่อสื่อสาร

ภาระงาน

 • CTAP เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานวิสาหกิจชุมชน

สถานที่ทำงาน

 • วิสาหกิจชุมชนข้าวเพื่อสุขภาพ จ.สุโขทัย (1 ตำแหน่ง)

สมัครงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ

1.เป็นคนในพื้นที่
2.มีความรู้และสนใจด้านการเกษตร หรือด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน
3.มีความรู้พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ และจัดทำสื่อออนไลน์ได้
4.สามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 1. อุปกรณ์สำหรับการจดบันทึกข้อมูล
 2. อุปกรณ์สำหรับการติดต่อสื่อสาร

ภาระงาน

 • CTAP เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานวิสาหกิจชุมชน

สถานที่ทำงาน

 • วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองชุมแสงร่วมใจการเกษตร จ.สุโขทัย (1 ตำแหน่ง)

สมัครงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ

1.เป็นคนในพื้นที่
2.มีความรู้และสนใจด้านการเกษตร หรือด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน
3.มีความรู้พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ และจัดทำสื่อออนไลน์ได้
4.สามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 1. อุปกรณ์สำหรับการจดบันทึกข้อมูล
 2. อุปกรณ์สำหรับการติดต่อสื่อสาร

ภาระงาน

 • CTAP เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานวิสาหกิจชุมชน

สถานที่ทำงาน

 • วิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดสร้างอาชีพบ้านบนคุย จ.สุโขทัย (1 ตำแหน่ง)

สมัครงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ

1.เป็นคนในพื้นที่
2.มีความรู้และสนใจด้านการเกษตร หรือด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน
3.มีความรู้พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ และจัดทำสื่อออนไลน์ได้
4.สามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 1. อุปกรณ์สำหรับการจดบันทึกข้อมูล
 2. อุปกรณ์สำหรับการติดต่อสื่อสาร

ภาระงาน

 • CTAP เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานวิสาหกิจชุมชน

สถานที่ทำงาน

 • วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรเลี้ยงสุกรบ้านไร่เต็ง จ.สุโขทัย (1 ตำแหน่ง)
 • วิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดสร้างอาชีพบ้านบนคุย จ.สุโขทัย (1 ตำแหน่ง)
 • วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตการเกษตรบ้านสายใจไทย จ.สุโขทัย (1 ตำแหน่ง)
 • วิสาหกิจชุมชนกรพัฒนกิจ จ.สุโขทัย (1 ตำแหน่ง)
 • วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองชุมแสงร่วมใจการเกษตร จ.สุโขทัย (1 ตำแหน่ง)
 • วิสาหกิจชุมชนข้าวเพื่อสุขภาพ จ.สุโขทัย (1 ตำแหน่ง)
 • วิสาหกิจชุมชนข้าวบุญสว่าง จ.สุโขทัย (1 ตำแหน่ง)
 • วิสาหกิจชุมชนน้ำเด็ดดวงท่าฉนวน จ.สุโขทัย (1 ตำแหน่ง)

สมัครงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ

1.เป็นคนในพื้นที่
2.มีความรู้และสนใจด้านการเกษตร หรือด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน
3.มีความรู้พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ และจัดทำสื่อออนไลน์ได้
4.สามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้

ภาระงาน

 • CTAP เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานวิสาหกิจชุมชน

สถานที่ทำงาน

 • วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตการเกษตรบ้านสายใจไทย จ.สุโขทัย 

สมัครงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ

1.เป็นคนในพื้นที่
2.มีความรู้และสนใจด้านการเกษตร หรือด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน
3.มีความรู้พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ และจัดทำสื่อออนไลน์ได้
4.สามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้

ภาระงาน

 • CTAP เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานวิสาหกิจชุมชน

สถานที่ทำงาน

 • วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรเลี้ยงสุกรบ้านไร่เต็ง จ.สุโขทัย (1 ตำแหน่ง)

สมัครงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ

1.เป็นคนในพื้นที่
2.มีความรู้และสนใจด้านการเกษตร หรือด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน
3.มีความรู้พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ และจัดทำสื่อออนไลน์ได้
4.สามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้

ภาระงาน

 • CTAP เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานวิสาหกิจชุมชน

สถานที่ทำงาน

 • วิสาหกิจชุมชนกรพัฒนกิจ จ.สุโขทัย (1 ตำแหน่ง)

สมัครงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ

1.เป็นคนในพื้นที่
2.มีความรู้และสนใจด้านการเกษตร หรือด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน
3.มีความรู้พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ และจัดทำสื่อออนไลน์ได้
4.สามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้

ภาระงาน

 • CTAP เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานวิสาหกิจชุมชน

สถานที่ทำงาน

 • วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรสามอย่างหมู่9บ้านเสาหิน จ.สุโขทัย

สมัครงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ

1.เป็นคนในพื้นที่
2.มีความรู้และสนใจด้านการเกษตร หรือด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน
3.มีความรู้พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ และจัดทำสื่อออนไลน์ได้
4.สามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้

ภาระงาน

 • CTAP เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานวิสาหกิจชุมชน

สถานที่ทำงาน

 • วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตร จ.สุโขทัย

คุณสมบัติ

1.เป็นคนในพื้นที่
2.มีความรู้และสนใจด้านการเกษตร หรือด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน
3.มีความรู้พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ และจัดทำสื่อออนไลน์ได้
4.สามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้

ภาระงาน

  • CTAP เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานวิสาหกิจชุมชน

 

สถานที่ทำงาน

  • วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตร จ.สุโขทัย