ไม่จำกัดพื้นที่

ไม่จำกัดพื้นที่

ไม่จำกัดพื้นที่

ไม่จำกัดพื้นที่

คุณสมบัติ

 • เป็นคนพื้นเพในชุมชนและสามารถให้ข้อมูลในชุมชนได้เป็นอย่างดี มีมือถือที่สามารถต่ออินเตอร์เนตได้ สามารถเดินทางถ่ายรูปสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความชัด 1080p ขึ้นไปได้ ถ่ายภาพอย่างน้อย 5 รูป พร้อมคำอธิบายภาพ 50 -100 คำ Hashtag ไม่เกิน 3 คำ ใส่ชื่อสถานที่พร้อมเวลาและยินยอมให้ตรวจสอบ Location จากมือถือ จำนวนภาค(เหนือ, ตะวันออก, ตะวันตก, กลาง, อิสาน, ใต้)ละ 30-40 คน

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 • Smartphone หรือ Notebook/PC

ภาระงาน

 • ถ่ายภาพที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว วัฒนธรรมในชุมชน ทำ Hashtag และอธิบายภาพสั้นๆ

สถานที่ทำงาน

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว สามารถตอบคำถามนักท่องเที่ยวได้ มีมือถือหรือคอมพิวเตอร์ที่สามารถใส่ข้อมูลและโต้ตอบได้

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 • Smartphone หรือ Notebook/PC

ภาระงาน

 • จำลองสถานการณ์ chat ถามตอบระหว่างนักท่องเที่ยวกับมัคคุเทศก์

สถานที่ทำงาน

คุณสมบัติ

 •  เป็นคนพื้นเพในชุมชนและสามารถให้ข้อมูลในชุมชนได้เป็นอย่างดี มีมือถือที่สามารถต่ออินเตอร์เนตได้ สามารถเดินทางถ่ายรูปสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความชัด 1080p ขึ้นไปได้ ถ่ายภาพสถานที่อย่างน้อย 10 สถานที่ต่อเดือน จำนวนไม่ต่ำกว่า 10 จุดต่อสถานที่

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 • Smartphone หรือ Notebook/PC

ภาระงาน

 • ถ่ายภาพที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว วัฒนธรรมในชุมชน ทำ Hashtag และอธิบายภาพสั้นๆ สามารถเดินทางถ่ายรูปสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความชัด 1080p ขึ้นไปได้ ถ่ายภาพสถานที่อย่างน้อย 10 สถานที่ต่อเดือน จำนวนไม่ต่ำกว่า 10 จุดต่อสถานที่ โดยแต่ละจุดจะต้องมีรูป อย่างน้อย 5 รูปในมุมต่างๆ พร้อมคำอธิบายภาพ 50 -100 คำ ต่อจุดที่ถ่าย และใส่ Hashtag 3 คำต่อจุด ใส่ชื่อสถานที่พร้อมเวลาและยินยอมให้ตรวจสอบ Location จากมือถือ

สถานที่ทำงาน

สมัครงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ

 • มีมือถือที่สามารถต่ออินเตอร์เนตได้ สามารถเดินทางถ่ายรูปสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความชัด 1080p ขึ้นไปได้ พร้อมรายละเอียดอธิบายภาพ 25 – 50 คำ Hashtag ไม่เกิน 3 คำ ใส่ชื่อสถานที่พร้อมเวลาและยินยอมให้ตรวจสอบ Location จากมือ ถือ จำนวนภาค(เหนือ, ตะวันออก, ตะวันตก, กลาง, อิสาน, ใต้)ละ 12-20 คน

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 • Smartphone หรือ Notebook/PC

ภาระงาน

 •  ถ่ายภาพที่เกี่ยวข้องกับโจทย์ที่กำหนดให้ ใส่ Hashtag และคำอธิบายสั้นๆ

สถานที่ทำงาน

คุณสมบัติ

 • มีมือถือที่สามารถต่ออินเตอร์เนตได้ สามารถเดินทางถ่ายรูปร้านอาหารหรือสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับอาหารได้ ภาพมีความชัด 1080p ขึ้นไป พร้อมรายละเอียดอธิบายภาพ 50 – 100 คำ Hashtag ไม่เกิน 3 คำ ใส่ชื่อสถานที่พร้อมเวลาและยินยอมให้ตรวจสอบ Location จากมือถือ จำนวน ภาค(เหนือ, ตะวันออก, ตะวันตก, กลาง, อิสาน, ใต้)ละ 6-10 คน

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 • Smartphone หรือ Notebook/PC

ภาระงาน

 • รีวิวอาหารพื้นเมืองและอธิบายเกี่ยวกับอาหาร

สถานที่ทำงาน

สมัครงานตำแหน่งนี้

 

คุณสมบัติ

 • ชอบวิเคราะห์ข้อมูล มีความละเอียด สามารถหาข้อผิดพลาดข้อมูลได้

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 • Smartphone หรือ Notebook/PC

ภาระงาน

 • เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล

สถานที่ทำงาน

 • สามารถทำงานที่บ้านได้ แต่ต้องสามารถสื่อสารกันได้ เมือสั่งงานหรือแก้ไขงาน 

สมัครงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ

 •  มีคอมพิวเตอร์ สนใจและเข้าใจหลักภาษาไทย

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 • Smartphone หรือ Notebook/PC

ภาระงาน

 • Tag นามเฉพาะ ที่เกี่ยวกับ ชื่อคน องค์กร สถานที่ เวลา

สถานที่ทำงาน

สมัครงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญหรือชอบค้นหาข้อมูล มีคอมพิวเตอร์

ภาระงาน

 • รวบรวมข้อมูล ผู้เชี่ยวชาญจากข้อมูลเว็บไซต์

สถานที่ทำงาน

สมัครงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ

 • เป็นคนท้องถิ่นและสามารถใช้ภาษาถิ่นได้อย่างคล่องแคล่ว มีคอมพิวเตอร์

ภาระงาน

 • ถอดความจากเสียง และระบุเวลาของประโยคจากเสียงที่กำหนด ได้แก่เสียงภาษาถิ่นกลาง เหนือ ใต้ อีสาน ซึ่งผู้รับจ้างระบุเลือกได้ว่าต้องการทำภาษาถิ่นใด

สถานที่ทำงาน

สมัครงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ

 • มีความเชี่ยวชาญภาษาถิ่น มีคอมพิวเตอร์ จำนวนภาค(กลาง, เหนือ, อิสาน, ใต้)ละ 4-5 คน

ภาระงาน

 • เช็คความถูกต้องของการถอดความ และการระบุเวลาของประโยค

สถานที่ทำงาน

 • สามารถทำงานที่บ้านได้ แต่ต้องสามารถสื่อสารกันได้ เมือสั่งงานหรือแก้ไขงาน

สมัครงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ

 • มีคอมพิวเตอร์ รู้และเข้าใจหลักภาษาตามที่กำหนด

ภาระงาน

 • มัคคุเทศก์ นักศึกษา หรือลูกจ้างชั่วคราวที่รู้ภาษาอย่างน้อย 1 ภาษา แปลข้อมูลวัฒนธรรมภาษาอังกฤษ จีน เยอรมัน ฝรั่งเศส สเปน ญี่ปุ่น เกาหลี มาเลเซีย สวีเดน อาหรับ รัสเซีย พม่า จากข้อมูลที่กำหนด

สถานที่ทำงาน

สมัครงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ

 • มีความสนใจในอ่านพร้อมสรุปข่าวตามโจทย์ที่กำหนด

ภาระงาน

 • อ่านข่าวแล้วสรุปข่าว (ข่าวกีฬา ข่าวการเมือง ข่าวเศรษฐกิจ ข่าวเทคโนโลยี ข่าวบันเทิง ข่าวอาชญากรรม ข่าวต่างประเทศ ข่าวสังคม) เดือนละ 100 ข่าว

สถานที่ทำงาน

สมัครงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ

 • มีความสนใจในการตรวจการสรุปข่าว

ภาระงาน

 •  ตรวจการสรุปข่าว (ข่าวกีฬา ข่าวการเมือง ข่าวเศรษฐกิจ ข่าวเทคโนโลยี ข่าวบันเทิง ข่าวอาชญากรรม ข่าวต่างประเทศ ข่าวสังคม) เดือนละ 100 ข่าว

สถานที่ทำงาน

สมัครงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ

1. มีความรู้ความเช้าใจในข้อมูลท้องถิ่น หรือมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับข้อมูลท้องถิ่น
2. มีความรู้ความสามารถในการถ่ายภาพ หรือสัมภาษณ์ หรือวาดภาพ หรือการสร้างสรรค์สื่อด้วยกระบวนการใดๆ
3. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

ภาระงาน

 • การสำรวจ/ถ่ายรูป/เก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม สถานที่สำคัญในชุมชน เพื่อจัดทำเป็นสื่อสาระความรู้แบบเปิด สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยตนเอง ผ่านคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด http://oer.learn.in.th และเป็นสื่อประกอบการจัดสร้างบทเรียนออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ตามอัธยาศัยผ่านระบบ http://mooc.learn.in.th ดังเช่น เครื่องแต่งกายการแสดงโขน/ เครื่องแต่งกายละครชาตรี/วิถีชีวิตชาวเกาะเกร็ด/ศาสนสถาน ทั้งพุทธ อิสลาม และคริสต์ /การแสดงพื้นบ้านของแต่ละชุมชน/ ประเพณีท้องถิ่น และประเพณีตามศาสนา/ความเชื่อ/สถานที่สำคัญของท้องถิ่น

สถานที่ทำงาน

 • ในพื้นที่ของผู้รับงาน

สมัครงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรีขึ้นไป

ภาระงาน

 • เก็บตัวอย่างพืช/เตรียมพืชตัวอย่าง

สถานที่ทำงาน

 • กรมวิชาการเกษตรหรือวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี/สวทช.

สมัครงานตำแหน่งนี้