ภาคตะวันออก

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันออก

จันทบุรี

คุณสมบัติ

1.คนในพื้นที่
2.มีความรู้และสนใจใน วทน.
3.สามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 • พาหนะเดินทาง และคอมพิวเตอร์

ภาระงาน

เทคโนโลยี Smart farm + Biocontrol + EECi

1. งานด้านข้อมูล ลงพื้นที่สำรวจ สัมภาษณ์ รวบรวม และจัดทำข้อมูลด้านเกษตร
2. เป็นตัวกลางในการประสานงานระหว่างชุมชนและ สท.

สถานที่ทำงาน

 • วิสาหกิจชุมชนเกษตรสีเขียวตำบลตรอกนอง อ.ขลุง จ.จันทบุรี

คุณสมบัติ

1.คนในพื้นที่
2.มีความรู้และสนใจใน วทน.
3.สามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 • พาหนะเดินทาง และคอมพิวเตอร์

ภาระงาน

เทคโนโลยี smart farm wimarc

1. งานด้านข้อมูล ลงพื้นที่สำรวจ สัมภาษณ์ รวบรวม และจัดทำข้อมูลด้านเกษตร
2. เป็นตัวกลางในการประสานงานระหว่างชุมชนและ สท.

สถานที่ทำงาน

 • จ.จันทบุรี

สมัครงานตำแหน่งนี้

ฉะเชิงเทรา

คุณสมบัติ

 • วุฒิ ขั้นต่ำ ม.6 สามารถทำงานช่างเบื้องต้นขึ้นไป

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 • อุปกรณ์ช่างเบื้องต้น

ภาระงาน

 • ดูแลเรื่องการเคลือบผิว และเก็บข้อมูลการเคลือบผิวอาคาร จากเทคโนโลยีการเคลือบ ศน สวทช

สถานที่ทำงาน

 • วัดใน จ.ฉะเชิงเทรา หรือพื้นที่ใกล้เคียง

สมัครงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ

1. เป็นคนในพื้นที่
2. มีความรู้ด้านการเกษตรและสนใจใน วทน.
3. สามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้
4. สามารถวิเคราะห์ข้อมูล และเขียนรายงานได้

อุปกรณ์ที่จำเป็น

1. พาหนะเดินทาง
2. คอมพิวเตอร์

ภาระงาน

เทคโนโลยีโรงเรือน

1. ติดตามผลการใช้เทคโนโลยีโรงเรือนและการบริหารจัดการ
2. เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานด้านเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกกลุ่มระดับครัวเรือน
3. เก็บข้อมูลการผลิตพืชและการบริหารจัดการพืชในโรงเรือน
4. เป็นผู้ประสานงานในพื้นที่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถานที่ทำงาน

 • วิสาหกิจชุมชนผักสด ผลไม้ แปรรูป บ้านหนองทราย ต.หนองยาว อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

สมัครงานตำแหน่งนี้

ชลบุรี

คุณสมบัติ

 • วุฒิ ขั้นต่ำ ม.6

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 • คอมพิวเตอร์ เพื่อเก็บข้อมูล

ภาระงาน

 • เก็บตัวอย่างน้ำใต้ดิน น้ำบาดาล แหล่งน้ำผิวดิน ในแหล่งน้ำที่ใกล้แหล่งชุมชนเพื่อนำตัวอย่างน้ำมาตรวจวัดฟลูออไรด์และโลหะหนักที่ปนเปื้อน โดยนำข้อมูลจัดทำฐานข้อมูลนำร่องคุณภาพน้ำ

สถานที่ทำงาน

 • บริเวณพื้นที่ อ. ศรีราชา จ.ชลบุรี

สมัครงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ

1.คนในพื้นที่
2.มีความรู้และสนใจใน วทน.
3.สามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 • พาหนะเดินทาง และคอมพิวเตอร์

ภาระงาน

เทคโนโลยี smart farm
ขนุนแปลงใหญ่

1. งานด้านข้อมูล ลงพื้นที่สำรวจ สัมภาษณ์ รวบรวม และจัดทำข้อมูลด้านเกษตร
2. เป็นตัวกลางในการประสานงานระหว่างชุมชนและ สท.

สถานที่ทำงาน

 • ขนุนแปลงใหญ่หนองเหยีง

สมัครงานตำแหน่งนี้

ตราด

คุณสมบัติ

1.คนในพื้นที่
2.มีความรู้และสนใจใน วทน.
3.สามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 • พาหนะเดินทาง และคอมพิวเตอร์

ภาระงาน

เทคโนโลยี smart farm wimarc

1. งานด้านข้อมูล ลงพื้นที่สำรวจ สัมภาษณ์ รวบรวม และจัดทำข้อมูลด้านเกษตร
2. เป็นตัวกลางในการประสานงานระหว่างชุมชนและ สท.

สถานที่ทำงาน

 • จ.ตราด

สมัครงานตำแหน่งนี้

ปราจีนบุรี

คุณสมบัติ

1.คนในพื้นที่ หรือสามารถทำงานประจำในพื้นที่ได้
2.มีความรู้และสนใจใน วทน.
3.สามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้

อุปกรณ์ที่จำเป็น

1. พาหนะเดินทาง
2. คอมพิวเตอร์

ภาระงาน

เทคโนโลยี smart farm และ เกษตรอินทรีย์
เครือข่ายอภัยภูเบศร (15 กลุ่ม)

1. ประสานงานกับหน่วยงานเพื่อทำงานในพื้นที่กับชุมชน
2. รวบรวม และจัดทำข้อมูลด้านเกษตรปลอดภัย
3. ติดตามการถ่ายทอดเทคโนโลยีของเครือข่ายสมาชิก

สถานที่ทำงาน

 • จ.ปราจีนบุรี

สมัครงานตำแหน่งนี้

ระยอง

คุณสมบัติ

1.คนในพื้นที่
2.มีความรู้และสนใจใน วทน.
3.สามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 • พาหนะเดินทาง และคอมพิวเตอร์

ภาระงาน

เทคโนโลยี smart farm wimarc

1. งานด้านข้อมูล ลงพื้นที่สำรวจ สัมภาษณ์ รวบรวม และจัดทำข้อมูลด้านเกษตร
2. เป็นตัวกลางในการประสานงานระหว่างชุมชนและ สท.

สถานที่ทำงาน

 • จ.ระยอง

สมัครงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ

1.คนในพื้นที่
2.มีความรู้และสนใจใน วทน.
3.สามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 • พาหนะเดินทาง และคอมพิวเตอร์

ภาระงาน

เทคโนโลยี smart farm wimarc

1. งานด้านข้อมูล ลงพื้นที่สำรวจ สัมภาษณ์ รวบรวม และจัดทำข้อมูลด้านเกษตร
2. เป็นตัวกลางในการประสานงานระหว่างชุมชนและ สท.

สถานที่ทำงาน

 • 1.สวนบัวแก้ว 2.ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์

สมัครงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ

 • วุฒิ ขั้นต่ำ ม.6 สามารถทำงานช่างเบื้องต้นขึ้นไป

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 • อุปกรณ์ช่างเบื้องต้น

ภาระงาน

 • ดูแลเรื่องการเคลือบผิว และเก็บข้อมูลการเคลือบผิวอาคาร จากเทคโนโลยีการเคลือบ ศน สวทช

สถานที่ทำงาน

 • วัดใน จ.ระยองหรือพื้นที่ใกล้เคียง

สมัครงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ

1. เป็นคนในพื้นที่
2. มีความรู้ด้านการเกษตรและสนใจใน วทน.
3. สามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้
4. สามารถวิเคราะห์ข้อมูล และเขียนรายงานได้

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 • ยานพาหนะใช้ในการเดินทาง คอมพิวเตอร์

ภาระงาน

1. สำรวจเก็บข้อมูลฟาร์มเกษตกร จำนวนโค รายได้ ค่าใช้จ่าย
2. สำรวจเก็บข้อมูลห่วงโซ่วัตถุดิบอาหารโคและการเชื่อมโยงกลุ่มเกษตรในพื้นที่
3. วางแผน ประสานงาน จัดประชุม จัดอบรมให้กับผู้ที่สนใจอาชีพการเลี้ยงโค การสร้างเครือข่ายในชุมชน และดูแลแผนการดำเนินงานฐานเรียนรู้การผลิตอาหารโค

สถานที่ทำงาน

 • กลุ่มเครือขายโคเนื้อทาจิมะ จังหวัดระยอง

สมัครงานตำแหน่งนี้

ระยอง จันทบุรี

คุณสมบัติ

1. เกษตรกรที่ทำสวนทุเรียน มีความสนใจและต้องเข้าร่วมการฝึกอบรมเทคโนโลยีหลังจากการจ้างงาน
2.มีภูมิลำเนาอยู่ในชุมชน หรือ ในพื้นที่ที่สามารถเดินทางไปมาสะดวก
3. มีประสบการณ์ปลูกทุเรียน

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 • อุปกรณ์สำหรับการจดบันทึกข้อมูล

ภาระงาน

PMUC smart farm 5 อำเภอ

1.เก็บข้อมูลสถานภาพการปลูกทุเรียนย้อนหลัง 3 ปี ในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย เช่น พื้นที่ ผลผลิต การจัดการแปลง เป็นต้น
2.เก็บข้อมูลการใช้งานเทคโนโลยี Smart Farm ในสวนทุเรียน ตามแบบฟอร์มที่กำหนด
3. รายงานผลการใช้ผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น ไลน์ อีเมล์ เป็นต้น

สถานที่ทำงาน

 • ระยอง และจันทบุรี

สมัครงานตำแหน่งนี้