ภาคกลาง

ภาคกลาง

ภาคกลาง

เพชรบุรี

คุณสมบัติ

1.คนในพื้นที่ หรือสามารถทำงานประจำในพื้นที่ได้
2.มีความรู้และสนใจใน วทน.
3.สามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 1. อุปกรณ์สำหรับการจดบันทึกข้อมูล
 2. อุปกรณ์สำหรับการติดต่อสื่อสาร

ภาระงาน

 • เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ข้าว ผักอินทรีย์ (5 อำเภอ) เก็บข้อมูลชุมชน ต้นทุน

สถานที่ทำงาน

 • เพชรบุรี

 

เพชรบูรณ์

คุณสมบัติ

 • วุฒิ ขั้นต่ำ ม.6 หรือประกอบอาชีพด้านสิ่งทอพื้นเมือง

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 • เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับเตรียมผ้าพื้นเมือง

ภาระงาน

 • พัฒนาผ้าพื้นเมืองตามอัตลักษณ์ท้องถิ่นสำหรับประกอบหน้ากากอนามัยเคลือบนาโนสมบัติพิเศษป้องกันฝุ่นและละอองไอจาม หายใจสะดวก โดย สวทช จะเป็นผู้ร่วมออกแบบ กำหนดสมบัติวัตถุดิบและรูปแบบการทอเพื่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์

สถานที่ทำงาน

 • ตามภูมิลำเนาของผู้รับจ้างหรือสถานที่เตรียมตัวอย่างและถ่ายทอดเทคโนโลยี ตามความจำเป็น

 

คุณสมบัติ

1.เป็นเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่เป้าหมายการดำเนินงาน มีความรู้เรื่องการเกษตร
2.มีความรู้และสนใจใน วทน. สามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 • คอมพิวเตอร์

ภาระงาน

 • การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผักอินทรีย์ (ความร่วมมือเซ็นทรัล) น้ำดุกใต้ ศรีเทพ นาสอุ้ง ภูทับเบิก

สถานที่ทำงาน

 • > 1 คน พื้นที่ อำเภอศรีเทพ
 • > 1 คน พื้นที่ อำเภอหล่มสัก ต.ปากดุก
 • > 1 คน พื้นที่ อำเภอหล่มเก่า ต.วังบาล

 

คุณสมบัติ

1.คนในพื้นที่ หรือสามารถทำงานประจำในพื้นที่ได้
2.มีความรู้และสนใจใน วทน.
3.สามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้

อุปกรณ์ที่จำเป็น

1. พาหนะเดินทาง
2. คอมพิวเตอร์

ภาระงาน

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตถั่วเขียวแปลงใหญ่ อ.หนองไผ่

1. ประสานงานกับหน่วยงานเพื่อทำงานในพื้นที่กับชุมชน
2. รวบรวม และจัดทำข้อมูลด้านเกษตรปลอดภัย
3. ติดตามการถ่ายทอดเทคโนโลยีของเครือข่ายสมาชิก

สถานที่ทำงาน

 • จ.เพชรบูรณ์

 

คุณสมบัติ

1.คนในพื้นที่
2.มีความรู้และสนใจใน วทน.
3.สามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้

อุปกรณ์ที่จำเป็น

1. พาหนะเดินทาง
2. คอมพิวเตอร์

ภาระงาน

เทคโนโลยี smart farm

1. งานด้านข้อมูล ลงพื้นที่สำรวจ สัมภาษณ์ รวบรวม และจัดทำข้อมูลด้านเกษตร
2. เป็นตัวกลางในการประสานงานระหว่างชุมชนและ สท.

สถานที่ทำงาน

 • สวนภูภูมิ เขาค้อ

 

คุณสมบัติ

1. รู้จักหนอน Fall army worm
2..รู้จักหนอนตายแบบธรรมชาติ
3.สามารถเดินทางได้

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 • กล่องเลี้ยงแมลง, ปากคีบ, เอพเพนดอร์ฟ, น้ำสะอาด, กล่องโฟมเก็บความเย็น, คูลเจล

ภาระงาน

 • สำรวจและเก็บหนอนติดเชื้อในธรรมชาติ

สถานที่ทำงาน

 • จ. เพชรบูรณ์

 

กำแพงเพชร

คุณสมบัติ

 • วุฒิ ขั้นต่ำ ป.6 หรือ สามารถทำงานหัตถกรรม

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 • เครื่องมือช่างทั่วไป เช่น กรรไกร มีดคัตเตอร์

ภาระงาน

 • ช่วยขนส่ง/สาธิตการทำงาน/แจกจ่าย และเก็บข้อมูลด้านการประกอบหมวกแรงดันลบ เพื่อใช้ลดการแพร่เชื้อ COVID-19 จากกลุ่มเฝ้าระวัง

สถานที่ทำงาน

 • องค์กรส่วนบริหารส่วนภูมิภาค อสม ภสต หรือตามบ้านพักอาศัยของผู้รับจ้าง

 

คุณสมบัติ

1.คนในพื้นที่
2.มีความรู้ด้านการปลูกมันสำปะหลังและสนใจใน วทน.
3.สามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 • พาหนะเดินทาง

ภาระงาน

เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง inclusive

1. ติดตาม และเก็บข้อมูลด้านเกษตร
2. เป็นตัวกลางในการประสานงานระหว่างชุมชนและ สท.

สถานที่ทำงาน

 • อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร

 

ชัยนาท

คุณสมบัติ

1.เป็นคนในพื้นที่
2.มีความรู้และสนใจด้านการเกษตร หรือด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน
3.มีความรู้พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ และจัดทำสื่อออนไลน์ได้
4.สามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 1. อุปกรณ์สำหรับการจดบันทึกข้อมูล
 2. อุปกรณ์สำหรับการติดต่อสื่อสาร

ภาระงาน

 • CTAP เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานวิสาหกิจชุมชน

สถานที่ทำงาน

 • จ.ชัยนาท

 

คุณสมบัติ

1. เป็นคนในพื้นที่และมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเลี้ยงจิ้งหรีด
2. สามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์เพื่อรายงานผลการดำเนินงานได้

อุปกรณ์ที่จำเป็น

1. พาหนะเดินทาง
2. คอมพิวเตอร์

ภาระงาน

1. เก็บข้อมูลการเลี้ยง การลงทุน จำนวนผลผลิต และช่องทางการจำหน่ายในฟาร์มเพาะเลี้ยงแมลงตามที่ได้รับมอบหมาย
2. จัดทำรายงานสรุปผลข้อมูล

สถานที่ทำงาน

 • เปี่ยมสุขฟาร์ม อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

นครปฐม

คุณสมบัติ

 • สามารถทำงานนอกเวลา เดินทางเพื่อเก็บข้อมูลในพื้นที่ได้ มีความใส่ใจและรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ทำ

ภาระงาน

 • ทำการเก็บข้อมูลปัจจัยการผลิต ผลผลิต และองค์ประกอบผลผลิตข้าวเชิงพื้นที่ในแปลงเกษตรกร

สถานที่ทำงาน

 • ทีมวิจัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีชีวภาพพืชและการเกษตรแบบแม่นยำ ที่ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

 

คุณสมบัติ

 • มีอุปกรณ์ เครื่องมือพร้อมในการดำเนินงาน และเป็นคนในพื้นที่

ภาระงาน

1. ดูแลห้องเก็บเมล็ดพันธุ์ จัดแยกวัสดุอุปกรณ์ให้เป็นหมวดหมู่ เป็นระเบียบ รวมถึง เย็บซ่อมอุปกรณ์ที่เก็บเมล็ด ดูแลความสะอาดของอุปกรณ์และห้องเก็บเมล็ดพันธุ์
2. ดูแลความสะอาด ความเรียบร้อยบริเวณอาคารห้องเก็บเมล็ดพันธุ์ อาคารโรงเรือน และบริเวณโดยรอบอาคารและแปลงปลูกทดสอบข้าว รวมถึงดูแล ตัดแต่งต้นไม่ที่ปกคลุมอาคารดังกล่าว

สถานที่ทำงาน

 • ทีมวิจัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีชีวภาพพืชและการเกษตรแบบแม่นยำ ที่ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

 

คุณสมบัติ

1.คนในพื้นที่ หรือสามารถทำงานประจำในพื้นที่ได้
2.มีความรู้และสนใจใน วทน.
3.สามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้

อุปกรณ์ที่จำเป็น

1. พาหนะเดินทาง
2. คอมพิวเตอร์

ภาระงาน

โครงการเกษตรอินทร์ สามพรานโมเดล

1. ประสานงานกับหน่วยงานเพื่อทำงานในพื้นที่กับชุมชน
2. รวบรวม และจัดทำข้อมูลด้านเกษตรปลอดภัย
3. ติดตามการถ่ายทอดเทคโนโลยีของเครือข่ายสมาชิก

สถานที่ทำงาน

 • จังหวัดนครปฐม

พระนครศรีอยุธยา

คุณสมบัติ

1.เป็นคนในพื้นที่
2.มีความรู้และสนใจด้านการเกษตร หรือด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน
3.มีความรู้พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ และจัดทำสื่อออนไลน์ได้
4.สามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 1. อุปกรณ์สำหรับการจดบันทึกข้อมูล
 2. อุปกรณ์สำหรับการติดต่อสื่อสาร

ภาระงาน

 • CTAP เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานวิสาหกิจชุมชน

สถานที่ทำงาน

 • จ.พระนครศรีอยุธยา

 

ลพบุรี

คุณสมบัติ

1.คนในพื้นที่ 2.มีความรู้และสนใจใน วทน. 3.สามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้

อุปกรณ์ที่จำเป็น
 • ยานพาหนะใช้ในการเดินทาง คอมพิวเตอร์
ภาระงาน

1. สำรวจเก็บข้อมูลฟาร์มเกษตกร จำนวนโค รายได้ ค่าใช้จ่าย 2. สำรวจเก็บข้อมูลห่วงโซ่วัตถุดิบอาหารโคและการเชื่อมโยงกลุ่มเกษตรในพื้นที่ 3. วางแผน ประสานงาน จัดประชุม จัดอบรมให้กับผู้ที่สนใจอาชีพการเลี้ยงโค การสร้างเครือข่ายในชุมชน และดูแลแผนการดำเนินงานฐานเรียนรู้การผลิตอาหารโค

สถานที่ทำงาน
 • สหกรณ์โคนมส่วนมะดื่อ จำกัด จังหวัดลพบุรี

สมุทรสงคราม

คุณสมบัติ

1.คนในพื้นที่ 2.มีความรู้และสนใจใน วทน. 3.สามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้

อุปกรณ์ที่จำเป็น
 • คอมพิวเตอร์,ยานพาหนะส่วนตัว
ภาระงาน เทคโนโลยีสิ่งทอ 2 กลุ่ม 2 ตำบล
 • ช้อมูลท่องเที่ยวเชิงชุมชน จัดทำสรุปข้อมูลสถานภาพกลุ่มก่อน-หลังเข้าร่วมโครงการ เพื่อนำไปสู่การจัดทำข้อมูลชุมชนท่องเที่ยวเชิงนวัตกรรมได้
สถานที่ทำงาน

1. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสวนนอก ต.บางยี่รงค์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 2. กลุ่มบ้านปราโมทย์ ต.บ้านปราโมทย์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

สระบุรี

คุณสมบัติ

1.คนในพื้นที่ หรือสามารถทำงานประจำในพื้นที่ได้ 2.มีความรู้และสนใจใน วทน. 3.สามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้

อุปกรณ์ที่จำเป็น

1.รถยนต์/มอเตอร์ไซด์ เพื่อใช้เดินทางในพื้นที่ 2.สมาร์ทโฟนที่สามารถติดต่อผ่านทางไลน์ หรือส่งรูป ข้อมูลต่างๆได้ 3.คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้พิมพ์สรุปและส่งข้อมูล

ภาระงาน เทคโนโลยีสิ่งทอ 2 กลุ่ม 2 ตำบล smart tambon ต.เขาดินพัฒนา

1. ติดตาม และเก็บข้อมูลทั้ง 5 มิติของชุมชน 2. เป็นตัวกลางในการประสานงานการดำเนินกิจกรรมของชุมชน 3. จัดทำข้อมูลแปลงทดสอบในพื้นที่ 4. ติดตามงานอื่นๆในพื้นที่

สถานที่ทำงาน
 • ตำบลห้วยบง และตำบลเขาดินพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
คุณสมบัติ

1. จบการศึกษาขั้นต่ำ มัธยมศึกษาตอนปลาย 2. มีประสบการณ์การทำงานการติดต่อประสานงาน 3. มีความสามารถในการสื่อสารและเขียนเรียบเรียงข้อมูล 4. ใช้โปรแกรม Microsoft Office และอินเทอร์เน็ตได้ 5. เป็นคนในพื้นที่จังหวัดสระบุรี 6. สามารถเข้าร่วมอบรมการสังเคราะห์ข้อมูลสำหรับระบบบริหารจัดการ Museum Pool For Smart Museum อ.เสาไห้ จ.สระบุรี ในวันเสาร์-อาทิตย์ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563 ได้

อุปกรณ์ที่จำเป็น
 • อุปกรณ์ที่สามารถบันทึกภาพและเสียงได้
ภาระงาน
 • ช่วยเข้าร่วมอบรมการสังเคราะห์ข้อมูลสำหรับระบบบริหารจัดการ Museum Pool For Smart Museum อ.เสาไห้ จ.สระบุรี ในวันเสาร์-อาทิตย์ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563
 • เก็บข้อมูลด้านวิถีชุมชน และ ศิลปวัฒนธรรม ทั้งชุดข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ โดยใช้การค้นคว้าจากเอกสาร และการสัมภาษณ์
 • สังเคราะห์ข้อมูลและเรียบเรียงเป็นองค์ความรู้สำหรับการผลิตสื่อสำหรับ ระบบบริหารจัดการ Museum Pool For Smart Museum อ. เสาไห้ จ. สระบุรี
สถานที่ทำงาน
 • ตำบลต้นตาล-พระยาทด อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

สุพรรณบุรี

คุณสมบัติ

 • วุฒิ ขั้นต่ำ ม.6

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 • อุปกรณ์ช่างประปา

ภาระงาน

 • เก็บตัวอย่างน้ำใต้ดิน น้ำบาดาล แหล่งน้ำผิวดิน ในแหล่งน้ำที่ใกล้แหล่งชุมชนเพื่อนำตัวอย่างน้ำมาตรวจวัดฟลูออไรด์และโลหะหนักที่ปนเปื้อน โดยนำข้อมูลจัดทำฐานข้อมูลนำร่องคุณภาพน้ำ

สถานที่ทำงาน

 • หมู่บ้าน โรงเรียน รพสตที่มีการใช้ระบบประปาจากน้ำบาดาลสำหรับอุปโภค บริโภค

คุณสมบัติ

1.เป็นคนในพื้นที่
2.มีความรู้และสนใจด้านการเกษตร หรือด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน
3.มีความรู้พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ และจัดทำสื่อออนไลน์ได้
4.สามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 1. อุปกรณ์สำหรับการจดบันทึกข้อมูล
 2. อุปกรณ์สำหรับการติดต่อสื่อสาร

ภาระงาน

 • ฝึกทักษะด้าน Smart Farm

สถานที่ทำงาน

 • จ.สุพรรณบุรี

คุณสมบัติ

1.มีความรู้และสนใจด้านการเกษตร หรือด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน
2.มีความรู้พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ และจัดทำสื่อออนไลน์ได้
3.สามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 1. อุปกรณ์สำหรับการจดบันทึกข้อมูล
 2. อุปกรณ์สำหรับการติดต่อสื่อสาร

ภาระงาน

 • ฝึกทักษะเพาะเลี้ยงไรแดงเพื่อเป็นอาหารสัตว์น้ำ

สถานที่ทำงาน

 • จ.สุพรรณบุรี

คุณสมบัติ

1.เป็นคนในพื้นที่
2.มีความรู้และสนใจด้านการเกษตร หรือด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน
3.มีความรู้พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ และจัดทำสื่อออนไลน์ได้
4.สามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 1. อุปกรณ์สำหรับการจดบันทึกข้อมูล
 2. อุปกรณ์สำหรับการติดต่อสื่อสาร

ภาระงาน

 • CTAP เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานวิสาหกิจชุมชน

สถานที่ทำงาน

 • จ.สุพรรณบุรี

คุณสมบัติ

1. เป็นคนในพื้นที่
2. มีความรู้ด้านการเกษตรและสนใจใน วทน.
3. สามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้
4. สามารถวิเคราะห์ข้อมูล และเขียนรายงานได้

อุปกรณ์ที่จำเป็น

1. พาหนะเดินทาง
2. คอมพิวเตอร์

ภาระงาน

เทคโนโลยีโรงเรือน

1. ติดตามผลการใช้เทคโนโลยีโรงเรือนและการบริหารจัดการ
2. เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานด้านเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกกลุ่มระดับครัวเรือน
3. เก็บข้อมูลการผลิตพืชและการบริหารจัดการพืชในโรงเรือน
4. เป็นผู้ประสานงานในพื้นที่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถานที่ทำงาน

 • วิสาหกิจชุมชนสวนกล้วยอู่ทอง ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

คุณสมบัติ

 • จ้างคนในพื้นที่เก็บข้อมูล

อุปกรณ์ที่จำเป็น

1. พาหนะเดินทาง
2. คอมพิวเตอร์

ภาระงาน

 • การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชหลังนา (ถั่วเขียว) inclusive innovation อ.สามชุก

สถานที่ทำงาน

 • อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี นครสวรรค์ ชัยนาท กำแพงเพชร

คุณสมบัติ

 • สามารถทำงานนอกเวลา เดินทางเพื่อเก็บข้อมูลในพื้นที่ได้ มีความใส่ใจและรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ทำ

ภาระงาน

 • ทำการเก็บข้อมูลปัจจัยการผลิต ผลผลิต และองค์ประกอบผลผลิตข้าวเชิงพื้นที่ในแปลงเกษตรกร

สถานที่ทำงาน

 • แปลงพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี นครสวรรค์ ชัยนาท กำแพงเพชร

สุพรรณบุรี ชัยนาท นครปฐม กาญจนบุรี

คุณสมบัติ

 • สามารถทำงานนอกเวลา เดินทางเพื่อเก็บข้อมูลในพื้นที่ได้ มีความใส่ใจและรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ทำ

ภาระงาน

 • ทำการเก็บข้อมูลเกษตรกรรม องค์ประกอบผลผลิต และผลผลิตข้าวเชิงพื้นที่ในแปลงทดสอบ multi-location

สถานที่ทำงาน

 • แปลงจ.สุพรรณบุรี 2. แปลงจ.กาญจนบุรี 3. แปลงจ.ชัยนาท

 

อุตรดิตถ์ พิษณุโลก

คุณสมบัติ

1. รู้จักหนอน Fall army worm
2..รู้จักหนอนตายแบบธรรมชาติ
3.สามารถเดินทางได้

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 • กล่องเลี้ยงแมลง, ปากคีบ, เอพเพนดอร์ฟ, น้ำสะอาด, กล่องโฟมเก็บความเย็น, คูลเจล

ภาระงาน

 • สำรวจและเก็บหนอนติดเชื้อในธรรมชาติ

สถานที่ทำงาน

 • จ. พิษณุโลก

 

อุทัยธานี กำแพงเพชร

คุณสมบัติ

1. รู้จักหนอน Fall army worm
2..รู้จักหนอนตายแบบธรรมชาติ
3.สามารถเดินทางได้

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 • กล่องเลี้ยงแมลง, ปากคีบ, เอพเพนดอร์ฟ, น้ำสะอาด, กล่องโฟมเก็บความเย็น, คูลเจล

ภาระงาน

 • ผลิตเชื้อไวรัส เอ็นพีวี กำจัดแมลงศัตรูพืช

สถานที่ทำงาน

 • จ. อุทัยธานี