ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (รอบที่ 1)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (รอบที่ 1)

ขอแสดงความยินดี ที่ท่านได้รับโอกาสเข้าร่วมโครงการ อว.สร้างงาน เฟส2
ผ่านโครงการ “วิจัย 6 ภาค สร้างนวัตกรรม ส่งต่อความยั่งยืน”
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ช่วงระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2563

* หมายเหตุ:  
  • ทั้งนี้ผู้สมัครที่ยังไม่มีรายชื่อตามประกาศ อยู่ระหว่างการพิจารณาในโครงการถัดไป
  • ทาง สวทช. ได้มีการแจ้งผลผ่าน E-mail ท่านสามารถยอมรับข้อตกลงผ่าน E-mail ของท่าน (ตามLink ที่ส่งให้) หากพบปัญหากรุณาติดต่อกลับภายในระยะเวลาที่กำหนด
  • สามารถยอมรับข้อตกลงผ่านระบบโดยเลือก เมนูเข้าสู่ระบบ > ยอมรับข้อตกลง
 

ลำดับชื่อ นามสกุลโครงการภูมิภาคที่ปฏิบัติงานหัวหน้าโครงการ
1นาย นิพนธ์ สนหอมโครงการพัฒนา lysozyme เชิงพาณิชย์กรุงเทพและปริมณฑลวีระพงษ์ วรประโยชน์
2นางสาว อัจฉราพรรณ วงศ์วัฒนะโครงการพัฒนา Biocontrol (พิษณุโลก)ภาคกลางสัมฤทธิ์ เกียววงษ์
3นางสาว ภารดี บุระดำการพํฒนากระบวนการผลิตโดยอาศัยเทคโนโลยีชีวกระบวนการกรุงเทพและปริมณฑลภีมพล คงโต
4นาง จิราภรณ์ สิทธิตันโครงการพัฒนา Biocontrol (เชียงราย)ภาคเหนือสัมฤทธิ์ เกียววงษ์
5นาง มานิสา สิงห์ครานโครงการพัฒนา Biocontrol (นครราชสีมา สระบุรี)ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสัมฤทธิ์ เกียววงษ์
6นางสาว ศศิวิมล คำวงษาโครงการพัฒนา Biocontrol (ทดสอบสูตรอาหารและสภาวะการเลี้ยงจุลินทรีย์เพื่อเพิ่มผลผลิตต่างๆ)กรุงเทพและปริมณฑลไว ประทุมผาย
7นางสาว ชวนตา คันธานุรักษ์โครงการพัฒนาการสังเคราะห์สารตั้งต้นสำหรับยาสำหรับ COVID19กรุงเทพและปริมณฑลนิติพล ศรีมงคลพิทักษ์
8นาย สมยศ บุษดีโครงการวิจัยและพัฒนาเกษตรแม่นยำ (นครราชสีมา สุรินทร์ ร้อยเอ็ด)ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวินธัย กมลสุขยืนยง
9นาย รัฐพล โพธิ์นิยมโครงการวิจัยและพัฒนาเกษตรแม่นยำ (นครพนม)ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีชัย เซี่ยงหลิว
10นางสาว ภิญญาพัชร์ ปัทมรัฐจิรนนท์โครงการวิจัยและพัฒนาเกษตรแม่นยำ (จ.สุพรรณบุรี จ.กาญจนบุรี จ.ชัยนาท)ภาคกลางวินธัย กมลสุขยืนยง
11นางสาว วิลาวรรณ์ อ่วมเทศโครงการพัฒนาอาหารผงกรุงเทพและปริมณฑลอติกร ปัญญา
12นางสาว กรกนก สันธิโครงการวิจัยและพัฒนาเกษตรแม่นยำ (เตรียมตัวอย่างพืชเพื่อการวิเคราะห์ทางเคมี)กรุงเทพและปริมณฑลกนกวรรณ รมยานนท์
13นางสาว ณิชกานต์ ศรีทองโครงการพัฒนา Biocontrol (ทดสอบ สำรวจ เก็บตัวอย่างแมลง ตรวจวัดสภาพอากาศ เพื่อประเมินประสิทธิภาพชีวภัณฑ์กำจัดแมลงศัตรูพืช)กรุงเทพและปริมณฑลอลงกรณ์ อำนวยกาญจนสิน
14นางสาว ธันยธร กึ่งสอาดโครงการวิจัยและพัฒนาเกษตรแม่นยำ (เตรียมตัวอย่างพืชเพื่อการวิเคราะห์ทางเคมี)กรุงเทพและปริมณฑลกนกวรรณ รมยานนท์
15นาย วีระ ปิยศทิพย์โครงการวิจัยและพัฒนาเกษตรแม่นยำ (แปลงพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง พะเยา ลำพูน)ภาคเหนือชนากานต์ วงษาพรหม
16นางสาว กาญจนา วัชรพิไชยพงศ์โครงการวิจัยและพัฒนาเกษตรแม่นยำ (จ.สุพรรณบุรี จ.กาญจนบุรี จ.ชัยนาท)ภาคกลางวินธัย กมลสุขยืนยง
17นาย ณัฐพล แสงสว่างโครงการพัฒนา Biocontrol (ทีมวิจัยเทคโนโลยีการควบคุมทางชีวภาพ)กรุงเทพและปริมณฑลอลงกรณ์ อำนวยกาญจนสิน
18นางสาว ศุภาภรณ์ อึ๊งศรีวงษ์โครงการทดสอบสารออกฤทธิ์ในสมุนไพรกรุงเทพและปริมณฑลสุรพันธ์ เทพาอมรเดช
19นางสาว น้ำเพชร สุวรรณแสงโครงการวิจัย frontier scienceกรุงเทพและปริมณฑลบรรพท ศิริเดชาดิลก
20นาย ตระการ มณีดิษฐ์โครงการวิจัยและพัฒนาเกษตรแม่นยำ (เก็บข้อมูลปัจจัยการผลิต ผลผลิต และองค์ประกอบผลผลิตข้าว)ภาคกลางมีชัย เซี่ยงหลิว
21นางสาว วรางคณา จันดาโครงการพัฒนา Biocontrol (ผลิตชีวภัณฑ์จุลินทรีย์กำจัดศัตรูพืช)กรุงเทพและปริมณฑลอลงกรณ์ อำนวยกาญจนสิน
22นาย สุรเชษฐ รุกขะรัตน์โครงการธนาคารทรัพยากรชีวภาพ (เชียงใหม่)ภาคเหนือธิติยา บุญประเทือง
23นาย ประสิทธิ์ หันหวลโครงการธนาคารทรัพยากรชีวภาพ (เชียงใหม่ นครราชสีมา อุบลราชธานี มหาสารคาม พิษณุโลกภาคเหนือปราโมทย์ ไตรบุญ
24นาย รุ่งภพ วีระนะโครงการธนาคารทรัพยากรชีวภาพ (เชียงใหม่ นครราชสีมา อุบลราชธานี มหาสารคาม พิษณุโลกภาคเหนือปราโมทย์ ไตรบุญ
25นางสาว กุลสิรินทร์ บูระพันธ์โครงการธนาคารทรัพยากรชีวภาพ (เชียงใหม่ นครราชสีมา อุบลราชธานี มหาสารคาม พิษณุโลกภาคเหนือปราโมทย์ ไตรบุญ
26นางสาว พรนภา เบาสูงเนินโครงการธนาคารทรัพยากรชีวภาพ (เชียงใหม่ นครราชสีมา อุบลราชธานี มหาสารคาม พิษณุโลกภาคเหนือปราโมทย์ ไตรบุญ
27นางสาว ศศิธร โสภากันต์โครงการธนาคารทรัพยากรชีวภาพ (เชียงใหม่ นครราชสีมา อุบลราชธานี มหาสารคาม พิษณุโลกภาคเหนือปราโมทย์ ไตรบุญ
28นางสาว ทิพย์อัมพร เอี่ยมสอาดโครงการธนาคารทรัพยากรชีวภาพ (ดูแลโรงเรือน/ทำความสะอาดเครื่องแก้ว/ทำความสะอาดห้องกรุงเทพและปริมณฑลปัญญาวุฒิ อัมพุชินทร์
29นาย พงศธร สิริชมพูนุชโครงการธนาคารทรัพยากรชีวภาพ (เตรียมอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ/subculture)กรุงเทพและปริมณฑลปัญญาวุฒิ อัมพุชินทร์
30นาย ทัศไนย บุญไธสงโครงการธนาคารทรัพยากรชีวภาพ (พัฒนา Web service ชื่อ Equipment Management System)กรุงเทพและปริมณฑลวรรณวิสาข์ เจริญฉิม
31นาย ปรัชญา มาตรสงครามโครงการธนาคารทรัพยากรชีวภาพ (พัฒนา Web service ชื่อ Web-Service-NBT)กรุงเทพและปริมณฑลวรรณวิสาข์ เจริญฉิม
32นาย นพคุณ คุณุโครงการธนาคารทรัพยากรชีวภาพ (มุกดาหาร)ภาคตะวันออกเฉียงเหนือธิติยา บุญประเทือง
33นาย อับดุลเลาะห์ อิแตโครงการธนาคารทรัพยากรชีวภาพ (ยะลา)ภาคใต้ธิติยา บุญประเทือง
34นางสาว อนงค์นาฎ สีชมภูโครงการธนาคารทรัพยากรชีวภาพ (ยะลา)ภาคใต้ธิติยา บุญประเทือง
35นางสาว หทัยชนก บัลลังค์น้อยโครงการธนาคารทรัพยากรชีวภาพ (รวบรวมข้อมูลชนิดพันธุ์พืช)กรุงเทพและปริมณฑลรัตเขตร์ เชยกลิ่น
36นางสาว สุพิชฌาย์ ธรรมวันนาโครงการธนาคารทรัพยากรชีวภาพ (รวบรวมข้อมูลชนิดพันธุ์พืช)กรุงเทพและปริมณฑลรัตเขตร์ เชยกลิ่น
37นางสาว สมปราถนา ผาสุวรรณโครงการธนาคารทรัพยากรชีวภาพ (สกลนคร)ภาคตะวันออกเฉียงเหนือธิติยา บุญประเทือง
38นาย ไข ภักดียุทธ์โครงการธนาคารทรัพยากรชีวภาพ (สกลนคร)ภาคตะวันออกเฉียงเหนือธิติยา บุญประเทือง
39นางสาว ภรณ์ปิยะ ลัคนาวงค์โครงการธนาคารทรัพยากรชีวภาพ (สตูล)ภาคใต้ธิติยา บุญประเทือง
40นาย ขวัญชัย ทุ่งหว้าโครงการธนาคารทรัพยากรชีวภาพ (สตูล)ภาคใต้ธิติยา บุญประเทือง
41นาย บูรณ์ฤทธิ์ ศรีมาเมืองโครงการธนาคารทรัพยากรชีวภาพ (สตูล)ภาคใต้ธิติยา บุญประเทือง
42นาง บูหลัน หลงหาโครงการธนาคารทรัพยากรชีวภาพ (สตูล)ภาคใต้ธิติยา บุญประเทือง
43นางสาว พัชรีมาศ ลาเต๊ะโครงการธนาคารทรัพยากรชีวภาพ (สตูล)ภาคใต้ธิติยา บุญประเทือง
44นางสาว อริษา แสนสันเทียะโครงการพัฒนาคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคในชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดือนเพ็ญ จาปรุง
45นางสาว รัตน์ทิวา ดีวันโครงการพัฒนาคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคในชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดือนเพ็ญ จาปรุง
46นางสาว พิมพ์รัตน์ ขุดปิ่นโครงการพัฒนาคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคในชุมชนกรุงเทพและปริมณฑลณัฏฐพร พิมพะ
47นาย ธัชชัย ชีวะพฤกษ์โครงการพัฒนาคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคในชุมชนกรุงเทพและปริมณฑลณัฏฐพร พิมพะ
48นางสาว ดลภัค หลิมสุวรรณโครงการพัฒนาคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคในชุมชนภาคใต้ณัฏฐพร พิมพะ
49นาย chaowalit seenehaโครงการพัฒนาคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคในชุมชนภาคเหนือณัฏฐพร พิมพะ
50นางสาว กิตติญา นาสนิทโครงการพัฒนาคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคในชุมชนภาคใต้ณัฏฐพร พิมพะ
51นาง กชพรรณ กรีบงการโครงการพัฒนาคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคในชุมชนภาคกลางณัฏฐพร พิมพะ
52นางสาว วาสนา สิลาโสโครงการพัฒนาคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคในชุมชนภาคกลางณัฏฐพร พิมพะ
53นางสาว มนัชนก ไชยภาษีโครงการพัฒนาคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคในชุมชนภาคกลางณัฏฐพร พิมพะ
54นางสาว ศิรินภา แก้วบทโครงการพัฒนาคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคในชุมชนภาคกลางณัฏฐพร พิมพะ
55นางสาว สุวิตา พูลผลโครงการพัฒนาคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคในชุมชนภาคตะวันออกวีรกัญญา มณีประกรณ์
56นางสาว รัตนา สุขเจริญจันทร์โครงการพัฒนาคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคในชุมชนภาคตะวันออกวีรกัญญา มณีประกรณ์
57นางสาว ศุภมาศ ใจไวโครงการพัฒนาคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคในชุมชนภาคตะวันออกวีรกัญญา มณีประกรณ์
58นางสาว ศรีสุดา อามาตสมบัติโครงการพัฒนาคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคในชุมชนภาคตะวันออกวีรกัญญา มณีประกรณ์
59นางสาว อมลรดา ธรรมมิกะโครงการพัฒนาคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคในชุมชนภาคตะวันออกวีรกัญญา มณีประกรณ์
60นาง กรรณิการ์ ปานเอมโครงการพัฒนาคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคในชุมชน (ลำพูน)ภาคเหนือณัฏฐพร พิมพะ
61นางสาว พิชญานิน คำลือโครงการพัฒนาคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคในชุมชน (ลำพูน)ภาคเหนือณัฏฐพร พิมพะ
62นางสาว สาวิตรี ประทานพรเลิศโครงการพัฒนาคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคในชุมชน (ลำพูน)ภาคเหนือณัฏฐพร พิมพะ
63นาย นครินทร์ ครองราชโครงการพัฒนานวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีภาคเหนือปรารภ เครือแก้ว
64นางสาว กวิสรา โพธิ์บุญเฮืองโครงการพัฒนานวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีกรุงเทพและปริมณฑลปรารภ เครือแก้ว
65นาย ฐปพณ จิตจงโครงการพัฒนาผ้าพื้นเมืองท้องถิ่นสำหรับการผลิตหน้ากากอนามัยภาคใต้วรล อินทะสันตา
66นาย นรเสฏฐ์ คงชูโครงการพัฒนาผ้าพื้นเมืองท้องถิ่นสำหรับการผลิตหน้ากากอนามัยภาคใต้วรล อินทะสันตา
67นางสาว ซูไรนี โต๊ะนาบอโครงการพัฒนาผ้าพื้นเมืองท้องถิ่นสำหรับการผลิตหน้ากากอนามัยภาคใต้วรล อินทะสันตา
68นางสาว หาซียะห์ เดลาโครงการพัฒนาผ้าพื้นเมืองท้องถิ่นสำหรับการผลิตหน้ากากอนามัยภาคใต้วรล อินทะสันตา
69นาย สมเกียรติ ผ่องแผ้วโครงการพัฒนาผ้าพื้นเมืองท้องถิ่นสำหรับการผลิตหน้ากากอนามัย (ขอนแก่น)ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวรล อินทะสันตา
70นางสาว ปพิชญา บุณยรัตพันธุ์โครงการพัฒนาผ้าพื้นเมืองท้องถิ่นสำหรับการผลิตหน้ากากอนามัย (ลำพูน)ภาคเหนือวรล อินทะสันตา
71นาย ไผท เอี่ยมเขียวโครงการพัฒนาผ้าพื้นเมืองท้องถิ่นสำหรับการผลิตหน้ากากอนามัย (อุบลราชธานี)ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวรล อินทะสันตา
72นางสาว นิธิมา สงครามรอดโครงการพัฒนาหมวกความดันลบกรุงเทพและปริมณฑลไพศาล ขันชัยทิศ
73นางสาว วรรณรัตน์ เรืองชัยฐิรเจริญโครงการพัฒนาหมวกความดันลบภาคกลางไพศาล ขันชัยทิศ
74นาย สุริยะ คูบูรณ์โครงการพัฒนาหมวกความดันลบกรุงเทพและปริมณฑลไพศาล ขันชัยทิศ
75นางสาว วราภรณ์ คำมารีโครงการพัฒนาหมวกความดันลบภาคตะวันตกไพศาล ขันชัยทิศ
76นาย สมลักษ์ ไชยสารโครงการพัฒนาหมวกความดันลบภาคตะวันออกเฉียงเหนือไพศาล ขันชัยทิศ
77นาย กิจติศักดิ์ เกษกุลโครงการพัฒนาหมวกความดันลบภาคตะวันออกเฉียงเหนือไพศาล ขันชัยทิศ
78นาง อรวรรณ อุดล้อมโครงการพัฒนาหมวกความดันลบ (เชียงราย)ภาคเหนือไพศาล ขันชัยทิศ
79นางสาว ศิริลักษณ์ สุทธิประภาโครงการพัฒนาหมวกความดันลบ (เชียงใหม่)กรุงเทพและปริมณฑลไพศาล ขันชัยทิศ
80นาย ธนพล สิงห์พรหมโครงการพัฒนาหมวกความดันลบ (เชียงใหม่)ภาคเหนือไพศาล ขันชัยทิศ
81นาง ศศิธร สิงห์พรหมโครงการพัฒนาหมวกความดันลบ (เชียงใหม่)ภาคเหนือไพศาล ขันชัยทิศ
82นาย วิธวิน​ทร์​ ปัน​ตาโครงการพัฒนาหมวกความดันลบ (เชียงใหม่)ภาคเหนือไพศาล ขันชัยทิศ
83นางสาว น้ำฝน ศรีใสโครงการพัฒนาหมวกความดันลบ (เชียงใหม่)ภาคเหนือไพศาล ขันชัยทิศ
84นาง ลัดดา รัตนวรพันธ์โครงการพัฒนาหมวกความดันลบ (แพร่)ภาคเหนือไพศาล ขันชัยทิศ
85นาง จุไลรักษ์ ดูระยับโครงการพัฒนาหมวกความดันลบ (แพร่)ภาคเหนือไพศาล ขันชัยทิศ
86นางสาว ฮาลีเมาะ กะรุมอโครงการพัฒนาหมวกความดันลบ (ยะลา)ภาคใต้ไพศาล ขันชัยทิศ
87นาย สาธินันท์ ผิวทองโครงการพัฒนา Nano Coatingภาคตะวันออกเฉียงเหนือพิศิษฐ์ คำหน่อแก้ว
88นาง จารุณี อยู่พ่วงโครงการพัฒนา Nano Coatingภาคตะวันออกเฉียงเหนือพิศิษฐ์ คำหน่อแก้ว
89นาย พิทยา พิมพ์หล่อโครงการพัฒนา Nano Coatingภาคตะวันออกเฉียงเหนือพิศิษฐ์ คำหน่อแก้ว
90นาย วัชรพงษ์ มะโยธาโครงการพัฒนา Nano Coatingภาคตะวันออกเฉียงเหนือพิศิษฐ์ คำหน่อแก้ว
91นางสาว นันทิยา แพบขุนทดโครงการพัฒนา Nano Coating (เชียงราย)ภาคเหนือพิศิษฐ์ คำหน่อแก้ว
92นาย ธวัช โตสมบัติศิริโครงการพัฒนา Nano Coating (ระยอง)ภาคตะวันออกพิศิษฐ์ คำหน่อแก้ว
93นาย ปวัน นันทานิชโครงการพัฒนา Nano Coating (ระยอง)ภาคตะวันออกพิศิษฐ์ คำหน่อแก้ว
94นาย ธนกิตต์ ไกรธิราชโครงการพัฒนาหมวกความดันลบ (เชียงราย)ภาคเหนือไพศาล ขันชัยทิศ
95นางสาว ภูพิงค์ กองทรัพย์โครงการเก็บข้อมูลการผลิตข้าวโพดในระบบน้ำน้อย การผลิตแปลงองุ่นในโรงเรือน และแปลงทดลองสตอเบอรี่ Smart farmภาคเหนือธีรพัชส ประสานสารกิจ
96นาง สุวันนา มณีวงษ์โครงการพัฒนาทักษะผู้ผลิตเมล็พันธุ์รุ่นใหม่ (ศรีสะเกษ)ภาคตะวันออกเฉียงเหนือธีรพัชส ประสานสารกิจ
97นางสาว จุฑารัตน์ วงศ์อยู่โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและเพิ่มศักยภาพให้เกษตรกรด้วยเทคโนโลยี Smart IoT (1.สวนบัวแก้ว 2.ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์)ภาคตะวันออกเฉลิมชัย เอี่ยมสอาด
98นางสาว กิติมา แก้วนาคโครงการจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรผู้ผลิตและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลยภาคตะวันออกเฉียงเหนือศักดิ์ชัย วัฒนศรีรังกุล
99นาย อยุวัต ติดชับโครงการจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรผู้ผลิตและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลยภาคตะวันออกเฉียงเหนือศักดิ์ชัย วัฒนศรีรังกุล
100นางสาว สุธาทิพย์ ทรัพย์มากโครงการจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพื่อยกระดับด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวัลลภ เรืองเดชชัยสกุล
101นาย สุรินทร์เทพ เพชรพราวโครงการจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพื่อยกระดับด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวัลลภ เรืองเดชชัยสกุล
102นางสาว วัลยากร แก้วมีศรีโครงการจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพื่อยกระดับด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวัลลภ เรืองเดชชัยสกุล
103นาย สุเทพ ยอดสุรินทร์โครงการจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพื่อยกระดับด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวัลลภ เรืองเดชชัยสกุล
104นาย นพรัตน์ นนท์ศิริโครงการสำรวจและเก็บข้อมูลเครือข่ายเกษตรกร จ.อุดรธานีภาคตะวันออกเฉียงเหนือมณิฐชญาณ์ ศิลาวงสกุลล์
105นางสาว กองศรี แก้วกัลยาโครงการสำรวจและเก็บข้อมูลเครือข่ายเกษตรกร จ.อุดรธานีภาคตะวันออกเฉียงเหนือมณิฐชญาณ์ ศิลาวงสกุลล์
106นาย ร่มฉัตร บุ้งทองโครงการสำรวจและเก็บข้อมูลเครือข่ายเกษตรกร จ.อุดรธานีภาคตะวันออกเฉียงเหนือมณิฐชญาณ์ ศิลาวงสกุลล์
107นาย ไพรวัลย์ เสนารักษ์โครงการสำรวจและเก็บข้อมูลเครือข่ายผู้ประกอบการสิ่งทอ จ.นครศรีธรรมราชภาคใต้มณิฐชญาณ์ ศิลาวงสกุลล์
108นางสาว ชญานันต์ เกตุแก้วโครงการสำรวจและเก็บข้อมูลเครือข่ายผู้ประกอบการสิ่งทอ จ.ลำพูนภาคเหนือมณิฐชญาณ์ ศิลาวงสกุลล์
109นาย เกียรติภูมิ สำราญสลุงโครงการสำรวจและเก็บข้อมูลเครือข่ายผู้ประกอบการสิ่งทอ จ.ปทุมธานีกรุงเทพและปริมณฑลมณิฐชญาณ์ ศิลาวงสกุลล์
110นาย ศุภคม คล้ายโตนดโครงการประยุกต์ใช้พลังงานทดแทนเพื่อพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำภายใต้แนวคิดสมาร์ทฟาร์ม (Smart Farm) ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงปลา หมู่ 11 ต.ห้วยแก้วภาคเหนือพรรณทิพย์ สมมิตร
111นาง ช่วย บังามโครงการประยุกต์ใช้พลังงานทดแทนเพื่อพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำภายใต้แนวคิดสมาร์ทฟาร์ม (Smart Farm) ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงปลา หมู่ 11 ต.ห้วยแก้วภาคเหนือพรรณทิพย์ สมมิตร
112นาย จรัสรวี จิตอนุกูลโครงการเก็บข้อมูลและถ่ายทอดเทคปั๊มน้ำมัน ปตท. สารภี จ.เชียงใหม่ภาคเหนือเรืองฤทธิ์ ริณพัฒน์
113นาย ชินดนัย เอื้อเฟื้อพันธุ์โครงการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรในชุมชน โครงการจัดการของเสียในจังหวัดเชียงใหม่อ.สารภี, อ.หางดง, อ.แม่ริม, อ.แม่แตงภาคเหนือเรืองฤทธิ์ ริณพัฒน์
114นาย ภูมิรพี นาหิรัญประดิษฐโครงการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรในชุมชนโครงการจัดการของเสียในจังหวัดลำพูน อ.เมือง(ต.อุโมงค์,ต.เหมืองง่า,ต.ศรีบัวบาน,ต.ป่าสัก),ต.ป่าไผ่ อ.ลี้ภาคเหนือเรืองฤทธิ์ ริณพัฒน์
115นาย ภานุพันธ์ อยู่สบายโครงการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรในชุมชนโครงการจัดการของเสียในจังหวัดลำปางภาคเหนือเรืองฤทธิ์ ริณพัฒน์
116นางสาว จุฑามาศ ศรีวิชัยโครงการจัดทำฐานข้อมูลวิสาหกิจชุมชนเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการผลิต ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมภาคเหนือจิรพร อัฐมาลา
117นาย เดโชชัย จอมงูเหลือมโครงการพัฒนาระบบกักเก็บและจ่ายน้ำในแปลงเกษตรอินทรีย์ร่วมกับเทคโนโลยีเซ็นเซอร์ควบคุมแบบแม่นยำภาคเหนือจิรพร อัฐมาลา
118นาย ชนะ​ชน​ม์​ ภู​่ตระกูล​โครงการพัฒนาระบบกักเก็บและจ่ายน้ำในแปลงเกษตรอินทรีย์ร่วมกับเทคโนโลยีเซ็นเซอร์ควบคุมแบบแม่นยำภาคเหนือจิรพร อัฐมาลา
119นางสาว อรนันท์ เกษมเลิศดีโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรเทาปวดจากสารสกัดสมุนไพรภาคเหนือจิรพร อัฐมาลา
120นาย อุดร ฉิมสุขโครงการจัดการน้ำเสียด้วยกระบวนบำบัดแบบไม่ใช้อากาศกระบวนการแปรรูปยางก้อนถ้วยของวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตรภูซางภาคเหนือจิรพร อัฐมาลา
121นาย เนวิน แก้วครองโครงการพัฒนาระบบกักเก็บและจ่ายน้ำในแปลงเกษตรอินทรีย์ร่วมกับเทคโนโลยีเซ็นเซอร์ควบคุมแบบแม่นยำภาคเหนือจิรพร อัฐมาลา
122นางสาว อารียา คันทะนาดโครงการเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชนและการใช้เทคโนโลยีในพื้นที่หมู่บ้านนางอย-โพนปลาโหล ต.เต่างอย อ.เต่างอย จ.สกลนครภาคตะวันออกเฉียงเหนือสุรดา งามคุณาพงศ์
123นางสาว รสนันท์ งอยจันทร์ศรีโครงการเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชนและการใช้เทคโนโลยีในพื้นที่หมู่บ้านนางอย-โพนปลาโหล ต.เต่างอย อ.เต่างอย จ.สกลนครภาคตะวันออกเฉียงเหนือสุรดา งามคุณาพงศ์
124นางสาว วรินทิพย์ เพ็ญศรีโครงการจัดเก็บข้อมูลผู้ปลูกห้อมและผู้แปรรูปสิ่งทอย้อมห้อมธรรมชาติ จ.แพร่ภาคเหนือพันธวัฒน์ ไชยวรรณ์
125นางสาว อัมภาภรณ์ แซ่ฟุ้งโครงการสำรวจข้อมูลการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารโคในชุมชน (สหกรณ์โคนมแม่ลาว)ภาคเหนือนิคม กันยานะ
126นางสาว กมลทิพย์ สอนศิริโครงการสำรวจข้อมูลการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารโคในชุมชน (สหกรณ์โคนมลำพูน)ภาคเหนือนิคม กันยานะ
127นางสาว มลภัคน์ กล่ำรักษ์โครงการสำรวจข้อมูลการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารโคในชุมชน (โครงการหลวงแม่ทาเหนือ)ภาคเหนือนิคม กันยานะ
128นาย มูฮำหมัด มะดาโอะโครงการสำรวจและรวบรวมพันธุ์ผึ้งและชันโรงพื้นที่ป่าบาลาภาคใต้นิคม กันยานะ
129นางสาว ณัฐธีรา เตชวิชญ์กุลโครงการสำรวจข้อมูลการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารโคในชุมชน (สหกรณ์โคนมสันกำแพงป่าตึงห้วยหม้อ)ภาคเหนือนิคม กันยานะ
130นาย อัฐ​วุฒิ​ สุวรรณ​ละ​มัย​โครงการสำรวจข้อมูลการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารโคในชุมชนภาคตะวันออกนิคม กันยานะ
131นางสาว สุดารินทร์ คำลือโครงการสำรวจข้อมูลการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารโคในชุมชน (เครือขายกลุ่มโคเนื้อล้านนา)ภาคเหนือนิคม กันยานะ
132นาย ธนาคาร ธรรมธิโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนากระบวนการผลิตสบู่และผลิตภัณฑ์สปาตาม มาตรฐานฮาลาล (HALAL)ภาคเหนือณัฐรดา แก้วชื่นชัย
133นาง รักตะวัน ทองนุ้ยโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาระบบมาตรฐานการผลิตตามมาตรฐานอย.ของวิสาหกิจชุมชนแหนมใบตอง ยายสมพร บ้านชมพู ลำปางภาคเหนือณัฐรดา แก้วชื่นชัย
134นาย รวม ใจชนะโครงการให้คำปรึกษาการยื่นขอสถานที่ผลิตอาหาร และเลขสารบบของผลิตภัณฑ์ (วิสาหกิจชุมชนข้าวเพื่อสุขภาพ)ภาคเหนือณัฐรดา แก้วชื่นชัย
135นาย ภาณุพงษ์ สินจันทร์โครงการให้คำปรึกษาการยื่นขอสถานที่ผลิตอาหาร และเลขสารบบของผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องไรซ์เบอรี่อบรสบาร์บีคิว กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรบ้านวังไผ่สูงภาคเหนือณัฐรดา แก้วชื่นชัย
136นาย คามิน คนึงคิดโครงการจัดทำโรงเรือนผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนภาคเหนือณัฐรดา แก้วชื่นชัย
137นาย ณฐพล แสงสวัสดิ์โครงการให้คำปรึกษาการยื่นขอสถานที่ผลิตอาหารพร้อมเลขสารบบผลิตภัณฑ์มะม่วงกวน และพัฒนาผลิตภัณฑ์มะม่วงกวน วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรภาคเหนือณัฐรดา แก้วชื่นชัย
138นาย พณพงษ์ บุญญกฤติโครงการให้คำปรึกษาการยื่นขอสถานที่ผลิตอาหาร และเลขสารบบของผลิตภัณฑ์ (วิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดสร้างอาชีพบ้านบนคุย)ภาคเหนือณัฐรดา แก้วชื่นชัย
139นาย พัฒนพงษ์ โคกแพโครงการจัดการน้ำเสียด้วยกระบวนบำบัดแบบไม่ใช้อากาศกระบวนการแปรรูปยางก้อนถ้วยของวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตรภูซางภาคเหนือณัฐรดา แก้วชื่นชัย
140นางสาว สายแก้ว บุญมีโครงการให้คำปรึกษาการยื่นขอสถานที่ผลิตอาหาร และเลขสารบบของผลิตภัณฑ์ (วิสาหกิจชุมชนกรพัฒนกิจ)ภาคเหนือณัฐรดา แก้วชื่นชัย
141นางสาว อสมา ปานดำโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหารจากต้นกล้วยภาคเหนือณัฐรดา แก้วชื่นชัย
142นางสาว ช่อผกา ตาขันทะโครงการจัดเก็บข้อมูลเจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลเรื่องชีวภัณฑ์ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่านภาคเหนือศรินยา จตุราวิชานันท์
143นางสาว กัลยาณิน ปันอินทร์โครงการจัดเก็บข้อมูลการใช้เทคโนโลยี thai school lunch ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน (วางแผน ประสานงาน และติดตาม การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน)ภาคเหนือศรินยา จตุราวิชานันท์
144นางสาว ภัทราวดี สีตลาภินันท์โครงการเก็บข้อมูลด้านสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน (ต.ไชยสถาน)ภาคเหนือศรินยา จตุราวิชานันท์
145นางสาว ภาวินีย์ ทำสมใจโครงการเก็บข้อมูลพืชหลังนา จ.เพชรบูรณ์ภาคกลางณิฎฐา คุ้มโต
146นางสาว บุญเลิศ มิ่งขวัญโครงการเก็บข้อมูลเครือข่ายเกษตรอินทร์ สามพรานโมเดล จ.ประจวบคีรีขันธ์ภาคตะวันตกณิฎฐา คุ้มโต
147นางสาว จตุพร ศรีวารีรัตน์โครงการเก็บข้อมูลเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ สามพรานโมเดล จ.นครปฐมภาคกลางณิฎฐา คุ้มโต
148นางสาว สุกัญญา รัตนวันโครงการเก็บข้อมูลเครือข่ายเกษตรอินทร์ สามพรานโมเดล จ.ราชบุรีภาคตะวันตกณิฎฐา คุ้มโต
149นางสาว ฉัตรลัดดา ภูวสิทธิถาวรโครงการเก็บข้อมูลเครือข่าย เกษตรอินทรีย์มูลนิธิเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรีภาคตะวันออกณิฎฐา คุ้มโต
150นาย มลตรี เครือทองโครงการสำรวจและเก็บข้อมูลผลการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียกระดับประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ในจังหวัดเพชรบุรีภาคกลางธงชัย ตั้งใจดี
151นางสาว อจิรวดี กิจวิทยีโครงการฝึกทักษะเพาะเลี้ยงไรแดงเพื่อเป็นอาหารสัตว์น้ำภาคกลางธงชัย ตั้งใจดี
152นาย อภิสิทธิ์ นิลมาตโครงการจัดทำฐานข้อมูลชุมชนนวัตกรรมกรุงเทพและปริมณฑลธงชัย ตั้งใจดี
153นาย ไวทยา เอี่ยมแดงโครงการจัดทำฐานข้อมูลการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่ อ.ปะทิว จ.ชุมพรภาคใต้ธงชัย ตั้งใจดี
154นางสาว ชัชนันท์ อ้นทองโครงการสำรวจและเก็บข้อมูลผลการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียกระดับประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ในจังหวัดเพชรบุรีภาคกลางธงชัย ตั้งใจดี
155นางสาว ธนวรรณ นัทธิคุณโครงการสำรวจและเก็บข้อมูลผลการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียกระดับประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ในจังหวัดเพชรบุรีภาคกลางธงชัย ตั้งใจดี
156นาย วรายุทธ ศรีแจ้โครงการสำรวจและเก็บข้อมูลผลการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียกระดับประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ในจังหวัดเพชรบุรีภาคกลางธงชัย ตั้งใจดี
157นางสาว วริฐา หลักคำโครงการพัฒนาทักษะการเลี้ยงปลาไหลในระบบปิดเชิงวิชาการภาคตะวันออกเฉียงเหนือธงชัย ตั้งใจดี
158นางสาว พัชนี จินดาโครงการสำรวจและเก็บข้อมูลผลการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียกระดับประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ในจังหวัดเพชรบุรีภาคกลางธงชัย ตั้งใจดี
159นาย อรรถชัย ศรีหาจักร์โครงการพัฒนาทักษะด้าน Smart Farmภาคกลางธงชัย ตั้งใจดี
160นาย นิพนธ์ อิ่มสำราญโครงการจัดทำฐานข้อมูลการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่ อ.ปะทิว จ.ชุมพรภาคใต้ธงชัย ตั้งใจดี
161นางสาว อินทิรา ช้างวงศ์โครงการฝึกทักษะเพาะเลี้ยงไรแดงเพื่อเป็นอาหารสัตว์น้ำภาคกลางธงชัย ตั้งใจดี
162นาย พิพรรธ เผ่าพันธ์โครงการฝึกทักษะเพาะเลี้ยงไรแดงเพื่อเป็นอาหารสัตว์น้ำภาคกลางธงชัย ตั้งใจดี
163นางสาว นันท์นภัส ไชยวชิรวิทย์โครงการพัฒนาทักษะการเลี้ยงปลาไหลในระบบปิดเชิงวิชาการภาคตะวันออกเฉียงเหนือธงชัย ตั้งใจดี
164นาย จิตรเทพ ปราณจันทร์โครงการจัดทำฐานข้อมูลการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่ อ.ปะทิว จ.ชุมพรภาคใต้ธงชัย ตั้งใจดี
165นางสาว นารีนาถ วงศ์มณีโครงการสำรวจและเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชนและการผลิตพืชในโรงเรือนภาคใต้เลอทีชา เมืองมีศรี
166นางสาว กนกวรรณ เวชศรีโครงการสำรวจและเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชนและการผลิตพืชในโรงเรือนภาคตะวันออกเลอทีชา เมืองมีศรี
167นาย กฤษฎา สีราชาโครงการสำรวจและเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชนและการผลิตพืชในโรงเรือน (อุบลราชธานี)ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเลอทีชา เมืองมีศรี
168นาง อรวรรณ อินจันทร์โครงการสำรวจและเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชนและการผลิตพืชในโรงเรือน (อุบลราชธานี)ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเลอทีชา เมืองมีศรี
169นาย ณัฐศาสตร์​ พันธ์ศรีโครงการสำรวจและเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชนและการผลิตพืชในโรงเรือน (ยโสธร)ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเลอทีชา เมืองมีศรี
170นางสาว ปัญญ์นรี แป้นเนียมโครงการจัดทำฐานผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคม จากการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชุมชนกรุงเทพและปริมณฑลสิริวรรณ สุนทรศารทูล
171นางสาว ธารวิมล พรหมอุบลโครงการจัดทำฐานผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคม จากการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชุมชนกรุงเทพและปริมณฑลสิริวรรณ สุนทรศารทูล
172นางสาว วิภาดา ไชยสงครามโครงการจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพื่อยกระดับด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมพื้นที่จังหวัดมหาสารคามภาคตะวันออกเฉียงเหนือปันหยี มิลินทางกูร
173นาย ชลเทพ ปานดำโครงการสำรวจและรวบรวมข้อมูลการผลิตขมิ้นชันในพื้นที่จังหวัดตากภาคเหนือปันหยี มิลินทางกูร
174นาย นนทพัทธ์ มูลแก้วโครงการสำรวจข้อมูลกลุ่มแปรรูปสินค้าเกษตรในชุมชน จ.แม่ฮ่องสอนภาคเหนือวิชเยนทร์ พรหมฟัง
175นางสาว จรุงจิต ศรีแสงโครงการสำรวจข้อมูลกลุ่มแปรรูปสินค้าเกษตรในชุมชน จ.นครศรีธรรมราชภาคใต้วิชเยนทร์ พรหมฟัง
176นาย บริรักษ์ แสนวิชาโครงการปรับปรุงระบบก๊าซชีวภาพเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงานในฟาร์มสุกรภาคเหนือณัฐชลธร ชยุตพงค์พันธุ์
177นาง ประครอง มีจินดาเก็บข้อมูลการเลี้ยง การลงทุนและผลผลิตในฟาร์มจิ้งหรีดภาคตะวันออกเฉียงเหนือณัฐชลธร ชยุตพงค์พันธุ์
178นาย ธนภัทร โนราชโครงการเก็บข้อมูลและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพริกคุณภาพแบบปลอดภัย อ.เวียงสา จ.น่านภาคเหนือณัฐวุฒิ ดำริห์
179นาย ชนาธิป ดวงทาโครงการเก็บข้อมูลและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพริกคุณภาพแบบปลอดภัย อ.เวียงสา จ.น่านภาคเหนือณัฐวุฒิ ดำริห์
180นาง วันเรียน ตุ้ยน้อยโครงการเก็บข้อมูลการคัดเลือกพันธุ์พืชพื้นเมือง อ.นาน้อย จ.น่านภาคเหนือณัฐวุฒิ ดำริห์
181นาย บัลลังท์ เกตวัตร์โครงการสำรวจและรวบรวมข้อมูลการใช้เทคโนโลยีการเลี้ยงปูนาในชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนุชรี ทองนวล
182นางสาว ช่อกัลยา ศรีชำนิโครงการสำรวจและเก็บข้อมูลการผลิตข้าวอินทรีย์ จ.ร้อยเอ็ดภาคตะวันออกเฉียงเหนือนุชรี ทองนวล
183นางสาว ลัดดาวรรณ จันสำโรงโครงการสำรวจและเก็บข้อมูลการผลิตข้าวอินทรีย์ จ.ร้อยเอ็ดภาคตะวันออกเฉียงเหนือนุชรี ทองนวล
184นาง ขจีรัตน์ เสาว์สิงห์โครงการสำรวจและเก็บข้อมูลการผลิตข้าวอินทรีย์ จ.บุรีรัมย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนุชรี ทองนวล
185นางสาว รุ้งนภา ภูดีโครงการสำรวจและเก็บข้อมูลการผลิตข้าวอินทรีย์ จ.ร้อยเอ็ดภาคตะวันออกเฉียงเหนือนุชรี ทองนวล
186นางสาว ธัญญาภรณ์​ ปีไธสงโครงการสำรวจและเก็บข้อมูลการผลิตข้าวอินทรีย์ จ.บุรีรัมย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนุชรี ทองนวล
187นาย กฤษฏาภรณ์ พาโคกทมโครงการสำรวจและเก็บข้อมูลการผลิตข้าวอินทรีย์ จ.บุรีรัมย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนุชรี ทองนวล
188นาย วัชระ เพชรวิสัยโครงการสำรวจและรวบรวมข้อมูลการใช้เทคโนโลยีการเลี้ยงปูนาในชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนุชรี ทองนวล
189นางสาว กัญญณัฐ ลิ้มอุบัติตระกูลโครงการสำรวจและเก็บข้อมูลการผลิตข้าวอินทรีย์ จ.บุรีรัมย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนุชรี ทองนวล
190นาย สุบรรณ์ วรศรีโครงการสำรวจและเก็บข้อมูลการผลิตข้าวอินทรีย์ จ.ร้อยเอ็ดภาคตะวันออกเฉียงเหนือนุชรี ทองนวล
191นางสาว สุภาวดี แก้วพันธืโครงการจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพื่อยกระดับด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ็ญปภา เฟื่องอักษร
192นางสาว ลัดดาวัลย์ เสียงเย็นโครงการฝึกทักษะเทคโนโลยีด้านพลังงานในการแปรรูปทางการเกษตรสู่ชุมชนภาคเหนือเพ็ญปภา เฟื่องอักษร
193นางสาว แพรวพรรณ ชมภูวิเศษโครงการจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพื่อยกระดับด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ็ญปภา เฟื่องอักษร
194นางสาว โศภิต พานาแก้วโครงการจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพื่อยกระดับด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ็ญปภา เฟื่องอักษร
195นางสาว ภิญโญ​ บุญ​วิเศษ​โครงการจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพื่อยกระดับด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ็ญปภา เฟื่องอักษร
196นางสาว ณัฐมน ไขกันหาโครงการจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพื่อยกระดับด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ็ญปภา เฟื่องอักษร
197นาย กนกพงษ์ ภูมิเรศสุนทรโครงการจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพื่อยกระดับด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ็ญปภา เฟื่องอักษร
198นางสาว จันทร์จุรี สีเสาร์โครงการจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพื่อยกระดับด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ็ญปภา เฟื่องอักษร
199นางสาว นิภาพันธ์ พานทองโครงการจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพื่อยกระดับด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ็ญปภา เฟื่องอักษร
200นางสาว ปราถนา ทวีผลโครงการจัดทำฐานข้อมูลชุมชน ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานีภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ็ญปภา เฟื่องอักษร
201นางสาว สาธิดา แสงชมภูโครงการจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพื่อยกระดับด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ็ญปภา เฟื่องอักษร
202นาย ภานุพงษ์ บุญเลิศโครงการจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพื่อยกระดับด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ็ญปภา เฟื่องอักษร
203นาง จำเริญ ยงประยูรโครงการฝึกทักษะเทคโนโลยีด้านพลังงานในการแปรรูปทางการเกษตรสู่ชุมชนภาคเหนือเพ็ญปภา เฟื่องอักษร
204นาย สมใจ ภิญญาโครงการฝึกทักษะการติดตั้งระบบโซล่าร์เซลล์เพื่อใช้ในการเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ็ญปภา เฟื่องอักษร
205นาย ธนากร ทองโชติโครงการฝึกทักษะการติดตั้งระบบโซล่าร์เซลล์เพื่อใช้ในการเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ็ญปภา เฟื่องอักษร
206นางสาว ชฎารัตน์ แซ่อุยโครงการจัดทำฐานข้อมูลชุมชน ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานีภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ็ญปภา เฟื่องอักษร
207นาย สงบ หลาบคำโครงการฝึกทักษะเทคโนโลยีด้านพลังงานในการแปรรูปทางการเกษตรสู่ชุมชนภาคเหนือเพ็ญปภา เฟื่องอักษร
208นาง จันทร์ติ๊บ จันทร์ชุมภูโครงการฝึกทักษะเทคโนโลยีด้านพลังงานในการแปรรูปทางการเกษตรสู่ชุมชนภาคเหนือเพ็ญปภา เฟื่องอักษร
209นาย กิตติศักดิ์ วรรณเครือโครงการฝึกทักษะเทคโนโลยีด้านพลังงานในการแปรรูปทางการเกษตรสู่ชุมชนภาคเหนือเพ็ญปภา เฟื่องอักษร
210นางสาว จีราวรรณ สีแสดโครงการจัดทำฐานข้อมูลชุมชน ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานีภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ็ญปภา เฟื่องอักษร
211นางสาว กนกกาญจน์ โถทองเผยแพร่ความรู้ด้านการเผาถ่านคุณภาพสูงสำหรับชุมชน ต.กำแพง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ดภาคตะวันออกเฉียงเหนือขวัญธิดา ดงหลง
212นางสาว ศศิประภา ฺเพิ่มบุญโครงการสำรวจและเก็บข้อมูลการพัฒนาการผลิตพืชสมุนไพรในระบบอินทรีย์ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาคใต้พินิจนันท์ สามาอาพัฒน์
213นาย บรรทิตย์ แดนขนานโครงการพัฒนาทักษะผู้ผลิตเมล็พันธุ์รุ่นใหม่ (นครราชสีมา)ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสุวิมล ทองผุย
214นาย ภัทรภูมิ ยอดยั้งโครงการพัฒนาทักษะผู้ผลิตเมล็พันธุ์รุ่นใหม่ภาคเหนือสุวิมล ทองผุย
215นาง เกษร ศรีวงษาโครงการเก็บข้อมูลและจัดทำแปลงเรียนรู้สับปะรดปลอดภัย จ.ลำปางภาคเหนือจันท์จิรา ประมวญพิสุทธิ์
216นาย สะมะแอ สมานโครงการเก็บข้อมูลการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี อำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาภาคใต้ทิฆัมพร แสงโสภา
217นาย ธีระวัฒน์ ศิริวัฒน์โครงการเก็บข้อมูลการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว อำเภอระโนด อำเภอกระแสสินธุ์ อำเภอสทิงพระ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลาภาคใต้ทิฆัมพร แสงโสภา
218นางสาว ธนพร อ่อนรักษ์โครงการเก็บข้อมูลการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมชลสิทธิ์ ตำบลชัยบุรี อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุงภาคใต้ทิฆัมพร แสงโสภา
219นางสาว ปารีด๊ะ สูแวโครงการจัดทำฐานข้อมูลวิสาหกิจชุมชนเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการผลิต ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมภาคใต้ทิฆัมพร แสงโสภา
220นาย เอกอนันต์ สิงห์ครุฑโครงการเก็บข้อมูลการผลิตมันสำปะหลัง อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานีภาคตะวันออกเฉียงเหนือชวินทร์ ปลื้มเจริญ
221นางสาว ทัศนันท์ คานกลางโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและเพิ่มศักยภาพให้เกษตรกรด้วยเทคโนโลยี Smart IoT (ระยอง)ภาคตะวันออกปวีณา เสนี
222นางสาว ปนัดดา วงศ์หงษ์โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและเพิ่มศักยภาพให้เกษตรกรด้วยเทคโนโลยี Smart IoT (จันทบุรี)ภาคตะวันออกปวีณา เสนี
223นาง วิไลวรรณ บุญรอดดิษฐ์โครงการเก็บข้อมูลเกษตรกรและแปลงสาธิตในพื้นที่ตำบลเขาดินพัฒนา และตำบลห้วยบง จังหวัดสระบุรีภาคกลางณัฐชยา ทองเก๋ง
224นางสาว กรกช สีตวารินโครงการเก็บข้อมูลเกษตรกรและแปลงสาธิตในพื้นที่ตำบลเขาดินพัฒนา และตำบลห้วยบง จังหวัดสระบุรีภาคกลางณัฐชยา ทองเก๋ง
225นางสาว ขนิษฐา คำดีโครงการจัดเก็บข้อมูลการผลิตผักของสมาชิกสหกรณ์ จ.เพชรบูรณ์ภาคกลางพรนิภา นาเมือง
226นาย รัฐพล เชื้อสะอาดโครงการพัฒนาทักษะผู้ผลิตเมล็พันธุ์รุ่นใหม่ภาคเหนือสุวิมล ทองผุย
227นาย ณปภัช เนตรสุวรรณโครงการสำรวจข้อมูลกลุ่มแปรรูปสินค้าเกษตรในชุมชน จ.ลำปางภาคเหนือมณิฐชญาณ์ ศิลาวงสกุลล์
228นาย อำนวย คำอ่อนโครงการจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพื่อยกระดับด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ็ญปภา เฟื่องอักษร
229นาย ธนัตพงษ์ โคสาสุโครงการสำรวจข้อมูลการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารโคในชุมชน (มุกดาหาร)ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนิคม กันยานะ
230นาย ศรัณย์ ตันเถียรโครงการประยุกต์ใช้พลังงานทดแทนเพื่อพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำภายใต้แนวคิดสมาร์ทฟาร์ม (Smart Farm) ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงปลา หมู่ 11 ต.ห้วยแก้วภาคเหนือณัฐรดา แก้วชื่นชัย
231นาง ฉวีวรรณ หนองพลโครงการจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพื่อยกระดับด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ็ญปภา เฟื่องอักษร
232นาย แทนไทย สมอนาโครงการจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพื่อยกระดับด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ็ญปภา เฟื่องอักษร
233นาง ประนอม แสนโพธิ์โครงการจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพื่อยกระดับด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ็ญปภา เฟื่องอักษร
234นาย จิรานันท์ สีลาเหลี่ยมโครงการจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพื่อยกระดับด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ็ญปภา เฟื่องอักษร
235นาย ทวีป ขำดีโครงการฝึกทักษะเพาะเลี้ยงไรแดงเพื่อเป็นอาหารสัตว์น้ำภาคกลางธงชัย ตั้งใจดี
236นาย วัชรกรณ์ แก่นคำโครงการจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพื่อยกระดับด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ็ญปภา เฟื่องอักษร
237นาง อำพันธ์ สระสิทธิ์โครงการจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพื่อยกระดับด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ็ญปภา เฟื่องอักษร
238นาง สำรวย ชาวงศ์โครงการจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพื่อยกระดับด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ็ญปภา เฟื่องอักษร
239นาย วัชระ เชื้อสระคูโครงการฝึกทักษะการติดตั้งระบบโซล่าร์เซลล์เพื่อใช้ในการเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ็ญปภา เฟื่องอักษร
240นาย บัวแสง กัลยาลังโครงการจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพื่อยกระดับด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ็ญปภา เฟื่องอักษร
241นางสาว ณัฐริกา คงสุดีโครงการจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพื่อยกระดับด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ็ญปภา เฟื่องอักษร
242นาย กิตติศักดิ์ กงทัพโครงการจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพื่อยกระดับด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ็ญปภา เฟื่องอักษร
243นางสาว นรีรัตน์ โพนคำโครงการจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพื่อยกระดับด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ็ญปภา เฟื่องอักษร
244นาย ประเชิญ อาสาถุลโครงการจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพื่อยกระดับด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ็ญปภา เฟื่องอักษร
245นาย ธีรนันท์ โยธาจันทร์โครงการจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพื่อยกระดับด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ็ญปภา เฟื่องอักษร
246นาย พิษณุ เมินหาโครงการจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพื่อยกระดับด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ็ญปภา เฟื่องอักษร
247นางสาว จีราภรณ์ ทองภูเบศร์โครงการจัดทำฐานข้อมูลวิสาหกิจชุมชนเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการผลิต ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมภาคใต้ธงชัย ตั้งใจดี
248นาย ชานนท์ บวรเศรษฐโสภณโครงการประยุกต์ใช้พลังงานทดแทนเพื่อพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำภายใต้แนวคิดสมาร์ทฟาร์ม (Smart Farm) ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนรักษ์ปลาดอกคำใต้ภาคเหนือณัฐรดา แก้วชื่นชัย
249นาง พิศมัย ทับมะโรงโครงการจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพื่อยกระดับด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ็ญปภา เฟื่องอักษร
250นาย ชณเทพ เวียงภักดิ์โครงการจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพื่อยกระดับด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ็ญปภา เฟื่องอักษร
251นางสาว ปักษาสวรรค์ ขุนคำโครงการจัดเก็บข้อมูลการผลิตผักของสมาชิกสหกรณ์ จ.เพชรบูรณ์ภาคกลางพรนิภา นาเมือง
252นาย ศรวรพิม เมืองอนันต์โครงการพัฒนาทักษะผู้ผลิตเมล็พันธุ์รุ่นใหม่ภาคเหนือสุวิมล ทองผุย
253นาย สมหมาย ศรีทอนโครงการพัฒนาทักษะผู้ผลิตเมล็พันธุ์รุ่นใหม่ภาคเหนือสุวิมล ทองผุย
254นาย พงษ์กฤต ทองดีโครงการสำรวจและเก็บข้อมูลผลการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียกระดับประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ในจังหวัดเพชรบุรีภาคกลางธงชัย ตั้งใจดี
255นาย ธนินท์วุฒิ รุ้งสันเทียะโครงการสำรวจและเก็บข้อมูลเครือข่ายเกษตรกร จ.อุดรธานีภาคตะวันออกเฉียงเหนือมณิฐชญาณ์ ศิลาวงสกุลล์
256นางสาว ภัทรนันท์ รุ้งสันเทียะโครงการสำรวจและเก็บข้อมูลเครือข่ายเกษตรกร จ.อุดรธานีภาคตะวันออกเฉียงเหนือมณิฐชญาณ์ ศิลาวงสกุลล์
257นาง จันทร์คำ แก้วมาโครงการสำรวจและเก็บข้อมูลเครือข่ายผู้ประกอบการสิ่งทอ จ.ลำปางภาคเหนือมณิฐชญาณ์ ศิลาวงสกุลล์
258นาย กีรติ ยางสุขโครงการจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพื่อยกระดับด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ็ญปภา เฟื่องอักษร
259นาย เอกราช นิรมลมณฑลโครงการพัฒนาทักษะผู้ผลิตเมล็พันธุ์รุ่นใหม่ภาคเหนือณิฎฐา คุ้มโต
260นาง รัตติกาล วิชัยกุลโครงการจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพื่อยกระดับด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ็ญปภา เฟื่องอักษร
261นาย อิบราเฮง มามะโครงการสำรวจข้อมูลการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารโคในชุมชนภาคใต้นิคม กันยานะ
262นางสาว น้ำเพ็ชร แซ่จูโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและเพิ่มศักยภาพให้เกษตรกรด้วยเทคโนโลยี Smart IoT (จันทบุรี)ภาคตะวันออกเฉลิมชัย เอี่ยมสอาด
263นางสาว ปัณณรัตน์ วิทยารังษีพงษ์โครงการพัฒนาการเกษตรและแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนภาคตะวันตกวิศรา ไชยสาลี
264นางสาว พิวา ลากุลโครงการสำรวจข้อมูลการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารโคในชุมชน (หนองบัวลำภู)ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนิคม กันยานะ
265นางสาว สุขสันต์ ถานผดุงโครงการเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชนและการใช้เทคโนโลยีในพื้นที่ ต.คำพอุง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ดภาคตะวันออกเฉียงเหนือสุรดา งามคุณาพงศ์
266นางสาว เขมอักษร ทิพย์ปัญญาโครงการเก็บข้อมูลด้านสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน (ต.ส้าน)ภาคเหนือศรินยา จตุราวิชานันท์
267นางสาว ปฏิญากร ใจสุภาพโครงการจัดเก็บข้อมูลการใช้เทคโนโลยี IT ต.ส้าน อ.เวียงสา จ.น่านภาคเหนือศรินยา จตุราวิชานันท์
268นางสาว อังคณา กันใจแก้วโครงการจัดเก็บข้อมูลการใช้เทคโนโลยี thai school lunch ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน (วางแผน ประสานงาน และติดตาม การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน)ภาคเหนือศรินยา จตุราวิชานันท์
269นาย วิทวัส วงษ์จันทร์โครงการจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรเพื่อยกระดับผู้ปลูกไม้ผลในจังหวัดระยอง และจันทบุรีภาคตะวันออกศักดิ์ชัย วัฒนศรีรังกุล
270นาย ภู่สว่าง พงศ์ไพรสณฑ์โครงการพัฒนาทักษะผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ภาคเหนือสุวิมล ทองผุย
271นาย จักรกฤษ เสาร์โมกข์โครงการจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพื่อยกระดับด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ็ญปภา เฟื่องอักษร
272นาง กุหลาบ ตางจงราชโครงการสำรวจและเก็บข้อมูลเครือข่ายเกษตรกร จ.อุดรธานีภาคตะวันออกเฉียงเหนือมณิฐชญาณ์ ศิลาวงสกุลล์
273นาย ภาคภูมิ ศรีมนตรีโครงการจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพื่อยกระดับด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ็ญปภา เฟื่องอักษร
274นาย จิรายุทธ์ บัวเหล็กโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิตพริกแกงเขียวหวานเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาภาคเหนือจิรพร อัฐมาลา
275นางสาว กนกอร พรมโคตรโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและเพิ่มศักยภาพให้เกษตรกรด้วยเทคโนโลยี Smart IoT (1.สวนบัวแก้ว 2.ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์)ภาคตะวันออกเฉลิมชัย เอี่ยมสอาด
276นางสาว อำนวย สงเคราะห์โครงการจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพื่อยกระดับด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ็ญปภา เฟื่องอักษร
277นางสาว จริยา เหมียดมาลาโครงการจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพื่อยกระดับด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ็ญปภา เฟื่องอักษร
278นาย สงกรานต์ คำแดงโครงการจัดทำฐานข้อมูลด้านเกษตรและอาหารในพื้นที่บ้านหม่องกั๊ว เลตองคุ และแม่จันทะ จังหวัดตากไม่จำกัดพื้นที่อดิศัย เรืองจิระชูพร
279นางสาว ชนนี ทัดทานโครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ (สนับสนุนการดำเนินงานของโครงการจัดทำระบบ eDLTV)กรุงเทพและปริมณฑลเสาวดี คล้ายโสม
280นางสาว สิริพร โรจน์เมธากุลโครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ (จัดทำบทเรียนมัลติมีเดียให้แก่กลุ่มด้อยโอกาส)กรุงเทพและปริมณฑลพัทธนันท์ เนาว์ในสิน
281นางสาว นงนภัส แซ่โล้วโครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ (จัดทำบทเรียนมัลติมีเดียให้แก่กลุ่มด้อยโอกาส)กรุงเทพและปริมณฑลพัทธนันท์ เนาว์ในสิน
282นางสาว ณัฐนันท์ จิวะเจริญชัยโครงการตรวจสอบ species พืช สัตว์ จุลินทรีย์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)กรุงเทพและปริมณฑลอัจฉรา แพมณี
283นางสาว พลอยไพลิน สุสันติกาญจน์โครงการตรวจสอบ species พืช สัตว์ จุลินทรีย์ไม่จำกัดพื้นที่ภรณ์กนกส์ พงษ์ภมร
284นางสาว ปรมาภรณ์ โหมดตั๋วโครงการตรวจสอบ species พืช สัตว์ จุลินทรีย์ (สวทช)กรุงเทพและปริมณฑลอัจฉรา แพมณี
285นาย กานต์ เนตรประเสริฐโครงการปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการตรวจคัดกรองและวินิจฉัยโรคหนอนพยาธิ (ทำเฉลยข้อมูลภาพ)กรุงเทพและปริมณฑลศรินทร์ วัชรบุศราคำ
286นาย ปัญญา วโรนิธิภาสโครงการปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการตรวจคัดกรองและวินิจฉัยโรคหนอนพยาธิ (ทำเฉลยข้อมูลภาพ)กรุงเทพและปริมณฑลศรินทร์ วัชรบุศราคำ
287นาย ปฏิพล เพชรโทนโครงการศึกษาความเป็นไปได้การพัฒนาระบบเรดาร์สำหรับอุตสาหกรรมอัจฉริยะกรุงเทพและปริมณฑลทิวัตถ์ พงศ์ถาวรกมล
288นางสาว สิริบงกช วงษ์สุทักษ์โครงการอ่านและสรุปข่าวแบบอัติโนมัติ (ตรวจการสรุปข่าว)ไม่จำกัดพื้นที่สิทธา พหลภิญโญ
289นาย ปิยะวัฒน์ ใจพิมพ์โครงการอ่านและสรุปข่าวแบบอัติโนมัติ (ตรวจการสรุปข่าว)ไม่จำกัดพื้นที่สิทธา พหลภิญโญ
290นาย ขจรศักดิ์ ไชยศรีโครงการอ่านและสรุปข่าวแบบอัติโนมัติ (ตรวจการสรุปข่าว)ไม่จำกัดพื้นที่สิทธา พหลภิญโญ
291นางสาว รุ้งนภา ไกรประเสริฐโชคโครงการอ่านและสรุปข่าวแบบอัติโนมัติ (อ่านและสรุปข่าว)ไม่จำกัดพื้นที่สิทธา พหลภิญโญ
292นาย ศนันธนัตถ์ ศิริไชยาโครงการอ่านและสรุปข่าวแบบอัติโนมัติ (อ่านและสรุปข่าว)ไม่จำกัดพื้นที่สิทธา พหลภิญโญ
293นางสาว มารีษา ศรีสุภาโครงการอ่านและสรุปข่าวแบบอัติโนมัติ (อ่านและสรุปข่าว)ไม่จำกัดพื้นที่สิทธา พหลภิญโญ
294นาย มนต์ศักดิ์ วงศ์วาปัญญาศิริโครงการอ่านและสรุปข่าวแบบอัติโนมัติ (อ่านและสรุปข่าว)ไม่จำกัดพื้นที่สิทธา พหลภิญโญ
295นางสาว วณิชศาภรณ์ เรวิกโครงการอ่านและสรุปข่าวแบบอัติโนมัติ (อ่านและสรุปข่าว)ไม่จำกัดพื้นที่สิทธา พหลภิญโญ
296นาย พิกุล มงคลชัยโครงการอ่านและสรุปข่าวแบบอัติโนมัติ (อ่านและสรุปข่าว)ไม่จำกัดพื้นที่สิทธา พหลภิญโญ
297นางสาว นิชาภา รัตนมะหาโชคโครงการอ่านและสรุปข่าวแบบอัติโนมัติ (อ่านและสรุปข่าว)ไม่จำกัดพื้นที่สิทธา พหลภิญโญ
298นาย ณรงค์ฤทธิ์ กรุงแก้วโครงการอ่านและสรุปข่าวแบบอัติโนมัติ (อ่านและสรุปข่าว)ไม่จำกัดพื้นที่สิทธา พหลภิญโญ
299นาย กษิดิศ ริสอนโครงการอ่านและสรุปข่าวแบบอัติโนมัติ (อ่านและสรุปข่าว)ไม่จำกัดพื้นที่สิทธา พหลภิญโญ
300นางสาว เพ็ญอาภา อยู่ดีโครงการอ่านและสรุปข่าวแบบอัติโนมัติ (อ่านและสรุปข่าว)ไม่จำกัดพื้นที่สิทธา พหลภิญโญ
301นาย อนุสิฏฐ์ บุญจรัชชะโครงการ AI platform (จ้างมัคคุเทศก์)ไม่จำกัดพื้นที่ธนนท์ หลีน้อย
302นาย อลงกรณ์ เยาวชัยโครงการ AI platform (จ้างมัคคุเทศก์)ไม่จำกัดพื้นที่ธนนท์ หลีน้อย
303นางสาว กรกนก ปัณฑิโตโครงการ AI platform (จ้างมัคคุเทศก์)ไม่จำกัดพื้นที่ธนนท์ หลีน้อย
304นางสาว ปริณดา เกษสัมมะโครงการ AI platform (จ้างมัคคุเทศก์)ไม่จำกัดพื้นที่ธนนท์ หลีน้อย
305นางสาว ฐิติรัตน์ รัตนไพบูลย์เจริญโครงการ AI platform (จ้างมัคคุเทศก์)ไม่จำกัดพื้นที่ธนนท์ หลีน้อย
306นางสาว ลลิดา นวลวันโครงการ AI platform (จ้างมัคคุเทศก์)ไม่จำกัดพื้นที่ธนนท์ หลีน้อย
307นาย ภักดี เมฆจำเริญโครงการ AI platform (จ้างมัคคุเทศก์)ไม่จำกัดพื้นที่ธนนท์ หลีน้อย
308นาย ธีรยุทธ์ ทองแป้นโครงการ AI platform (จ้างมัคคุเทศก์)ไม่จำกัดพื้นที่ธนนท์ หลีน้อย
309นางสาว ปาลิตา แก่นพลอยโครงการ AI platform (จ้างมัคคุเทศก์)ไม่จำกัดพื้นที่ธนนท์ หลีน้อย
310นาย เสกสรรค์ ศรีสิทธิเดชารักษ์โครงการ AI platform (รวบรวมข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ)ไม่จำกัดพื้นที่วสันต์ ณ ชัย
311นางสาว อังคณา พงษ์พรตโครงการ AI platform (รวบรวมข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ)ไม่จำกัดพื้นที่วสันต์ ณ ชัย
312นาย ณัฐจักร สายปัญญาโครงการ AI platform (รวบรวมข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ)ไม่จำกัดพื้นที่วสันต์ ณ ชัย
313นางสาว ณัฏฐธิดา สร้อยทองโครงการ AI platform (รวบรวมข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ)ไม่จำกัดพื้นที่วสันต์ ณ ชัย
314นาย อัครพล ทองเปลวโครงการ AI platform (รวบรวมข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ)ไม่จำกัดพื้นที่วสันต์ ณ ชัย
315นางสาว อรุโณทัย สาธรโครงการ AI platform (Tag นามเฉพาะ)ไม่จำกัดพื้นที่กัญญาณัฐ เกรียงเกตุ
316นางสาว นันทิดา ธนโพธิวิรัตน์โครงการ AI platform (Tag นามเฉพาะ)ไม่จำกัดพื้นที่กัญญาณัฐ เกรียงเกตุ
317นางสาว ภิญญดา ศิริธรรมโครงการ AI platform (Tag นามเฉพาะ)ไม่จำกัดพื้นที่กัญญาณัฐ เกรียงเกตุ
318นางสาว ภัณฑิรา พนาภักดีโครงการ AI platform (Tag นามเฉพาะ)ไม่จำกัดพื้นที่กัญญาณัฐ เกรียงเกตุ
319นางสาว ผกามาศ คัมภีร์โครงการ AI platform (Tag นามเฉพาะ)ไม่จำกัดพื้นที่กัญญาณัฐ เกรียงเกตุ
320นางสาว ปณิศรา จรุงจิตตานุสนธิ์โครงการ AI platform (Tag นามเฉพาะ)ไม่จำกัดพื้นที่กัญญาณัฐ เกรียงเกตุ
321นาย วิฑิต อุดมวิทิตโครงการ AI platform (Tag นามเฉพาะ)ไม่จำกัดพื้นที่กัญญาณัฐ เกรียงเกตุ
322นางสาว ปรารถนา หาญอาสาโครงการ AI platform (Tag นามเฉพาะ)ไม่จำกัดพื้นที่กัญญาณัฐ เกรียงเกตุ
323นางสาว วาสนา สุวรรณสารโครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (จำลองสถานการณ์ Chat)ไม่จำกัดพื้นที่ธนนท์ หลีน้อย
324นางสาว วิรากานต์ วงศ์วานปัญญาศิริโครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (จำลองสถานการณ์ Chat)ไม่จำกัดพื้นที่ธนนท์ หลีน้อย
325นาย ภิธันปติ์ ถิรสัตยาพิทักษ์โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (จำลองสถานการณ์ Chat)ไม่จำกัดพื้นที่ธนนท์ หลีน้อย
326นาย จักรินทร์ มาเจริญโครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (จำลองสถานการณ์ Chat)ไม่จำกัดพื้นที่ธนนท์ หลีน้อย
327นางสาว สาวดี เถาปฐมโครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (จำลองสถานการณ์ Chat)ไม่จำกัดพื้นที่ธนนท์ หลีน้อย
328นาย ณัฐวัฒน์ แก้วสุวรรณโครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายภาพตามโจทย์)ไม่จำกัดพื้นที่สิทธา พหลภิญโญ
329นาง ปัทมา จรูญโรจน์ ณ อยุธยาโครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายภาพตามโจทย์)ไม่จำกัดพื้นที่สิทธา พหลภิญโญ
330นางสาว ณัฐณิชา สาริยังโครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายภาพตามโจทย์)ไม่จำกัดพื้นที่สิทธา พหลภิญโญ
331นางสาว ณัฐธิดา อาชาไกรสรโครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายภาพตามโจทย์)ไม่จำกัดพื้นที่สิทธา พหลภิญโญ
332นาง ธัญบักษณ์ สืบเชื้อโครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายภาพตามโจทย์)ไม่จำกัดพื้นที่สิทธา พหลภิญโญ
333นางสาว ชัญญาภัค เป๋สมบูรณ์โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายภาพตามโจทย์)ไม่จำกัดพื้นที่สิทธา พหลภิญโญ
334นาย ชาติชาย แพทายะโครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายภาพตามโจทย์)ไม่จำกัดพื้นที่สิทธา พหลภิญโญ
335นาย ธีรวีร์ บุญโคตรโครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายภาพวัฒนธรรมชุมชน)ไม่จำกัดพื้นที่เทพชัย ทรัพย์นิธิ
336นางสาว กชนิภา ศัลยกลินโครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายภาพวัฒนธรรมชุมชน)ไม่จำกัดพื้นที่เทพชัย ทรัพย์นิธิ
337นางสาว พัชราภา วิริยะตานนท์โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายภาพวัฒนธรรมชุมชน)ไม่จำกัดพื้นที่เทพชัย ทรัพย์นิธิ
338นาย สิทธิ์ธนัฐ จันทร์วิรัชโครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายภาพวัฒนธรรมชุมชน)ไม่จำกัดพื้นที่เทพชัย ทรัพย์นิธิ
339นาย ยุทธการ ทามนตรีโครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายภาพวัฒนธรรมชุมชน)ไม่จำกัดพื้นที่เทพชัย ทรัพย์นิธิ
340นาย พีรพล ตาถนอมโครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายภาพวัฒนธรรมชุมชน)ไม่จำกัดพื้นที่เทพชัย ทรัพย์นิธิ
341นางสาว นวิญญา ดิฐพาพงศ์โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายภาพวัฒนธรรมชุมชน)ไม่จำกัดพื้นที่เทพชัย ทรัพย์นิธิ
342นาย นิพนธ์ จันทร์วิรัชโครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายภาพวัฒนธรรมชุมชน)ไม่จำกัดพื้นที่เทพชัย ทรัพย์นิธิ
343นาย ทรงยศ แก้วประเสริฐโครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายภาพวัฒนธรรมชุมชน)ไม่จำกัดพื้นที่เทพชัย ทรัพย์นิธิ
344นางสาว วิภาวรรณ ตินนังวัฒนะโครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายภาพวัฒนธรรมชุมชน)ไม่จำกัดพื้นที่เทพชัย ทรัพย์นิธิ
345นางสาว ภัทรวี วิริยาทรโครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายรูปป้าย)ไม่จำกัดพื้นที่ธนนท์ หลีน้อย
346นาย สมยศ หลีน้อยโครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายรูปป้าย)ไม่จำกัดพื้นที่ธนนท์ หลีน้อย
347นาง วาสนา ดำรงค์ธรรมโครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายรูปป้าย)ไม่จำกัดพื้นที่ธนนท์ หลีน้อย
348นาย ธีรธเนศ ทองพันธ์โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายรูปป้าย)ไม่จำกัดพื้นที่ธนนท์ หลีน้อย
349นาย อัตตพล สร้างสกุลโครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายรูปป้าย)ไม่จำกัดพื้นที่ธนนท์ หลีน้อย
350นางสาว เสาวลักษณ์ บุตรราชโครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายรูปป้าย)ไม่จำกัดพื้นที่ธนนท์ หลีน้อย
351นางสาว พิไลวรรณ พู่พัฒนศิลป์โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายรูปป้าย)ไม่จำกัดพื้นที่ธนนท์ หลีน้อย
352นาย นที จักรเงินโครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายรูปป้าย)ไม่จำกัดพื้นที่ธนนท์ หลีน้อย
353นาย นิวัฒน์ สิงห์ประเสริฐโครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายรูปป้าย)ไม่จำกัดพื้นที่ธนนท์ หลีน้อย
354นาย ทรงพล ฉัตรพัชรพิทักษ์โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายรูปป้าย)ไม่จำกัดพื้นที่ธนนท์ หลีน้อย
355นาง นิสากร พุกอิ่มโครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายรูปป้าย)ไม่จำกัดพื้นที่ธนนท์ หลีน้อย
356นางสาว บัดรียะห์ หะยีบิรูโครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายรูปป้าย)ไม่จำกัดพื้นที่ธนนท์ หลีน้อย
357นางสาว กมลชนก ดวงกันยาโครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายรูปป้าย)ไม่จำกัดพื้นที่ธนนท์ หลีน้อย
358นางสาว ชฎารัตน์ อุดชาชนโครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายรูปป้าย)ไม่จำกัดพื้นที่ธนนท์ หลีน้อย
359นางสาว นพวรรณ เจือจุนบุญสวัสดิ์โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (รวบรวมข้อมูล)กรุงเทพและปริมณฑลวสันต์ ณ ชัย
360นาย พรหม​พิริยะ​ แก้ว​ละม้าย​โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (รวบรวมข้อมูล)กรุงเทพและปริมณฑลวสันต์ ณ ชัย
361นางสาว ศรีสุดา พรหมทองโครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (รวบรวมข้อมูล)กรุงเทพและปริมณฑลวสันต์ ณ ชัย
362นาย เอกชัย ชัยวิรัติกุลโครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (รวบรวมข้อมูล)กรุงเทพและปริมณฑลวสันต์ ณ ชัย
363นางสาว บุญสิตา แย้มโอฐโครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (รวบรวมข้อมูล)กรุงเทพและปริมณฑลวสันต์ ณ ชัย
364นาย วิษณุพันธุ์ ศรีศักดาภาพโครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (รวบรวมข้อมูล)กรุงเทพและปริมณฑลวสันต์ ณ ชัย
365นางสาว ภารดี สายอ๋องโครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (รวบรวมข้อมูล)กรุงเทพและปริมณฑลวสันต์ ณ ชัย
366นางสาว พัชราภรณ์ กาฟักโครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (รวบรวมข้อมูล)กรุงเทพและปริมณฑลวสันต์ ณ ชัย
367นาย ชิงชัย นวกิจพงศ์โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (รวบรวมข้อมูล)กรุงเทพและปริมณฑลวสันต์ ณ ชัย
368นาย จารุวัตร วรเกตุโครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (รวบรวมข้อมูล)กรุงเทพและปริมณฑลวสันต์ ณ ชัย
369นาย ปภิณวิช สายชนะธนกรโครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (รีวิวอาหารพื้นเมือง)ไม่จำกัดพื้นที่ธนนท์ หลีน้อย
370นาง พัชรีวรรณ หลีน้อยโครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (รีวิวอาหารพื้นเมือง)ไม่จำกัดพื้นที่ธนนท์ หลีน้อย
371นางสาว พิมพ์ประภา มงคลชัยโครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (รีวิวอาหารพื้นเมือง)ไม่จำกัดพื้นที่ธนนท์ หลีน้อย
372นางสาว ณัฎฐา ศรีเอี่ยมโครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (รีวิวอาหารพื้นเมือง)ไม่จำกัดพื้นที่ธนนท์ หลีน้อย
373นาย ธงธเนศ จิตผ่องโครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (รีวิวอาหารพื้นเมือง)ไม่จำกัดพื้นที่ธนนท์ หลีน้อย
374นางสาว มณฑิชา ณ ชัยโครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (รีวิวอาหารพื้นเมือง)ไม่จำกัดพื้นที่ธนนท์ หลีน้อย
375นางสาว อัณณ์ชญา พุทธคุณโครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (รีวิวอาหารพื้นเมือง)กรุงเทพและปริมณฑลธนนท์ หลีน้อย
376นางสาว ดนุดา อินตราฐานข้อมูลโครงการงานวางแผนกลยุทธ์และเทคโนโลยีฐานกรุงเทพและปริมณฑลวิลาวัลย์ จำปา
377นาย สมโชค สุขเกิดระบบบริหารจัดการ Museum pool for smart museumภาคกลางละออ โควาวิสารัช
378นาย ศุภวิชญ์ มุ้งกุณาโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลฯ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวทช.ไม่จำกัดพื้นที่พีรภัฏ บุญชู
379นาย กฤตภาส เชียงเงินโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลฯ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวทช.ไม่จำกัดพื้นที่นพพร ม่วงระย้า
380นางสาว รุจยา เทิดไพรพนาวัลย์โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลฯ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวทช.ไม่จำกัดพื้นที่นพพร ม่วงระย้า
381นาย เสฎฐวุฒิ ชาญกระบี่โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลฯ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวทช.ไม่จำกัดพื้นที่นพพร ม่วงระย้า
382นาย พงศธร เรืองสุขาโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลฯ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวทช.ไม่จำกัดพื้นที่นพพร ม่วงระย้า
383นาย สุพจน์ สุขสมงามโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลฯ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวทช.ไม่จำกัดพื้นที่พีรภัฏ บุญชู
384นางสาว วิภาวรรณ ชัยสิทธิดำรงสุขโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลฯ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวทช.ไม่จำกัดพื้นที่พีรภัฏ บุญชู
385นาย Suemeng Sae-limโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลฯ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวทช.ไม่จำกัดพื้นที่วาทินี แซ่ลิ้ม
386นาย วรชัย สุขสวัสดิ์ภักดีโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลฯ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวทช.ไม่จำกัดพื้นที่กรณ์กรวีร์ ช่างคิด
387นาย พนินธร แสงวราโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลฯ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวทช.ไม่จำกัดพื้นที่กรณ์กรวีร์ ช่างคิด
388นาย อุดม แสนว้างโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลฯ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวทช.ไม่จำกัดพื้นที่พีรภัฏ บุญชู
389นางสาว ทิพอักษร ไชยกว้างโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลฯ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวทช.ไม่จำกัดพื้นที่นพพร ม่วงระย้า
390นาย วสันติ์ อินทรโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลฯ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวทช.ไม่จำกัดพื้นที่นพพร ม่วงระย้า
391นางสาว สุนิตา กรดมณีโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลฯ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวทช.ไม่จำกัดพื้นที่พีรภัฏ บุญชู
392นาย ธีทัต สวนพลอยโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลฯ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวทช.ไม่จำกัดพื้นที่พีรภัฏ บุญชู
393นาย เกรียงศักดิ์ พงษ์ไทยโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลฯ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวทช.ไม่จำกัดพื้นที่พีรภัฏ บุญชู
394นาย วรัญญู ธารสุขภักดีโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลฯ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวทช.ภาคเหนือพีรภัฏ บุญชู
395นาย ธนากรณ์ วงศ์สัจจนกุลโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลฯ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวทช.ไม่จำกัดพื้นที่นพพร ม่วงระย้า
396นาย ทศพล วงษ์สุวรรณโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลฯ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวทช.ไม่จำกัดพื้นที่พีรภัฏ บุญชู
397นาย จักริน ใจเย็นโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลฯ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวทช.ไม่จำกัดพื้นที่พีรภัฏ บุญชู
398นาย เอกสิทธิ์ อ่วมเพียรโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลฯ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวทช.ไม่จำกัดพื้นที่วิไลลักษณ์ ประทุมชาติ
399นางสาว เนตรนภา มามาตร์โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลฯ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวทช.ไม่จำกัดพื้นที่พีรภัฏ บุญชู
400นางสาว นภัสสร กลิ่นหอมโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลฯ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวทช.ไม่จำกัดพื้นที่นพพร ม่วงระย้า
401นางสาว เยาวรักษ์ บุดดาหารโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลฯ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวทช.ไม่จำกัดพื้นที่พีรภัฏ บุญชู
402นางสาว ภารดี ไชยศรีษะโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลฯ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวทช.ไม่จำกัดพื้นที่วนัทวิรา ฉันทะจำรัสศิลป์
403นาย ปองพล ประทุมรัตน์โครงการศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (งานทดสอบ/สอบเทียบ)กรุงเทพและปริมณฑลเดือนเพ็ญ ภู่เลี้ยง
404นางสาว กมลวรรณ ศรีสุวรรณโครงการศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (งานทดสอบ/สอบเทียบ)กรุงเทพและปริมณฑลเดือนเพ็ญ ภู่เลี้ยง
405นาย ศฎายุส จีดลำดวนโครงการศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้านและเซรามิกอุตสาหกรรมกรุงเทพและปริมณฑลสาวิตรี กองเกียรติวานิช
406นางสาว นารี สิงห์สาโครงการศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ธุรการ)กรุงเทพและปริมณฑลเดือนเพ็ญ ภู่เลี้ยง
407นางสาว ณัฐวรรณ โนจากุลโครงการศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ธุรการ)กรุงเทพและปริมณฑลเดือนเพ็ญ ภู่เลี้ยง
408นางสาว นาถวศินี เนาว์นิเวศน์โครงการศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (รวบรวมข้อมูลความต้องการผักของโรงพยาบาล)กรุงเทพและปริมณฑลจิรพร ศุภจำปิยา
409นาย กรพรหม ถิระวัฒน์โครงการพัฒนาการให้บริการคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูง (ทดสอบการใช้งานเว็บไซต์)กรุงเทพและปริมณฑลมนัสชัย คุณาเศรษฐ
410นาย วรวีร์ วรโชคชัยกุลโครงการพัฒนาการให้บริการคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูง (รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และทำ content หรือ inforgraphics)กรุงเทพและปริมณฑลมนัสชัย คุณาเศรษฐ
411นางสาว กชพรรณ น่วมบุญลือโครงการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อผู้ประกอบการ SME (โครงการ ITAP)กรุงเทพและปริมณฑลภัคจิรา สุขสว่าง
412นางสาว สิรีธร เอกพันธ์โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อผู้ประกอบการ SME (สำรวจตลาดอุปกรณ์อำนวยความสะดวก และ ตลาดอาหารสายยาง)กรุงเทพและปริมณฑลศรีทิพย์ อุชชิน
413นาย ปภาวิน ถกลนวมงคลโครงการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อผู้ประกอบการ SME (สำรวจตลาดอุปกรณ์อำนวยความสะดวก และ ตลาดอาหารสายยาง)กรุงเทพและปริมณฑลศรีทิพย์ อุชชิน
414นางสาว เกตุวลิน ล้ำเลิศโครงการจัดเก็บข้อมูลผู้ปลูกห้อมและผู้แปรรูปสิ่งทอย้อมห้อมธรรมชาติ จ.แพร่ภาคเหนือพันธวัฒน์ ไชยวรรณ์
415นางสาว กอแก้ว ปิยพงศกร โครงการจัดเก็บข้อมูลผู้ปลูกห้อมและผู้แปรรูปสิ่งทอย้อมห้อมธรรมชาติ จ.แพร่ภาคเหนือพันธวัฒน์ ไชยวรรณ์
416นางสาว เจนจิราพร ทัศนิยมโครงการสำรวจและเก็บข้อมูลเครือข่ายเกษตรกร จ.อุดรธานีภาคตะวันออกเฉียงเหนือมณิฐชญาณ์ ศิลาวงสกุลล์
417นางสาว เมวิสา ดำรงพิริยกิจโครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ (สนับสนุนการดำเนินงานของโครงการจัดทำระบบ eDLTV)กรุงเทพและปริมณฑลเสาวดี คล้ายโสม
418นางสาว ชลิตา นาคขำโครงการอ่านและสรุปข่าวแบบอัติโนมัติ (อ่านและสรุปข่าว)ไม่จำกัดพื้นที่สิทธา พหลภิญโญ
419นาง พรพิมล มาลัยบุตรโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลฯ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวทช.ไม่จำกัดพื้นที่เทพชัย ทรัพย์นิธิ
420นางสาว วิชญา วงศ์ทองเจริญโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลฯ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวทช.ไม่จำกัดพื้นที่พีรภัฏ บุญชู
421นางสาว กิตติยา โชว์พานิชโครงการพัฒนา lysozyme เชิงพาณิชย์กรุงเทพและปริมณฑลวีระพงษ์ วรประโยชน์
422นางสาว ภาณุมาส ถือธรรมโครงการวิจัยและพัฒนาเกษตรแม่นยำ (เก็บผลงานทดลองปลูกทดสอบพืชในสภาพโรงเรือนและ plant factory)กรุงเทพและปริมณฑลกนกวรรณ รมยานนท์
423นางสาว พัชรศรัณ เชี่ยวชาญเลิศฟ้าการพํฒนากระบวนการผลิตโดยอาศัยเทคโนโลยีชีวกระบวนการกรุงเทพและปริมณฑลสุกัญญา จีนเหนาะ
424นางสาว ชัญญานุช ชาวน่านโครงการพัฒนา Biocontrol (พะเยา น่าน)ภาคเหนือสัมฤทธิ์ เกียววงษ์
425นาย สุบิน บุญกาจน์โครงการพัฒนา Biocontrol (ศรีสะเกษ)ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสัมฤทธิ์ เกียววงษ์
426นาย สนิตย์ คำดีโครงการพัฒนากระบวนการผลิตน้ำส้มสายชูหมักกรุงเทพและปริมณฑลยุทธนา กิ่งชา
427นาย ทวีศักดิ์ คินไธสงค์โครงการพัฒนา Biocontrol (เพชรบูรณ์)ภาคกลางสัมฤทธิ์ เกียววงษ์
428นางสาว นิศารัตน์ อยู่สบายโครงการวิจัยและพัฒนาเกษตรแม่นยำ (เตรียมตัวอย่างพืชเพื่อการวิเคราะห์ทางเคมี)กรุงเทพและปริมณฑลกนกวรรณ รมยานนท์
429นาย สุทิน วรภักดีโครงการวิจัยและพัฒนาเกษตรแม่นยำ (จ.สุพรรณบุรี จ.กาญจนบุรี จ.ชัยนาท)ภาคกลางวินธัย กมลสุขยืนยง
430นางสาว กัญญาพัชย์ สิงหรัญโครงการพัฒนา Biocontrol (สำรวจและเก็บหนอนติดเชื้อในธรรมชาติ)กรุงเทพและปริมณฑลสัมฤทธิ์ เกียววงษ์
431นางสาว ศิริวรรณ แซ่หลีโครงการพัฒนา Biocontrol (ผลิตเชื้อไวรัส เอ็นพีวี กำจัดแมลงศัตรูพืช)กรุงเทพและปริมณฑลสัมฤทธิ์ เกียววงษ์
432นางสาว พรพรรณ มีแก้วโครงการวิจัยและพัฒนาเกษตรแม่นยำ (แปลงพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง พะเยา ลำพูน)ภาคเหนือชนากานต์ วงษาพรหม
433นาง วรัญญา แจ่มศิลาโครงการวิจัยและพัฒนาเกษตรแม่นยำ (แปลงพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง พะเยา ลำพูน)ภาคเหนือชนากานต์ วงษาพรหม
434นาย ชนสิษฎ์ นิยมไพรนิเวศน์โครงการวิจัยและพัฒนาเกษตรแม่นยำ (แปลงพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง พะเยา ลำพูน)ภาคเหนือชนากานต์ วงษาพรหม
435นาย มานิตย์ นกหงษ์โครงการวิจัยและพัฒนาเกษตรแม่นยำ (แปลงพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง พะเยา ลำพูน)ภาคเหนือชนากานต์ วงษาพรหม
436นาย อภิสิทธิ์ จุลละนันทน์โครงการพัฒนา Biocontrol (ขอนแก่น ชัยภูมิ)ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสัมฤทธิ์ เกียววงษ์
437นาย ธนาวุฒิ ทองลางโครงการวิจัยและพัฒนาเกษตรแม่นยำ (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ สุรินทร์ร้อยเอ็ด)ภาคตะวันออกเฉียงเหนือชนากานต์ วงษาพรหม
438นางสาว สุขิตา พุทธมณีโครงการพัฒนา Biocontrol (ทดสอบประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ที่เก็บรวบรวมจากแหล่งต่างๆในประเทศไทยต่อแมลงศัตรูพืช)กรุงเทพและปริมณฑลบุญเฮียง พรมดอนกอย
439นางสาว วิมล พรอานุภาพกุลโครงการทดสอบสารออกฤทธิ์ในสมุนไพรกรุงเทพและปริมณฑลสุรพันธ์ เทพาอมรเดช
440นาง สุวรรณี คามาตะโครงการพัฒนา Biocontrol (อุทัยธานี)ภาคกลางสัมฤทธิ์ เกียววงษ์
441นางสาว ปิยวรรณ รุ่มสวยโครงการวิจัยและพัฒนาเกษตรแม่นยำ (เก็บข้อมูลปัจจัยการผลิต ผลผลิต และองค์ประกอบผลผลิตข้าว)ภาคกลางมีชัย เซี่ยงหลิว
442นางสาว อภิญญา เซี่ยงคิ้วโครงการวิจัยและพัฒนาเกษตรแม่นยำ (เก็บข้อมูลปัจจัยการผลิต ผลผลิต และองค์ประกอบผลผลิตข้าว)ภาคกลางชนากานต์ วงษาพรหม
443นางสาว วันโรสมาณี ดอเลาะโครงการธนาคารทรัพยากรชีวภาพ (งานเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ)กรุงเทพและปริมณฑลธิติยา บุญประเทือง
444นางสาว ธันยพร คำแดงโครงการธนาคารทรัพยากรชีวภาพ (เชียงใหม่)ภาคเหนือธิติยา บุญประเทือง
445นางสาว วลีภรณ์ ชูดวงโครงการธนาคารทรัพยากรชีวภาพ (เชียงใหม่ นครราชสีมา อุบลราชธานี มหาสารคาม พิษณุโลกภาคเหนือปราโมทย์ ไตรบุญ
446นางสาว จุฑามาศ ปัทมฤทธิ์โครงการธนาคารทรัพยากรชีวภาพ (เชียงใหม่ นครราชสีมา อุบลราชธานี มหาสารคาม พิษณุโลกภาคเหนือปราโมทย์ ไตรบุญ
447นางสาว อัจฉรา กล้าหาญโครงการธนาคารทรัพยากรชีวภาพ (เชียงใหม่ นครราชสีมา อุบลราชธานี มหาสารคาม พิษณุโลกภาคเหนือปราโมทย์ ไตรบุญ
448นางสาว พรธิตา แซ่เอี้ยวโครงการธนาคารทรัพยากรชีวภาพ (เชียงใหม่ นครราชสีมา อุบลราชธานี มหาสารคาม พิษณุโลกภาคเหนือปราโมทย์ ไตรบุญ
449นาย ปิติภัทร กัณฑาทู้โครงการธนาคารทรัพยากรชีวภาพ (ดูแลโรงเรือน/ทำความสะอาดเครื่องแก้ว/ทำความสะอาดห้องกรุงเทพและปริมณฑลปัญญาวุฒิ อัมพุชินทร์
450นางสาว เปมิกา โตจันทร์โครงการธนาคารทรัพยากรชีวภาพ (เตรียมอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ/subculture)กรุงเทพและปริมณฑลปัญญาวุฒิ อัมพุชินทร์
451นาย สิรภพ ยงอวยชัยโครงการธนาคารทรัพยากรชีวภาพ (พัฒนา Web service ชื่อ Equipment Management System)กรุงเทพและปริมณฑลวรรณวิสาข์ เจริญฉิม
452นาย ชาญวิทย์ เอี่ยมอิศราโครงการธนาคารทรัพยากรชีวภาพ (พัฒนา Web service ชื่อ Web-Service-NBT)กรุงเทพและปริมณฑลวรรณวิสาข์ เจริญฉิม
453นาย ยูนิก สุขใสโครงการธนาคารทรัพยากรชีวภาพ (มุกดาหาร)ภาคตะวันออกเฉียงเหนือธิติยา บุญประเทือง
454นาย ซอบรี ซือนิโครงการธนาคารทรัพยากรชีวภาพ (ยะลา)ภาคใต้ธิติยา บุญประเทือง
455นางสาว วลัยรัตน์ จินดายลโครงการธนาคารทรัพยากรชีวภาพ (ยะลา)ภาคใต้ธิติยา บุญประเทือง
456นางสาว เขมิกา สืบสันติการโครงการธนาคารทรัพยากรชีวภาพ (รวบรวมข้อมูลชนิดพันธุ์พืช)กรุงเทพและปริมณฑลรัตเขตร์ เชยกลิ่น
457นางสาว หนูรัตน์ คำปิตะโครงการธนาคารทรัพยากรชีวภาพ (สกลนคร)ภาคตะวันออกเฉียงเหนือธิติยา บุญประเทือง
458นาง หนึ่งฤทัย อินทร์ตาโครงการธนาคารทรัพยากรชีวภาพ (สกลนคร)ภาคตะวันออกเฉียงเหนือธิติยา บุญประเทือง
459นางสาว ณัฐรดา คันทวีโครงการธนาคารทรัพยากรชีวภาพ (สกัด DNA ตัวอย่างแห้งเห็ด)กรุงเทพและปริมณฑลธิติยา บุญประเทือง
460นางสาว มณีรัตน์ เกาะกลางโครงการธนาคารทรัพยากรชีวภาพ (สตูล)ภาคใต้ธิติยา บุญประเทือง
461นาย ซอบีหรีน ทองจีนโครงการธนาคารทรัพยากรชีวภาพ (สตูล)ภาคใต้ธิติยา บุญประเทือง
462นางสาว นัฏธิดา เต็งหลีโครงการธนาคารทรัพยากรชีวภาพ (สตูล)ภาคใต้ธิติยา บุญประเทือง
463นางสาว กรรณิการ์ เซ็งเต๊ะโครงการธนาคารทรัพยากรชีวภาพ (สตูล)ภาคใต้ธิติยา บุญประเทือง
464นางสาว จุฑามาส นกเกษมโครงการธนาคารทรัพยากรชีวภาพ (สตูล)ภาคใต้ธิติยา บุญประเทือง
465นาย วิสูตร เอ่นนูโครงการพัฒนาคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคในชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดือนเพ็ญ จาปรุง
466นางสาว ธิติสุดา จาริชานนท์โครงการพัฒนาคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคในชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดือนเพ็ญ จาปรุง
467นาย วีระภัช บุตรศาสตร์โครงการพัฒนาคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคในชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดือนเพ็ญ จาปรุง
468นางสาว เบญจมาศ ทองเพ็งโครงการพัฒนาคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคในชุมชนกรุงเทพและปริมณฑลณัฏฐพร พิมพะ
469นางสาว ณัฏฐ์นลิน รัตนะมณินทรโครงการพัฒนาคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคในชุมชนภาคใต้ณัฏฐพร พิมพะ
470นางสาว วาทินี จุ้ยแจ่มโครงการพัฒนาคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคในชุมชนภาคใต้ณัฏฐพร พิมพะ
471นาง บุญชื่น ขัดแก้วโครงการพัฒนาคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคในชุมชนภาคเหนือณัฏฐพร พิมพะ
472นาย จักรี บุตรจันทร์โครงการพัฒนาคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคในชุมชนภาคกลางณัฏฐพร พิมพะ
473นาย ฉลอง วงษ์ญาติโครงการพัฒนาคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคในชุมชนภาคกลางณัฏฐพร พิมพะ
474นางสาว ดวงใจฐิตารีย์ เจียมทองโครงการพัฒนาคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคในชุมชนภาคกลางณัฏฐพร พิมพะ
475นาง กันยากร แสนสีโครงการพัฒนาคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคในชุมชนภาคกลางณัฏฐพร พิมพะ
476นางสาว สมหมาย ถ้ำห้อยโครงการพัฒนาคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคในชุมชนภาคกลางณัฏฐพร พิมพะ
477นางสาว เสาวลักษณ์ สระทองเทียนโครงการพัฒนาคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคในชุมชนภาคตะวันออกวีรกัญญา มณีประกรณ์
478นางสาว สิริมา แซ่ลิ้มโครงการพัฒนาคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคในชุมชนภาคตะวันออกวีรกัญญา มณีประกรณ์
479นางสาว ชุติมา กรีทองโครงการพัฒนาคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคในชุมชนภาคตะวันออกวีรกัญญา มณีประกรณ์
480นางสาว กานต์พิชา สุมังคะละโครงการพัฒนาคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคในชุมชนภาคตะวันออกวีรกัญญา มณีประกรณ์
481นาย วรวุฒิ หมีคำโครงการพัฒนาคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคในชุมชนภาคตะวันออกวีรกัญญา มณีประกรณ์
482นางสาว สุวนันท์ ธรรมโรงโครงการพัฒนาคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคในชุมชน (ลำพูน)ภาคเหนือณัฏฐพร พิมพะ
483นางสาว กรรณิการ์ แก้วอาภัยโครงการพัฒนาคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคในชุมชน (ลำพูน)ภาคเหนือณัฏฐพร พิมพะ
484นางสาว ปรียานุช ศุภโชคสุนทรโครงการพัฒนานวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีกรุงเทพและปริมณฑลณัฎฐิกา แสงกฤช
485นาย ธนพล คุ้นเคยโครงการพัฒนานวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีกรุงเทพและปริมณฑลปรารภ เครือแก้ว
486นางสาว ธรรพ์ณธร สิทธิไกรพงษ์โครงการพัฒนาผ้าพื้นเมืองท้องถิ่นสำหรับการผลิตหน้ากากอนามัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือวรล อินทะสันตา
487นาย อาคม ทองนะโครงการพัฒนาผ้าพื้นเมืองท้องถิ่นสำหรับการผลิตหน้ากากอนามัยภาคใต้วรล อินทะสันตา
488นางสาว ฮายูรา กาซอโครงการพัฒนาผ้าพื้นเมืองท้องถิ่นสำหรับการผลิตหน้ากากอนามัยภาคใต้วรล อินทะสันตา
489นาง วัชรินทร์พร สมควรดีโครงการพัฒนาผ้าพื้นเมืองท้องถิ่นสำหรับการผลิตหน้ากากอนามัยภาคใต้วรล อินทะสันตา
490นาง ณัฐนี สตีเฟนสันโครงการพัฒนาผ้าพื้นเมืองท้องถิ่นสำหรับการผลิตหน้ากากอนามัย (ขอนแก่น)ภาคเหนือวรล อินทะสันตา
491นาย ชยุตม์ พานทองกชกรโครงการพัฒนาผ้าพื้นเมืองท้องถิ่นสำหรับการผลิตหน้ากากอนามัย (เชียงใหม่)กรุงเทพและปริมณฑลวรล อินทะสันตา
492นาง จินตนา กำแพงศิริชัยโครงการพัฒนาผ้าพื้นเมืองท้องถิ่นสำหรับการผลิตหน้ากากอนามัย (อุบลราชธานี)ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวรล อินทะสันตา
493นาง กมลวรรณ มีแสงเพชรโครงการพัฒนาหมวกความดันลบภาคกลางไพศาล ขันชัยทิศ
494นางสาว พรสวรรค์ เสือสิงห์โครงการพัฒนาหมวกความดันลบภาคกลางไพศาล ขันชัยทิศ
495นาย ธวัชชัย สมพงษ์โครงการพัฒนาหมวกความดันลบภาคตะวันออกเฉียงเหนือไพศาล ขันชัยทิศ
496นาง ประนอม คูบูรณ์โครงการพัฒนาหมวกความดันลบกรุงเทพและปริมณฑลไพศาล ขันชัยทิศ
497นาย ภาณุพงษ์ ศรีสุวรรณ์โครงการพัฒนาหมวกความดันลบภาคตะวันตกไพศาล ขันชัยทิศ
498นางสาว ศิริลักษณ์ เพ็ญศรีไพบูลย์โครงการพัฒนาหมวกความดันลบกรุงเทพและปริมณฑลไพศาล ขันชัยทิศ
499นางสาว อรวรรณ วิเศษสวัสดิ์โครงการพัฒนาหมวกความดันลบกรุงเทพและปริมณฑลไพศาล ขันชัยทิศ
500นาย ทศพล เทพวีโครงการพัฒนาหมวกความดันลบ (เชียงราย)ภาคเหนือไพศาล ขันชัยทิศ
501นางสาว แว่นแก้ว​ ชัยอารามโครงการพัฒนาหมวกความดันลบ (เชียงใหม่)ภาคเหนือไพศาล ขันชัยทิศ
502นางสาว วรัชยา โสภาโครงการพัฒนาหมวกความดันลบ (เชียงใหม่)ภาคเหนือไพศาล ขันชัยทิศ
503นาย ณฐ​โชค​ คำพยอมโครงการพัฒนาหมวกความดันลบ (เชียงใหม่)ภาคเหนือไพศาล ขันชัยทิศ
504นาย พีรพัฒน์ ชัยอารามโครงการพัฒนาหมวกความดันลบ (เชียงใหม่)ภาคเหนือไพศาล ขันชัยทิศ
505นาง สุภาภรณ์ หลีตาโครงการพัฒนาหมวกความดันลบ (แพร่)กรุงเทพและปริมณฑลไพศาล ขันชัยทิศ
506นาง สุพรรณ ปีอาทิตย์โครงการพัฒนาหมวกความดันลบ (แพร่)ภาคเหนือไพศาล ขันชัยทิศ
507นางสาว ฮาซานี สามะโครงการพัฒนาหมวกความดันลบ (ยะลา)ภาคใต้ไพศาล ขันชัยทิศ
508นาย ฮากีมัน ดอแมโครงการพัฒนาหมวกความดันลบ (ยะลา)ภาคใต้ไพศาล ขันชัยทิศ
509นาย พิษณุ อยู่พ่วงโครงการพัฒนา Nano Coatingภาคตะวันออกเฉียงเหนือพิศิษฐ์ คำหน่อแก้ว
510นาย พงษ์พิพัฒน์ อยู่พ่วงโครงการพัฒนา Nano Coatingภาคตะวันออกเฉียงเหนือพิศิษฐ์ คำหน่อแก้ว
511นาย วิชิต ทุมแสนโครงการพัฒนา Nano Coatingภาคตะวันออกเฉียงเหนือพิศิษฐ์ คำหน่อแก้ว
512นาย พลากร แพบขุนทดโครงการพัฒนา Nano Coating (เชียงราย)ภาคเหนือพิศิษฐ์ คำหน่อแก้ว
513นาย พสธร ผ่องแผ้วโครงการพัฒนา Nano Coating (ระยอง)ภาคตะวันออกพิศิษฐ์ คำหน่อแก้ว
514นาย พิทักษ์ โตสมบัติศิริโครงการพัฒนา Nano Coating (ระยอง)ภาคตะวันออกพิศิษฐ์ คำหน่อแก้ว
515นาย ธนเดช เสียงสุคนธ์โครงการพัฒนา Nano Coating (ระยอง)ภาคตะวันออกพิศิษฐ์ คำหน่อแก้ว
516นางสาว ลลิชา พานทองโครงการเก็บข้อมูลการผลิตข้าวโพดในระบบน้ำน้อย การผลิตแปลงองุ่นในโรงเรือน และแปลงทดลองสตอเบอรี่ Smart farmภาคเหนือธีรพัชส ประสานสารกิจ
517นางสาว สุรีย์พร วงษ์พูลโครงการเก็บข้อมูลการผลิตข้าวโพดในระบบน้ำน้อย การผลิตแปลงองุ่นในโรงเรือน และแปลงทดลองสตอเบอรี่ Smart farmภาคเหนือธีรพัชส ประสานสารกิจ
518นาย ณัฏฐ์ทัศน์ โห้หาญโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและเพิ่มศักยภาพให้เกษตรกรด้วยเทคโนโลยี Smart IoT (จันทบุรี)ภาคตะวันออกเฉลิมชัย เอี่ยมสอาด
519นางสาว พิมพ์ชนก รองวังโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและเพิ่มศักยภาพให้เกษตรกรด้วยเทคโนโลยี Smart IoT (ชลบุรี)ภาคตะวันออกเฉลิมชัย เอี่ยมสอาด
520นาง ศิลธรรม บุญธรรมโครงการจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรผู้ผลิตและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลยภาคตะวันออกเฉียงเหนือศักดิ์ชัย วัฒนศรีรังกุล
521นาย ฉลอง สีทะโครงการจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรผู้ผลิตและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลยภาคตะวันออกเฉียงเหนือศักดิ์ชัย วัฒนศรีรังกุล
522นาย กฤษฎา ศาลางามโครงการจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพื่อยกระดับด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวัลลภ เรืองเดชชัยสกุล
523นางสาว ศศินา เพชรพราวโครงการจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพื่อยกระดับด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวัลลภ เรืองเดชชัยสกุล
524นาย สุรินทร์ เหมาะดีโครงการจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพื่อยกระดับด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวัลลภ เรืองเดชชัยสกุล
525นางสาว วิภาดา จิตรแจ้งโครงการจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพื่อยกระดับด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวัลลภ เรืองเดชชัยสกุล
526นางสาว ศิริประภา ศรีไพบูลย์โครงการสำรวจและเก็บข้อมูลเครือข่ายผู้ประกอบการสิ่งทอ จ.สมุทรสงครามภาคกลางมณิฐชญาณ์ ศิลาวงสกุลล์
527นางสาว พรประภา เอี้ยงชะอุ่มโครงการสำรวจและเก็บข้อมูลเครือข่ายผู้ประกอบการสิ่งทอ จ.สมุทรสงครามภาคกลางมณิฐชญาณ์ ศิลาวงสกุลล์
528นาง ชนิกา โนดานาฎโครงการสำรวจและเก็บข้อมูลเครือข่ายผู้ประกอบการสิ่งทอ จ.น่านภาคเหนือมณิฐชญาณ์ ศิลาวงสกุลล์
529นาย วิวัฒน์ บุ้งทองโครงการสำรวจและเก็บข้อมูลเครือข่ายเกษตรกร จ.อุดรธานีภาคตะวันออกเฉียงเหนือมณิฐชญาณ์ ศิลาวงสกุลล์
530นางสาว พิมพกานต์ ปันโปธาโครงการสำรวจและเก็บข้อมูลเครือข่ายผู้ประกอบการสิ่งทอ จ.ลำพูนภาคเหนือมณิฐชญาณ์ ศิลาวงสกุลล์
531นาย กิตติพันธ์ กอแก้วโครงการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการท่องเที่ยวแบบ Eco-tourismภาคเหนือธัญศญา ดวงสอาด
532นาย ชัยณรงค์ วงค์ดาวโครงการประยุกต์ใช้พลังงานทดแทนเพื่อพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำภายใต้แนวคิดสมาร์ทฟาร์ม (Smart Farm) ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงปลา หมู่ 11 ต.ห้วยแก้วภาคเหนือพรรณทิพย์ สมมิตร
533นางสาว พิมประภา นาใจโครงการประยุกต์ใช้พลังงานทดแทนเพื่อพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำภายใต้แนวคิดสมาร์ทฟาร์ม (Smart Farm) ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงปลา หมู่ 11 ต.ห้วยแก้วภาคเหนือพรรณทิพย์ สมมิตร
534นาย นที จันทร์ดวงโครงการเก็บข้อมูลและถ่ายทอดเทคปั๊มน้ำมัน ปตท. สารภี จ.เชียงใหม่ภาคเหนือเรืองฤทธิ์ ริณพัฒน์
535นางสาว จุฑามาศ วงศ์จักร์โครงการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรในชุมชน โครงการจัดการของเสียในจังหวัดเชียงใหม่อ.สารภี, อ.หางดง, อ.แม่ริม, อ.แม่แตงภาคเหนือเรืองฤทธิ์ ริณพัฒน์
536นาย ณัชพล พรมคำโครงการเก็บข้อมูลและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชอินทรีย์ป อ.สันติสุข จ.น่านภาคเหนือเรืองฤทธิ์ ริณพัฒน์
537นางสาว เมธินี ศรีบุญเรืองโครงการจัดทำฐานข้อมูลวิสาหกิจชุมชนเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการผลิต ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมภาคเหนือจิรพร อัฐมาลา
538นางสาว สุมิตรา ทองเทพโครงการพัฒนาระบบกักเก็บและจ่ายน้ำในแปลงเกษตรอินทรีย์ร่วมกับเทคโนโลยีเซ็นเซอร์ควบคุมแบบแม่นยำภาคเหนือจิรพร อัฐมาลา
539นาย ฉัตรดนัย แซ่ตั้งโครงการระบบ Smart Farm เพื่อการบริหารจัดการน้ำทางการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพภาคเหนือจิรพร อัฐมาลา
540นาย จิรายุส อินทร์พรหมโครงการระบบ Smart Farm เพื่อการบริหารจัดการน้ำทางการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพภาคเหนือจิรพร อัฐมาลา
541นาง มุ่ยเฟือย ต้นตระกูลทรัพย์โครงการจัดการน้ำเสียด้วยกระบวนบำบัดแบบไม่ใช้อากาศกระบวนการแปรรูปยางก้อนถ้วยของวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตรภูซางภาคเหนือจิรพร อัฐมาลา
542นาย อธิรัตน์ เปรมปรีดิ์โครงการพัฒนาระบบกักเก็บและจ่ายน้ำในแปลงเกษตรอินทรีย์ร่วมกับเทคโนโลยีเซ็นเซอร์ควบคุมแบบแม่นยำภาคเหนือจิรพร อัฐมาลา
543นาย ชญานนท์ คนตรงโครงการพัฒนาระบบกักเก็บและจ่ายน้ำในแปลงเกษตรอินทรีย์ร่วมกับเทคโนโลยีเซ็นเซอร์ควบคุมแบบแม่นยำภาคเหนือจิรพร อัฐมาลา
544นางสาว น้ำทิพย์ บุญเรืองจักรโครงการเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชนและการใช้เทคโนโลยีในพื้นที่หมู่บ้านนางอย-โพนปลาโหล ต.เต่างอย อ.เต่างอย จ.สกลนครภาคตะวันออกเฉียงเหนือสุรดา งามคุณาพงศ์
545นางสาว กิตติยา พรรณวัตโครงการเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชนและการใช้เทคโนโลยีในพื้นที่ ต.คำพอุง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ดภาคตะวันออกเฉียงเหนือสุรดา งามคุณาพงศ์
546นางสาว อัญศญา บุญประจวบโครงการจัดเก็บข้อมูลผู้ปลูกห้อมและผู้แปรรูปสิ่งทอย้อมห้อมธรรมชาติ จ.แพร่ภาคเหนือพันธวัฒน์ ไชยวรรณ์
547นาย พงศกร คำสีศิลป์โครงการสำรวจข้อมูลการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารโคในชุมชน (เครือขายกลุ่มโคเนื้อล้านนา)ภาคเหนือนิคม กันยานะ
548นาย อิสมะแอ รอแมโครงการสร้างทักษะผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ภาคใต้นิคม กันยานะ
549นาย ไอมัน อับดุลรอแมโครงการเก็บข้อมูลชุมชน บ้านบาลา และบ้านเจ๊ะเดงภาคใต้นิคม กันยานะ
550นางสาว รุสมีนา หะยีมะโครงการเก็บข้อมูลชุมชน บ้านบาลา และบ้านเจ๊ะเดงภาคใต้นิคม กันยานะ
551นาย พงษ์พัฒน์ ปัททุมโครงการสำรวจข้อมูลการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารโคในชุมชน (มุกดาหาร)ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนิคม กันยานะ
552นาย อาร์ซีซ๊ หะเล็งโครงการสำรวจและรวบรวมพันธุ์ผึ้งและชันโรงพื้นที่ป่าบาลาภาคใต้นิคม กันยานะ
553นางสาว ปิยะฉัตร ศรีคำโครงการสำรวจข้อมูลการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารโคในชุมชน (สหกรณ์โคนมบ้านต้า)ภาคเหนือนิคม กันยานะ
554นางสาว ปิยวรรณ เทียมเพ็งโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิตพริกแกงเขียวหวานเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาภาคเหนือณัฐรดา แก้วชื่นชัย
555นางสาว อิสริยา ทุนคำโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรเทาปวดจากสารสกัดสมุนไพรภาคเหนือณัฐรดา แก้วชื่นชัย
556นาย รฐนนท์ อรุณทัตโครงการจัดทำมาตรฐาน GMP หรือ HACCP ในการรับรองมาตรฐานการผลิต เพื่อการส่งออก น้ำปลาร้าปรุงรสภาคเหนือณัฐรดา แก้วชื่นชัย
557นาย สุชาติ บูชาวังโครงการให้คำปรึกษาการยื่นขอสถานที่ผลิตอาหาร และเลขสารบบของผลิตภัณฑ์ (วิสาหกิจชุมชนน้ำเด็ดดวงท่าฉนวน)ภาคเหนือณัฐรดา แก้วชื่นชัย
558นาย วรณ์ ดอนชัยโครงการให้คำปรึกษาจัดทำระบบมาตรฐานฮาลาล HALALภาคเหนือณัฐรดา แก้วชื่นชัย
559นางสาว ศิริลักษณ์ สอนหาจักรโครงการให้คำปรึกษาการยื่นขอสถานที่ผลิตอาหาร และเลขสารบบของผลิตภัณฑ์ (วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรเลี้ยงสุกรบ้านไร่เต็ง)ภาคเหนือณัฐรดา แก้วชื่นชัย
560นางสาว จิดาภา มีรอดโครงการให้คำปรึกษาการยื่นขอสถานที่ผลิตอาหาร และเลขสารบบของผลิตภัณฑ์ (วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตการเกษตรบ้านสายใจไทย)ภาคเหนือณัฐรดา แก้วชื่นชัย
561นางสาว พิมพ์ชนก มุ่งเจริญโครงการให้คำปรึกษาการยื่นขอสถานที่ผลิตอาหารพร้อมเลขสารบบผลิตภัณฑ์กล้วยโรล และพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์กล้วยโรลภาคเหนือณัฐรดา แก้วชื่นชัย
562นางสาว เจนนิสา ใจมาบุตรโครงการออกแบบและสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพในฟาร์มสุกร (จินดาฟาร์ม)ภาคเหนือณัฐรดา แก้วชื่นชัย
563นาย ตีรศักดิ์ ไชยวรศิลป์โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหารจากต้นกล้วยภาคเหนือณัฐรดา แก้วชื่นชัย
564นาย วรวุฒิ ตันต๊ะโครงการจัดทำระบบมาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร GMP-Codex สำหรับกระบวนการผลิตและบรรจุผลไม้อบแห้งภาคเหนือณัฐรดา แก้วชื่นชัย
565นางสาว พิจิตรา ไชยวุฒิโครงการจัดทำข้อมูลกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในโรงเรียน ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่านภาคเหนือศรินยา จตุราวิชานันท์
566นางสาว ชุติภา ไชยเรียนโครงการจัดเก็บข้อมูลการใช้เทคโนโลยี IT ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่านภาคเหนือศรินยา จตุราวิชานันท์
567นาย กนก ด้วงพิมพ์โครงการเก็บข้อมูลเครือข่าย เกษตรอินทรีย์มูลนิธิเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรีภาคตะวันออกณิฎฐา คุ้มโต
568นาย กิตติพศ ขำสุวรรณโครงการเก็บข้อมูลพืชหลังนา จ.สุพรรณบุรีภาคกลางณิฎฐา คุ้มโต
569นางสาว เบ็ญจา เอกจีนโครงการเก็บข้อมูลเครือข่ายเกษตรอินทร์ สามพรานโมเดล จ.กาญจนบุรีภาคตะวันตกณิฎฐา คุ้มโต
570นางสาว พนิดา ตรีพงษ์พันธ์โครงการเก็บข้อมูลเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ สามพรานโมเดล จ.นครปฐมภาคกลางณิฎฐา คุ้มโต
571นางสาว นริศรา ยิ่งสุขโครงการเก็บข้อมูลเครือข่าย เกษตรอินทรีย์มูลนิธิเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรีภาคตะวันออกณิฎฐา คุ้มโต
572นาย วัชรินทร์ วงค์นิคมโครงการเก็บข้อมูลเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ สามพรานโมเดล จ.นครปฐมภาคกลางณิฎฐา คุ้มโต
573นาย จามร เพชรแต่งโครงการสำรวจและเก็บข้อมูลผลการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียกระดับประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ในจังหวัดเพชรบุรีภาคกลางธงชัย ตั้งใจดี
574นางสาว ศรันย์รัตน์ จูยวนโครงการสำรวจและเก็บข้อมูลผลการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียกระดับประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ในจังหวัดเพชรบุรีภาคกลางธงชัย ตั้งใจดี
575นาย อัศวี จูจ้อยโครงการจัดทำฐานข้อมูลการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่ อ.ปะทิว จ.ชุมพรภาคใต้ธงชัย ตั้งใจดี
576นางสาว จุฑามาศ ดีพูลโครงการสำรวจและเก็บข้อมูลผลการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียกระดับประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ในจังหวัดเพชรบุรีภาคกลางธงชัย ตั้งใจดี
577นางสาว ปวีณ์ธิดา เมฆลัยโครงการสำรวจและเก็บข้อมูลผลการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียกระดับประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ในจังหวัดเพชรบุรีภาคกลางธงชัย ตั้งใจดี
578นางสาว อัญชิสา พงษ์หิรัญโครงการสำรวจและเก็บข้อมูลผลการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียกระดับประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ในจังหวัดเพชรบุรีภาคกลางธงชัย ตั้งใจดี
579นาย วราชัย เชิดโฉมโครงการสำรวจและเก็บข้อมูลผลการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียกระดับประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ในจังหวัดเพชรบุรีภาคกลางธงชัย ตั้งใจดี
580นางสาว สมัญญา สุขสะดมโครงการสำรวจและเก็บข้อมูลผลการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียกระดับประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ในจังหวัดเพชรบุรีภาคกลางธงชัย ตั้งใจดี
581นาย สมหวัง เจริญโตโครงการพัฒนาทักษะด้าน Smart Farmภาคกลางธงชัย ตั้งใจดี
582นางสาว ธิดารัตน์ วงษ์เวียงโครงการฝึกทักษะเพาะเลี้ยงไรแดงเพื่อเป็นอาหารสัตว์น้ำภาคกลางธงชัย ตั้งใจดี
583นาง ขวัญฤทัย ศิริทวีโครงการพัฒนาทักษะการเลี้ยงปลาไหลในระบบปิดเชิงวิชาการภาคตะวันออกเฉียงเหนือธงชัย ตั้งใจดี
584นางสาว ณัฐกานต์ หนูอิ่มโครงการจัดทำฐานข้อมูลการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่ อ.ปะทิว จ.ชุมพรภาคใต้ธงชัย ตั้งใจดี
585นางสาว ทิติยาภรณ์ ลัทธิรมย์โครงการจัดทำฐานข้อมูลชุมชนนวัตกรรมกรุงเทพและปริมณฑลธงชัย ตั้งใจดี
586นางสาว สิริกานต์ วุฒิวงค์โครงการพัฒนาทักษะการเลี้ยงปลาไหลในระบบปิดเชิงวิชาการภาคตะวันออกเฉียงเหนือธงชัย ตั้งใจดี
587นาย มงคล สายกระสุนโครงการพัฒนาทักษะการเลี้ยงปลาไหลในระบบปิดเชิงวิชาการภาคตะวันออกเฉียงเหนือธงชัย ตั้งใจดี
588นางสาว อรนาฏย์ เนตรทรายทองโครงการสำรวจและเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชนและการผลิตพืชในโรงเรือนภาคใต้เลอทีชา เมืองมีศรี
589นางสาว ธนัสภรณ์ ธนสิริธนากรโครงการสำรวจและเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชนและการผลิตพืชในโรงเรือน (กาฬสินธุ์)ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเลอทีชา เมืองมีศรี
590นางสาว ชฎา อัศพันธุ์โครงการสำรวจและเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชนและการผลิตพืชในโรงเรือน (กาฬสินธุ์)ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเลอทีชา เมืองมีศรี
591นาย เอกพงศ์ พันธุ์ผูกโครงการสำรวจและเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชนและการผลิตพืชในโรงเรือนกรุงเทพและปริมณฑลเลอทีชา เมืองมีศรี
592นางสาว เกศิณีย์ ขอสวัสดิ์โครงการสำรวจและเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชนและการผลิตพืชในโรงเรือนภาคกลางเลอทีชา เมืองมีศรี
593นางสาว ปัญญาพร อดิษภาสโครงการจัดทำฐานผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคม จากการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชุมชนกรุงเทพและปริมณฑลสิริวรรณ สุนทรศารทูล
594นางสาว สกุลตลา เพประโคนโครงการจัดทำฐานผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคม จากการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชุมชนกรุงเทพและปริมณฑลสิริวรรณ สุนทรศารทูล
595นางสาว วรรณภา แก้วลานโครงการจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพื่อยกระดับด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมพื้นที่จังหวัดมหาสารคามภาคตะวันออกเฉียงเหนือปันหยี มิลินทางกูร
596นาย เมธี แสนเสริฐโครงการสำรวจและรวบรวมข้อมูลการผลิตขมิ้นชันในพื้นที่จังหวัดตากภาคเหนือปันหยี มิลินทางกูร
597นางสาว ศิริลักษณ์ สะเด็นโครงการสำรวจข้อมูลกลุ่มแปรรูปสินค้าเกษตรในชุมชน จ.สตูลภาคใต้วิชเยนทร์ พรหมฟัง
598นาย จตุรงค์ วงศ์ปัญญาโครงการสำรวจข้อมูลกลุ่มแปรรูปสินค้าเกษตรในชุมชน จ.ลำปางภาคเหนือวิชเยนทร์ พรหมฟัง
599นาย ธนเดช ไชยพัฒรัตนาเก็บข้อมูลการเลี้ยง การลงทุนและผลผลิตในฟาร์มจิ้งหรีดภาคกลางณัฐชลธร ชยุตพงค์พันธุ์
600นางสาว ระยอง ภักดีสมัยเก็บข้อมูลการเลี้ยง การลงทุนและผลผลิตในฟาร์มจิ้งหรีดภาคตะวันออกเฉียงเหนือณัฐชลธร ชยุตพงค์พันธุ์
601นางสาว กนกพิชญ์ ไชยวงค์โครงการเก็บข้อมูลการผลิตส้มอินทรีย์ อ.ทุ่งช้าง จ.น่านภาคเหนือณัฐวุฒิ ดำริห์
602นาย กิตติศักดิ์ โรจน์นวกรโครงการเก็บข้อมูลการผลิตส้มอินทรีย์ อ.ทุ่งช้าง จ.น่านภาคเหนือณัฐวุฒิ ดำริห์
603นางสาว อาคิรา กองสอนโครงการเก็บข้อมูลการคัดเลือกพันธุ์พืชพื้นเมือง อ.นาน้อย จ.น่านภาคเหนือณัฐวุฒิ ดำริห์
604นางสาว เมธินี บุญสวัสดิ์โครงการสำรวจและรวบรวมข้อมูลการใช้เทคโนโลยีการเลี้ยงปูนาในชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนุชรี ทองนวล
605นาย ภานุพงษ์ มหาสารโครงการสำรวจและเก็บข้อมูลการผลิตข้าวอินทรีย์ จ.ร้อยเอ็ดภาคตะวันออกเฉียงเหนือนุชรี ทองนวล
606นาย วิทยา พิรุณโครงการสำรวจและเก็บข้อมูลการผลิตข้าวอินทรีย์ จ.ร้อยเอ็ดภาคตะวันออกเฉียงเหนือนุชรี ทองนวล
607นางสาว ปภาดา รสจันทร์โครงการสำรวจและเก็บข้อมูลการผลิตข้าวอินทรีย์ จ.ร้อยเอ็ดภาคตะวันออกเฉียงเหนือนุชรี ทองนวล
608นางสาว ดวงฤทัย อุระนันต์โครงการสำรวจและเก็บข้อมูลการผลิตข้าวอินทรีย์ จ.ร้อยเอ็ดภาคตะวันออกเฉียงเหนือนุชรี ทองนวล
609นางสาว กัญญาวีร์ บินไธสงโครงการสำรวจและเก็บข้อมูลการผลิตข้าวอินทรีย์ จ.บุรีรัมย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนุชรี ทองนวล
610นาย ชลกานต์ ทองขันโครงการสำรวจและรวบรวมข้อมูลการใช้เทคโนโลยีการเลี้ยงปูนาในชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนุชรี ทองนวล
611นางสาว ชลธิชา โต่นวุธโครงการสำรวจและเก็บข้อมูลการผลิตข้าวอินทรีย์ จ.ร้อยเอ็ดภาคตะวันออกเฉียงเหนือนุชรี ทองนวล
612นาง สมพิศ เงางามโครงการสำรวจและเก็บข้อมูลการผลิตข้าวอินทรีย์ จ.ร้อยเอ็ดภาคตะวันออกเฉียงเหนือนุชรี ทองนวล
613นางสาว รวิสุดา กองทองโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรเทาปวดจากสารสกัดสมุนไพรภาคเหนือนริสา สมุทรสาคร
614นาย วุฒิธินันท์ จันทร์หอมโครงการจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพื่อยกระดับด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ็ญปภา เฟื่องอักษร
615นาย คณิศร ทุมมาโครงการฝึกทักษะการติดตั้งระบบโซล่าร์เซลล์เพื่อใช้ในการเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ็ญปภา เฟื่องอักษร
616นาย ภัทรพล โพธิ์ไทยโครงการจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพื่อยกระดับด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ็ญปภา เฟื่องอักษร
617นาย นพคุณ จันโทโครงการจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพื่อยกระดับด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ็ญปภา เฟื่องอักษร
618นางสาว ลัดดาวัลย์ จันทร์ทิพย์โครงการจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพื่อยกระดับด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ็ญปภา เฟื่องอักษร
619นาย ศุภฤกษ์ สังเวย์โครงการจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพื่อยกระดับด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ็ญปภา เฟื่องอักษร
620นาง คำมูล ศรีแสงสว่างโครงการจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพื่อยกระดับด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ็ญปภา เฟื่องอักษร
621นาง ทองใส ด่อนสนามโครงการจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพื่อยกระดับด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ็ญปภา เฟื่องอักษร
622นาง พนัส สุขขาโครงการจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพื่อยกระดับด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ็ญปภา เฟื่องอักษร
623นางสาว เยาวรัตน์ สันดอนโครงการจัดทำฐานข้อมูลชุมชน ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานีภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ็ญปภา เฟื่องอักษร
624นางสาว ธีรนันท์ อ่อนหาโครงการจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพื่อยกระดับด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ็ญปภา เฟื่องอักษร
625นางสาว อรทัย ศรีธรโครงการจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพื่อยกระดับด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ็ญปภา เฟื่องอักษร
626นาย สมชาย ยงประยรโครงการฝึกทักษะเทคโนโลยีด้านพลังงานในการแปรรูปทางการเกษตรสู่ชุมชนภาคเหนือเพ็ญปภา เฟื่องอักษร
627นาย ศราวุธ แสนทวีสุขโครงการจัดทำฐานข้อมูลชุมชน ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานีภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ็ญปภา เฟื่องอักษร
628นาย วีระพงษ์ หันน้ำเที่ยงโครงการฝึกทักษะการติดตั้งระบบโซล่าร์เซลล์เพื่อใช้ในการเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ็ญปภา เฟื่องอักษร
629นาย สำเริง ใจเย็นโครงการฝึกทักษะเทคโนโลยีด้านพลังงานในการแปรรูปทางการเกษตรสู่ชุมชนภาคเหนือเพ็ญปภา เฟื่องอักษร
630นาง สุมาลี ราชวังโครงการฝึกทักษะเทคโนโลยีด้านพลังงานในการแปรรูปทางการเกษตรสู่ชุมชนภาคเหนือเพ็ญปภา เฟื่องอักษร
631นางสาว ญาณิศา อือซอโครงการฝึกทักษะเทคโนโลยีด้านพลังงานในการแปรรูปทางการเกษตรสู่ชุมชนภาคเหนือเพ็ญปภา เฟื่องอักษร
632นาง ฟองคำ ไชยวังโครงการฝึกทักษะเทคโนโลยีด้านพลังงานในการแปรรูปทางการเกษตรสู่ชุมชนภาคเหนือเพ็ญปภา เฟื่องอักษร
633นางสาว นิภา แก้ววงษ์เผยแพร่ความรู้ด้านการเผาถ่านคุณภาพสูงสำหรับชุมชน ต.กำแพง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ดภาคตะวันออกเฉียงเหนือขวัญธิดา ดงหลง
634นางสาว สรรเสริญ บัวศรีโครงการสำรวจและเก็บข้อมูลการพัฒนาการผลิตพืชสมุนไพรในระบบอินทรีย์ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาคใต้พินิจนันท์ สามาอาพัฒน์
635นาย อนุพงค์ ปัญญาก๋องโครงการพัฒนาทักษะผู้ผลิตเมล็พันธุ์รุ่นใหม่ภาคเหนือสุวิมล ทองผุย
636นาย ธีรพงศ์ เกษตรเจริญวงศ์โครงการพัฒนาทักษะผู้ผลิตเมล็พันธุ์รุ่นใหม่ภาคเหนือสุวิมล ทองผุย
637นาย อรุณ วงศ์คำปันโครงการพัฒนาทักษะผู้ผลิตเมล็พันธุ์รุ่นใหม่ภาคเหนือสุวิมล ทองผุย
638นางสาว รัชนีกร ทะคำสอนโครงการเก็บข้อมูลและจัดทำแปลงเรียนรู้สับปะรดปลอดภัย จ.ลำปางภาคเหนือจันท์จิรา ประมวญพิสุทธิ์
639นางสาว ศศิกานต์ กาญจนเพ็ญโครงการเก็บข้อมูลการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว อำเภอระโนด อำเภอกระแสสินธุ์ อำเภอสทิงพระ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลาภาคใต้ทิฆัมพร แสงโสภา
640นางสาว เจนจิรา จุลจินดาโครงการเก็บข้อมูลการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว อำเภอรัตภูมิ อำเภอคลองหอยโข่ง อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาภาคใต้ทิฆัมพร แสงโสภา
641นางสาว เธียรรัตน์ แก้วนะโครงการเก็บข้อมูลการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี อำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาภาคใต้ทิฆัมพร แสงโสภา
642นาย ถนอมศักดิ์ เตาะไธสงโครงการเก็บข้อมูลการผลิตมันสำปะหลัง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือชวินทร์ ปลื้มเจริญ
643นาง วันเพ็ญ เขตร์วิทย์โครงการเก็บข้อมูลการผลิตมันสำปะหลัง อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชรภาคกลางชวินทร์ ปลื้มเจริญ
644นางสาว ณัฐชยา สกุลพงษ์โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและเพิ่มศักยภาพให้เกษตรกรด้วยเทคโนโลยี Smart IoT (ระยอง)ภาคตะวันออกปวีณา เสนี
645นางสาว พรปวีณ์ สายเมืองโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและเพิ่มศักยภาพให้เกษตรกรด้วยเทคโนโลยี Smart IoT (ตราด)ภาคตะวันออกปวีณา เสนี
646นาง นิตยา ยอดอินทร์โครงการเก็บข้อมูลเกษตรกรและแปลงสาธิตในพื้นที่ตำบลเขาดินพัฒนา และตำบลห้วยบง จังหวัดสระบุรีภาคกลางณัฐชยา ทองเก๋ง
647นาย อนุศิษฏ์ แซ่ม้าโครงการจัดเก็บข้อมูลการผลิตผักของสมาชิกสหกรณ์ จ.เพชรบูรณ์ภาคกลางพรนิภา นาเมือง
648นาง นวลจันทร์ กองทองโครงการสำรวจและเก็บข้อมูลเครือข่ายเกษตรกร จ.อุดรธานีภาคตะวันออกเฉียงเหนือพรนิภา นาเมือง
649นาย ยุทธภูมิ จาดศรีโครงการจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรเพื่อยกระดับผู้ปลูกไม้ผลในจังหวัดระยอง และจันทบุรีภาคตะวันออกศักดิ์ชัย วัฒนศรีรังกุล
650นาย พีรพัฒน์ สีดาคำโครงการจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพื่อยกระดับด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ็ญปภา เฟื่องอักษร
651นาย จิระศักดิ์ ชนแก้วโครงการจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพื่อยกระดับด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ็ญปภา เฟื่องอักษร
652นาย อิศรา ปัญญาฤทธิ์โครงการพัฒนากระบวนการอบแห้ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแปรรูปลูกหม่อนอบแห้งด้วยเทคโนโลยีเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก ด้วยระบบควบคุมอัจฉริยะ Smart Solar dryer Technology ของ วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์บ้านครู (บ้านครูอิ๋ว ครูเชี่ยว)ภาคเหนือณัฐรดา แก้วชื่นชัย
653นาย มารุต ช่วยค้ำชูโครงการสำรวจและเก็บข้อมูลเครือข่ายเกษตรกร จ.อุดรธานีภาคตะวันออกเฉียงเหนือมณิฐชญาณ์ ศิลาวงสกุลล์
654นางสาว นงคราญ ระลึกเก็บข้อมูลการเลี้ยง การลงทุนและผลผลิตในฟาร์มจิ้งหรีด (น่าน)ภาคเหนือณัฐชลธร ชยุตพงค์พันธุ์
655นาย สุกนต์ที จำเริญพนาไพรโครงการจัดทำฐานข้อมูลด้านเกษตรและอาหารในพื้นที่บ้านหม่องกั๊ว เลตองคุ และแม่จันทะ จังหวัดตากภาคเหนืออดิศัย เรืองจิระชูพร
656นาง สัมฤทธิ์ เกษรจันทร์โครงการจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพื่อยกระดับด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ็ญปภา เฟื่องอักษร
657นาย ภาสกร บุญชำโครงการจัดทำฐานข้อมูลวิสาหกิจชุมชนเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการผลิต ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม (บุรีรัมย์)ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ็ญปภา เฟื่องอักษร
658นางสาว วิลัยพร คำเพ็งโครงการสำรวจและเก็บข้อมูลเครือข่ายเกษตรกร จ.อุดรธานีภาคตะวันออกเฉียงเหนือมณิฐชญาณ์ ศิลาวงสกุลล์
659นาย กฤติพงษ์ มะโนวังโครงการเก็บข้อมูลและจัดทำแปลงเรียนรู้สับปะรดปลอดภัย จ.ลำปางภาคเหนือมณิฐชญาณ์ ศิลาวงสกุลล์
660นางสาว มนัสณันท์ พงศ์ณพัฒเดโชโครงการจัดทำฐานข้อมูลด้านเกษตรและอาหารในพื้นที่บ้านหม่องกั๊ว เลตองคุ และแม่จันทะ จังหวัดตากภาคเหนืออดิศัย เรืองจิระชูพร
661นาย จุมพล ลามพัฒน์โครงการจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพื่อยกระดับด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ็ญปภา เฟื่องอักษร
662นางสาว จุฬารัตน์ อยู่เย็นโครงการพัฒนาทักษะผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ภาคเหนือสุวิมล ทองผุย
663นาย ศิริกูร สีหาวงษ์โครงการจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพื่อยกระดับด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ็ญปภา เฟื่องอักษร
664นาย ณัฐพล แสนจันดีโครงการจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพื่อยกระดับด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ็ญปภา เฟื่องอักษร
665นางสาว ฐิติมา แก้วธรรมมาโครงการจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพื่อยกระดับด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ็ญปภา เฟื่องอักษร
666นาง สังข์ทอง มะลาโครงการจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพื่อยกระดับด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ็ญปภา เฟื่องอักษร
667นาย พีระพงษ์ บัวอิ่นโครงการพัฒนาทักษะผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ภาคเหนือณิฎฐา คุ้มโต
668นางสาว พรรณกาญจน์ สุขมะณีโครงการจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพื่อยกระดับด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ็ญปภา เฟื่องอักษร
669นาย มุสลิม สะมูดิงโครงการสำรวจข้อมูลการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารโคในชุมชนภาคใต้นิคม กันยานะ
670นาย วีระวุฒิ สีดาคำโครงการจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพื่อยกระดับด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ็ญปภา เฟื่องอักษร
671นาย อนุรักษ์ ทับมะโรงโครงการจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพื่อยกระดับด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ็ญปภา เฟื่องอักษร
672นางสาว ฉายรวี ลุตะภาพโครงการจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพื่อยกระดับด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ็ญปภา เฟื่องอักษร
673นางสาว สุมนมาลย์ สิงห์จันทร์โครงการสำรวจและเก็บข้อมูลเครือข่ายผู้ประกอบการสิ่งทอ จ.สมุทรสงครามภาคกลางมณิฐชญาณ์ ศิลาวงสกุลล์
674นางสาว พสธร เดชศิริอุดมโครงการสำรวจและเก็บข้อมูลเครือข่ายเกษตรกร จ.อุดรธานีภาคตะวันออกเฉียงเหนือมณิฐชญาณ์ ศิลาวงสกุลล์
675นาย วันชนะ เพชรสงค์โครงการจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพื่อยกระดับด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ็ญปภา เฟื่องอักษร
676นาย ธนทัศน์ วรรณสิงห์โครงการสำรวจข้อมูลการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารโคในชุมชน (ร้อยเอ็ด)ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนิคม กันยานะ
677นางสาว ละเอียด ดวงศรีโครงการสำรวจและเก็บข้อมูลเครือข่ายเกษตรกร จ.อุดรธานีภาคตะวันออกเฉียงเหนือมณิฐชญาณ์ ศิลาวงสกุลล์
678นาย อัครินทร์ ชูแก้วโครงการสำรวจและเก็บข้อมูลผลการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียกระดับประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ในจังหวัดเพชรบุรีภาคกลางธงชัย ตั้งใจดี
679นางสาว ชไมพร พูนไทกองโครงการสำรวจและเก็บข้อมูลเครือข่ายเกษตรกร จ.อุดรธานีภาคตะวันออกเฉียงเหนือมณิฐชญาณ์ ศิลาวงสกุลล์
680นางสาว สกุลไทย พรหมมาโครงการสำรวจและเก็บข้อมูลเครือข่ายเกษตรกร จ.อุดรธานีภาคตะวันออกเฉียงเหนือมณิฐชญาณ์ ศิลาวงสกุลล์
681นางสาว ณัฐสุดา จอมเผือกโครงการพัฒนาการเกษตรและแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนภาคตะวันตกวิศรา ไชยสาลี
682นาย ชยากร ยุระชัยโครงการเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชนและการใช้เทคโนโลยีในพื้นที่ ต.คำพอุง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ดภาคตะวันออกเฉียงเหนือสุรดา งามคุณาพงศ์
683นาย พีรดล มะลาขันธ์โครงการเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชนและการใช้เทคโนโลยีในพื้นที่ ต.คำพอุง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ดภาคตะวันออกเฉียงเหนือสุรดา งามคุณาพงศ์
684นางสาว อาทิตยา เพลินพัฒนาดีโครงการพัฒนาทักษะผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ภาคเหนือสุวิมล ทองผุย
685นาย จิรัณศิลป์ ทองยั่งยืนโครงการเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชนและการใช้เทคโนโลยีในพื้นที่ ต.คำพอุง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ดภาคตะวันออกเฉียงเหนือสุรดา งามคุณาพงศ์
686นางสาว กมลรัตน์ ประสิทธิ์สารโครงการสำรวจและเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชนและการผลิตพืชในโรงเรือน (อุบลราชธานี)ภาคตะวันออกเฉียงเหนือธีรพัชส ประสานสารกิจ
687นาย ศราวุธ ลดาวัลย์เวชกิจโครงการพัฒนาทักษะผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ภาคเหนือสุวิมล ทองผุย
688นาย รุ่งโรจน์ วิระขันคำโครงการจัดทำข้อมูลกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในโรงเรียน ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่านภาคเหนือศรินยา จตุราวิชานันท์
689นางสาว กัญญารัตน์ ป้องตันโครงการจัดเก็บข้อมูลเจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลเรื่องชีวภัณฑ์ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่านภาคเหนือศรินยา จตุราวิชานันท์
690นางสาว จริยา ว่องประชานุกูลโครงการจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรเพื่อยกระดับผู้ปลูกไม้ผลในจังหวัดระยอง และจันทบุรีภาคตะวันออกศักดิ์ชัย วัฒนศรีรังกุล
691นางสาว สุกัญญา​ บุญ​ยงค์​โครงการจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรเพื่อยกระดับผู้ปลูกไม้ผลในจังหวัดระยอง และจันทบุรีภาคตะวันออกศักดิ์ชัย วัฒนศรีรังกุล
692นางสาว มัญชุสา นาเมืองรักษ์โครงการสำรวจและเก็บข้อมูลเครือข่ายเกษตรกร จ.อุดรธานีภาคตะวันออกเฉียงเหนือมณิฐชญาณ์ ศิลาวงสกุลล์
693นาง สมนึก เจริญวรรณโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและเพิ่มศักยภาพให้เกษตรกรด้วยเทคโนโลยี Smart IoTภาคกลางเฉลิมชัย เอี่ยมสอาด
694นาง สุนิศา ขวัญมุขโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหารจากต้นกล้วยภาคเหนือณัฐรดา แก้วชื่นชัย
695นาย พิทักษ์ ดวงพรมยาวโครงการสำรวจข้อมูลการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารโคในชุมชน (หนองบัวลำภู)ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนิคม กันยานะ
696นางสาว ธันยพร ทองเหลืองโครงการสำรวจและเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชนและการผลิตพืชในโรงเรือน (อุบลราชธานี)ภาคตะวันออกเฉียงเหนือธีรพัชส ประสานสารกิจ
697นาย วัชรพงษ์ รสจันทร์โครงการสำรวจและเก็บข้อมูลผลการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียกระดับประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ในจังหวัดเพชรบุรีภาคกลางธงชัย ตั้งใจดี
698นางสาว พัชนียา ทาใบยาโครงการเก็บข้อมูลด้านการเกษตรในแปลงสาธิต AGRITEC stationกรุงเทพและปริมณฑลณัฐวุฒิ ดำริห์
699นาย ณภัทร ขลิบปั้นโครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ (จัดทำบทเรียนมัลติมีเดียให้แก่กลุ่มด้อยโอกาส)กรุงเทพและปริมณฑลนวพรรษ คำไส
700นางสาว ภัทรนิษฐ์ ตันติพิชญาวัชร์โครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ (จัดทำบทเรียนมัลติมีเดียให้แก่กลุ่มด้อยโอกาส)กรุงเทพและปริมณฑลอลิสา สุวรรณรัตน์
701นาย กิตติพงศ์ ทะนะโครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ (จัดทำบทเรียนมัลติมีเดียให้แก่กลุ่มด้อยโอกาส)กรุงเทพและปริมณฑลเยาวลักษณ์ คนคล่อง
702นางสาว ณัฐษณีย์ บุญมีโครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ (จัดทำบทเรียนมัลติมีเดียให้แก่กลุ่มด้อยโอกาส)กรุงเทพและปริมณฑลพัทธนันท์ เนาว์ในสิน
703นาย ไพบูลย์ แก้วมงคลโครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ (สนับสนุนการดำเนินงานของโครงการจัดทำระบบ eDLTV)กรุงเทพและปริมณฑลเสาวดี คล้ายโสม
704นาย ฤชา ทับทิมใหม่โครงการตรวจสอบ species พืช สัตว์ จุลินทรีย์ (สวทช)กรุงเทพและปริมณฑลอัจฉรา แพมณี
705นางสาว พัชรีญา ทองจันทร์โครงการตรวจสอบ species พืช สัตว์ จุลินทรีย์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/สวทช)กรุงเทพและปริมณฑลอัจฉรา แพมณี
706นางสาว ชุติปภา เล่าเรื่องโครงการตรวจสอบ species พืช สัตว์ จุลินทรีย์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)กรุงเทพและปริมณฑลอัจฉรา แพมณี
707นาย กฤตณัฐ ฉุงนัอยโครงการการวิเคราะห์ภาพคุณลักษณะบุคคลด้วยการเรียนรู้เชิงลึก (ทำเฉลยข้อมูลภาพ)กรุงเทพและปริมณฑลศีตภา รุจิเกียรติกำจร
708นาย ปัญญา สงสุวรรณโครงการปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการตรวจคัดกรองและวินิจฉัยโรคหนอนพยาธิ (ทำเฉลยข้อมูลภาพ)กรุงเทพและปริมณฑลศรินทร์ วัชรบุศราคำ
709นางสาว ญาณิศา เพ็ญโรจน์โครงการระบบช่วยเลือกชิ้นส่วนข้อเข่าเทียมอัตโนมัติสำหรับวางแผนผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม (ทำเฉลยข้อมูลภาพ)กรุงเทพและปริมณฑลดวงรัตน์ แก่นสวัสดิ์
710นาย พิชญ์ คุ้มแคว้นโครงการอ่านและสรุปข่าวแบบอัติโนมัติ (ตรวจการสรุปข่าว)ไม่จำกัดพื้นที่สิทธา พหลภิญโญ
711นางสาว พิชญา คุ้มแคว้นโครงการอ่านและสรุปข่าวแบบอัติโนมัติ (ตรวจการสรุปข่าว)ไม่จำกัดพื้นที่สิทธา พหลภิญโญ
712นาย ภากร กัทชลีโครงการอ่านและสรุปข่าวแบบอัติโนมัติ (ตรวจการสรุปข่าว)ไม่จำกัดพื้นที่สิทธา พหลภิญโญ
713นางสาว ธิรดา เอี่ยมอุดมโครงการอ่านและสรุปข่าวแบบอัติโนมัติ (ตรวจการสรุปข่าว)ไม่จำกัดพื้นที่สิทธา พหลภิญโญ
714นาย ปรีชาพร ฮั้นประเสริฐโครงการอ่านและสรุปข่าวแบบอัติโนมัติ (อ่านและสรุปข่าว)ไม่จำกัดพื้นที่สิทธา พหลภิญโญ
715นาย กรกช หวังวัฒนะโครงการอ่านและสรุปข่าวแบบอัติโนมัติ (อ่านและสรุปข่าว)ไม่จำกัดพื้นที่สิทธา พหลภิญโญ
716นางสาว ปาลิตา สังข์นุชโครงการอ่านและสรุปข่าวแบบอัติโนมัติ (อ่านและสรุปข่าว)ไม่จำกัดพื้นที่สิทธา พหลภิญโญ
717นาย ธนพล หลักฐานโครงการอ่านและสรุปข่าวแบบอัติโนมัติ (อ่านและสรุปข่าว)ไม่จำกัดพื้นที่สิทธา พหลภิญโญ
718นางสาว พิชชา วงษ์สวัสดิ์โครงการอ่านและสรุปข่าวแบบอัติโนมัติ (อ่านและสรุปข่าว)ไม่จำกัดพื้นที่สิทธา พหลภิญโญ
719นางสาว อักษรณัฏฐ์ ทัฬหรัตน์โครงการอ่านและสรุปข่าวแบบอัติโนมัติ (อ่านและสรุปข่าว)ไม่จำกัดพื้นที่สิทธา พหลภิญโญ
720นางสาว ตวงพร ทองระอาโครงการอ่านและสรุปข่าวแบบอัติโนมัติ (อ่านและสรุปข่าว)ไม่จำกัดพื้นที่สิทธา พหลภิญโญ
721นาย อดิศร บุญกองโครงการอ่านและสรุปข่าวแบบอัติโนมัติ (อ่านและสรุปข่าว)ไม่จำกัดพื้นที่สิทธา พหลภิญโญ
722นางสาว อัยยาภาส์ ปาหลังโครงการอ่านและสรุปข่าวแบบอัติโนมัติ (อ่านและสรุปข่าว)ไม่จำกัดพื้นที่สิทธา พหลภิญโญ
723นางสาว นิพัทรา พรมมาอินทร์โครงการอ่านและสรุปข่าวแบบอัติโนมัติ (อ่านและสรุปข่าว)ไม่จำกัดพื้นที่สิทธา พหลภิญโญ
724นางสาว ยาภา ลิ่วเจริญชัยโครงการอ่านและสรุปข่าวแบบอัติโนมัติ (อ่านและสรุปข่าว)ไม่จำกัดพื้นที่สิทธา พหลภิญโญ
725นาย ชานนท์ เอียดปานโครงการ AI platform (จ้างมัคคุเทศก์)ไม่จำกัดพื้นที่ธนนท์ หลีน้อย
726นางสาว พรชนก พิมศรโครงการ AI platform (จ้างมัคคุเทศก์)ไม่จำกัดพื้นที่ธนนท์ หลีน้อย
727นางสาว พิชญา พุ่มพฤกษ์โครงการ AI platform (จ้างมัคคุเทศก์)ไม่จำกัดพื้นที่ธนนท์ หลีน้อย
728นางสาว นนท์นรี เอื้อไพบูลย์วัฒนาโครงการ AI platform (จ้างมัคคุเทศก์)ไม่จำกัดพื้นที่ธนนท์ หลีน้อย
729นางสาว จิรภัทร จินตนะกุลโครงการ AI platform (จ้างมัคคุเทศก์)ไม่จำกัดพื้นที่ธนนท์ หลีน้อย
730นางสาว ชมขวัญ ทังสุบุตรโครงการ AI platform (จ้างมัคคุเทศก์)ไม่จำกัดพื้นที่ธนนท์ หลีน้อย
731นางสาว พรชนก อริยะพงค์โครงการ AI platform (จ้างมัคคุเทศก์)ไม่จำกัดพื้นที่ธนนท์ หลีน้อย
732นางสาว ปารินันท์ ปางทิพย์อำไพโครงการ AI platform (จ้างมัคคุเทศก์)ไม่จำกัดพื้นที่ธนนท์ หลีน้อย
733นางสาว ปนัดดา แสงเพ็ชรโครงการ AI platform (ถอดความจากเสียง)ไม่จำกัดพื้นที่ธนนท์ หลีน้อย
734นาย สมมาตย์ ศิริสวัสดิ์โครงการ AI platform (รวบรวมข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ)ไม่จำกัดพื้นที่วสันต์ ณ ชัย
735นางสาว อรอนงค์ คณะรัฐโครงการ AI platform (รวบรวมข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ)ไม่จำกัดพื้นที่วสันต์ ณ ชัย
736นางสาว กนกพร ปิยเกียรติสุขโครงการ AI platform (รวบรวมข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ)ไม่จำกัดพื้นที่วสันต์ ณ ชัย
737นางสาว กมลพรรณ เร่งเทียนโครงการ AI platform (รวบรวมข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ)ไม่จำกัดพื้นที่วสันต์ ณ ชัย
738นางสาว ณัฐนารี เทียนวิลัยโครงการ AI platform (รวบรวมข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ)ไม่จำกัดพื้นที่วสันต์ ณ ชัย
739นางสาว ชฎามาศ ศรีใจโครงการ AI platform (Tag นามเฉพาะ)ไม่จำกัดพื้นที่กัญญาณัฐ เกรียงเกตุ
740นาย เกียรติศักดิ์ ประทีปเชวงกิจโครงการ AI platform (Tag นามเฉพาะ)ไม่จำกัดพื้นที่กัญญาณัฐ เกรียงเกตุ
741นางสาว สุวิมล จิตรองอาจกิจโครงการ AI platform (Tag นามเฉพาะ)ไม่จำกัดพื้นที่กัญญาณัฐ เกรียงเกตุ
742นางสาว ณัฐิดา ธนโพธิวิรัตน์โครงการ AI platform (Tag นามเฉพาะ)ไม่จำกัดพื้นที่กัญญาณัฐ เกรียงเกตุ
743นาย สากล ราชนิกรโครงการ AI platform (Tag นามเฉพาะ)ไม่จำกัดพื้นที่กัญญาณัฐ เกรียงเกตุ
744นาย ไตรรัตน์ อารมฤทธิ์โครงการ AI platform (Tag นามเฉพาะ)ไม่จำกัดพื้นที่กัญญาณัฐ เกรียงเกตุ
745นาย ภาณุพงศ์ สมมุ่งโครงการ AI platform (Tag นามเฉพาะ)ไม่จำกัดพื้นที่กัญญาณัฐ เกรียงเกตุ
746นางสาว สุพินดา สร้อยจิตาโครงการ AI platform (Tag นามเฉพาะ)ไม่จำกัดพื้นที่กัญญาณัฐ เกรียงเกตุ
747นาง นฤมล บาบาสกินโครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (จำลองสถานการณ์ Chat)ไม่จำกัดพื้นที่ธนนท์ หลีน้อย
748นางสาว แสนสุข สุขสนิทโครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (จำลองสถานการณ์ Chat)ไม่จำกัดพื้นที่ธนนท์ หลีน้อย
749นาย อำนวย สุทธิหวังเจริญโครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (จำลองสถานการณ์ Chat)ไม่จำกัดพื้นที่ธนนท์ หลีน้อย
750นางสาว นพิษฐา อินทร์ไธสงโครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (จำลองสถานการณ์ Chat)ไม่จำกัดพื้นที่ธนนท์ หลีน้อย
751นาย เฉลิมชัย อำนวยโครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (จำลองสถานการณ์ Chat)ไม่จำกัดพื้นที่ธนนท์ หลีน้อย
752นาย ศรัณย์ เรืองเกตุโครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายภาพตามโจทย์)ไม่จำกัดพื้นที่สิทธา พหลภิญโญ
753นาย ชยุตม์ อินทรสุขโครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายภาพตามโจทย์)ไม่จำกัดพื้นที่สิทธา พหลภิญโญ
754นาย ฉัตรชัย แก้วกัลยาโครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายภาพตามโจทย์)ไม่จำกัดพื้นที่สิทธา พหลภิญโญ
755นางสาว สุกานดา แซ่เอี้ยวโครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายภาพตามโจทย์)ไม่จำกัดพื้นที่สิทธา พหลภิญโญ
756นาย อนุพงษ์ โศภินเทิดโครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายภาพตามโจทย์)ไม่จำกัดพื้นที่สิทธา พหลภิญโญ
757นาย พงศ์กรณ์ รินทร์นศรีโครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายภาพตามโจทย์)ไม่จำกัดพื้นที่สิทธา พหลภิญโญ
758นาย พัทธนนท์ เทียนกระจ่างโครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายภาพวัฒนธรรมชุมชน)ไม่จำกัดพื้นที่เทพชัย ทรัพย์นิธิ
759นาย ณัฐพล เย็นสกุลสุขโครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายภาพวัฒนธรรมชุมชน)ไม่จำกัดพื้นที่เทพชัย ทรัพย์นิธิ
760นางสาว มัลลิกา อยู่สกลภักดิ์โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายภาพวัฒนธรรมชุมชน)ไม่จำกัดพื้นที่เทพชัย ทรัพย์นิธิ
761นาย วัฒนา พุทธิชัยเดชาโครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายภาพวัฒนธรรมชุมชน)ไม่จำกัดพื้นที่เทพชัย ทรัพย์นิธิ
762นาย สมรักษ์ สุวรรณโณโครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายภาพวัฒนธรรมชุมชน)ไม่จำกัดพื้นที่เทพชัย ทรัพย์นิธิ
763นางสาว พรพิสุทธิ์ กุดเป่งโครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายภาพวัฒนธรรมชุมชน)ไม่จำกัดพื้นที่เทพชัย ทรัพย์นิธิ
764นาง รุจิราพรรณ จันทร์วิรัชโครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายภาพวัฒนธรรมชุมชน)ไม่จำกัดพื้นที่เทพชัย ทรัพย์นิธิ
765นาย นายอภิชาติ หงษ์สกุลโครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายภาพวัฒนธรรมชุมชน)ไม่จำกัดพื้นที่เทพชัย ทรัพย์นิธิ
766นาย สุริยาวุฒิ เกตุ้ยโครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายภาพวัฒนธรรมชุมชน)ไม่จำกัดพื้นที่เทพชัย ทรัพย์นิธิ
767นาย พิษณุ อ่อนตาโครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายภาพวัฒนธรรมชุมชน)ไม่จำกัดพื้นที่เทพชัย ทรัพย์นิธิ
768นาย นายจตุรงค์ อุดชาชนโครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายภาพวัฒนธรรมชุมชน)ไม่จำกัดพื้นที่เทพชัย ทรัพย์นิธิ
769นางสาว ปราณวลี ต้ายบุญเทียงโครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายภาพวัฒนธรรมชุมชน)ไม่จำกัดพื้นที่เทพชัย ทรัพย์นิธิ
770นางสาว รังสิมา ด้วงฉิมโครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายรูปป้าย)ไม่จำกัดพื้นที่ธนนท์ หลีน้อย
771นางสาว น้ำฝน ฉัตรอัศวพิทักษ์โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายรูปป้าย)ไม่จำกัดพื้นที่ธนนท์ หลีน้อย
772นางสาว ปารย์ ปพัทธ์กุลโครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายรูปป้าย)ไม่จำกัดพื้นที่ธนนท์ หลีน้อย
773นาย เจริญ ขำอุปถัมภ์โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายรูปป้าย)ไม่จำกัดพื้นที่ธนนท์ หลีน้อย
774นาย รชต นารีนุชโครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายรูปป้าย)ไม่จำกัดพื้นที่ธนนท์ หลีน้อย
775นางสาว กันยา ขุนวงศ์โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายรูปป้าย)ไม่จำกัดพื้นที่ธนนท์ หลีน้อย
776นางสาว จุฑารัตน์ พู่พัฒนศิลป์โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายรูปป้าย)ไม่จำกัดพื้นที่ธนนท์ หลีน้อย
777นาย คมกฤษณ์ ตะคร้อโครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายรูปป้าย)ไม่จำกัดพื้นที่ธนนท์ หลีน้อย
778นาย ศุภกร วงศ์ทองเหลือโครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายรูปป้าย)ไม่จำกัดพื้นที่ธนนท์ หลีน้อย
779นางสาว มนทิพย์ ตั้งชัยมงคลโครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายรูปป้าย)ไม่จำกัดพื้นที่ธนนท์ หลีน้อย
780นางสาว พาตีฮะห์ มูดอโครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายรูปป้าย)ไม่จำกัดพื้นที่ธนนท์ หลีน้อย
781นาย ณพวิทย์ สว่างแววโครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายรูปป้าย)ไม่จำกัดพื้นที่ธนนท์ หลีน้อย
782นางสาว กุลสตรี กุลแสงโครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายรูปป้าย)ไม่จำกัดพื้นที่ธนนท์ หลีน้อย
783นางสาว ธัญชนก เมืองมาลย์โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายรูปป้าย)ไม่จำกัดพื้นที่ธนนท์ หลีน้อย
784นางสาว ขวัญกมล ดวงประทีปโครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (รวบรวมข้อมูล)กรุงเทพและปริมณฑลวสันต์ ณ ชัย
785นาย พรพงษ์ นราศรีโครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (รวบรวมข้อมูล)กรุงเทพและปริมณฑลวสันต์ ณ ชัย
786นาย พีระวัฒน์ เจริญรักษ์โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (รวบรวมข้อมูล)กรุงเทพและปริมณฑลวสันต์ ณ ชัย
787นางสาว นิชาภัทร ดีพลาโครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (รวบรวมข้อมูล)กรุงเทพและปริมณฑลวสันต์ ณ ชัย
788นาย ชำนิ ใจประดิษฐ์ธรรมโครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (รวบรวมข้อมูล)กรุงเทพและปริมณฑลวสันต์ ณ ชัย
789นางสาว ฐิติรัตน์ ภูวนาถอภิรมย์โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (รวบรวมข้อมูล)กรุงเทพและปริมณฑลวสันต์ ณ ชัย
790นางสาว กัลยา แตงนาคโครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (รวบรวมข้อมูล)กรุงเทพและปริมณฑลวสันต์ ณ ชัย
791นาย ณัฐวุฒิ วาณิชย์กุลโครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (รวบรวมข้อมูล)กรุงเทพและปริมณฑลวสันต์ ณ ชัย
792นางสาว เบญจมาศ โดดลิบโครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (รวบรวมข้อมูล)กรุงเทพและปริมณฑลวสันต์ ณ ชัย
793นางสาว ฉายรวี วงศ์อนันต์กิจโครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (รวบรวมข้อมูล)กรุงเทพและปริมณฑลวสันต์ ณ ชัย
794นางสาว สุนิสา วัชรสินธุโครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (รีวิวอาหารพื้นเมือง)กรุงเทพและปริมณฑลธนนท์ หลีน้อย
795นางสาว กิตติ์ธัญญา ดำรงค์ธรรมโครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (รีวิวอาหารพื้นเมือง)ไม่จำกัดพื้นที่ธนนท์ หลีน้อย
796นาง ฐิติมา โพธิ์น้อยโครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (รีวิวอาหารพื้นเมือง)ไม่จำกัดพื้นที่ธนนท์ หลีน้อย
797นาย กิตติธัช โพธิวิจิตรโครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (รีวิวอาหารพื้นเมือง)ไม่จำกัดพื้นที่ธนนท์ หลีน้อย
798นางสาว จินตนาการ ศิริทรัพย์โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (รีวิวอาหารพื้นเมือง)ไม่จำกัดพื้นที่ธนนท์ หลีน้อย
799นางสาว กังสดาล ไตรเวทย์โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (รีวิวอาหารพื้นเมือง)ไม่จำกัดพื้นที่ธนนท์ หลีน้อย
800นาย ภัทรภูมิ โภชนพันธ์โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (รีวิวอาหารพื้นเมือง)กรุงเทพและปริมณฑลธนนท์ หลีน้อย
801นาย ณัฐวุฒิ นิติธรรมวุฒิฐานข้อมูลลูกค้า/พันธมิตรงานวิเคราะห์ตลาดและเทคโนโลยีกรุงเทพและปริมณฑลสิริสุดา รอดทอง
802นางสาว ศศิกานต์ สิทธิวรพงศ์ระบบบริหารจัดการ Museum pool for smart museumภาคกลางละออ โควาวิสารัช
803นาย กรินทร มณีแมนโครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (รีวิวอาหารพื้นเมือง)กรุงเทพและปริมณฑลธนนท์ หลีน้อย
804นางสาว ณัฏฐนันท์ บัวเอี่ยมโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลฯ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวทช.ไม่จำกัดพื้นที่นพพร ม่วงระย้า
805นาย ถิรวิท เชียงเงินโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลฯ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวทช.ไม่จำกัดพื้นที่นพพร ม่วงระย้า
806นางสาว วราภรณ์ เพ็ชรพ่วงพันธุ์โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลฯ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวทช.ไม่จำกัดพื้นที่นพพร ม่วงระย้า
807นาย นพลักษณ์ เปลี่ยมนวมโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลฯ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวทช.ไม่จำกัดพื้นที่นพพร ม่วงระย้า
808นาย สุพจน์ คูณขุนทดโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลฯ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวทช.ไม่จำกัดพื้นที่นพพร ม่วงระย้า
809นาย ธนธัช อ่วมเพียรโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลฯ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวทช.ไม่จำกัดพื้นที่กรณ์กรวีร์ ช่างคิด
810นาย นุชาพงษ์ ศรียศโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลฯ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวทช.ไม่จำกัดพื้นที่พีรภัฏ บุญชู
811นางสาว เนตรนภา ปกป้องโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลฯ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวทช.ไม่จำกัดพื้นที่พีรภัฏ บุญชู
812นาย Yannawut Sae-limโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลฯ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวทช.ไม่จำกัดพื้นที่วาทินี แซ่ลิ้ม
813นาย กลยุทธ สุขสวัสดิ์ภักดีโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลฯ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวทช.ไม่จำกัดพื้นที่กรณ์กรวีร์ ช่างคิด
814นางสาว เกษมศรี สุขสวัสดิ์ภักดีโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลฯ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวทช.ไม่จำกัดพื้นที่กรณ์กรวีร์ ช่างคิด
815นาย องอาจ อุ่นอนันต์โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลฯ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวทช.ไม่จำกัดพื้นที่พีรภัฏ บุญชู
816นางสาว ภัสสร์พร สุขหร่องโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลฯ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวทช.ไม่จำกัดพื้นที่พีรภัฏ บุญชู
817นางสาว อารียา สุพรมอินทร์โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลฯ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวทช.ไม่จำกัดพื้นที่นพพร ม่วงระย้า
818นาง ศิรินันท์ บุญเจนวรกิจโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลฯ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวทช.ไม่จำกัดพื้นที่พีรภัฏ บุญชู
819นาย ฉลอง มีสำราญโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลฯ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวทช.ไม่จำกัดพื้นที่พีรภัฏ บุญชู
820นางสาว อรทัย เตมีศักดิ์โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลฯ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวทช.ไม่จำกัดพื้นที่พีรภัฏ บุญชู
821นาย อำพล สะอาดเอี่ยมจิตโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลฯ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวทช.ไม่จำกัดพื้นที่พีรภัฏ บุญชู
822นาย นพนนท์ เตจ๊ะโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลฯ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวทช.ไม่จำกัดพื้นที่พีรภัฏ บุญชู
823นาย วรวุฒิ เข็มกลัดโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลฯ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวทช.ไม่จำกัดพื้นที่พีรภัฏ บุญชู
824นาย บัญญัติ หุ่นทองโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลฯ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวทช.ไม่จำกัดพื้นที่นพพร ม่วงระย้า
825นาย ฐานพิฐ์นนท์ เพ็ชรนาคโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลฯ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวทช.ไม่จำกัดพื้นที่พีรภัฏ บุญชู
826นางสาว นาโอมี วันดีโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลฯ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวทช.ไม่จำกัดพื้นที่พีรภัฏ บุญชู
827นางสาว ภัสรา ไชยศรีษะโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลฯ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวทช.ไม่จำกัดพื้นที่วนัทวิรา ฉันทะจำรัสศิลป์
828นางสาว สุรางคนา จันมาโครงการศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (งานทดสอบ/สอบเทียบ)กรุงเทพและปริมณฑลเดือนเพ็ญ ภู่เลี้ยง
829นาย ธีรนันท์​ เอี่ยมชูกูลโครงการศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (งานทดสอบ/สอบเทียบ)กรุงเทพและปริมณฑลเดือนเพ็ญ ภู่เลี้ยง
830นาย พัฒนพงศ์ รุ่งวิทยาโครงการศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (งานทดสอบ/สอบเทียบ)กรุงเทพและปริมณฑลเดือนเพ็ญ ภู่เลี้ยง
831นาย ทวีศักดิ์ สมบัติเปี่ยมโครงการศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ธุรการ)กรุงเทพและปริมณฑลเดือนเพ็ญ ภู่เลี้ยง
832นางสาว มาติกา ผลวัฒนะโครงการศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ธุรการ)กรุงเทพและปริมณฑลเดือนเพ็ญ ภู่เลี้ยง
833นางสาว วรรณรัตน์ เมธาพรไพบูลย์โครงการศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (รวบรวมข้อมูลความต้องการผักของโรงแรมและภัตราคาร)กรุงเทพและปริมณฑลจิรพร ศุภจำปิยา
834นางสาว ภัทราพร ขัติยะวงศ์โครงการพัฒนาการให้บริการคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูง (ทดสอบการใช้งานเว็บไซต์)กรุงเทพและปริมณฑลมนัสชัย คุณาเศรษฐ
835นาย ณัฐพงษ์ รัตนประสาทโครงการพัฒนาการให้บริการคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูง (ทดสอบการใช้งานเว็บไซต์)กรุงเทพและปริมณฑลมนัสชัย คุณาเศรษฐ
836นางสาว วิยะดา เดชพลมาตรโครงการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อผู้ประกอบการ SME (โครงการ ITAP)กรุงเทพและปริมณฑลภัคจิรา สุขสว่าง
837นางสาว ตรัยโสภา โพธิพันธุ์โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อผู้ประกอบการ SME (โครงการ ITAP)กรุงเทพและปริมณฑลภัคจิรา สุขสว่าง
838นางสาว ภูณิศา ผาสุขธรรมโครงการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อผู้ประกอบการ SME (โครงการ ITAP)กรุงเทพและปริมณฑลภัคจิรา สุขสว่าง