ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เลย

คุณสมบัติ

1.เป็นเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่เป้าหมายการดำเนินงาน มีความรู้เรื่องการเกษตร
2.มีความรู้และสนใจใน วทน. สามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 1. อุปกรณ์สำหรับการจดบันทึกข้อมูล
 2. อุปกรณ์สำหรับการติดต่อสื่อสาร

ภาระงาน

เทคโนโลยีอ.นาแห้ว

1.เก็บข้อมูลพื้นฐานกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับมอบหมาย
2.ติดตามการถ่ายทอดเทคโนโลยีในพื้นที่ และรายงายผลผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น ไลน์ อีเมล์ เป็นต้น
3.จัดทำสรุปข้อมูลพื้นที่ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี

สถานที่ทำงาน

 • หมู่บ้านบ่อเหมืองน้อย และหมู่บ้านห้วยน้ำผัก อ.นาแห้ว จ.เลย

สมัครงานตำแหน่งนี้

กาฬสินธ์

คุณสมบัติ

 • วุฒิ ขั้นต่ำ ม.6 หรือประกอบอาชีพด้านสิ่งทอพื้นเมือง

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 • เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับเตรียมผ้าพื้นเมือง

ภาระงาน

 • พัฒนาผ้าพื้นเมืองตามอัตลักษณ์ท้องถิ่นสำหรับประกอบหน้ากากอนามัยเคลือบนาโนสมบัติพิเศษป้องกันฝุ่นและละอองไอจาม หายใจสะดวก โดย สวทช จะเป็นผู้ร่วมออกแบบ กำหนดสมบัติวัตถุดิบและรูปแบบการทอเพื่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์

สถานที่ทำงาน

 • ตามภูมิลำเนาของผู้รับจ้างหรือสถานที่เตรียมตัวอย่างและถ่ายทอดเทคโนโลยี ตามความจำเป็น

สมัครงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ

1. เป็นคนในพื้นที่
2. มีความรู้ด้านการเกษตรและสนใจใน วทน.
3. สามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้
4. สามารถวิเคราะห์ข้อมูล และเขียนรายงานได้

อุปกรณ์ที่จำเป็น

1. พาหนะเดินทาง
2. คอมพิวเตอร์

ภาระงาน

เทคโนโลยีโรงเรือน

1. ติดตามผลการใช้เทคโนโลยีโรงเรือนและการบริหารจัดการ
2. เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานด้านเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกกลุ่มระดับครัวเรือน
3. เก็บข้อมูลการผลิตพืชและการบริหารจัดการพืชในโรงเรือน
4. เป็นผู้ประสานงานในพื้นที่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถานที่ทำงาน

1. วิสาหกิจชุมชนปันบุญ ต.ฆ้องชัยพัฒนา อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์
2. วิสาหกิจชุมชนแสนบุญ ต.แซงบาดาล อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
3. วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านหนองยาง ต.เนินยาง อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์

สมัครงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ

1.เป็นคนในพื้นที่
2.มีความรู้และสนใจด้านการเกษตร หรือด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน
3.มีความรู้พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ และจัดทำสื่อออนไลน์ได้
4.สามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 1. อุปกรณ์สำหรับการจดบันทึกข้อมูล
 2. อุปกรณ์สำหรับการติดต่อสื่อสาร

ภาระงาน

 • CTAP เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานวิสาหกิจชุมชน

สถานที่ทำงาน

 • จ.กาฬสินธุ์

สมัครงานตามตำแหน่งนี้

ขอนแก่น

คุณสมบัติ

 • วุฒิ ขั้นต่ำ ม.6

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 • คอมพิวเตอร์ เพื่อเก็บข้อมูล

ภาระงาน

 • เก็บตัวอย่างน้ำใต้ดิน น้ำบาดาล แหล่งน้ำผิวดิน ในแหล่งน้ำที่ใกล้แหล่งชุมชนเพื่อนำตัวอย่างน้ำมาตรวจวัดฟลูออไรด์และโลหะหนักที่ปนเปื้อน โดยนำข้อมูลจัดทำฐานข้อมูลนำร่องคุณภาพน้ำ

สถานที่ทำงาน

 • บริเวณรอบเขื่อนอุบุลรัตน์ จ.ขอนแก่น

สมัครงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ

 • วุฒิ ขั้นต่ำ ม.6 หรือประกอบอาชีพด้านสิ่งทอพื้นเมือง

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 • เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับเตรียมผ้าพื้นเมือง

ภาระงาน

 • พัฒนาผ้าพื้นเมืองตามอัตลักษณ์ท้องถิ่นสำหรับประกอบหน้ากากอนามัยเคลือบนาโนสมบัติพิเศษป้องกันฝุ่นและละอองไอจาม หายใจสะดวก โดย สวทช จะเป็นผู้ร่วมออกแบบ กำหนดสมบัติวัตถุดิบและรูปแบบการทอเพื่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์

สถานที่ทำงาน

 • ตามภูมิลำเนาของผู้รับจ้างหรือสถานที่เตรียมตัวอย่างและถ่ายทอดเทคโนโลยี ตามความจำเป็น

สมัตรตามตำแหน่ง

คุณสมบัติ

1.คนในพื้นที่
2.มีความรู้ด้านการปลูกมันสำปะหลังและสนใจใน วทน.
3.สามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 • พาหนะเดินทาง

ภาระงาน

เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง

1. ติดตาม และเก็บข้อมูลด้านเกษตร
2. เป็นตัวกลางในการประสานงานระหว่างชุมชนและ สท.

สถานที่ทำงาน

 • อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

สมัครงานตำแหน่งนี้

ขอนแก่น ชัยภูมิ

คุณสมบัติ

1. รู้จักหนอน Fall army worm
2..รู้จักหนอนตายแบบธรรมชาติ
3.สามารถเดินทางได้

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 • กล่องเลี้ยงแมลง, ปากคีบ, เอพเพนดอร์ฟ, น้ำสะอาด, กล่องโฟมเก็บความเย็น, คูลเจล

ภาระงาน

 • สำรวจและเก็บหนอนติดเชื้อในธรรมชาติ

สถานที่ทำงาน

 • จ. ขอนแก่น

สมัครงานตำแหน่งนี้

นครพนม

คุณสมบัติ

 1. คนในพื้นที่
 2. มีความรู้และสนใจใน วทน.
 3. สามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 • คอมพิวเตอร์,รถยนต์ส่วนตัว

ภาระงาน

1.ทำหน้าที่สำรวจและเก็บข้อมูลชุมชนเป้าหมาย ตามแบบฟอร์มที่กำหนด

สถานที่ทำงาน

จ.นครพนม

สมัครงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ

 1. วุฒิ ขั้นต่ำ ม.6 หรือประกอบอาชีพด้านสิ่งทอพื้นเมือง

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 • เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับเตรียมผ้าพื้นเมือง

ภาระงาน

พัฒนาผ้าพื้นเมืองตามอัตลักษณ์ท้องถิ่นสำหรับประกอบหน้ากากอนามัยเคลือบนาโนสมบัติพิเศษป้องกันฝุ่นและละอองไอจาม หายใจสะดวก โดย สวทช จะเป็นผู้ร่วมออกแบบ กำหนดสมบัติวัตถุดิบและรูปแบบการทอเพื่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์

สถานที่ทำงาน

ตามภูมิลำเนาของผู้รับจ้างหรือสถานที่เตรียมตัวอย่างและถ่ายทอดเทคโนโลยี ตามความจำเป็น

สมัครงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ

 • สามารถทำงานนอกเวลา เดินทางเพื่อเก็บข้อมูลในพื้นที่ได้ มีความใส่ใจและรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ทำ

ภาระงาน

 • ทำการเก็บข้อมูลปัจจัยการผลิต ผลผลิต และองค์ประกอบผลผลิตข้าวเชิงพื้นที่ในแปลงเกษตรกร

สถานที่ทำงาน

 • ทีมวิจัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีชีวภาพพืชและการเกษตรแบบแม่นยำ ที่ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

สมัครงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ

1.เป็นคนในพื้นที่
2.มีความรู้และสนใจด้านการเกษตร หรือด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน
3.มีความรู้พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ และจัดทำสื่อออนไลน์ได้
4.สามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 1. อุปกรณ์สำหรับการจดบันทึกข้อมูล
 2. อุปกรณ์สำหรับการติดต่อสื่อสาร

ภาระงาน

 • CTAP เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานวิสาหกิจชุมชน

สถานที่ทำงาน

 • จ.นครพนม

สมัครงานตำแหน่งนี้

นครราชสีมา

คุณสมบัติ

 1. คนในพื้นที่
 2. มีความรู้ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์
 3. มีพาหนะส่วนตัวสามารถลงพื้นที่ปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง ชำนาญเส้นทางในพื้นที่
 4. สามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้
 5. สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและเขียนรายงานได้

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 • พาหนะส่วนตัว เครื่องมือสื่อสาร คอมพิวเตอร์

ภาระงาน

เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์หอมแขกและผลสด

 1. เก็บข้อมูลสภาพื้นที่การผลิตเมล็ดพันธุ์และผลสด
 2. วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานด้านเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนระดับครัวเรือน
 3. เป็นผู้ประสานงานในพื้นที่

สถานที่ทำงาน

อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

สมัครงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ

1.คนในพื้นที่
2.มีความรู้ด้านการปลูกมันสำปะหลังและสนใจใน วทน.
3.สามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 • พาหนะเดินทาง

ภาระงาน

เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง

1. ติดตาม และเก็บข้อมูลด้านเกษตร
2. เป็นตัวกลางในการประสานงานระหว่างชุมชนและ สท.

สถานที่ทำงาน

 • อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

สมัครงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ

 • สามารถทำงานนอกเวลา เดินทางเพื่อเก็บข้อมูลในพื้นที่ได้ มีความใส่ใจและรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ทำ

ภาระงาน

 • ทำการเก็บข้อมูลเกษตรกรรม องค์ประกอบผลผลิต และผลผลิตข้าวเชิงพื้นที่ในแปลงทดสอบ multi-location

สถานที่ทำงาน

 • แปลง จ.นครราชสีมา

สมัครงานตำแหน่งนี้

นครราชสีมา สระบุรี

คุณสมบัติ

1. รู้จักหนอน Fall army worm
2..รู้จักหนอนตายแบบธรรมชาติ
3.สามารถเดินทางได้

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 • กล่องเลี้ยงแมลง, ปากคีบ, เอพเพนดอร์ฟ, น้ำสะอาด, กล่องโฟมเก็บความเย็น, คูลเจล

ภาระงาน

 • สำรวจและเก็บหนอนติดเชื้อในธรรมชาติ

สถานที่ทำงาน

 • จ. สระบุรี

สมัครงานตำแหน่งนี้

บุรีรัมย์

คุณสมบัติ

 • เกษตรกรที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่ มีความรู้, ความเข้าใจในการทำการเกษตรและการผลิตข้าวอินทรีย์

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 • สมาร์ทโฟน, คอมพิวเตอร์, ยานพาหนะ

ภาระงาน

โครงการข้าวอินทรีย์ (4 อำเภอ 450 คน)

1. เก็บข้อมูลเกษตรรายบุคคลรตามแบบฟอร์ที่กำหนด
2. เก็บข้อมูลการผลิตข้าวอินทรีย์ด้วย วทน.

สถานที่ทำงาน

1.บ้านดู่, บ้านนาแพง ต.บ้านดู่ อ.นาโพธิ์
2.บ้านกอก, บ้านโพนทอง, บ้านท่างาม ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง
3.บ้านจาน, บ้านกุดเทา, บ้านคลองม่วง ต. บ้านจาน อ.พุทไธสง
4.บ้านดอน, บ้านโนนสมบูรณ์ ต.หายโศก อ.พุทไธสง
5.บ้านบัว ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย

สมัครงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ

1.เป็นคนในพื้นที่
2.มีความรู้และสนใจด้านการเกษตร หรือด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน
3.มีความรู้พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ และจัดทำสื่อออนไลน์ได้
4.สามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 1. อุปกรณ์สำหรับการจดบันทึกข้อมูล
 2. อุปกรณ์สำหรับการติดต่อสื่อสาร

ภาระงาน

 • CTAP เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานวิสาหกิจชุมชน

สถานที่ทำงาน

 • บุรีรัมย์

สมัครงานตำแหน่งนี้

มหาสารคาม

คุณสมบัติ

1.เป็นเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่เป้าหมายการดำเนินงาน มีความรู้เรื่องการเกษตร
2.มีความรู้และสนใจใน วทน. สามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 1. อุปกรณ์สำหรับการจดบันทึกข้อมูล
 2. อุปกรณ์สำหรับการติดต่อสื่อสาร

ภาระงาน

โครงการข้าวร่วมกับ มรภ.สุรินทร์

1.เก็บข้อมูลพื้นฐานกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับมอบหมาย
2.ติดตามการถ่ายทอดเทคโนโลยีในพื้นที่ และรายงานผลผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น ไลน์ อีเมล์ เป็นต้น
3.จัดทำสรุปข้อมูลพื้นที่ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี

สถานที่ทำงาน

 • มหาสารคาม

สมัครงานตำแหน่งนี้

มุกดาหาร

คุณสมบัติ

 • ไม่จำกัดวุฒิ เป็นบุคคลที่รักการเดินป่า มีความพร้อมในการเรียนรู้เก็บตัวอย่างเห็ด มีอุปกรณ์ถ่ายภาพ สามารถเก็บข้อมูลตามที่ นักวิจัย เป็นผู้กำหนด

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 • กล้องถ่ายภาพ มือถือกรอกข้อมูล คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต

ภาระงาน

 • งานเก็บตัวอย่างภาคสนาม เตรียมตัวอย่างเพื่อการวิเคราะห์ เก็บข้อมูลเบื้องต้นในภาคสนามตามที่ นักวิจัย กำหนด จำนวน 50 ตัวอย่างพร้อมข้อมูลเบื้องต้นที่ นักวิจัย กำหนด

สถานที่ทำงาน

 • พื้นที่ป่าชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

สมัครงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ

1. เป็นคนในพื้นที่
2. มีความรู้ด้านการเกษตรและสนใจใน วทน.
3. สามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้
4. สามารถวิเคราะห์ข้อมูล และเขียนรายงานได้

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 • ยานพาหนะใช้ในการเดินทาง คอมพิวเตอร์

ภาระงาน

1. สำรวจเก็บข้อมูลฟาร์มเกษตกร จำนวนโค รายได้ ค่าใช้จ่าย
2. สำรวจเก็บข้อมูลห่วงโซ่วัตถุดิบอาหารโคและการเชื่อมโยงกลุ่มเกษตรในพื้นที่
3. วางแผน ประสานงาน จัดประชุม จัดอบรมให้กับผู้ที่สนใจอาชีพการเลี้ยงโค การสร้างเครือข่ายในชุมชน และดูแลแผนการดำเนินงานฐานเรียนรู้การผลิตอาหารโค

สถานที่ทำงาน

 • พื้นที่ป่าชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

สมัครงานตำแหน่งนี้

ยโสธร

คุณสมบัติ

 • วุฒิ ขั้นต่ำ ป.6 หรือ สามารถทำงานหัตถกรรม

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 • เครื่องมือช่างทั่วไป เช่น กรรไกร มีดคัตเตอร์

ภาระงาน

 • ช่วยขนส่ง/สาธิตการทำงาน/แจกจ่าย และเก็บข้อมูลด้านการประกอบหมวกแรงดันลบ เพื่อใช้ลดการแพร่เชื้อ COVID-19 จากกลุ่มเฝ้าระวัง

สถานที่ทำงาน

 • องค์กรส่วนบริหารส่วนภูมิภาค อสม ภสต หรือตามบ้านพักอาศัยของผู้รับจ้าง

สมัตรงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ

1. เป็นคนในพื้นที่
2. มีความรู้ด้านการเกษตรและสนใจใน วทน.
3. สามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้
4. สามารถวิเคราะห์ข้อมูล และเขียนรายงานได้

อุปกรณ์ที่จำเป็น

1. พาหนะเดินทาง
2. คอมพิวเตอร์

ภาระงาน

เทคโนโลยีโรงเรือน

1. ติดตามผลการใช้เทคโนโลยีโรงเรือนและการบริหารจัดการ
2. เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานด้านเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกกลุ่มระดับครัวเรือน
3. เก็บข้อมูลการผลิตพืชและการบริหารจัดการพืชในโรงเรือน
4. เป็นผู้ประสานงานในพื้นที่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถานที่ทำงาน

1. วิสาหกิจเกษตรอินทรีย์บ้านคำครตา ต.ดงมะไฟ อ.ทรายมูล จ.ยโสธร
2. วิสาหกิจชุมชนปลูกข้าวอินทรีย์บ้านเชียงเพ็ง ต.เชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร

สมัครงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ

1.คนในพื้นที่
2.มีความรู้ด้านการปลูกมันสำปะหลังและสนใจใน วทน.
3.สามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 • พาหนะเดินทาง

ภาระงาน

เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง

1. ติดตาม และเก็บข้อมูลด้านเกษตร
2. เป็นตัวกลางในการประสานงานระหว่างชุมชนและ สท.

สถานที่ทำงาน

 • อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธ

สมัครงานตำแหน่งนี้

ร้อยเอ็ด

คุณสมบัติ

1.เป็นเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่เป้าหมายการดำเนินงาน มีความรู้เรื่องการเกษตร
2.มีความรู้และสนใจใน วทน. สามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 1. อุปกรณ์สำหรับการจดบันทึกข้อมูล
 2. อุปกรณ์สำหรับการติดต่อสื่อสาร

ภาระงาน

โครงการข้าว ร่วมกับ มทร.อีสาน

1.เก็บข้อมูลพื้นฐานกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับมอบหมาย
2.ติดตามการถ่ายทอดเทคโนโลยีในพื้นที่ และรายงายผลผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น ไลน์ อีเมล์ เป็นต้น
3.จัดทำสรุปข้อมูลพื้นที่ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี

สถานที่ทำงาน

 • ร้อยเอ็ด

สมัครงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ

1. เป็นบุคคลในพื้นที่ สามารถลงพื้นที่ปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง ชำนาญเส้นทางในพื้นที่
2. มีความมุ่งมันตั้งใจที่จะเรียนรู้งาน และมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานในพื้นที่ทุรกันดาร มีทักษะการปฏิบัติงานเป็นระบบ มีความขยัน อดทน ชื่อสัตย์ มีทักษะการสื่อสารและมนุษย์สัมพันธ์ดี

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 • สมาร์ทโฟน, คอมพิวเตอร์

ภาระงาน

โครงการข้าวอินทรีย์พื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด 5 อำเภอ (900 คน)

1. เก็บข้อมูลเกษตรรายบุคคลรตามแบบฟอร์ที่กำหนด
2. เก็บข้อมูลการผลิตข้าวอินทรีย์ด้วย วทน.

สถานที่ทำงาน

สมัครงานตำแหน่งนี้

 

คุณสมบัติ

1. เป็นบุคคลในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด สามารถลงพื้นที่ปฏิบัติงานในตำบลคำพอุงได้ด้วยตนเอง
2. จบการศึกษาระดับ ปวส. หรือ ปริญญาตรี และ มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ/เทคโนโลยีอาหาร/การพัฒนาชุมชน

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 • อุปกรณ์สื่อสาร โทรศัพท์มือถือ ,คอมพิวเตอร์ ,พาหนะส่วนตัว

ภาระงาน

 • วางแผน ประสานงาน จัดประชุม จัดอบรมให้กับผู้ที่สนใจอาชีพการเลี้ยงโค การสร้างเครือข่ายในชุมชน และดูแลแผนการดำเนินงานฐานเรียนรู้การผลิตอาหารโค

สถานที่ทำงาน

 • ต.คำพอุง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด

สมัครงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ

1.เป็นเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่เป้าหมายการดำเนินงาน มีความรู้เรื่องการเกษตร
2. มีทักษะในการติดต่อประสานงาน และสามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้
3. สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานได้
4. สามารถปฏิบัติงานประจำฐานเรียรู้ และให้ข้อมูลเทคโนโลยีได้

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 • คอมพิวเตอร์

ภาระงาน

กิจกรรมความร่วมมือกับ อปท.

1. เก็บข้อมูลพื้นฐานกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ๆได้รับการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี
2. ติดตามผลการนำเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่
3. ดำเนินงานประจำฐานเรียนรู้ในพื้นที่
4. สรุปรายงานการดำเนินงานการถ่ายทอดเทคโนโลยี

สถานที่ทำงาน

 • ชุมชนเตาเผาถ่านอิวาเตะ และเพาะพันธุ์กล้าไม้พื้นถิ่น บ้านหนองน้ำอ่าง ต.กำแพง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

สมัครงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ

1. เป็นคนในพื้นที่และมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเลี้ยงจิ้งหรีด
2. สามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์เพื่อรายงานผลการดำเนินงานได้

อุปกรณ์ที่จำเป็น

1. พาหนะเดินทาง
2. คอมพิวเตอร์

ภาระงาน

1. เก็บข้อมูลการเลี้ยง การลงทุน จำนวนผลผลิต และช่องทางการจำหน่ายในฟาร์มเพาะเลี้ยงแมลงตามที่ได้รับมอบหมาย
2. จัดทำรายงานสรุปผลข้อมูล

สถานที่ทำงาน

 • ฟาร์มเลี้ยงจิ้งหรีดในจังหวัดร้อยเอ็ด

สมัครงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ

1. เป็นคนในพื้นที่
2. มีความรู้ด้านการเกษตรและสนใจใน วทน.
3. สามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้
4. สามารถวิเคราะห์ข้อมูล และเขียนรายงานได้

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 • ยานพาหนะใช้ในการเดินทาง คอมพิวเตอร์

ภาระงาน

1. สำรวจเก็บข้อมูลฟาร์มเกษตกร จำนวนโค รายได้ ค่าใช้จ่าย
2. สำรวจเก็บข้อมูลห่วงโซ่วัตถุดิบอาหารโคและการเชื่อมโยงกลุ่มเกษตรในพื้นที่
3. วางแผน ประสานงาน จัดประชุม จัดอบรมให้กับผู้ที่สนใจอาชีพการเลี้ยงโค การสร้างเครือข่ายในชุมชน และดูแลแผนการดำเนินงานฐานเรียนรู้การผลิตอาหารโค

สถานที่ทำงาน

 • กลุ่มโคเนื้อร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

สมัครงานตำแหน่งนี้

ร้อยเอ็ด สุรินทร์

คุณสมบัติ

1.เป็นคนในพื้นที่
2.มีความรู้และสนใจด้านการเกษตร หรือด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน
3.มีความรู้พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ และจัดทำสื่อออนไลน์ได้
4.สามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 1. อุปกรณ์สำหรับการจดบันทึกข้อมูล
 2. อุปกรณ์สำหรับการติดต่อสื่อสาร

ภาระงาน

 • ฝึกทักษะการติดตั้งระบบโซล่าร์เซลล์เพื่อใช้ในการเกษตร

สถานที่ทำงาน

 • ร้อยเอ็ด สุรินทร์

สมัครงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ

 • เกษตรกรที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่ มีความรู้, ความเข้าใจในการเลี้ยปูนาตามที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงปูนาจาก มรภ.สุรินทร์

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 • สมาร์ทโฟน, คอมพิวเตอร์

ภาระงาน

เทคโนโลยีการเลี้ยงปูนาเลียนแบบธรรมชาติ

 • เก็บข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกรที่เลี้ยงปูนา, บันทึกข้อมูลงานทดลองตามข้อกำหนด มรภ.สุรินทร์

สถานที่ทำงาน

1. บ้านเมืองบัว ต.เมืองบัว อ.เกษตรวิสัย
2. บ้านสำโรง ต.ศรีโคตร อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
3. บ้านโคกเพชร ต.บลไพล อ.ปราสาท,
4. บ้านเป็นสุข ต.เป็นสุข อ.จอมพระจังหวัดสุรินทร์

สมัครงานตำแหน่งนี้

ศรีสะเกษ

คุณสมบัติ

 • วุฒิ ขั้นต่ำ ป.6 หรือ สามารถทำงานหัตถกรรม

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 • เครื่องมือช่างทั่วไป เช่น กรรไกร มีดคัตเตอร์

ภาระงาน

 • ช่วยขนส่ง/สาธิตการทำงาน/แจกจ่าย และเก็บข้อมูลด้านการประกอบหมวกแรงดันลบ เพื่อใช้ลดการแพร่เชื้อ COVID-19 จากกลุ่มเฝ้าระวัง

สถานที่ทำงาน

 • องค์กรส่วนบริหารส่วนภูมิภาค อสม ภสต หรือตามบ้านพักอาศัยของผู้รับจ้าง

สมัครงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ

 • วุฒิ ขั้นต่ำ ป.6 หรือ สามารถทำงานหัตถกรรม

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 • กล่องเลี้ยงแมลง, ปากคีบ, เอพเพนดอร์ฟ, น้ำสะอาด, กล่องโฟมเก็บความเย็น, คูลเจล

ภาระงาน

1. รู้จักหนอน Fall army worm
2..รู้จักหนอนตายแบบธรรมชาติ
3.สามารถเดินทางได้

สถานที่ทำงาน

 • จ. ศรีสะเกษ

สมัครงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ

1.เป็นเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่เป้าหมายการดำเนินงาน มีความรู้เรื่องการเกษตร
2.มีความรู้และสนใจใน วทน. สามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 • พาหนะส่วนตัว เครื่องมือสื่อสาร คอมพิวเตอร์

ภาระงาน

เทคโนโลยี smart farm อ.ยางชุมน้อย

1.เก็บข้อมูลพื้นฐานกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับมอบหมาย
2.ติดตามการถ่ายทอดเทคโนโลยีในพื้นที่ และรายงายผลผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น ไลน์ อีเมล์ เป็นต้น
3.จัดทำสรุปข้อมูลพื้นที่ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี

สถานที่ทำงาน

 • อ.ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ

สมัครงานตำแหน่งนี้

สกลนคร

คุณสมบัติ

 • วุฒิ ขั้นต่ำ ม.6 หรือประกอบอาชีพด้านสิ่งทอพื้นเมือง

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 • เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับเตรียมผ้าพื้นเมือง

ภาระงาน

 • พัฒนาผ้าพื้นเมืองตามอัตลักษณ์ท้องถิ่นสำหรับประกอบหน้ากากอนามัยเคลือบนาโนสมบัติพิเศษป้องกันฝุ่นและละอองไอจาม หายใจสะดวก โดย สวทช จะเป็นผู้ร่วมออกแบบ กำหนดสมบัติวัตถุดิบและรูปแบบการทอเพื่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์

สถานที่ทำงาน

 • ตามภูมิลำเนาของผู้รับจ้างหรือสถานที่เตรียมตัวอย่างและถ่ายทอดเทคโนโลยี ตามความจำเป็น

สมัครงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ

 • ไม่จำกัดวุฒิ เป็นบุคคลที่รักการเดินป่า มีความพร้อมในการเรียนรู้เก็บตัวอย่างเห็ด มีอุปกรณ์ถ่ายภาพ สามารถเก็บข้อมูลตามที่ นวจ. เป็นผู้กำหนด

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 • กล้องถ่ายภาพ มือถือกรอกข้อมูล คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต

ภาระงาน

 • งานเก็บตัวอย่างภาคสนาม เตรียมตัวอย่างเพื่อการวิเคราะห์ เก็บข้อมูลเบื้องต้นในภาคสนามตามที่ นวจ. กำหนด จำนวน 50 ตัวอย่างพร้อมข้อมูลเบื้องต้นที่ นวจ. กำหนด

สถานที่ทำงาน

 • พื้นที่ป่าครอบครัว จังหวัดสกลนคร

สมัครงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ

1. เป็นบุคคลในพื้นที่จังหวัดสกลนคร สามารถลงพื้นที่ปฏิบัติงานในตำบลเต่างอยได้ด้วยตนเอง
2. จบการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 • อุปกรณ์สื่อสาร โทรศัพท์มือถือ ,คอมพิวเตอร์ ,พาหนะส่วนตัว

ภาระงาน

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการแปรรูปข้าว/ผลผลิตเกษตร

1. ฝึกทักษะ (การสัมภาษณ์และบันทึกข้อมูล)
2. เก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชนบ้านนางอย-โพนปลาโหล และข้อมูลกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ภายใต้ศูนย์การเรียนรู้ อ.เต่างอย จ.สกลนคร ตามแบบฟอร์มที่กำหนด รายครัวเรือน/กลุ่ม ชนิดพืช พื้นที่ ต้นทุน ผลผลิต (วัตถุดิบ/แปรรูป) ตลาด และเทคโนโลยีองค์ความรู้ที่นำไปถ่ายทอด ได้แก่ เทคโนโลยีเกษตร ข้าว มะเขือเทศ ผักปลอดภัย (โรงเรือน/สารชีวภัณฑ์) ปริมาณแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร ฯลฯ
3. เก็บข้อมูลเทคโนโลยี ผู้ได้รับการถ่ายทอดและความพร้อมของเทคโนโลยี

สถานที่ทำงาน

 • หมู่บ้านนางอย-โพนปลาโหล ต.เต่างอย อ.เต่างอย จ.สกลนคร

สมัครงานตำแหน่งนี้

สุรินทร์

คุณสมบัติ

1.เป็นเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่เป้าหมายการดำเนินงาน มีความรู้เรื่องการเกษตร
2.มีความรู้และสนใจใน วทน. สามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 1. อุปกรณ์สำหรับการจดบันทึกข้อมูล
 2. อุปกรณ์สำหรับการติดต่อสื่อสาร

ภาระงาน

โครงการข้าวร่วมกับ มรภ.สุรินทร์

1.เก็บข้อมูลพื้นฐานกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับมอบหมาย
2.ติดตามการถ่ายทอดเทคโนโลยีในพื้นที่ และรายงายผลผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น ไลน์ อีเมล์ เป็นต้น
3.จัดทำสรุปข้อมูลพื้นที่ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี

สถานที่ทำงาน

 • สุรินทร์

สมัครงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ

1.เป็นคนในพื้นที่
2.มีความรู้และสนใจด้านการเกษตร หรือด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน
3.มีความรู้พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ และจัดทำสื่อออนไลน์ได้
4.สามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 1. อุปกรณ์สำหรับการจดบันทึกข้อมูล
 2. อุปกรณ์สำหรับการติดต่อสื่อสาร

ภาระงาน

 • ฝึกทักษะการเลี้ยงปลาไหลตามหลักวิชาการ

สถานที่ทำงาน

 • สุรินทร์

สมัครงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ

 • วุฒิ ขั้นต่ำ ม.6 หรือประกอบอาชีพด้านสิ่งทอพื้นเมือง

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 • เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับเตรียมผ้าพื้นเมือง

ภาระงาน

 • พัฒนาผ้าพื้นเมืองตามอัตลักษณ์ท้องถิ่นสำหรับประกอบหน้ากากอนามัยเคลือบนาโนสมบัติพิเศษป้องกันฝุ่นและละอองไอจาม หายใจสะดวก โดย สวทช จะเป็นผู้ร่วมออกแบบ กำหนดสมบัติวัตถุดิบและรูปแบบการทอเพื่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์

สถานที่ทำงาน

 • ตามภูมิลำเนาของผู้รับจ้างหรือสถานที่เตรียมตัวอย่างและถ่ายทอดเทคโนโลยี ตามความจำเป็น

สมัครงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ

1.เป็นคนในพื้นที่
2.มีความรู้และสนใจด้านการเกษตร หรือด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน
3.มีความรู้พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ และจัดทำสื่อออนไลน์ได้
4.สามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 1. อุปกรณ์สำหรับการจดบันทึกข้อมูล
 2. อุปกรณ์สำหรับการติดต่อสื่อสาร

ภาระงาน

 • CTAP เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานวิสาหกิจชุมชน

สถานที่ทำงาน

 • สุรินทร์

สมัครงานตำแหน่งนี้

หนองคาย

คุณสมบัติ

 • วุฒิ ขั้นต่ำ ม.6 สามารถทำงานช่างเบื้องต้นขึ้นไป

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 • อุปกรณ์ช่างเบื้องต้น

ภาระงาน

 • ดูแลเรื่องการเคลือบผิว และเก็บข้อมูลการเคลือบผิวอาคาร จากเทคโนโลยีการเคลือบ ศน สวทช

สถานที่ทำงาน

 • วัดใน จ.หนองคายหรือพื้นที่ใกล้เคียง

สมัครงานตำแหน่งนี้

หนองบัวลำภู

คุณสมบัติ

1. เป็นคนในพื้นที่
2. มีความรู้ด้านการเกษตรและสนใจใน วทน.
3. สามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้
4. สามารถวิเคราะห์ข้อมูล และเขียนรายงานได้

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 • ยานพาหนะใช้ในการเดินทาง คอมพิวเตอร์

ภาระงาน

1. สำรวจเก็บข้อมูลฟาร์มเกษตกร จำนวนโค รายได้ ค่าใช้จ่าย
2. สำรวจเก็บข้อมูลห่วงโซ่วัตถุดิบอาหารโคและการเชื่อมโยงกลุ่มเกษตรในพื้นที่
3. วางแผน ประสานงาน จัดประชุม จัดอบรมให้กับผู้ที่สนใจอาชีพการเลี้ยงโค การสร้างเครือข่ายในชุมชน และดูแลแผนการดำเนินงานฐานเรียนรู้การผลิตอาหารโค

สถานที่ทำงาน

 • สมาคมผู้เลี้ยงสัตว์และปลูกพื้ชอาหารสัตว์ จังหวัดหนองบัวลำภู

สมัครงานตำแหน่งนี้

อุดรธานี

คุณสมบัติ

1.คนในพื้นที่
2.มีความรู้และสนใจใน วทน.
3.สามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 • คอมพิวเตอร์,ยานพาหนะส่วนตัว 

ภาระงาน

เทคโนโลยีสิ่งทอ
การผลิตไม้ดอก ฟาร์ม แปลงใหญ่ ห้วยสำราญ หนองวัวซอ 4 พื้นที่

1.ทำหน้าที่สำรวจและเก็บข้อมูลชุมชนเป้าหมาย ตามแบบฟอร์มที่กำหนด
2. สามารถออกแบบวางแผนทำงานในพื้นที่ของตนเองได้
3. จัดทำสรุปข้อมูลภาพรวมเชิงพื้นที่ เพื่อเป็นฐานข้อมูลการสร้าง story ชุมชนได้
4. จัดทำสรุปข้อมูลสถานภาพกลุ่มก่อน-หลังเข้าร่วมโครงการ เพื่อนำไปสู่การจัดทำข้อมูลชุมชนท่องเที่ยวเชิงนวัตกรรมได้

สถานที่ทำงาน

สมัครงานนตำแหน่งนี้

 

อุบลราชธานี

คุณสมบัติ

 • วุฒิ ขั้นต่ำ ม.6 หรือประกอบอาชีพด้านสิ่งทอพื้นเมือง

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 • เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับเตรียมผ้าพื้นเมือง

ภาระงาน

 • พัฒนาผ้าพื้นเมืองตามอัตลักษณ์ท้องถิ่นสำหรับประกอบหน้ากากอนามัยเคลือบนาโนสมบัติพิเศษป้องกันฝุ่นและละอองไอจาม หายใจสะดวก โดย สวทช จะเป็นผู้ร่วมออกแบบ กำหนดสมบัติวัตถุดิบและรูปแบบการทอเพื่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์

สถานที่ทำงาน

 • ตามภูมิลำเนาของผู้รับจ้างหรือสถานที่เตรียมตัวอย่างและถ่ายทอดเทคโนโลยี ตามความจำเป็น

สมัครงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ

1.เป็นคนในพื้นที่
2.ผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์
3.ประสานงานและติดตามการจัดเก็บข้อมูลและบันทึกลงระบบฐานข้อมูล ตามแบบฟอร์ม เก็บข้อมูลโครงการให้ครบถ้วนสมบูรณ์

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 1. อุปกรณ์สำหรับการจดบันทึกข้อมูล
 2. ปกรณ์สำหรับการติดต่อสื่อสาร

ภาระงาน

 • smart tambon ต.ช่องเม็ก เก็บข้อมูลชุมชน 5 มิติ

สถานที่ทำงาน

 • อุบลราชธานี

สมัครงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ

1. เป็นคนในพื้นที่
2. มีความรู้ด้านการเกษตรและสนใจใน วทน.
3. สามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้
4. สามารถวิเคราะห์ข้อมูล และเขียนรายงานได้

อุปกรณ์ที่จำเป็น

1. พาหนะเดินทาง
2. คอมพิวเตอร์

ภาระงาน

เทคโนโลยีโรงเรือน

1. ติดตามผลการใช้เทคโนโลยีโรงเรือนและการบริหารจัดการ
2. เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานด้านเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกกลุ่มระดับครัวเรือน
3. เก็บข้อมูลการผลิตพืชและการบริหารจัดการพืชในโรงเรือน
4. เป็นผู้ประสานงานในพื้นที่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถานที่ทำงาน

1. วิสาหกิจเกษตรอินทรีย์โนนกลาง ต.โนนกลาง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี
2. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมืองบ้านนาเยีย ต.นาเยีย อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี

สมัครงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ

1.คนในพื้นที่
2.มีความรู้ด้านการปลูกมันสำปะหลังและสนใจใน วทน.
3.สามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 • พาหนะเดินทาง

ภาระงาน

เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง inclusive

1. ติดตาม และเก็บข้อมูลด้านเกษตร
2. เป็นตัวกลางในการประสานงานระหว่างชุมชนและ สท.

สถานที่ทำงาน

 • อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

สมัครงานตำแหน่งนี้

อุบลราชธานี ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ

คุณสมบัติ

 • สามารถทำงานนอกเวลา เดินทางเพื่อเก็บข้อมูลในพื้นที่ได้ มีความใส่ใจและรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ทำ

ภาระงาน

 • ทำการเก็บข้อมูลปัจจัยการผลิต ผลผลิต และองค์ประกอบผลผลิตข้าวเชิงพื้นที่ในแปลงเกษตรกร

สถานที่ทำงาน

 • แปลงพื้นที่จ.อุบลราชธานี ศรีษะเกษ อำนาจเจริญ

สมัครงานตำแหน่งนี้