ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (รอบที่ 3)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (รอบที่ 3)

ขอแสดงความยินดี ที่ท่านได้รับโอกาสเข้าร่วมโครงการ อว.สร้างงาน เฟส2
ผ่านโครงการ “วิจัย 6 ภาค สร้างนวัตกรรม ส่งต่อความยั่งยืน”
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ช่วงระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – 31 ตุลาคม 2563

* หมายเหตุ:

  • ทาง สวทช. ได้มีการแจ้งผลผ่าน E-mail ท่านสามารถยอมรับข้อตกลงผ่าน E-mail ของท่าน (ตามLink ที่ส่งให้) ภายในวันที่ 20 ก.ค. ถึง 23 ก.ค. 2563 เท่านั้น หากพบปัญหากรุณาติดต่อกลับภายในระยะเวลาที่กำหนด
  • สามารถยอมรับข้อตกลงผ่านระบบโดยเลือก เมนูเข้าสู่ระบบ > ยอมรับข้อตกลง
  • หากผู้รับจ้างมีบัญชีธนาคารกรุงเทพ และ กรุงไทย ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมและได้รับเงินภายในสิ้นเดือน แต่หากเป็นธนาคารอื่นต้องเสียค่าธรรมเนียม 9 บาท(หักจากค่าตอบแทน) และได้รับเงินภายในวันที่ 2 ของเดือน

ลำดับชื่อ นามสกุลโครงการภูมิภาคที่ปฏิบัติงานหัวหน้าโครงการ
1นางสาว นัจญวา ปาแนแจกะโครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายรูปป้าย)ภาคใต้นาย ธนนท์ หลีน้อย
2นาย รอยญาณ์ ตูวีโครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายภาพตามโจทย์)ภาคใต้นาย สิทธา พหลภิญโญ
3นาย ประเสริฐ วันนะวันนาโครงการฝึกทักษะเทคโนโลยีด้านพลังงานในการแปรรูปทางการเกษตรสู่ชุมชนภาคเหนือนางสาว เพ็ญปภา เฟื่องอักษร
4นาย ศิริชัย ภิญญาโครงการฝึกทักษะการติดตั้งระบบโซล่าร์เซลล์เพื่อใช้ในการเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือนางสาว เพ็ญปภา เฟื่องอักษร
5นางสาว วิภาวรรณ อินทาโครงการฝึกทักษะการติดตั้งระบบโซล่าร์เซลล์เพื่อใช้ในการเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือนางสาว เพ็ญปภา เฟื่องอักษร
6นาย เพ็ง อินทาโครงการจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพื่อยกระดับด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมพื้นที่ จังหวัดสุรินทร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนางสาว เพ็ญปภา เฟื่องอักษร
7นาย อัศวิน ภิญญาโครงการฝึกทักษะการติดตั้งระบบโซล่าร์เซลล์เพื่อใช้ในการเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือนางสาว เพ็ญปภา เฟื่องอักษร
8นาย ภานุมาศ คู่กระสังข์โครงการจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพื่อยกระดับด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมพื้นที่ จังหวัดร้อยเอ็ดภาคตะวันออกเฉียงเหนือนางสาว เพ็ญปภา เฟื่องอักษร
9นางสาว กิติยา โคตรสวัสดิ์โครงการจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพื่อยกระดับด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมพื้นที่ จังหวัดสุรินทร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนางสาว เพ็ญปภา เฟื่องอักษร
10นาง นนทยา จรูญชนม์โครงการจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรเพื่อยกระดับผู้ปลูกไม้ผลในจังหวัดระยอง และจันทบุรีภาคตะวันออกนาย ธงชัย ตั้งใจดี
11นางสาว วันเพ็ญ แซตั้งโครงการพัฒนา Biocontrol (สำรวจและเก็บหนอนติดเชื้อในธรรมชาติ)กรุงเทพและปริมณฑลนาย สัมฤทธิ์ เกียววงษ์
12นางสาว ศรัณยา คำเนียมโครงการวิจัยและพัฒนาเกษตรแม่นยำ (ดูแลห้องเก็บเมล็ดพันธุ์)ภาคกลางนางสาว นงลักษณ์ ใจโต
13นาย อัครวัฒน์ สิงหรัญโครงการพัฒนา Biocontrol (ผลิตเชื้อไวรัส NPV กำจัดแมลงศตรูพืช)กรุงเทพและปริมณฑลนาย สัมฤทธิ์ เกียววงษ์
14นางสาว คันธรส ดิษจาดโครงการวิจัยและพัฒนาเกษตรแม่นยำ (แปลงพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี นครสวรรค์ ชัยนาท กำแพงเพชร)ภาคกลางนางสาว ชนากานต์ วงษาพรหม
15นางสาว อมรรัตน์ จันทรโครงการวิจัยและพัฒนาเกษตรแม่นยำ (แปลงพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี นครสวรรค์ ชัยนาท กำแพงเพชร)ภาคกลางนางสาว ชนากานต์ วงษาพรหม
16นาย องอาจ วัลมาลีโครงการวิจัยและพัฒนาเกษตรแม่นยำ (เก็บผลงานทดลองปลูกทดสอบพืชในสภาพโรงเรือนและ plant factory)กรุงเทพและปริมณฑลนางสาว นงลักษณ์ ใจโต
17นางสาว บุษกร ผิวเงินยวงโครงการวิจัยและพัฒนาเกษตรแม่นยำ (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ สุรินทร์ร้อยเอ็ด)ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนางสาว ชนากานต์ วงษาพรหม
18นางสาว ปวันรัตน์ ทองอ่อนโครงการสังเคราะห์สารตั้งต้นสำหรับยาสำหรับ COVID19 กรุงเทพและปริมณฑลนาย นิติพล ศรีมงคลพิทักษ์
19นางสาว พิชญา เพชรสงโครงการวิจัยและพัฒนาเกษตรแม่นยำ (เก็บผลงานทดลองปลูกทดสอบพืชในสภาพโรงเรือนและ plant factory)กรุงเทพและปริมณฑลนาง กนกวรรณ รมยานนท์
20นางสาว คชาภรณ์ เขียวแก้วโครงการวิจัยและพัฒนาเกษตรแม่นยำ (เก็บผลงานทดลองปลูกทดสอบพืชในสภาพโรงเรือนและ plant factory)กรุงเทพและปริมณฑลนาง กนกวรรณ รมยานนท์
21นางสาว ฉันทมาศ เชื้อแก้วโครงการวิจัยและพัฒนาเกษตรแม่นยำ (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ สุรินทร์ร้อยเอ็ด)ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนางสาว ชนากานต์ วงษาพรหม
22นางสาว วรนัน คุ้นเคยโครงการวิจัยและพัฒนาเกษตรแม่นยำ (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ สุรินทร์ร้อยเอ็ด)ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนางสาว ชนากานต์ วงษาพรหม
23นางสาว นารีรัตน์ ทรงธรรมโครงการพัฒนา Biocontrol (ทดสอบประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ที่เก็บรวบรวมจากแหล่งต่างๆในประเทศไทยต่อแมลงศัตรูพืช)กรุงเทพและปริมณฑลนาย บุญเฮียง พรมดอนกอย
24นาย สุรชัย พรหมทาโครงการวิจัยและพัฒนาเกษตรแม่นยำ (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ สุรินทร์ร้อยเอ็ด)ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนางสาว ชนากานต์ วงษาพรหม
25นางสาว กฤษณา แสงบ้านยางโครงการวิจัยและพัฒนาเกษตรแม่นยำ (เตรียมตัวอย่างพืชเพื่อการวิเคราะห์ทางเคมี)กรุงเทพและปริมณฑลนาง กนกวรรณ รมยานนท์
26นางสาว อรอุมา ตั้งสงวนโครงการวิจัยและพัฒนาเกษตรแม่นยำ (เตรียมตัวอย่างพืชเพื่อการวิเคราะห์ทางเคมี)กรุงเทพและปริมณฑลนาง กนกวรรณ รมยานนท์
27นางสาว มธุชา คูวัฒนาโครงการวิจัยและพัฒนาเกษตรแม่นยำ (เตรียมตัวอย่างพืชเพื่อการวิเคราะห์ทางเคมี)กรุงเทพและปริมณฑลนาง กนกวรรณ รมยานนท์
28นางสาว จุฑามาศ งามสง่าโครงการวิจัยและพัฒนาเกษตรแม่นยำ (เก็บผลงานทดลองปลูกทดสอบพืชในสภาพโรงเรือนและ plant factory)กรุงเทพและปริมณฑลนาง กนกวรรณ รมยานนท์
29นางสาว ธันย์ชนก วงษ์จันทร์โครงการวิจัยและพัฒนาเกษตรแม่นยำ (แปลงพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี นครสวรรค์ ชัยนาท กำแพงเพชร)ภาคกลางนางสาว ชนากานต์ วงษาพรหม
30นางสาว ธัญวรัตน์ อักษรศรีโครงการวิจัยและพัฒนาเกษตรแม่นยำ เชียงใหม่, เชียงราย, พะเยากรุงเทพและปริมณฑลนางสาว อุบลศรี เลิศสกุลพาณิช
31นาย กิตติภัทท์ อ่วมเทศโครงการพัฒนานมผงกรุงเทพและปริมณฑลนาย อติกร ปัญญา
32นางสาว จำลองลักษณ์ มูลน้อยโครงการพัฒนา Biocontrol(สำรวจและเก็บหนอนติดเชื้อในธรรมชาติ)ภาคใต้นาย สัมฤทธิ์ เกียววงษ์
33นางสาว สรัญณัชช์ บุญเปรมโครงการพัฒนา Biocontrol (ทดสอบ สำรวจ เก็บตัวอย่างแมลง ตรวจวัดสภาพอากาศ เพื่อประเมินประสิทธิภาพชีวภัณฑ์กำจัดแมลงศัตรูพืช)กรุงเทพและปริมณฑลนาย อลงกรณ์ อำนวยกาญจนสิน
34นาย นิมิต กุมวาปีโครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ (สนับสนุนการดำเนินงานของโครงการจัดทำระบบ eDLTV)กรุงเทพและปริมณฑลนาง พัทธนันท์ เนาว์ในสิน
35นางสาว ธยานี อ้นไชยะโครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ (สนับสนุนการดำเนินงานของโครงการจัดทำระบบ eDLTV)กรุงเทพและปริมณฑลนางสาว เสาวดี คล้ายโสม
36นาย พุทธปุณ ยมรักษ์โครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ (สนับสนุนการดำเนินงานของโครงการจัดทำระบบ eDLTV)กรุงเทพและปริมณฑลนางสาว เสาวดี คล้ายโสม
37นาย Wichai Praimahaniyomโครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ (สนับสนุนการดำเนินงานของโครงการจัดทำระบบ eDLTV)กรุงเทพและปริมณฑลนาง พัทธนันท์ เนาว์ในสิน
38นางสาว ฉวีวรรณ ดวงทาแสงโครงการพัฒนาคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคในชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนางสาว เดือนเพ็ญ จาปรุง
39นาย จุติธร ดอนเหนือโครงการพัฒนาคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคในชุมชนภาคตะวันออกนางสาว วีรกัญญา มณีประกรณ์
40นาย จักรภพ พันธศรีโครงการพัฒนาคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคในชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนางสาว ณัฏฐพร พิมพะ
41นาย อาคเนย์ สร้อยคำโครงการพัฒนาคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคในชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนางสาว ณัฏฐพร พิมพะ
42นาย ฐาปกรณ์ ทองนพโครงการพัฒนาคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคในชุมชนภาคกลางนางสาว ณัฏฐพร พิมพะ
43นาย ถาวร บุญดีโครงการพัฒนาคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคในชุมชนภาคกลางนางสาว ณัฏฐพร พิมพะ
44นาย ภูนิฑัต สายแก้วโครงการพัฒนาคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคในชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนางสาว ณัฏฐพร พิมพะ
45นาง รัตนา เจิมขุนทดโครงการพัฒนาคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคในชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนางสาว ณัฏฐพร พิมพะ
46นางสาว สุนัฐชา สลัยรัมย์โครงการพัฒนาคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคในชุมชนภาคกลางนางสาว ณัฏฐพร พิมพะ
47นางสาว เมลดา ตัณฑวราภาธรโครงการพัฒนาคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคในชุมชนภาคกลางนางสาว ณัฏฐพร พิมพะ
48นาย นันทวัฒน์ เวียงคำโครงการพัฒนาคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคในชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนางสาว ณัฏฐพร พิมพะ
49นางสาว อารียา อริยะโคตรโครงการพัฒนาคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคในชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนางสาว ณัฏฐพร พิมพะ
50นางสาว สุดาวรรณ วงศ์ด้วงโครงการพัฒนาคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคในชุมชนภาคกลางนางสาว ณัฏฐพร พิมพะ
51นาย อนุรักษ์ สุขรี่โครงการพัฒนาคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคในชุมชนภาคกลางนางสาว ณัฏฐพร พิมพะ
52นางสาว จุรีพร สิทธิศักดิ์โครงการพัฒนาคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคในชุมชนภาคกลางนางสาว ณัฏฐพร พิมพะ
53นางสาว คณารัตน์ หงษ์เวียงจันทร์โครงการพัฒนาคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคในชุมชนภาคกลางนางสาว ณัฏฐพร พิมพะ
54นางสาว นงค์​นภา​ แซ่ฉี่โครงการพัฒนาคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคในชุมชนภาคกลางนางสาว ณัฏฐพร พิมพะ
55นาง สุพัตตรา สกุณา โครงการพัฒนาคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคในชุมชนภาคกลางนางสาว ณัฏฐพร พิมพะ
56นางสาว เกศกมล ภูธา โครงการพัฒนาคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคในชุมชนภาคกลางนางสาว ณัฏฐพร พิมพะ
57นาย เจตพงษ์ กล้าหาญ โครงการพัฒนาคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคในชุมชนภาคกลางนางสาว ณัฏฐพร พิมพะ
58นางสาว ณัฐกานต์ แสงคำ โครงการพัฒนาคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคในชุมชนภาคกลางนางสาว ณัฏฐพร พิมพะ
59นางสาว ปาริฉัตร โสมสิทธิ์ โครงการพัฒนาคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคในชุมชน (ลำพูน)ภาคเหนือนางสาว ณัฏฐพร พิมพะ
60นางสาว นราวัลย์ ยุธรธรรม โครงการพัฒนาคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคในชุมชน (ลำพูน)ภาคเหนือนางสาว ณัฏฐพร พิมพะ
61นาย เปรม จุลโนนยาง โครงการพัฒนาผ้าพื้นเมืองท้องถิ่นสำหรับการผลิตหน้ากากอนามัย (กาฬสินธ์)ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนาย วรล อินทะสันตา
62นาย พิทักษ์ ประเสริฐแก้ว โครงการพัฒนาผ้าพื้นเมืองท้องถิ่นสำหรับการผลิตหน้ากากอนามัย (นครพนม)ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนาย วรล อินทะสันตา
63นางสาว อรัญญา แสนชัย โครงการพัฒนาผ้าพื้นเมืองท้องถิ่นสำหรับการผลิตหน้ากากอนามัย (กาฬสินธ์)ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนาย วรล อินทะสันตา
64นางสาว ณภัทรา คำสรี โครงการพัฒนาผ้าพื้นเมืองท้องถิ่นสำหรับการผลิตหน้ากากอนามัย (สกลนคร)ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนาย วรล อินทะสันตา
65นางสาว อรวรรณ เสนจันตะ โครงการพัฒนาผ้าพื้นเมืองท้องถิ่นสำหรับการผลิตหน้ากากอนามัย (สกลนคร)ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนาย วรล อินทะสันตา
66นางสาว นันทวรรณ ภูมิสม โครงการพัฒนาผ้าพื้นเมืองท้องถิ่นสำหรับการผลิตหน้ากากอนามัย (ขอนแก่น)ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนาย วรล อินทะสันตา
67นางสาว ณพภิชฆิรัญดา จุลโนนยาง โครงการพัฒนาผ้าพื้นเมืองท้องถิ่นสำหรับการผลิตหน้ากากอนามัย (สุรินทร์)ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนาย วรล อินทะสันตา
68นางสาว ชไมพร ศุภเชษฐพันธ์โครงการพัฒนานวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีกรุงเทพและปริมณฑลนางสาว กนกวรรณ ศันสนะพงษ์ปรีชา
69นางสาว ศุลีพร ศิริปรุ โครงการพัฒนาผ้าพื้นเมืองท้องถิ่นสำหรับการผลิตหน้ากากอนามัย (สกลนคร)ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนาย วรล อินทะสันตา
70นาง สุวิมล ซ้ายศรี โครงการพัฒนาผ้าพื้นเมืองท้องถิ่นสำหรับการผลิตหน้ากากอนามัย (สุรินทร์)ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนาย วรล อินทะสันตา
71นาย อภิชิต จันทร์หอม โครงการพัฒนาผ้าพื้นเมืองท้องถิ่นสำหรับการผลิตหน้ากากอนามัย (อุบลราชธานี)ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนาย วรล อินทะสันตา
72นาย รัตน์ดา บุญทอง โครงการพัฒนา Nano Coatingภาคตะวันออกเฉียงเหนือนาย พิศิษฐ์ คำหน่อแก้ว
73นาย วันชัย พลวิภาต โครงการธนาคารทรัพยากรชีวภาพ (ดูแลโรงเรือน/ทำความสะอาดเครื่องแก้ว/ทำความสะอาดห้องปฏิบัติการ)กรุงเทพและปริมณฑลนาย ปัญญาวุฒิ อัมพุชินทร์
74นาง วารีรัตน์ แตงอ่อน โครงการธนาคารทรัพยากรชีวภาพ (ดูแลโรงเรือน/ทำความสะอาดเครื่องแก้ว/ทำความสะอาดห้องปฏิบัติการ)กรุงเทพและปริมณฑลนาย ปัญญาวุฒิ อัมพุชินทร์
75นางสาว ธัญชนิต ปาละสุวรรณ โครงการธนาคารทรัพยากรชีวภาพ (เชียงใหม่ นครราชสีมา อุบลราชธานี มหาสารคาม พิษณุโลก อุดรธานี)ภาคเหนือนางสาว ธิติยา บุญประเทือง
76นางสาว ณกมล บุญมี โครงการศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรมกรุงเทพและปริมณฑลนางสาว จิรพร ศุภจำปิยา
77นางสาว พรพัฒน์ ถาบัว โครงการศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรมกรุงเทพและปริมณฑลนางสาว จิรพร ศุภจำปิยา
78นาย รุ่งเกียรติ กลมเกลี้ยง โครงการศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรมกรุงเทพและปริมณฑลนางสาว จิรพร ศุภจำปิยา
79นางสาว นภาพร วรรณสุด โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อผู้ประกอบการ SME (สำรวจตลาดอุปกรณ์อำนวยความสะดวก และ ตลาดอาหารสายยาง)กรุงเทพและปริมณฑลนาง ภัคจิรา สุขสว่าง
80นางสาว เขมนิจ ชูศรีทอง โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อผู้ประกอบการ SME (โครงการ ITAP)กรุงเทพและปริมณฑลนาง ภัคจิรา สุขสว่าง
81นาย พงศกร เกตุแก้ว การพัฒนาระบบติดตาม ตรวจนับ และค้นหาครุภัณฑ์ ภายในอาคาร สวทช. เฟส 1กรุงเทพและปริมณฑลนาย กฤษณ์ อธิกุลวงศ์
82นาย คุณานนต์ จารัตน์ การพัฒนาระบบติดตาม ตรวจนับ และค้นหาครุภัณฑ์ ภายในอาคาร สวทช. เฟส 1กรุงเทพและปริมณฑลนาย กฤษณ์ อธิกุลวงศ์
83นาย พนาวัฒน์ ณัฐเวช โครงการอ่านและสรุปข่าวแบบอัติโนมัติ (ตรวจการสรุปข่าว)ไม่จำกัดพื้นที่นาย สิทธา พหลภิญโญ
84นางสาว ซามีฮะ เจะสะแม โครงการอ่านและสรุปข่าวแบบอัติโนมัติ (ตรวจการสรุปข่าว)ไม่จำกัดพื้นที่นาย สิทธา พหลภิญโญ
85นางสาว มณฑกานต์ แข่งขัน โครงการอ่านและสรุปข่าวแบบอัติโนมัติ (ตรวจการสรุปข่าว)ไม่จำกัดพื้นที่นาย สิทธา พหลภิญโญ
86นางสาว มาเรีย วาแมดีซา โครงการอ่านและสรุปข่าวแบบอัติโนมัติ (ตรวจการสรุปข่าว)ไม่จำกัดพื้นที่นาย สิทธา พหลภิญโญ
87นางสาว ลลิตา วิจอลงกรณ์ โครงการอ่านและสรุปข่าวแบบอัติโนมัติ (ตรวจการสรุปข่าว)ไม่จำกัดพื้นที่นาย สิทธา พหลภิญโญ
88นาย นิมันโซ ยีดะ โครงการอ่านและสรุปข่าวแบบอัติโนมัติ (ตรวจการสรุปข่าว)ไม่จำกัดพื้นที่นาย สิทธา พหลภิญโญ
89นางสาว สุทธิดา ลิ้มพิทักษ์ชัย โครงการอ่านและสรุปข่าวแบบอัติโนมัติ (อ่านและสรุปข่าว)ไม่จำกัดพื้นที่นาย สิทธา พหลภิญโญ
90นางสาว นากีบะห์ ปียา โครงการอ่านและสรุปข่าวแบบอัติโนมัติ (อ่านและสรุปข่าว)ไม่จำกัดพื้นที่นาย สิทธา พหลภิญโญ
91นางสาว ฉันทณีย์ ตั้งธนปารมีย์ โครงการอ่านและสรุปข่าวแบบอัติโนมัติ (อ่านและสรุปข่าว)ไม่จำกัดพื้นที่นาย สิทธา พหลภิญโญ
92นาง ณัฐชญาสุ์ หงส์อัครพันธุ์ โครงการอ่านและสรุปข่าวแบบอัติโนมัติ (อ่านและสรุปข่าว)ภาคใต้นาย สิทธา พหลภิญโญ
93นางสาว พัชราภา โตวิบูลย์ โครงการอ่านและสรุปข่าวแบบอัติโนมัติ (อ่านและสรุปข่าว)ไม่จำกัดพื้นที่นาย สิทธา พหลภิญโญ
94นาย ชลแดน องอาจ โครงการอ่านและสรุปข่าวแบบอัติโนมัติ (อ่านและสรุปข่าว)ไม่จำกัดพื้นที่นาย สิทธา พหลภิญโญ
95นางสาว ธัญญาเรศ ปานพืช โครงการอ่านและสรุปข่าวแบบอัติโนมัติ (อ่านและสรุปข่าว)ภาคใต้นาย สิทธา พหลภิญโญ
96นาย พัชระ ต้นสาลี โครงการอ่านและสรุปข่าวแบบอัติโนมัติ (อ่านและสรุปข่าว)ไม่จำกัดพื้นที่นาย สิทธา พหลภิญโญ
97นางสาว วรพรรณ แสนโท โครงการอ่านและสรุปข่าวแบบอัติโนมัติ (อ่านและสรุปข่าว)ไม่จำกัดพื้นที่นาย สิทธา พหลภิญโญ
98นาย อับดุลอาซิซ แม โครงการอ่านและสรุปข่าวแบบอัติโนมัติ (อ่านและสรุปข่าว)ไม่จำกัดพื้นที่นาย สิทธา พหลภิญโญ
99นาย อรชุน แข็งฤทธิ์ โครงการอ่านและสรุปข่าวแบบอัติโนมัติ (อ่านและสรุปข่าว)ไม่จำกัดพื้นที่นาย สิทธา พหลภิญโญ
100นางสาว ปิยดา นนทชัยภูมิ โครงการอ่านและสรุปข่าวแบบอัติโนมัติ (อ่านและสรุปข่าว)ไม่จำกัดพื้นที่นาย สิทธา พหลภิญโญ
101นาย วิจิตร วันทาวงษ์ โครงการอ่านและสรุปข่าวแบบอัติโนมัติ (อ่านและสรุปข่าว)ไม่จำกัดพื้นที่นาย สิทธา พหลภิญโญ
102นาย ชาญชัย แซวะสมจิตร โครงการอ่านและสรุปข่าวแบบอัติโนมัติ (อ่านและสรุปข่าว)ไม่จำกัดพื้นที่นาย สิทธา พหลภิญโญ
103นาง รังสิมา จุลยานนท์ โครงการอ่านและสรุปข่าวแบบอัติโนมัติ (อ่านและสรุปข่าว)ไม่จำกัดพื้นที่นาย สิทธา พหลภิญโญ
104นางสาว สิริรัตน์ มงคลเนาวรัตน์ โครงการอ่านและสรุปข่าวแบบอัติโนมัติ (อ่านและสรุปข่าว)กรุงเทพและปริมณฑลนาย สิทธา พหลภิญโญ
105นาย จักรินทร์ ศิริมาศ โครงการอ่านและสรุปข่าวแบบอัติโนมัติ (อ่านและสรุปข่าว)ไม่จำกัดพื้นที่นาย สิทธา พหลภิญโญ
106นาย ปัณณพงศ์ เพ็งเพ็ชร์ โครงการอ่านและสรุปข่าวแบบอัติโนมัติ (อ่านและสรุปข่าว)ไม่จำกัดพื้นที่นาย สิทธา พหลภิญโญ
107นางสาว ณัฐจรี โกวิทพิสิฐสกุล โครงการอ่านและสรุปข่าวแบบอัติโนมัติ (อ่านและสรุปข่าว)กรุงเทพและปริมณฑลนาย สิทธา พหลภิญโญ
108นางสาว พัชรี จิระธรรมมานนท์ โครงการอ่านและสรุปข่าวแบบอัติโนมัติ (อ่านและสรุปข่าว)ไม่จำกัดพื้นที่นาย สิทธา พหลภิญโญ
109นางสาว อาริยา เทือแดง โครงการอ่านและสรุปข่าวแบบอัติโนมัติ (อ่านและสรุปข่าว)ไม่จำกัดพื้นที่นาย สิทธา พหลภิญโญ
110นางสาว วิชญาดา ปัญญาเหล็ก โครงการอ่านและสรุปข่าวแบบอัติโนมัติ (อ่านและสรุปข่าว)ไม่จำกัดพื้นที่นาย สิทธา พหลภิญโญ
111นางสาว ภัทราพร เมธาทีฆโชติ โครงการอ่านและสรุปข่าวแบบอัติโนมัติ (อ่านและสรุปข่าว)ไม่จำกัดพื้นที่นาย สิทธา พหลภิญโญ
112นางสาว นพวรรณ อัครเจษฏากร โครงการอ่านและสรุปข่าวแบบอัติโนมัติ (อ่านและสรุปข่าว)ภาคตะวันออกนาย สิทธา พหลภิญโญ
113นางสาว ปนัดดา คุ้มตระกูล โครงการอ่านและสรุปข่าวแบบอัติโนมัติ (อ่านและสรุปข่าว)ไม่จำกัดพื้นที่นาย สิทธา พหลภิญโญ
114นาง จุฑามาส วาฤทธิ์ โครงการอ่านและสรุปข่าวแบบอัติโนมัติ (อ่านและสรุปข่าว)ไม่จำกัดพื้นที่นาย สิทธา พหลภิญโญ
115นาง กัลยาณี อาทิตย์ โครงการอ่านและสรุปข่าวแบบอัติโนมัติ (อ่านและสรุปข่าว)ไม่จำกัดพื้นที่นาย สิทธา พหลภิญโญ
116นางสาว อทิติญา อาสว่าง โครงการอ่านและสรุปข่าวแบบอัติโนมัติ (อ่านและสรุปข่าว)ไม่จำกัดพื้นที่นาย สิทธา พหลภิญโญ
117นาย อนุชา สว่างจันทร์ โครงการอ่านและสรุปข่าวแบบอัติโนมัติ (อ่านและสรุปข่าว)ไม่จำกัดพื้นที่นาย สิทธา พหลภิญโญ
118นาย อาคเนย์ สร้อยคำ โครงการอ่านและสรุปข่าวแบบอัติโนมัติ (อ่านและสรุปข่าว)ไม่จำกัดพื้นที่นาย สิทธา พหลภิญโญ
119นาง วาสนา สาอุ โครงการอ่านและสรุปข่าวแบบอัติโนมัติ (อ่านและสรุปข่าว)ภาคใต้นาย สิทธา พหลภิญโญ
120นางสาว สิริศา เบื้องบน โครงการอ่านและสรุปข่าวแบบอัติโนมัติ (อ่านและสรุปข่าว)ไม่จำกัดพื้นที่นาย สิทธา พหลภิญโญ
121นางสาว สุฟัยรี หลีอาดั้ม โครงการอ่านและสรุปข่าวแบบอัติโนมัติ (อ่านและสรุปข่าว)ภาคใต้นาย สิทธา พหลภิญโญ
122นางสาว ภัทราวดี มลิรัตน์ โครงการอ่านและสรุปข่าวแบบอัติโนมัติ (อ่านและสรุปข่าว)ไม่จำกัดพื้นที่นาย สิทธา พหลภิญโญ
123นางสาว สุภาภรณ์ อารีราษฎร์ โครงการอ่านและสรุปข่าวแบบอัติโนมัติ (อ่านและสรุปข่าว)ไม่จำกัดพื้นที่นาย สิทธา พหลภิญโญ
124นาย ศุภกานต์ วิโสภา โครงการอ่านและสรุปข่าวแบบอัติโนมัติ (อ่านและสรุปข่าว)ไม่จำกัดพื้นที่นาย สิทธา พหลภิญโญ
125นาย ปรเมษฐ แก้วเศวตวัฒนกุล โครงการ AI platform (จ้างแปล)กรุงเทพและปริมณฑลนาย ธนนท์ หลีน้อย
126นางสาว ศรัณย์พร อารีรมย์ โครงการ AI platform (จ้างแปล)ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนาย ธนนท์ หลีน้อย
127นางสาว ปีญานุช ปันสิน โครงการ AI platform (จ้างแปล)ภาคเหนือนาย ธนนท์ หลีน้อย
128นางสาว เกศินี สิมมา โครงการ AI platform (จ้างแปล)กรุงเทพและปริมณฑลนาย ธนนท์ หลีน้อย
129นางสาว อัจฉรา ถ้วยงาม โครงการ AI platform (จ้างแปล)ภาคตะวันออกนาย ธนนท์ หลีน้อย
130นาย อาราฟัต สามะยะซา โครงการ AI platform (จ้างแปล)ภาคใต้นาย ธนนท์ หลีน้อย
131นาย ภูวนาถ บุญมี โครงการ AI platform (จ้างแปล)กรุงเทพและปริมณฑลนาย ธนนท์ หลีน้อย
132นางสาว กัญญาภัค ผลมาตย์ โครงการ AI platform (จ้างแปล)กรุงเทพและปริมณฑลนาย ธนนท์ หลีน้อย
133นางสาว พิกุล ทั่งเหล็ก โครงการ AI platform (จ้างแปล)กรุงเทพและปริมณฑลนาย ธนนท์ หลีน้อย
134นางสาว พิช์ชา เกืดเกตุ โครงการ AI platform (จ้างแปล)ภาคใต้นาย ธนนท์ หลีน้อย
135นางสาว ปวริศา รุ่งเรือง โครงการ AI platform (จ้างแปล)กรุงเทพและปริมณฑลนาย ธนนท์ หลีน้อย
136นางสาว พัชรวรินทร์ แซ่ลิ้ม โครงการ AI platform (จ้างมัคคุเทศก์)ไม่จำกัดพื้นที่นาย ธนนท์ หลีน้อย
137นาย วิช อังคณารักษ์ โครงการ AI platform (จ้างมัคคุเทศก์)ไม่จำกัดพื้นที่นาย ธนนท์ หลีน้อย
138นางสาว หทัยทิพย์ กนกหงษ์ โครงการ AI platform (จ้างมัคคุเทศก์)ไม่จำกัดพื้นที่นาย ธนนท์ หลีน้อย
139นางสาว ศิริวรรณ​ สุขชู โครงการ AI platform (จ้างมัคคุเทศก์)ไม่จำกัดพื้นที่นาย ธนนท์ หลีน้อย
140นาย พงศพร ศรีเชียงราย โครงการ AI platform (จ้างมัคคุเทศก์)ไม่จำกัดพื้นที่นาย ธนนท์ หลีน้อย
141นางสาว ดุสิตา นิลนฤนาท โครงการ AI platform (จ้างมัคคุเทศก์)ไม่จำกัดพื้นที่นาย ธนนท์ หลีน้อย
142นาย รัชชานนท์ ชุนพิพัฒน์ โครงการ AI platform (จ้างมัคคุเทศก์)ไม่จำกัดพื้นที่นาย ธนนท์ หลีน้อย
143นางสาว ปิยะฉัตร บุญเอก โครงการ AI platform (จ้างมัคคุเทศก์)ไม่จำกัดพื้นที่นาย ธนนท์ หลีน้อย
144นาย ปรัชญา ทิพยานนท์ โครงการ AI platform (จ้างมัคคุเทศก์)ไม่จำกัดพื้นที่นาย ธนนท์ หลีน้อย
145นางสาว ณิศา กองเงิน​ โครงการ AI platform (จ้างมัคคุเทศก์)ไม่จำกัดพื้นที่นาย ธนนท์ หลีน้อย
146นางสาว กูสมา ยือโร๊ะ โครงการ AI platform (จ้างมัคคุเทศก์)ไม่จำกัดพื้นที่นาย ธนนท์ หลีน้อย
147นางสาว พัชรวรินทร์ แซ่ลิ้ม โครงการ AI platform (จ้างมัคคุเทศก์)ไม่จำกัดพื้นที่นาย ธนนท์ หลีน้อย
148นางสาว ปิยะทิพย์ ช่างวาดเขียน โครงการ AI platform (จ้างมัคคุเทศก์)ไม่จำกัดพื้นที่นาย ธนนท์ หลีน้อย
149นาย เกรียงไกร ปันตะทา โครงการ AI platform (จ้างมัคคุเทศก์)ไม่จำกัดพื้นที่นาย ธนนท์ หลีน้อย
150นางสาว อิบตีซัม สามะยะซา โครงการ AI platform (จ้างมัคคุเทศก์)ไม่จำกัดพื้นที่นาย ธนนท์ หลีน้อย
151นางสาว ณัฐยา ตานวล โครงการ AI platform (จ้างมัคคุเทศก์)ไม่จำกัดพื้นที่นาย ธนนท์ หลีน้อย
152นางสาว รสริน มะณีกาศ โครงการ AI platform (จ้างมัคคุเทศก์)ไม่จำกัดพื้นที่นาย ธนนท์ หลีน้อย
153นางสาว นิตยา กันธิยะ โครงการ AI platform (จ้างมัคคุเทศก์)ไม่จำกัดพื้นที่นาย ธนนท์ หลีน้อย
154นาย ณรงค์ บุญมี โครงการ AI platform (จ้างมัคคุเทศก์)ไม่จำกัดพื้นที่นาย ธนนท์ หลีน้อย
155นาย ธนิตกุล ปิ่นใหญ่ โครงการ AI platform (จ้างมัคคุเทศก์)ไม่จำกัดพื้นที่นาย ธนนท์ หลีน้อย
156นางสาว รังสิมา เจียรทวีสิน โครงการ AI platform (จ้างมัคคุเทศก์)ไม่จำกัดพื้นที่นาย ธนนท์ หลีน้อย
157นางสาว อูใหมกาลาโสม ตำนิ โครงการ AI platform (จ้างมัคคุเทศก์)ไม่จำกัดพื้นที่นาย ธนนท์ หลีน้อย
158นางสาว ธนพร รจิต​ปริญญา​ โครงการ AI platform (จ้างมัคคุเทศก์)ไม่จำกัดพื้นที่นาย ธนนท์ หลีน้อย
159นางสาว สุพิชญากร กาฬแสน โครงการ AI platform (จ้างมัคคุเทศก์)ไม่จำกัดพื้นที่นาย ธนนท์ หลีน้อย
160นางสาว พัชรพร วรรณมูลิก โครงการ AI platform (จ้างมัคคุเทศก์)ไม่จำกัดพื้นที่นาย ธนนท์ หลีน้อย
161นาย ฉัตรชัย เอี่ยมสอาด โครงการ AI platform (จ้างมัคคุเทศก์)ไม่จำกัดพื้นที่นาย ธนนท์ หลีน้อย
162นาง ภรดี ห่อมา โครงการ AI platform (จ้างมัคคุเทศก์)ไม่จำกัดพื้นที่นาย ธนนท์ หลีน้อย
163นางสาว นุชรี สิริแสงทอง โครงการ AI platform (จ้างมัคคุเทศก์)ไม่จำกัดพื้นที่นาย ธนนท์ หลีน้อย
164นางสาว นิทิวดี ยาณะ โครงการ AI platform (จ้างมัคคุเทศก์)ไม่จำกัดพื้นที่นาย ธนนท์ หลีน้อย
165นางสาว อสมาภรณ์ เทียนวิจิตรฉาย โครงการ AI platform (จ้างมัคคุเทศก์)ไม่จำกัดพื้นที่นาย ธนนท์ หลีน้อย
166นางสาว นาบีละห์ แวจิ โครงการ AI platform (จ้างมัคคุเทศก์)ไม่จำกัดพื้นที่นาย ธนนท์ หลีน้อย
167นาย เสฎฐวุฒิ ศรีบำรุง โครงการ AI platform (จ้างมัคคุเทศก์)ไม่จำกัดพื้นที่นาย ธนนท์ หลีน้อย
168นาย กษาปณ์ เอกนพวุฒิ โครงการ AI platform (จ้างมัคคุเทศก์)ไม่จำกัดพื้นที่นาย ธนนท์ หลีน้อย
169นาย กฤตานน ภู่ศิลป์ โครงการ AI platform (จ้างมัคคุเทศก์)ไม่จำกัดพื้นที่นาย ธนนท์ หลีน้อย
170นางสาว อิลฮัม ดือราแม โครงการ AI platform (จ้างมัคคุเทศก์)ไม่จำกัดพื้นที่นาย ธนนท์ หลีน้อย
171นางสาว สุชานันท์ ฉุงน้อย โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (รวบรวมข้อมูล)ไม่จำกัดพื้นที่นาย วสันต์ ณ ชัย
172นางสาว ภัสสรา แสนโสภณ โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (รวบรวมข้อมูล)ไม่จำกัดพื้นที่นาย วสันต์ ณ ชัย
173นางสาว นิตย์กานต์ กาญจนะโนพินิจ โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (จำลองสถานการณ์ Chat)ไม่จำกัดพื้นที่นาย ธนนท์ หลีน้อย
174นางสาว สุพัตรา จิตรองอาจกิจ โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (จำลองสถานการณ์ Chat)ไม่จำกัดพื้นที่นาย ธนนท์ หลีน้อย
175นาย ชยพล พรหมเอาะ โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (จำลองสถานการณ์ Chat)ไม่จำกัดพื้นที่นาย ธนนท์ หลีน้อย
176นางสาว เรวรัตน์ ไม้แก้ว โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (จำลองสถานการณ์ Chat)ไม่จำกัดพื้นที่นาย ธนนท์ หลีน้อย
177นาย ธีระพล บุญนะ โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (จำลองสถานการณ์ Chat)ไม่จำกัดพื้นที่นาย ธนนท์ หลีน้อย
178นาย วัฒนา แซ่ลิ้ม โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (จำลองสถานการณ์ Chat)ไม่จำกัดพื้นที่นาย ธนนท์ หลีน้อย
179นาย ธีรภัทร์ มอญดะ โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (จำลองสถานการณ์ Chat)ไม่จำกัดพื้นที่นาย ธนนท์ หลีน้อย
180นาย เอกชัย ลีสะ โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (จำลองสถานการณ์ Chat)ไม่จำกัดพื้นที่นาย ธนนท์ หลีน้อย
181นาย ธนัช เมืองมูล โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (จำลองสถานการณ์ Chat)ไม่จำกัดพื้นที่นาย ธนนท์ หลีน้อย
182นางสาว บำรุงรักษ์ จินา โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (จำลองสถานการณ์ Chat)ไม่จำกัดพื้นที่นาย ธนนท์ หลีน้อย
183นางสาว ณิชกานต์ ขวัญแดง โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (จำลองสถานการณ์ Chat)ไม่จำกัดพื้นที่นาย ธนนท์ หลีน้อย
184นาย เอกพงษ์ มั่นเหมาะ โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (จำลองสถานการณ์ Chat)ไม่จำกัดพื้นที่นาย ธนนท์ หลีน้อย
185นางสาว ภาพพิมพ์ พวงทอง โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (จำลองสถานการณ์ Chat)ไม่จำกัดพื้นที่นาย ธนนท์ หลีน้อย
186นางสาว ชัชชมนต์ ธนวศินกุล โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (จำลองสถานการณ์ Chat)ไม่จำกัดพื้นที่นาย ธนนท์ หลีน้อย
187นางสาว รัสรินทร์ วสุพรภัสสรณ์ โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (จำลองสถานการณ์ Chat)กรุงเทพและปริมณฑลนาย ธนนท์ หลีน้อย
188นาย สันทัด อู่แก้ว โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (จำลองสถานการณ์ Chat)ไม่จำกัดพื้นที่นาย ธนนท์ หลีน้อย
189นางสาว กันย์ชลี ทัพมีชัย โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (จำลองสถานการณ์ Chat)ไม่จำกัดพื้นที่นาย ธนนท์ หลีน้อย
190นางสาว เพลินพิศ เสกจิตร โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (จำลองสถานการณ์ Chat)ภาคเหนือนาย ธนนท์ หลีน้อย
191นาย ณฐกร กำจรชูเกียรติ โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (จำลองสถานการณ์ Chat)ไม่จำกัดพื้นที่นาย ธนนท์ หลีน้อย
192นางสาว จุดาพร ช้อยเครือ โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (จำลองสถานการณ์ Chat)ไม่จำกัดพื้นที่นาย ธนนท์ หลีน้อย
193นาย ธนกฤต ฟุ้งพิมาย โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (จำลองสถานการณ์ Chat)ไม่จำกัดพื้นที่นาย ธนนท์ หลีน้อย
194นางสาว ชลรดาภัทร เปรมศิริ โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (จำลองสถานการณ์ Chat)ไม่จำกัดพื้นที่นาย ธนนท์ หลีน้อย
195นางสาว ดวงใจ บุตรแสง โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (จำลองสถานการณ์ Chat)ไม่จำกัดพื้นที่นาย ธนนท์ หลีน้อย
196นางสาว เพลินพิศ ทัพมีชัย โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (จำลองสถานการณ์ Chat)ไม่จำกัดพื้นที่นาย ธนนท์ หลีน้อย
197นางสาว จิตราภรณ์ แตงหนู โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (จำลองสถานการณ์ Chat)กรุงเทพและปริมณฑลนาย ธนนท์ หลีน้อย
198นางสาว ปัณณพร เอี่ยมในวงษ์ โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (จำลองสถานการณ์ Chat)ไม่จำกัดพื้นที่นาย ธนนท์ หลีน้อย
199นาง นิภาภรณ์ ขาวนุ้ย โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (จำลองสถานการณ์ Chat)ไม่จำกัดพื้นที่นาย ธนนท์ หลีน้อย
200นาย สาธิต ขาว​นุ้ย​ โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (จำลองสถานการณ์ Chat)ไม่จำกัดพื้นที่นาย ธนนท์ หลีน้อย
201นางสาว นิชาภา โชติสิริสุนทร โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (จำลองสถานการณ์ Chat)ไม่จำกัดพื้นที่นาย ธนนท์ หลีน้อย
202นางสาว วรกานต์ รักเมียน โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (จำลองสถานการณ์ Chat)กรุงเทพและปริมณฑลนาย ธนนท์ หลีน้อย
203นางสาว ขวัญหทัย เวียงอินทร์ โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (จำลองสถานการณ์ Chat)ไม่จำกัดพื้นที่นาย ธนนท์ หลีน้อย
204นางสาว เนตรนภา บุญประกอบ โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (จำลองสถานการณ์ Chat)ไม่จำกัดพื้นที่นาย ธนนท์ หลีน้อย
205นางสาว วาศินี ลิ่วชวโรจน์ โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (จำลองสถานการณ์ Chat)กรุงเทพและปริมณฑลนาย ธนนท์ หลีน้อย
206นาย เดโชชัย พลเยี่ยม โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (จำลองสถานการณ์ Chat)ไม่จำกัดพื้นที่นาย ธนนท์ หลีน้อย
207นาย อนุชา สัญจร โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (จำลองสถานการณ์ Chat)ไม่จำกัดพื้นที่นาย ธนนท์ หลีน้อย
208นางสาว ณัฐมล ไชยประดิษฐ์ โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (จำลองสถานการณ์ Chat)ไม่จำกัดพื้นที่นาย ธนนท์ หลีน้อย
209นางสาว วรางคณา พันธ์ฉลาด โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (จำลองสถานการณ์ Chat)ภาคใต้นาย ธนนท์ หลีน้อย
210นาย ณรงค์เดช กิ่งก้าน โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (จำลองสถานการณ์ Chat)ไม่จำกัดพื้นที่นาย ธนนท์ หลีน้อย
211นางสาว พัชรดา รอบรู้ โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (จำลองสถานการณ์ Chat)ไม่จำกัดพื้นที่นาย ธนนท์ หลีน้อย
212นางสาว ทิพวรรณ​ ผลวิริยะธรรม โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (จำลองสถานการณ์ Chat)ไม่จำกัดพื้นที่นาย ธนนท์ หลีน้อย
213นาย อิสมะแอล มุโดะ โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (จำลองสถานการณ์ Chat)ภาคใต้นาย ธนนท์ หลีน้อย
214นางสาว แวมูรณี แวสามะ โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (จำลองสถานการณ์ Chat)ไม่จำกัดพื้นที่นาย ธนนท์ หลีน้อย
215นางสาว สุดารัตน์ งามประดิษฐ โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (จำลองสถานการณ์ Chat)ไม่จำกัดพื้นที่นาย ธนนท์ หลีน้อย
216นางสาว สูนีตา ดอเลาะ โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ตรวจสอบข้อมูล)ภาคใต้นาย ธนนท์ หลีน้อย
217นางสาว ทาริกา สโมสร โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ตรวจสอบข้อมูล)ไม่จำกัดพื้นที่นาย ธนนท์ หลีน้อย
218นาย อนิรุทธ์ น้อยเพ็ง โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ตรวจสอบข้อมูล)ไม่จำกัดพื้นที่นาย ธนนท์ หลีน้อย
219นางสาว นูรสีบา มูซอ โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ตรวจสอบข้อมูล)ภาคใต้นาย ธนนท์ หลีน้อย
220นาย สาธิต จรรยาสวัสดิ์ โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ตรวจสอบข้อมูล)ไม่จำกัดพื้นที่นาย ธนนท์ หลีน้อย
221นาย ไฟซอล มะลาเฮง โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ตรวจสอบข้อมูล)ไม่จำกัดพื้นที่นาย ธนนท์ หลีน้อย
222นางสาว เทพจินดา บุญไชย โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ตรวจสอบข้อมูล)ไม่จำกัดพื้นที่นาย ธนนท์ หลีน้อย
223นาย สหรัตน์ สืบประวัติ โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ตรวจสอบข้อมูล)ไม่จำกัดพื้นที่นาย ธนนท์ หลีน้อย
224นางสาว ต่วนฮานีซะฮ์ อัลอาตัส โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ตรวจสอบข้อมูล)ไม่จำกัดพื้นที่นาย ธนนท์ หลีน้อย
225นางสาว กชพรรณ น่วมบุญลือ โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ตรวจสอบข้อมูล)ไม่จำกัดพื้นที่นาย ธนนท์ หลีน้อย
226นางสาว ซุลฟา ดอเซาะ โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ตรวจสอบข้อมูล)ไม่จำกัดพื้นที่นาย ธนนท์ หลีน้อย
227นางสาว กัญญาภัค ครุฑทิน โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ตรวจสอบข้อมูล)กรุงเทพและปริมณฑลนาย ธนนท์ หลีน้อย
228นาย อัดดรา ยูโซะ โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายภาพตามโจทย์)ไม่จำกัดพื้นที่นาย สิทธา พหลภิญโญ
229นางสาว จันทนา ธนะวรรณ โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายภาพตามโจทย์)ไม่จำกัดพื้นที่นาย สิทธา พหลภิญโญ
230นาย นรบดี รินยานะ โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายภาพตามโจทย์)ภาคเหนือนาย สิทธา พหลภิญโญ
231นางสาว สมศรี ทองพันชั่ง โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายภาพตามโจทย์)ไม่จำกัดพื้นที่นาย สิทธา พหลภิญโญ
232นางสาว ธีราพร บุบผามาลา โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายภาพตามโจทย์)ไม่จำกัดพื้นที่นาย สิทธา พหลภิญโญ
233นาย ประภาน สวนหมาก โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายภาพตามโจทย์)ไม่จำกัดพื้นที่นาย สิทธา พหลภิญโญ
234นาง ฐานิตา โอลเซ็น โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายภาพตามโจทย์)ภาคเหนือนาย สิทธา พหลภิญโญ
235นาย คอยรุดีน สะมะแอ โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายภาพตามโจทย์)ภาคใต้นาย สิทธา พหลภิญโญ
236นางสาว ชไมพร ภูพื้น โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายภาพตามโจทย์)ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนาย สิทธา พหลภิญโญ
237นางสาว ไซมะ มาลี โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายภาพตามโจทย์)ไม่จำกัดพื้นที่นาย สิทธา พหลภิญโญ
238นาย อัครเดช โง้วธนสุวรรณ โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายภาพตามโจทย์)กรุงเทพและปริมณฑลนาย สิทธา พหลภิญโญ
239นาย พิพัฒน์ ตัณฑเจริญรัตน์ โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายภาพตามโจทย์)ไม่จำกัดพื้นที่นาย สิทธา พหลภิญโญ
240นาย อัรฟาน มะหามะ โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายภาพตามโจทย์)ไม่จำกัดพื้นที่นาย สิทธา พหลภิญโญ
241นางสาว อรพรรณ ใจลังกา โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายภาพตามโจทย์)ไม่จำกัดพื้นที่นาย สิทธา พหลภิญโญ
242นาย ธเนศวร วิศิษฐ์ผจญชัย โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายภาพตามโจทย์)ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนาย สิทธา พหลภิญโญ
243นาย อ๊ะหมัด บิลหลี โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายภาพตามโจทย์)ภาคใต้นาย สิทธา พหลภิญโญ
244นางสาว รุชดา แวบือราเฮง โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายภาพตามโจทย์)ไม่จำกัดพื้นที่นาย สิทธา พหลภิญโญ
245นางสาว กนกพร สายจิตบริสุทธิ์ โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายภาพตามโจทย์)ไม่จำกัดพื้นที่นาย สิทธา พหลภิญโญ
246นาย ธัญพิสิษฐ์ เขียวจินดา โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายภาพตามโจทย์)ไม่จำกัดพื้นที่นาย สิทธา พหลภิญโญ
247นาง กาญจนา ธิบดี โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายภาพตามโจทย์)ไม่จำกัดพื้นที่นาย สิทธา พหลภิญโญ
248นาย กิตติธร ไข่แก้ว โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายภาพตามโจทย์)ไม่จำกัดพื้นที่นาย สิทธา พหลภิญโญ
249นาย เธียรธัฏ ลอองสิงห์ โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายภาพตามโจทย์)กรุงเทพและปริมณฑลนาย สิทธา พหลภิญโญ
250นาง บุษบา ชนะกานนท์ โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายภาพตามโจทย์)ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนาย สิทธา พหลภิญโญ
251นางสาว พิมพ์ลดา ทวีบุญประเสริฐ โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายภาพตามโจทย์)ภาคเหนือนาย สิทธา พหลภิญโญ
252นางสาว นันทิยา ทองนพคุณ โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายภาพตามโจทย์)ภาคเหนือนาย สิทธา พหลภิญโญ
253นาย มูฮัมหมัด เจ๊ะนิมะ โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายภาพตามโจทย์)ภาคใต้นาย สิทธา พหลภิญโญ
254นาย วุฒิชา กูสลามัต โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายภาพตามโจทย์)ภาคใต้นาย สิทธา พหลภิญโญ
255นางสาว รุจิกร ไชยยังคำ โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายภาพตามโจทย์)ไม่จำกัดพื้นที่นาย สิทธา พหลภิญโญ
256นางสาว พิมลรัตน์ ศรีประพัฒน์ โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายภาพตามโจทย์)ไม่จำกัดพื้นที่นาย สิทธา พหลภิญโญ
257นาย ชญานนท์ พลอยแดง โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายภาพตามโจทย์)ภาคเหนือนาย สิทธา พหลภิญโญ
258นาย อำนาจ ตระหง่านไพร โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายภาพตามโจทย์)ไม่จำกัดพื้นที่นาย สิทธา พหลภิญโญ
259นางสาว พิมพ์ทิพย์ เกษอมรวัฒนา โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายภาพตามโจทย์)ภาคเหนือนาย สิทธา พหลภิญโญ
260นางสาว บุษบา มะลา โครงการอ่านและสรุปข่าวแบบอัติโนมัติ (อ่านและสรุปข่าว)กรุงเทพและปริมณฑลนาย สิทธา พหลภิญโญ
261นาย วชิรวิทย์ ศรีพงษ์ โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายภาพตามโจทย์)ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนาย สิทธา พหลภิญโญ
262นาย กิตติศัพท์ บุญทวี โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายภาพตามโจทย์)ภาคเหนือนาย สิทธา พหลภิญโญ
263นาย ชาตรี กาวีเขต โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายภาพตามโจทย์)ภาคใต้นาย สิทธา พหลภิญโญ
264นาย ธนกฤติ จิณณทัตชญานนท์ โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายภาพตามโจทย์)ภาคใต้นาย สิทธา พหลภิญโญ
265นาย สุเบล พันธ์ฉลาด โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายภาพตามโจทย์)ภาคใต้นาย สิทธา พหลภิญโญ
266นางสาว ปานชนก สายเสน โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายภาพตามโจทย์)ไม่จำกัดพื้นที่นาย สิทธา พหลภิญโญ
267นาย มงคล อุณรุทธ์ โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายภาพวัฒนธรรมชุมชน)ไม่จำกัดพื้นที่นาย เทพชัย ทรัพย์นิธิ
268นาย สุรเชษฐ์​ ศิริคำวงศ์ โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายภาพวัฒนธรรมชุมชน)ไม่จำกัดพื้นที่นาย เทพชัย ทรัพย์นิธิ
269นางสาว วิชุตา ฮะยีตำมะลัง โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายภาพวัฒนธรรมชุมชน)ภาคใต้นาย เทพชัย ทรัพย์นิธิ
270นางสาว ฤทัย พึ่งอินทร์ โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายภาพวัฒนธรรมชุมชน)ไม่จำกัดพื้นที่นาย เทพชัย ทรัพย์นิธิ
271นางสาว กูฟิตรียะห์ อีแต โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายภาพวัฒนธรรมชุมชน)ไม่จำกัดพื้นที่นาย เทพชัย ทรัพย์นิธิ
272นางสาว ฮาวา ปูเต๊ะ โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายภาพวัฒนธรรมชุมชน)ไม่จำกัดพื้นที่นาย เทพชัย ทรัพย์นิธิ
273นางสาว ณพวรรณ วรจักร์ โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายภาพวัฒนธรรมชุมชน)ไม่จำกัดพื้นที่นาย เทพชัย ทรัพย์นิธิ
274นาย เอกวิทย์ วิลาพรรณ โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายภาพวัฒนธรรมชุมชน)ภาคเหนือนาย เทพชัย ทรัพย์นิธิ
275นางสาว ดาราธิป เวียงอินถา โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายภาพวัฒนธรรมชุมชน)ไม่จำกัดพื้นที่นาย เทพชัย ทรัพย์นิธิ
276นาย อนุชิต ยอดคีรี โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายภาพวัฒนธรรมชุมชน)ไม่จำกัดพื้นที่นาย เทพชัย ทรัพย์นิธิ
277นางสาว มายาวี รุ่งเเสง โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายภาพวัฒนธรรมชุมชน)ไม่จำกัดพื้นที่นาย เทพชัย ทรัพย์นิธิ
278นาย อนุชิต ธารา โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายภาพวัฒนธรรมชุมชน)ไม่จำกัดพื้นที่นาย เทพชัย ทรัพย์นิธิ
279นาย กิตติ์พิพัชญ์ วงศ์คำปวน โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายภาพวัฒนธรรมชุมชน)ภาคเหนือนาย เทพชัย ทรัพย์นิธิ
280นางสาว ทัศนีย์ ชวนมา โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายภาพวัฒนธรรมชุมชน)ไม่จำกัดพื้นที่นาย เทพชัย ทรัพย์นิธิ
281นางสาว กัสนี ยูโซ๊ะ โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายภาพวัฒนธรรมชุมชน)ภาคใต้นาย เทพชัย ทรัพย์นิธิ
282นางสาว ซูไวบะห์ มามะ โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายภาพวัฒนธรรมชุมชน)ภาคใต้นาย เทพชัย ทรัพย์นิธิ
283นางสาว เกวลี แก้วแสง โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายภาพวัฒนธรรมชุมชน)ภาคตะวันตกนาย เทพชัย ทรัพย์นิธิ
284นางสาว ซาปีกา เงาะ โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายภาพวัฒนธรรมชุมชน)ไม่จำกัดพื้นที่นาย เทพชัย ทรัพย์นิธิ
285นางสาว ลักขณาทิพย์ แสงโพลง โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายภาพวัฒนธรรมชุมชน)ภาคใต้นาย เทพชัย ทรัพย์นิธิ
286นางสาว รูวัยดา อาแซ โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายภาพวัฒนธรรมชุมชน)ไม่จำกัดพื้นที่นาย เทพชัย ทรัพย์นิธิ
287นางสาว ซันนีซะห์ สาและ โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายภาพวัฒนธรรมชุมชน)ไม่จำกัดพื้นที่นาย เทพชัย ทรัพย์นิธิ
288นางสาว ซูวีตา หะยีดอเลาะ โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายภาพวัฒนธรรมชุมชน)ไม่จำกัดพื้นที่นาย เทพชัย ทรัพย์นิธิ
289นางสาว นูรไฮฟา สามะยะซา โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายภาพวัฒนธรรมชุมชน)ไม่จำกัดพื้นที่นาย เทพชัย ทรัพย์นิธิ
290นางสาว ภัทรมล พรหมยก โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายภาพวัฒนธรรมชุมชน)ภาคใต้นาย เทพชัย ทรัพย์นิธิ
291นางสาว ประภาภรณ์ เลยเมือง โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายภาพวัฒนธรรมชุมชน)ภาคเหนือนาย เทพชัย ทรัพย์นิธิ
292นางสาว อุมีฮากีม วาโอ๊ะ โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายภาพวัฒนธรรมชุมชน)ภาคใต้นาย เทพชัย ทรัพย์นิธิ
293นางสาว อลิศรา หะยิ โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายภาพวัฒนธรรมชุมชน)ภาคใต้นาย เทพชัย ทรัพย์นิธิ
294นางสาว ไพรินทร์ มะโนรา โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายภาพวัฒนธรรมชุมชน)ภาคเหนือนาย เทพชัย ทรัพย์นิธิ
295นางสาว ฮานัน เจะหลง โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายภาพวัฒนธรรมชุมชน)ภาคใต้นาย เทพชัย ทรัพย์นิธิ
296นาย สุพรชัย สิริธนากรกุล โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายภาพวัฒนธรรมชุมชน)ไม่จำกัดพื้นที่นาย เทพชัย ทรัพย์นิธิ
297นาย อับดุลฮาฟิซ เจะหลง โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายภาพวัฒนธรรมชุมชน)ภาคใต้นาย เทพชัย ทรัพย์นิธิ
298นางสาว วิภาวรรณ นาคะเต โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายภาพวัฒนธรรมชุมชน)ไม่จำกัดพื้นที่นาย เทพชัย ทรัพย์นิธิ
299นางสาว อามานี สาและ โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายภาพวัฒนธรรมชุมชน)ภาคใต้นาย เทพชัย ทรัพย์นิธิ
300นาง สกุลรัตน์ วิศิษฐ์ผจญชัย โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายภาพวัฒนธรรมชุมชน)ไม่จำกัดพื้นที่นาย เทพชัย ทรัพย์นิธิ
301นาย นครินทร์ นามสีฐาน โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายภาพวัฒนธรรมชุมชน)ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนาย เทพชัย ทรัพย์นิธิ
302นาง จิตรดา เอกศิริ โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายภาพวัฒนธรรมชุมชน)กรุงเทพและปริมณฑลนาย เทพชัย ทรัพย์นิธิ
303นางสาว สุจิตรา นิ่มนวล โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายภาพวัฒนธรรมชุมชน)ไม่จำกัดพื้นที่นาย เทพชัย ทรัพย์นิธิ
304นางสาว อินทิรา บำรุงแคว้น โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายภาพวัฒนธรรมชุมชน)กรุงเทพและปริมณฑลนาย เทพชัย ทรัพย์นิธิ
305นางสาว สุภาพักต์ ลุสมบัติ โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายภาพวัฒนธรรมชุมชน)ไม่จำกัดพื้นที่นาย เทพชัย ทรัพย์นิธิ
306นางสาว ศศิธร กุลวงค์ โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายภาพวัฒนธรรมชุมชน)ไม่จำกัดพื้นที่นาย เทพชัย ทรัพย์นิธิ
307นางสาว สุภาพักต์ ลุสมบัติ โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายภาพวัฒนธรรมชุมชน)ไม่จำกัดพื้นที่นาย เทพชัย ทรัพย์นิธิ
308นางสาว ณริณพัชรณ์ กันทะ โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายภาพวัฒนธรรมชุมชน)ภาคเหนือนาย เทพชัย ทรัพย์นิธิ
309นางสาว ปรินดา เรี่ยวสกุลชาติ โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายภาพวัฒนธรรมชุมชน)ไม่จำกัดพื้นที่นาย เทพชัย ทรัพย์นิธิ
310นาย อุทัย เนียมนิ่ม โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายภาพวัฒนธรรมชุมชน)ไม่จำกัดพื้นที่นาย เทพชัย ทรัพย์นิธิ
311นางสาว ดรุณี เกาะทะเล โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายภาพวัฒนธรรมชุมชน)ไม่จำกัดพื้นที่นาย เทพชัย ทรัพย์นิธิ
312นางสาว พนอพันธุ์ จาตุรงคกุล โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายภาพวัฒนธรรมชุมชน)ไม่จำกัดพื้นที่นาย เทพชัย ทรัพย์นิธิ
313นาย สามารถ สาเร็ม โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายภาพวัฒนธรรมชุมชน)ไม่จำกัดพื้นที่นาย เทพชัย ทรัพย์นิธิ
314นางสาว สุไลดา เกปัน โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายภาพวัฒนธรรมชุมชน)ภาคใต้นาย เทพชัย ทรัพย์นิธิ
315นางสาว นัจวา สาและ โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายภาพวัฒนธรรมชุมชน)ไม่จำกัดพื้นที่นาย เทพชัย ทรัพย์นิธิ
316นาย อภินันท์ เจ๊ะฮะ โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายภาพวัฒนธรรมชุมชน)ไม่จำกัดพื้นที่นาย เทพชัย ทรัพย์นิธิ
317นางสาว มูซีร่า หลีอาดั้ม โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายภาพวัฒนธรรมชุมชน)ภาคใต้นาย เทพชัย ทรัพย์นิธิ
318นาง ชะอื้น ช่วยดร โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายภาพวัฒนธรรมชุมชน)ไม่จำกัดพื้นที่นาย เทพชัย ทรัพย์นิธิ
319นางสาว กฤษณา อังกาบ โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายภาพวัฒนธรรมชุมชน)ไม่จำกัดพื้นที่นาย เทพชัย ทรัพย์นิธิ
320นาย ป้องฉัตร ทองอร่าม โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายภาพวัฒนธรรมชุมชน)ภาคกลางนาย เทพชัย ทรัพย์นิธิ
321นางสาว ยลรดี รอดศิลป์ โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายภาพวัฒนธรรมชุมชน)ไม่จำกัดพื้นที่นาย เทพชัย ทรัพย์นิธิ
322นางสาว วิลาสินี รวยรื่น โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายภาพวัฒนธรรมชุมชน)ภาคใต้นาย เทพชัย ทรัพย์นิธิ
323นางสาว จณิสตา สังขจินดา โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายภาพวัฒนธรรมชุมชน)ไม่จำกัดพื้นที่นาย เทพชัย ทรัพย์นิธิ
324นางสาว อัฟนาน บาราเฮง โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายภาพวัฒนธรรมชุมชน)ภาคใต้นาย เทพชัย ทรัพย์นิธิ
325นางสาว สุนิตา ไกรทอง โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายภาพวัฒนธรรมชุมชน)ไม่จำกัดพื้นที่นาย เทพชัย ทรัพย์นิธิ
326นาย ฮัมดี เจะมุ โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายภาพวัฒนธรรมชุมชน)ภาคใต้นาย เทพชัย ทรัพย์นิธิ
327นางสาว สุภัทสร พูลเหลือ โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายภาพวัฒนธรรมชุมชน)กรุงเทพและปริมณฑลนาย เทพชัย ทรัพย์นิธิ
328นางสาว พนัตตา รัตนปัญญา โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายภาพวัฒนธรรมชุมชน)กรุงเทพและปริมณฑลนาย เทพชัย ทรัพย์นิธิ
329นางสาว วราลี คำหมั้น โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายภาพวัฒนธรรมชุมชน)ภาคเหนือนาย เทพชัย ทรัพย์นิธิ
330นางสาว วราภรณ์ สืบวงศ์ดี โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายภาพวัฒนธรรมชุมชน)ภาคเหนือนาย เทพชัย ทรัพย์นิธิ
331นาง ภัคพร แซ่ลี้ โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายภาพวัฒนธรรมชุมชน)ไม่จำกัดพื้นที่นาย เทพชัย ทรัพย์นิธิ
332นาย ชาติชาย​ ใจเจริญภัทร โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายภาพวัฒนธรรมชุมชน)ภาคเหนือนาย เทพชัย ทรัพย์นิธิ
333นาย อิสมาแอ เจ๊ะลอ โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายภาพวัฒนธรรมชุมชน)ไม่จำกัดพื้นที่นาย เทพชัย ทรัพย์นิธิ
334นางสาว จิตราวดี ศรีปัญญา โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายภาพวัฒนธรรมชุมชน)ภาคเหนือนาย เทพชัย ทรัพย์นิธิ
335นาย ศักยภาพ จันทะวงษ์ โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายภาพวัฒนธรรมชุมชน)ภาคเหนือนาย เทพชัย ทรัพย์นิธิ
336นาย จักรกฤษ ทรงสุภา โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายรูปป้าย)ภาคเหนือนาย ธนนท์ หลีน้อย
337นาง นนทชา ฤทธิ์จีน โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายรูปป้าย)กรุงเทพและปริมณฑลนาย ธนนท์ หลีน้อย
338นางสาว นูรีซัน ฮูเซ็น โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายรูปป้าย)ไม่จำกัดพื้นที่นาย ธนนท์ หลีน้อย
339นางสาว กาญจเนศ พฤฒิกัลป์ โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายรูปป้าย)ไม่จำกัดพื้นที่นาย ธนนท์ หลีน้อย
340นาย จิรศักดิ์ กองไตร โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายรูปป้าย)ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนาย ธนนท์ หลีน้อย
341นางสาว ศศิธร พงษ์ก่อสร้าง โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายรูปป้าย)ไม่จำกัดพื้นที่นาย ธนนท์ หลีน้อย
342นาย นทีกานต์ เพ็ชรดี โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายรูปป้าย)ไม่จำกัดพื้นที่นาย ธนนท์ หลีน้อย
343นางสาว สุพัฒรา สุจริตภัคดี โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายรูปป้าย)ไม่จำกัดพื้นที่นาย ธนนท์ หลีน้อย
344นาย จุมเป มิอุระ โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายรูปป้าย)ไม่จำกัดพื้นที่นาย ธนนท์ หลีน้อย
345นาย ธนิกพงศ์ มะยม โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายรูปป้าย)ภาคตะวันออกนาย ธนนท์ หลีน้อย
346นาย ชากังราว บุญยัง โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายรูปป้าย)ไม่จำกัดพื้นที่นาย ธนนท์ หลีน้อย
347นาย ศุภกฤต ศรีสุวรรณ โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายรูปป้าย)ไม่จำกัดพื้นที่นาย ธนนท์ หลีน้อย
348นางสาว ปัทมา เจริญจินดา โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายรูปป้าย)ไม่จำกัดพื้นที่นาย ธนนท์ หลีน้อย
349นางสาว ปุณิกา กุลพงค์ โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายรูปป้าย)ไม่จำกัดพื้นที่นาย ธนนท์ หลีน้อย
350นาย จีรวัฒน์ สีสุวัน โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายรูปป้าย)ไม่จำกัดพื้นที่นาย ธนนท์ หลีน้อย
351นางสาว หนึ่งกมล มั่นเกตุวิทย์ โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายรูปป้าย)ไม่จำกัดพื้นที่นาย ธนนท์ หลีน้อย
352นาย บุญอิม ชนะตั้งเจริญ โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายรูปป้าย)ไม่จำกัดพื้นที่นาย ธนนท์ หลีน้อย
353นาย ศุภกฤต บัวทะราช โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายรูปป้าย)ไม่จำกัดพื้นที่นาย ธนนท์ หลีน้อย
354นาย ธนพล เทพทอง โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายรูปป้าย)ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนาย ธนนท์ หลีน้อย
355นาย ชาตรี หงส์อัครพันธุ์ โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายรูปป้าย)ไม่จำกัดพื้นที่นาย ธนนท์ หลีน้อย
356นางสาว นินูรินทร์ หะยี โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายรูปป้าย)ไม่จำกัดพื้นที่นาย ธนนท์ หลีน้อย
357นาย สุไลมาน หะยีสาและ โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายรูปป้าย)ไม่จำกัดพื้นที่นาย ธนนท์ หลีน้อย
358นางสาว ศรัณญา เพ็ชรแท้ โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายรูปป้าย)ภาคเหนือนาย ธนนท์ หลีน้อย
359นางสาว ยัสมี บูละ โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายรูปป้าย)ภาคใต้นาย ธนนท์ หลีน้อย
360นาย วิทยา พงษ์ถิ่น โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายรูปป้าย)ไม่จำกัดพื้นที่นาย ธนนท์ หลีน้อย
361นาย มูฮัมหมัดซากี ยูโซ๊ะ โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายรูปป้าย)ไม่จำกัดพื้นที่นาย ธนนท์ หลีน้อย
362นางสาว รุฮาสมะห์ อารง โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายรูปป้าย)ภาคใต้นาย ธนนท์ หลีน้อย
363นางสาว รูฮายาตี อารง โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายรูปป้าย)ภาคใต้นาย ธนนท์ หลีน้อย
364นางสาว อาซีซะ สะดียามู โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายรูปป้าย)ไม่จำกัดพื้นที่นาย ธนนท์ หลีน้อย
365นาย กิตติศักดิ์ พุทธตรัส โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายรูปป้าย)ไม่จำกัดพื้นที่นาย ธนนท์ หลีน้อย
366นางสาว ณัฐธยาน์ ชินธนวัฒน์กุล โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายรูปป้าย)ไม่จำกัดพื้นที่นาย ธนนท์ หลีน้อย
367นาย ชานนท์ มั่นศักดิ์ โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายรูปป้าย)ไม่จำกัดพื้นที่นาย ธนนท์ หลีน้อย
368นางสาว วันเพ็ญ บรรเจิดศิลป์ โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายรูปป้าย)ไม่จำกัดพื้นที่นาย ธนนท์ หลีน้อย
369นางสาว กานต์สินี แลดูขำ โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายรูปป้าย)ภาคใต้นาย ธนนท์ หลีน้อย
370นาย อับดุลฆอฟาร สะดียามู โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายรูปป้าย)ไม่จำกัดพื้นที่นาย ธนนท์ หลีน้อย
371นางสาว ณัฎฐณิชา แสนเมือง โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายรูปป้าย)ภาคกลางนาย ธนนท์ หลีน้อย
372นางสาว นันทพร มาอยู่ดี โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายรูปป้าย)ภาคตะวันตกนาย ธนนท์ หลีน้อย
373นางสาว สโรชา แดงดี โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายภาพตามโจทย์)ภาคใต้นาย สิทธา พหลภิญโญ
374นาย รัฐภูมิ เกียรติวีระศักดิ์ โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (รวบรวมข้อมูล)ไม่จำกัดพื้นที่นาย วสันต์ ณ ชัย
375นางสาว ศานต์ฤทัย บุญเดช โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (รวบรวมข้อมูล)กรุงเทพและปริมณฑลนาย วสันต์ ณ ชัย
376นางสาว นูรียา หามะ โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (รีวิวอาหารพื้นเมือง)ไม่จำกัดพื้นที่นาย ธนนท์ หลีน้อย
377นางสาว นัทธ์ชนัน แสงสว่าง โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (รีวิวอาหารพื้นเมือง)ภาคใต้นาย ธนนท์ หลีน้อย
378นางสาว พจณีกรณ์​ ศิริป้อม โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (รีวิวอาหารพื้นเมือง)ภาคเหนือนาย ธนนท์ หลีน้อย
379นางสาว อาซีย๊ะห์ กามานะไทย โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (รีวิวอาหารพื้นเมือง)ภาคใต้นาย ธนนท์ หลีน้อย
380นางสาว ชญาภา ศรีพยัคฆ์ โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (รีวิวอาหารพื้นเมือง)ไม่จำกัดพื้นที่นาย ธนนท์ หลีน้อย
381นางสาว ภัทราพร ชุ่มชื่น โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (รีวิวอาหารพื้นเมือง)ภาคใต้นาย ธนนท์ หลีน้อย
382นาย อุดร ฉิมมา โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (รีวิวอาหารพื้นเมือง)ภาคเหนือนาย ธนนท์ หลีน้อย
383นางสาว จินต์ศุจี ภังคานนท์ โครงการอ่านและสรุปข่าวแบบอัติโนมัติ (อ่านและสรุปข่าว)กรุงเทพและปริมณฑลนาย สิทธา พหลภิญโญ
384นางสาว บุษบา มะลา โครงการอ่านและสรุปข่าวแบบอัติโนมัติ (อ่านและสรุปข่าว)ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนาย สิทธา พหลภิญโญ