กรุงเทพและปริมณฑล

กรุงเทพและปริมณฑล

กรุงเทพและปริมณฑล

กรุงเทพและปริมณฑล

คุณสมบัติ

 1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี Computer Science
 2. เคยฝึกงานที่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่จะให้ดำเนินงาน

ภาระงาน

พัฒนา Web service ชื่อ Web-Service-NBT

สถานที่ทำงาน

ปทุมธานี (NBT, สวทช.)

คุณสมบัติ

 1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี Computer Science
 2. เคยฝึกงานที่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่จะให้ดำเนินงาน

ภาระงาน

พัฒนา Web service ชื่อ Equipment Management System

สถานที่ทำงาน

ปทุมธานี (NBT, สวทช.)

คุณสมบัติ

 1. มีความรู้พื้นฐานด้านการคอมพิวเตอร์
 2. มีความละเอียดรอบครอบ ช่างสังเกตุ ในงานที่ทำเกี่ยวกับข้อมูล
 3. สามารถลงโปรแกรมพิ้นฐานบนเครื่องได้(มีคู่มือให้)
 4. มีความเรื่องการประมวลผลภาพ เบื้องต้น หรือเคยทำงานด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 • Smartphone หรือ Notebook/PC

ภาระงาน

 1. จัดทำเฉลยข้อมูลภาพ โดยมีภาพตัวอย่างและระบุผลเฉลยที่ต้องการให้ จากนั้นให้ทำการหาบริเวณที่เป็นผลเฉลยในภาพ ซึ่งต้องมีการใช้โปรแกรมเกี่ยวกับภาพพื้นฐาน
 2. จัดทำข้อมูลให้เป็นระบบไฟล์ เช่น json หรือ CSV

สถานที่ทำงาน

สามารถทำงานที่บ้านได้ แต่ต้องสามารถสื่อสารกันได้ เมือสั่งงานหรือแก้ไขงาน

คุณสมบัติ

 1. ปริญญาตรีขึ้นไป

ภาระงาน

 1. เก็บตัวอย่าง/ทดสอบสารตัวอย่าง

สถานที่ทำงาน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สมัครงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ

 1. ปริญญาตรีขึ้นไป

ภาระงาน

 1. เก็บตัวอย่างพืช/เตรียมหรือทดสอบสารสกัด

สถานที่ทำงาน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/สวทช.

สมัครงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ

 1. มีคอมพิวเตอร์ส่วนตัวและอินเตอร์เน็ต

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 • Smartphone หรือ Notebook/PC

ภาระงาน

 1. จัดทำเฉลยข้อมูลภาพตามที่มอบหมาย

สถานที่ทำงาน

สมัครงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ

 1. มีคอมพิวเตอร์ส่วนตัวและอินเตอร์เน็ต มีความรู้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน
 2. สามารถทำงานบนเว็บบราวเซอร์ได้

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 • Smartphone หรือ Notebook/PC

ภาระงาน

จัดทำเฉลยข้อมูลภาพตามที่กำหนด เช่น มีภาพให้แล้วต้องระบุว่าตัวเลือกใดบ้างตรงกับภาพที่กำหนด หรือ มีวิดีโอให้แล้วต้องระบุว่าเป็นการทำท่าทางอะไร

สถานที่ทำงาน

สถานที่ใดก็ได้ มีการนัดหมายคุยรายละเอียดที่เนคเทคเป็นบางครั้ง

คุณสมบัติ

 1. ขั้นต่ำปริญญาตรี
 2. มีความชำนาญในการออกแบบงานกราฟฟิคต่างๆ
 3. มีความสามารถถ่ายทำวิดีโอ และตัดต่อวิดีโอ

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 • Smartphone หรือ Notebook/PC

ภาระงาน

สนับสนุนการจัดทำบทเรียนมัลติมีเดียให้แก่กลุ่มด้อยโอกาส เช่น ครู ตชด., เยาวชนของกรมพินิจ, นักเรียนในชนบท, สามเณรใน ร.ร.พระปริยัติธรรม

สถานที่ทำงาน

อาคาร สวทช. (โยธี) ชั้น 6

คุณสมบัติ

 1. ขั้นต่ำปริญญาตรี
 2. สามารถติดตั้งโปรแกรมจัดทำเว็บไซต์ได้
 3. จัดทำข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 • Smartphone หรือ Notebook/PC

ภาระงาน

สนับสนุนการดำเนินงานของโครงการจัดทำระบบ eDLTV วิชาภาษาต่างประเทศ และโครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์และสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาบาลี

สถานที่ทำงาน

อาคาร สวทช. (โยธี) ชั้น 6

คุณสมบัติ

 1. ขั้นต่ำปริญญาตรี
 2. มีประสบการณ์การสำรวจตลาด (Market Survey) แบบสัมภาษณ์เชิงลึก
 3. มีทักษะวิเคราะห์ข้อมูลและการเขียนรายงาน

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 • Smartphone หรือ Notebook/PC

ภาระงาน

สำรวจตลาดอุปกรณ์อำนวยความสะดวก และ ตลาดอาหารสายยางสำหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วยในประเทศไทย

สถานที่ทำงาน

อวท. และออกสำรวจข้อมูลนอกสถานที่

คุณสมบัติ

 1. คนในพื้นที่ หรือสามารถทำงานประจำในพื้นที่ได้
 2. มีความรู้และสนใจใน วทน.
 3. สามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้

ภาระงาน

โครงการเกษตรอินทร์ สามพรานโมเดล
1) ประสานงานกับหน่วยงานเพื่อทำงานในพื้นที่กับชุมชน
2) รวบรวม และจัดทำข้อมูลด้านเกษตรปลอดภัย
3) ติดตามการถ่ายทอดเทคโนโลยีของเครือข่ายสมาชิก

สถานที่ทำงาน

นครปฐม

คุณสมบัติ

 1. จบระดับปริญญาตรี
 2. มึความใส่ใจและรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ทำ
 3. พร้อมทำงานร่วมกันเป็นทีม

ภาระงาน

เก็บข้อมูลการปฏิบัติงานทั้งในแปลงทดลองและที่เก็บมาทำการวิจัย พร้อมกับช่วยทำความสะอาดห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

สถานที่ทำงาน

ทีมวิจัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีชีวภาพพืชและการเกษตรแบบแม่นยำ ที่ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ นครปฐม

คุณสมบัติ

 1. จบระดับปริญญาตรี
 2. มึความใส่ใจและรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ทำ
 3. พร้อมทำงานร่วมกันเป็นทีม

ภาระงาน

ช่วยในการปฎิบัติงานในห้องวิจัยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพร้อมเก็บข้อมูลในแปลงปลูกทดลอง

สถานที่ทำงาน

ทีมวิจัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีชีวภาพพืชและการเกษตรแบบแม่นยำ ที่ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ นครปฐม

คุณสมบัติ

 1. สามารถทำงานนอกเวลา เดินทางเพื่อเก็บข้อมูลในพื้นที่ได้
 2. มีความใส่ใจและรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ทำ

ภาระงาน

ทำการเก็บข้อมูลปัจจัยการผลิต ผลผลิต และองค์ประกอบผลผลิตข้าวเชิงพื้นที่ในแปลงเกษตรกร

สถานที่ทำงาน

ทีมวิจัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีชีวภาพพืชและการเกษตรแบบแม่นยำ ที่ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ นครปฐม

คุณสมบัติ

 1. มีอุปกรณ์ เครื่องมือพร้อมในการดำเนินงาน และเป็นคนในพื้นที่

ภาระงาน

 1. ดูแลห้องเก็บเมล็ดพันธุ์ จัดแยกวัสดุอุปกรณ์ให้เป็นหมวดหมู่ เป็นระเบียบ รวมถึง เย็บซ่อมอุปกรณ์ที่เก็บเมล็ด ดูแลความสะอาดของอุปกรณ์และห้องเก็บเมล็ดพันธุ์
 2. ดูแลความสะอาด ความเรียบร้อยบริเวณอาคารห้องเก็บเมล็ดพันธุ์ อาคารโรงเรือน และบริเวณโดยรอบอาคารและแปลงปลูกทดสอบข้าว รวมถึงดูแล ตัดแต่งต้นไม่ที่ปกคลุมอาคารดังกล่าว

สถานที่ทำงาน

ทีมวิจัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีชีวภาพพืชและการเกษตรแบบแม่นยำ ที่ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ นครปฐม

สมัครงานตำแหน่งนี้

 

คุณสมบัติ

 1. สามารถประสานงานร่วมกับคนให้ข้อมูลได

ภาระงาน

เจ้าหน้าที่ ประสานงาน รวบรวมข้อมูล

สถานที่ทำงาน

คุณสมบัติ

 1. ไม่รังเกียจหรือกลัวแมลง
 2. สามารถทำงานนอกเวลาและเดินทางสะดวก
 3. เตรียมอาหารเลี้ยงแมลงและล้างทำความสะอาด

อุปกรณ์ที่จำเป็น

กล่องเลี้ยงแมลง, ปากคีบ, เอพเพนดอร์ฟ, น้ำสะอาด, กล่องโฟมเก็บความเย็น, คูลเจล

ภาระงาน

ผลิตเชื้อไวรัส เอ็นพีวี กำจัดแมลงศัตรูพืช

สถานที่ทำงาน

จ. ปทุมธานี

คุณสมบัติ

 1. รู้จักหนอนเจาะฝักถั่ว
 2. รู้จักหนอนตายแบบธรรมชาติ
 3. สามารถเดินทางได้

อุปกรณ์ที่จำเป็น

กล่องเลี้ยงแมลง, ปากคีบ, เอพเพนดอร์ฟ, น้ำสะอาด, กล่องโฟมเก็บความเย็น, คูลเจล

ภาระงาน

สำรวจและเก็บหนอนติดเชื้อในธรรมชาติ

สถานที่ทำงาน

จ. ปทุมธานี

คุณสมบัติ

 1. ปริญญาตรี หรือกำลังศึกษาชั้นปีสุดท้าย ด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เช่น กีฏวิทยา ชีววิทยา จุลชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

ภาระงาน

ทดสอบประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ที่เก็บรวบรวมจากแหล่งต่างๆในประเทศไทยต่อแมลงศัตรูพืช

สถานที่ทำงาน

ทีมวิจัยเทคโนโลยีการควบคุมทางชีวภาพ อุทยานวิทยาศาตร์

คุณสมบัติ

 1. สามารถทำงานยกของ เก็บตัวอย่าง และทำความสะอาดเครื่องมือได้ มีทักษะการทำงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

ภาระงาน

ทดสอบสูตรอาหารและสภาวะการเลี้ยงจุลินทรีย์เพื่อเพิ่มผลผลิตต่างๆ

สถานที่ทำงาน

ทีมวิจัยเทคโนโลยีการควบคุมทางชีวภาพ อุทยานวิทยาศาตร์

คุณสมบัติ

 1. ปริญญาตรี หรือกำลังศึกษาชั้นปีสุดท้าย ด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เช่น กีฏวิทยา โรคพืช ชีววิทยา จุลชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ หรือที่เกี่ยวข้อง

ภาระงาน

ทดสอบ สำรวจ เก็บตัวอย่างแมลง ตรวจวัดสภาพอากาศ เพื่อประเมินประสิทธิภาพชีวภัณฑ์กำจัดแมลงศัตรูพืช

สถานที่ทำงาน

ทีมวิจัยเทคโนโลยีการควบคุมทางชีวภาพ อุทยานวิทยาศาตร์ และ จ. นครราชสีมา

สมัครงานตำแหน่งนี้

 

คุณสมบัติ

 1. ปริญญาตรี หรือกำลังศึกษาชั้นปีสุดท้าย ด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เช่น โรคพืช กีฏวิทยา ชีววิทยา จุลชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ หรือที่เกี่ยวข้อง

ภาระงาน

ทดสอบ สำรวจ เก็บตัวอย่างวัชพืช ตรวจวัดสภาพอากาศ เพื่อประเมินประสิทธิภาพชีวภัณฑ์กำจัดวัชพืช

สถานที่ทำงาน

ทีมวิจัยเทคโนโลยีการควบคุมทางชีวภาพ อุทยานวิทยาศาตร์ และ จ. กาญจนบุรี

คุณสมบัติ

ปริญญาตรี หรือกำลังศึกษาชั้นปีสุดท้าย ด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เช่น ชีววิทยา จุลชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ โรคพืช กีฏวิทยา หรือที่เกี่ยวข้อง

ภาระงาน

ผลิตชีวภัณฑ์จุลินทรีย์กำจัดศัตรูพืช เพื่อทดสอบในระดับแลบ โรงเรือนและภาคสนาม

สถานที่ทำงาน

ทีมวิจัยเทคโนโลยีการควบคุมทางชีวภาพ อุทยานวิทยาศาตร์

สมัครงานตำแหน่งนี้

 

คุณสมบัติ

 1. ปวส/ปริญญาตรี

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 • Smartphone หรือ Notebook/PC

ภาระงาน

งานทดสอบ/สอบเทียบ

สถานที่ทำงาน

PTEC (อวท.)

คุณสมบัติ

 1. ปวส/ปริญญาตรี

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 • Smartphone หรือ Notebook/PC

ภาระงาน

ธุรการ

สถานที่ทำงาน

PTEC (อวท.)

คุณสมบัติ

 1. ไม่จำกัดวุฒิ

ภาระงาน

เตรียมอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ/subculture

สถานที่ทำงาน

ปทุมธานี (NBT, สวทช.)

คุณสมบัติ

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ หรือกำลังเรียนปีสุดท้ายด้านวิทยาศาสตร์

ภาระงาน

งานเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ ตัดเก็บเชื้อเห็ดลงหลอดจำนวน 2,000 ตัวอย่าง

สถานที่ทำงาน

ปทุมธานี (NBT, สวทช.)

คุณสมบัติ

 1. ไม่จำกัดวุฒิ

ภาระงาน

ดูแลโรงเรือน/ทำความสะอาดเครื่องแก้ว/ทำความสะอาดห้องปฏิบัติการ

สถานที่ทำงาน

ปทุมธานี (NBT, สวทช.)

คุณสมบัติ

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ หรือกำลังเรียนปีสุดท้ายด้านวิทยาศาสตร์

ภาระงาน

สกัด DNA ตัวอย่างแห้งเห็ด พร้อมเก็บ Genomic DNA ของตัวอย่างแห้งเพื่อการเก็บรักษา จำนวน 1,000 ตัวอย่าง

สถานที่ทำงาน

ปทุมธานี (NBT, สวทช.)

คุณสมบัติ

 1. มีความรู้ภาษาอังกฤษ
 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือกำลังเรียนปีสุดท้ายของปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์
 3. เข้าใจระบบการตั้งชื่อวิทยาศาสตร์

ภาระงาน

รวบรวมข้อมูลชนิดพันธุ์พืชที่มีรายงานการค้นพบในประเทศไทยจากหนังสือ เช่น Flora of Thailand, Thai Foresty Buletins, หนังสือหรือเอกสารสิ่งพิมพ์ที่ผ่านการ Peereview จำนวน 100 เล่มและหรือสิ่งพิมพ์

สถานที่ทำงาน

ปทุมธานี (สวทช.)

คุณสมบัติ

 1. ขั้นต่ำปริญญาตรี

ภาระงาน

สนับสนุนการดำเนินงานของการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับ SME ในโครงการ ITAP ชุมชน โครงการพัฒนาระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม และโครงการ Smart Tourism รวมทั้งปรับปรุงฐานข้อมูล SME ที่เข้าร่วมโครงการ และวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น

สถานที่ทำงาน

อวท. เป็นหลักและลงพื้นที่ในเขตภาคกลาง

คุณสมบัติ

 1. วุฒิขั้นต่ำ ม.6 รักความสะอาด
 2. มีความละเอียดรอบคอบ
 3. เคยทำงานวิจัย และมีประสบการณ์ทางด้าน เครื่องสำอางจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ภาระงาน

ช่วยจัดเตรียม-ชั่งวัตถุดิบ ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ ทำความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต ช่วยผสมเนื้อผลิตภัณฑ์ ติดฉลาก ลงกล่องบรรจภัณฑ์ ช่วยรับเข้าวัตถุดิบ และส่งมอบสินค้า เช็คสต๊อกวัสดุสิ้นเปลือง

สถานที่ทำงาน

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ จ.ปทุมธานี

สมัครงานตำแหน่งนี้

 

คุณสมบัติ

 1. วุฒิปริญญาตรี จบใหม่

อุปกรณ์ที่จำเป็น

biosafety cabinet, gas chromatography, PCR machine

ภาระงาน

ทำการทดลอง เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลในระดับภาคสนาม

สถานที่ทำงาน

ทีมวิจัยเทคโนโลยีชีวกระบวนการอุตสาหกรรม อุทยานวิทยาศาตร์

คุณสมบัติ

 1. วทบ. (ชีววิทยา หรือ เกษตร) หรือ ม.6

ภาระงาน

เตรียมตัวอย่างพืชเพื่อการวิเคราะห์ทางเคมี

สถานที่ทำงาน

ทีมวิจัยนวัตกรรมโรงงานผลิตพืชสมุนไพร อุทยานวิทยาศาสตร์ ปทุมธานี

คุณสมบัติ

 1. วทบ. (ชีววิทยา หรือ เกษตร)

ภาระงาน

เก็บผลงานทดลองปลูกทดสอบพืชในสภาพโรงเรือนและ Plant factory

สถานที่ทำงาน

ทีมวิจัยนวัตกรรมโรงงานผลิตพืชสมุนไพร อุทยานวิทยาศาสตร์ ปทุมธานี

คุณสมบัติ

 1. มีความรู้พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ Word Excel Powerpoint

ภาระงาน

บริหารจัดการโครงการ PMUC /PMUA

สถานที่ทำงาน

ปทุมธานี

คุณสมบัติ

 1. ปวส/ปริญญาตรี

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 • Smartphone หรือ Notebook/PC

ภาระงาน

รวบรวมข้อมูลความต้องการผักของโรงแรมและภัตราคาร

สถานที่ทำงาน

คุณสมบัติ

 1. ปวส/ปริญญาตรี

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 • Smartphone หรือ Notebook/PC

ภาระงาน

รวบรวมข้อมูลความต้องการผักของโรงพยาบาล

สถานที่ทำงาน

คุณสมบัติ

 1. วุฒิ ขั้นต่ำ ป.6 หรือ สามารถทำงานหัตถกรรม

ภาระงาน

ช่วยขนส่ง/สาธิตการทำงาน/แจกจ่าย และเก็บข้อมูลด้านการประกอบหมวกแรงดันลบ เพื่อใช้ลดการแพร่เชื้อ COVID-19 จากกลุ่มเฝ้าระวัง

สถานที่ทำงาน

องค์กรส่วนบริหารส่วนภูมิภาค อสม ภสต หรือตามบ้านพักอาศัยของผู้รับจ้าง

คุณสมบัติ

 1. 1.ผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์
 2. ประสานงานและติดตามการจัดเก็บข้อมูลและบันทึกลงระบบฐานข้อมูล ตามแบบฟอร์มเก็บข้อมูลโครงการให้ครบถ้วนสมบูรณ์

ภาระงาน

การประเมินผลกระทบ impact และ investment

สถานที่ทำงาน

สวทช. ปทุมธานี

สมัครงานตำแหน่งนี้

 

คุณสมบัติ

 1. ปริญญาตรี (วิทยาศาสตร์/วิศวกรรมศาสตร์)

ภาระงาน

ช่วยเตรียมเครื่องมือ/อุปกรณ์ และตัวอย่างทดสอบ (ทางเคมี หรือ กายภาพ)

สถานที่ทำงาน

CTEC (อวท.)

คุณสมบัติ

 1. นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี หรือบัณฑิตที่จบการศึกษามีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และการเขียนโปรแกรม
 2. มีความสามารถด้านการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Java หรือ Python

ภาระงาน

พัฒนาระบบที่เกี่ยวข้องกับ Chatbot Plaform, sub module ด้าน NLP, ระบบเก็บ-จัดการข้อมูล

สถานที่ทำงาน

สมัครงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ

 1. นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี หรือบัณฑิตที่จบการศึกษามีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และการเขียนโปรแกรม
 2. มีความรู้ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์การโปรแกรม Microcontroller หรือการใช้งานอุปกรณ์ Bluetooth Beacon

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 • Smartphone หรือ Notebook/PC

ภาระงาน

 1. ทดสอบการทำงานของ Bluetooth iBeacon Tag 10,000 ตัว ก่อนนำไปติดตั้งที่ครุภัณฑ์ของ สวทช.
 2. ลง Firmware ของกล่องรับสัญญาณ Bluetooth (กล่อง Anchor) 700 กล่อง แล้วทำการทดสอบ ก่อนและหลังติดตั้งกล่องภายในอาคาร สวทช.

สถานที่ทำงาน

อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี

สมัครตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ

 1. มีคอมพิวเตอร์ laptop,
 2. เข้าใจการทำงานของ website เบื้องต้น
 3. ถ้ามีประสบการณ์ในการทำงานด้วย wordpress จะเป็นประโยชน์มาก

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 • Smartphone หรือ Notebook/PC

ภาระงาน

 1. ทดสอบขั้นตอนการทำงานในการให้บริการ ตาม document ที่มี
 2. ทดสอบการใช้งานเว็บไซต์
 3. ให้ข้อเสนอแนะและปรับปรุงเอกสารให้สอดคล้อง
 4. จัดทำรายงานสรุป

สถานที่ทำงาน

ศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูง
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

สมัครงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ

 1. มีคอมพิวเตอร์ laptop
 2. สามารถใช้ภาษาในการเขียนและถ่ายทอดความรู้ได้ดี
 3. หากมีประสบการณ์ในการทำ online content หรือสามารถใช้โปรแกรมด้านกราฟฟิคต่างๆ จะเป็นประโยชน์มาก

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 • Smartphone หรือ Notebook/PC

ภาระงาน

 1. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และทำ content หรือ inforgraphics สำหรับเผยแพร่เพื่อสร้างความเข้าใจและภาพลักษณ์เกี่ยวกับศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูง

สถานที่ทำงาน

ศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูง
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

สมัครงานตำแหน่งน้

คุณสมบัติ

 1. วุฒิปริญญาตรี จบใหม่

ภาระงาน

 1. ทำการทดลอง เก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย

สถานที่ทำงาน

ทีมวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร อุทยานวิทยาศาตร์

สมัครงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ

 1. วุฒิปริญญาตรี และปริญญาโท จบใหม่

ภาระงาน

 1. ทำการทดลอง เก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย

สถานที่ทำงาน

ทีมวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร อุทยานวิทยาศาตร์

สมัครงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ

 1. คนในพื้นที่
 2. มีความรู้และสนใจใน วทน.
 3. สามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้

ภาระงาน

 1. เทคโนโลยีสิ่งทอ
  (เส้นใยกล้วย) อ.สามโคก และเทคโนโลยี smart farm
  เก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชน

สถานที่ทำงาน

กลุ่มแม่บ้านแสงตะวัน ณ ศูนย์ส่งเสริมอาชีพวัดไก่เตี้ย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

สมัครงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 2. ใช้โปรแกรม microsoft office (word, excel) คล่อง
 3. มีความละเอียดรอบคอบ

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 • Smartphone หรือ Notebook/PC

ภาระงาน

 1. จัดทำฐานข้อมูล สแกนเอกสาร และรวบรวมไฟล์ เพื่อจัดเก็บข้อมูลจากแฟ้มสัญญาและข้อมูลโครงการวิจัยเก่าๆ ของ platform technolohgy

สถานที่ทำงาน

สมัครงานตำแหน่งนี้

 

คุณสมบัติ

 1. วุฒิปริญญาตรี
 2. มีประสบการณ์ด้านการจัดการและเตรียมต้นเชื้อจุลินทรีย์อาหารหมัก / ที่เกี่ยวข้อง

ภาระงาน

 1. ทำการทดลอง เก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย

สถานที่ทำงาน

ทีมวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร อุทยานวิทยาศาตร์

สมัครงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ

 1. วุฒิปริญญาตรี จบใหม่

ภาระงาน

 1. ทำการทดลอง เก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย

สถานที่ทำงาน

ทีมวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร อุทยานวิทยาศาตร์

สมัครงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 2. ทักษะการค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต และแหล่งข้อมูลต่างๆ /ติดต่อประสานงาน/ ใช้โปรแกรม microsoft excel คล่อง
 3. มีความละเอียดรอบคอบ

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 • Smartphone หรือ Notebook/PC

ภาระงาน

1. รวบรวมข้อมูลจากระบบหลักของ สวทช. มาเติมในฐานข้อมูลสัญญาของเนคเทค และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (ปี 2558 – 2563)
2. ดึงข้อมูลรายงานในระบบบริหารและติดตามโครงการ และระบบงานขายและการบริการ

สถานที่ทำงาน

สมัครงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ

 1. คนในพื้นที่
 2. มีความรู้และสนใจใน วทน.
 3. สามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 • Smartphone หรือ Notebook/PC

ภาระงาน

 1. การบริหารจัดการและเตรียมความพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีพื้นที่ปฏิบัติการ สวน AGRITEC Station
 2. จัดการแปลงสาธิตฝึกอบรม
 3. จัดทำข้อมูลสื่อเทคโนโลยี
 4. จัดเตรียมฝึกอบรม
 5. ผู้ช่วยจัดทำหลักสูตรฝึกอบรม

สถานที่ทำงาน

จ.ปทุมธานี

สมัครงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ

 1. ปริญญาตรีขึ้นไป

ภาระงาน

 1. เก็บตัวอย่าง/บันทึกข้อมูล

สถานที่ทำงาน

สวทช.

สมัครงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ

 1. วุฒิปริญญาตรี จบใหม่

ภาระงาน

 1. ทำการทดลอง เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลในระดับภาคสนาม

สถานที่ทำงาน

ทีมวิจัยเทคโนโลยีชีวกระบวนการอุตสาหกรรม อุทยานวิทยาศาตร์

สมัครงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าหรือคอมพิวเตอร์
 2. มีความรู้ทางด้านการเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์สำหรับการควบคุมวงจรไฟฟ้าความถี่สูง

ภาระงาน

 1. ศึกษาและเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อควบคุมวงจรรับส่งสัญญาณ W-Band RADAR -เขียนโปรแกรมเพื่อแสดงผลและวิเคราะห์ข้อมูลสัญญาณเรดาร์ออกจากวงจรรับส่งสัญญาณ W-Band RADAR

สถานที่ทำงาน

สมัครงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 2. ใช้โปรแกรม microsoft excel คล่อง / มีความละเอียดรอบคอบ

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 • คอมพิวเตอร์ และยานพาหนะส่วนตัว

ภาระงาน

 1. รวบรวม/ปรับปรุง/เพิ่มเติมตารางข้อมูลลูกค้า/พันธมิตร ของ ศอ. และเตรียมข้อมูลสำหรับจัดทำ Product catalog ศอ. /
 2. ค้นข้อมูลและรวบรวมข้อมูล System Integrator/ผู้ให้บริการ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้าน Smart Factory, Eco Plant Factory, Data economy และ AI Services ในประเทศไทย

สถานที่ทำงาน

สมัครงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ

 • วุฒิปริญญาตรี จบใหม่

ภาระงาน

 •  ช่วยเตรียมสารและของใช้สำหรับงานทดลอง รวมทั้งช่วยจัดเตรียมเอกสารจัดซื้อวัสดุ

สถานที่ทำงาน

 • ทีมวิจัยชีววิทยาโมเลกุลของไวรัสเด็งกี่และฟลาวิไวรัส จ.กรุงเทพ

สมัครงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ

1. เป็นคนในพื้นที่
2. มีความรู้ด้านการเกษตรและสนใจใน วทน.
3. สามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้
4. สามารถวิเคราะห์ข้อมูล และเขียนรายงานได้

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 1. พาหนะเดินทาง
 2. คอมพิวเตอร์

ภาระงาน

เทคโนโลยีโรงเรือนและไวมาก

1. ติดตามผลการใช้เทคโนโลยีโรงเรือนและการบริหารจัดการ
2. เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานด้านเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกกลุ่มระดับครัวเรือน
3. เก็บข้อมูลการผลิตพืชและการบริหารจัดการพืชในโรงเรือน
4. เป็นผู้ประสานงานในพื้นที่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถานที่ทำงาน

 • ชุมชนนิเวศน์สันติวนา แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กทม.

สมัครงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ

 1. นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี หรือบัณฑิตที่จบการศึกษามีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และการเขียนโปรแกรม
 2. มีความรู้ทางด้านไฟฟ้า/โทรคมนาคม​/อิเล็กทรอนิกส์/คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 • คอมพิวเตอร์​พกพา(Laptop)

ภาระงาน

 1. ศึกษาการทำงานระบบระบุตำแหน่งภายในอาคาร(UWB)ของบริษัท NSK.
 2. ตรวจสอบความถูกต้องการทำงานของระบบ ปัญหาที่เกิดขึ้น, วิธีแก้ปัญหา, วิเคราะห์สรุปผล และข้อเสนอะแนะ การทำงานของระบบรวมถึงการแก้ปัญหาหน้างานของระบบแต่ละวันได้

สถานที่ทำงาน

 • ปทุมธานี​และชลบุรี

สมัครงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ

 1. ม.6, ปวช., ปวส.

อุปกรณ์ที่จำเป็น

ภาระงาน

 1. ช่วยเตรียมสารและของที่ใช้ในการทดลอง และช่วยทำเอกสารจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์

สถานที่ทำงาน

 • ทีมวิจัยวิศวกรรมโปรตีน-ลิแกนด์และชีววิทยาโมเลกุล จ. ปทุมธานี