ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (รอบที่ 3-เพิ่มเติม)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (รอบที่ 3 – เพิ่มเติม)

ขอแสดงความยินดี ที่ท่านได้รับโอกาสเข้าร่วมโครงการ อว.สร้างงาน เฟส2
ผ่านโครงการ “วิจัย 6 ภาค สร้างนวัตกรรม ส่งต่อความยั่งยืน”
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ช่วงระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – 31 ตุลาคม 2563

* หมายเหตุ:

  • ทาง สวทช. ได้มีการแจ้งผลผ่าน E-mail ท่านสามารถยอมรับข้อตกลงผ่าน E-mail ของท่าน (ตามLink ที่ส่งให้) ภายในวันที่ 29 – 31 ก.ค. 2563 เท่านั้น หากพบปัญหากรุณาติดต่อกลับภายในระยะเวลาที่กำหนด
  • สามารถยอมรับข้อตกลงผ่านระบบโดยเลือก เมนูเข้าสู่ระบบ > ยอมรับข้อตกลง
  • หากผู้รับจ้างมีบัญชีธนาคารกรุงเทพ และ กรุงไทย ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมและได้รับเงินภายในสิ้นเดือน แต่หากเป็นธนาคารอื่นต้องเสียค่าธรรมเนียม 9 บาท(หักจากค่าตอบแทน) และได้รับเงินภายในวันที่ 2 ของเดือน

ลำดับชื่อ นามสกุลโครงการภูมิภาคที่ปฏิบัติงานหัวหน้าโครงการ
1นางสาว ชฎาวีร์ ทองคำโครงการ AI platform (ถอดความจากเสียง)ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนาย อัษฎางค์ แตงไทย
2นางสาว ฉันชนก วัฒนเสรีวงศ์โครงการ AI platform (ถอดความจากเสียง)ไม่จำกัดพื้นที่นาย อัษฎางค์ แตงไทย
3นางสาว ชนิดา พรหมรินทร์โครงการ AI platform (ถอดความจากเสียง)ไม่จำกัดพื้นที่นาย อัษฎางค์ แตงไทย
4นาย เอกรินทร์ ปานมงคล โครงการวิจัยและพัฒนาเกษตรแม่นยำ (แปลงพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี นครสวรรค์ ชัยนาท กำแพงเพชร)ภาคกลางนางสาว ชนากานต์ วงษาพรหม
5นางสาว สุธินี ประพัฒน์รังษี โครงการวิจัยและพัฒนาเกษตรแม่นยำ (เตรียมตัวอย่างพืชเพื่อการวิเคราะห์ทางเคมี)กรุงเทพและปริมณฑลนาง กนกวรรณ รมยานนท์
6นางสาว ติณณา ทองเชื้อ โครงการวิจัยและพัฒนาเกษตรแม่นยำ (เตรียมตัวอย่างพืชเพื่อการวิเคราะห์ทางเคมี)กรุงเทพและปริมณฑลนาง กนกวรรณ รมยานนท์
7นาย รุ่งโรจน์ พันธุ์โภคา โครงการติดตามผลการดำเนินงาน Smart Factory (IDA Platform)กรุงเทพและปริมณฑลนาย รวีภัทร์ ผุดผ่อง
8นาย สุภวุฒิ ศรีพลอย โครงการติดตามผลการการดำเนินงาน Smart Factory (IDA Platform)กรุงเทพและปริมณฑลนาย รวีภัทร์ ผุดผ่อง
9นาย ณัฐพล ทรัพย์บวรโรจน์ โครงการจัดทำข้อมูล ประสานงาน ติดตามงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา Startup/SMEs พื้นที่ชลบุรีภาคตะวันออกนาง ปิยะฉัตร ใคร้วานิช เบอร์ทัน
10นางสาว เอมิลิน เกตุทัต-คาร์นส์ โครงการจัดทำข้อมูล ประสานงาน ติดตามงานที่เกี่ยวข้องการพัฒนากำลังคน นักเรียนทุนเพื่อ EECiกรุงเทพและปริมณฑลนาง ปิยะฉัตร ใคร้วานิช เบอร์ทัน
11นาย เบญจรงค์ เกลี้ยกล่อม โครงการจัดทำข้อมูล ประสานงาน ติดตามงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพื้นที่ Smart Farm/Smart Factory พื้นที่EEC ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทราภาคตะวันออกนาง ปิยะฉัตร ใคร้วานิช เบอร์ทัน
12นางสาว นุชวรา โตเจริญ โครงการจัดทำข้อมูลและประสานงาน ติดตามงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของคณะทำงานจัดตั้งโรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรีกรุงเทพและปริมณฑลนาย ศาศวัต มหบุญพาชัย
13นางสาว อารีรัตน์ พลซา โครงการจัดทำฐานข้อมูลและเอกสารงานของฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานกรุงเทพและปริมณฑลนาย ศาศวัต มหบุญพาชัย
14นางสาว นพรัตน์ สินกิ่ง โครงการจัดเตรียมเอกสารและบันทึกต่างๆ ตามระบบ ISO45001ไม่จำกัดพื้นที่นาย ศาศวัต มหบุญพาชัย
15นาย จิรกฤต พุทธศรี โครงการพัฒนา Nano Coating (ระยอง)ภาคตะวันออกนาย พิศิษฐ์ คำหน่อแก้ว
16นาย พงศกร ณุวงษ์ศรี โครงการพัฒนา Nano Coatingภาคตะวันออกเฉียงเหนือนาย พิศิษฐ์ คำหน่อแก้ว
17นาย วินิตย์ ขันดี โครงการพัฒนาผ้าพื้นเมืองท้องถิ่นสำหรับการผลิตหน้ากากอนามัย (เชียงใหม่)ภาคเหนือนาย วรล อินทะสันตา
18นาย สุรเชษฐ์ ชาติวิญญู โครงการพัฒนา Nano Coating (เชียงใหม่)ภาคเหนือนาย พิศิษฐ์ คำหน่อแก้ว
19นางสาว อนัญญา กองสีนนท์ โครงการพัฒนา Nano Coatingภาคตะวันออกเฉียงเหนือนาย พิศิษฐ์ คำหน่อแก้ว
20นาย อนุชิต ผาจวง โครงการพัฒนาผ้าพื้นเมืองท้องถิ่นสำหรับการผลิตหน้ากากอนามัย (กาฬสินธ์)ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนาย วรล อินทะสันตา
21นางสาว อานีมา หลีหมาด โครงการพัฒนาผ้าพื้นเมืองท้องถิ่นสำหรับการผลิตหน้ากากอนามัยภาคใต้นาย วรล อินทะสันตา
22นางสาว ปาริฉัตร แซ่โค้ว โครงการพัฒนาคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคในชุมชนภาคกลางนางสาว ณัฏฐพร พิมพะ
23นางสาว อารียา ทองบุญอยู่ โครงการพัฒนานวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีกรุงเทพและปริมณฑลนาง ณัฎฐิกา แสงกฤช
24นางสาว สุพิชย์ฌา ฐานหมั่น​ แพลตฟอร์มระบบสนทนาอัตโนมัติกรุงเทพและปริมณฑลนาย ชัชวาล สังคีตตระการ
25นาย ฐาปนพงศ์ ศรีพระราม โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายภาพวัฒนธรรมชุมชน)กรุงเทพและปริมณฑลนาย เทพชัย ทรัพย์นิธิ
26นาย กานต์ พงษ์บรรดาศักดิ์ ฐานข้อมูลโครงการงานวางแผนกลยุทธ์และเทคโนโลยีฐานกรุงเทพและปริมณฑลนาง วิลาวัลย์ จำปา
27นาย รัฐพงศ์ สุขุมพานิช โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (รีวิวอาหารพื้นเมือง)ภาคเหนือนาย เทพชัย ทรัพย์นิธิ
28นางสาว มลฤดี นามบุตร โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (รีวิวอาหารพื้นเมือง)ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนาย เทพชัย ทรัพย์นิธิ
29นางสาว สุดานันท์ วันตะโคตร โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายภาพวัฒนธรรมชุมชน)ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนาย เทพชัย ทรัพย์นิธิ
30นางสาว อาจารี ลิ้มพิทักษ์ชัย โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (รีวิวอาหารพื้นเมือง)ไม่จำกัดพื้นที่นาย เทพชัย ทรัพย์นิธิ
31นางสาว ภัทรมน สมเสนาะ โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (รีวิวอาหารพื้นเมือง)ไม่จำกัดพื้นที่นาย เทพชัย ทรัพย์นิธิ
32นางสาว วรุทัย ใจตุ้ย โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (รีวิวอาหารพื้นเมือง)ไม่จำกัดพื้นที่นาย เทพชัย ทรัพย์นิธิ
33นาย ธนดล แก้วลึก โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายรูปป้าย)ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนาย ธนนท์ หลีน้อย
34นางสาว ขวัญฤดี วันตะโคตร โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายรูปป้าย)ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนาย ธนนท์ หลีน้อย
35นางสาว สุไรดา มะแอ โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายรูปป้าย)ไม่จำกัดพื้นที่นาย ธนนท์ หลีน้อย
36นางสาว แวฮุสนา ยะยือริ โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายรูปป้าย)ไม่จำกัดพื้นที่นาย ธนนท์ หลีน้อย
37นาย เอื้ออังกูร แสงคาร์ โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายรูปป้าย)ไม่จำกัดพื้นที่นาย ธนนท์ หลีน้อย
38นาง ระพีภรณ์ คูอุดมเลิศ โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายรูปป้าย)ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนาย ธนนท์ หลีน้อย
39นางสาว พิชญานิน บั้งทอง โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายรูปป้าย)ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนาย ธนนท์ หลีน้อย
40นางสาว วรรณวิศา ภาโว โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายรูปป้าย)ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนาย ธนนท์ หลีน้อย
41นาย ก้องเกียรติ จันทร์แสงศรี โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายรูปป้าย)ไม่จำกัดพื้นที่นาย ธนนท์ หลีน้อย
42นาย ภูวดล พรอำนวย โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายรูปป้าย)ภาคเหนือนาย ธนนท์ หลีน้อย
43นางสาว ยาวารียะห์ กาเดร์ โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายรูปป้าย)ภาคใต้นาย ธนนท์ หลีน้อย
44นางสาว โรสนา นิมะเฮง โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายภาพวัฒนธรรมชุมชน)ภาคใต้นาย เทพชัย ทรัพย์นิธิ
45นางสาว นิตา นาราวัน โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายภาพวัฒนธรรมชุมชน)ไม่จำกัดพื้นที่นาย เทพชัย ทรัพย์นิธิ
46นางสาว รชต จันทร์ชูผล โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายภาพวัฒนธรรมชุมชน)ภาคใต้นาย เทพชัย ทรัพย์นิธิ
47นาย ศรัณ กองเพิ่มพูล โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายภาพวัฒนธรรมชุมชน)ไม่จำกัดพื้นที่นาย เทพชัย ทรัพย์นิธิ
48นางสาว ทิพวรรณ เหลืองแดง โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายภาพวัฒนธรรมชุมชน)ไม่จำกัดพื้นที่นาย เทพชัย ทรัพย์นิธิ
49นาย อับดุลมาญีด สอเละห์ โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายภาพวัฒนธรรมชุมชน)ภาคใต้นาย เทพชัย ทรัพย์นิธิ
50นางสาว กาญจนาพร เจริญคุ้มวงศ์ โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายภาพวัฒนธรรมชุมชน)กรุงเทพและปริมณฑลนาย เทพชัย ทรัพย์นิธิ
51นางสาว สุกัลยา บุญชม โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายภาพวัฒนธรรมชุมชน)กรุงเทพและปริมณฑลนาย เทพชัย ทรัพย์นิธิ
52นาย ปฏิพล พ่วงพงษ์ โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายภาพวัฒนธรรมชุมชน)กรุงเทพและปริมณฑลนาย เทพชัย ทรัพย์นิธิ
53นางสาว รัศมี ชารี โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายภาพวัฒนธรรมชุมชน)กรุงเทพและปริมณฑลนาย เทพชัย ทรัพย์นิธิ
54นางสาว ศุภลักษณ์ พินพงทรัพย์ โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายภาพวัฒนธรรมชุมชน)กรุงเทพและปริมณฑลนาย เทพชัย ทรัพย์นิธิ
55นาย สุริยัน พิทักษ์สิริมงคล โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายภาพวัฒนธรรมชุมชน)กรุงเทพและปริมณฑลนาย เทพชัย ทรัพย์นิธิ
56นาย สุรศักดิ์ เอียดดี โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายภาพวัฒนธรรมชุมชน)กรุงเทพและปริมณฑลนาย เทพชัย ทรัพย์นิธิ
57นาย วิฑูรย์ หอมจันทร์ โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายภาพวัฒนธรรมชุมชน)ไม่จำกัดพื้นที่นาย เทพชัย ทรัพย์นิธิ
58นาย ไพทูรย์ สิริธนากรกุล โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายภาพวัฒนธรรมชุมชน)ไม่จำกัดพื้นที่นาย เทพชัย ทรัพย์นิธิ
59นางสาว ชนิดา รวมวงค์ โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายภาพวัฒนธรรมชุมชน)กรุงเทพและปริมณฑลนาย เทพชัย ทรัพย์นิธิ
60นางสาว ฟ้าลดา ปัณฑิรา โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายภาพวัฒนธรรมชุมชน)ไม่จำกัดพื้นที่นาย เทพชัย ทรัพย์นิธิ
61นางสาว สิริญา เสือทอง โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายภาพวัฒนธรรมชุมชน)ภาคใต้นาย เทพชัย ทรัพย์นิธิ
62นางสาว จงกช ศรีพระราม โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายภาพวัฒนธรรมชุมชน)กรุงเทพและปริมณฑลนาย เทพชัย ทรัพย์นิธิ
63นาย นพีภัทร สุนทรวิจารณ์ โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายภาพวัฒนธรรมชุมชน)ไม่จำกัดพื้นที่นาย เทพชัย ทรัพย์นิธิ
64นาย วรการ ชัยแก้ว โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายภาพตามโจทย์)ไม่จำกัดพื้นที่นาย สิทธา พหลภิญโญ
65นางสาว กฤษติยา ชัยแก้ว โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายภาพตามโจทย์)ไม่จำกัดพื้นที่นาย สิทธา พหลภิญโญ
66นางสาว กัญญาณัฐ ยวงทอง โครงการ AI platform (ถอดความจากเสียง)ไม่จำกัดพื้นที่นาย อัษฎางค์ แตงไทย
67นาย ธนิสร หลักฐาน โครงการ AI platform (ตรวจสอบการถอดความ)ไม่จำกัดพื้นที่นาย อัษฎางค์ แตงไทย
68นางสาว พรหมพร ภุมรินทร์ โครงการ AI platform (ตรวจสอบการถอดความ)ไม่จำกัดพื้นที่นาย อัษฎางค์ แตงไทย
69นางสาว แคทลียา กองแดน โครงการ AI platform (ตรวจสอบการถอดความ)ภาคกลางนาย อัษฎางค์ แตงไทย
70นาย ทิฆัมพร ดำบรรณ์ โครงการ AI platform (ตรวจสอบการถอดความ)ไม่จำกัดพื้นที่นาย อัษฎางค์ แตงไทย
71นาย ณัฐกานต์ เรือนไธสงค์ โครงการศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (งานทดสอบ/สอบเทียบ)กรุงเทพและปริมณฑลนางสาว เดือนเพ็ญ ภู่เลี้ยง
72นางสาว จุฑามาศ ฉิมวัย โครงการศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (งานทดสอบ/สอบเทียบ)กรุงเทพและปริมณฑลนางสาว เดือนเพ็ญ ภู่เลี้ยง
73นางสาว ชลกาญจน์ มาสุ้มโครงการพัฒนาหมวกความดันลบ (เชียงราย)ภาคเหนือนาย พิศิษฐ์ คำหน่อแก้ว