ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (รอบที่ 3 เพิ่มเติม)

ขอแสดงความยินดี ที่ท่านได้รับโอกาสเข้าร่วมโครงการ อว.สร้างงาน เฟส2
ผ่านโครงการ “วิจัย 6 ภาค สร้างนวัตกรรม ส่งต่อความยั่งยืน”
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ช่วงระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – 31 ตุลาคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (รอบที่ 3)

ขอแสดงความยินดี ที่ท่านได้รับโอกาสเข้าร่วมโครงการ อว.สร้างงาน เฟส2
ผ่านโครงการ “วิจัย 6 ภาค สร้างนวัตกรรม ส่งต่อความยั่งยืน”
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ช่วงระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – 31 ตุลาคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (รอบที่ 2)

ขอแสดงความยินดี ที่ท่านได้รับโอกาสเข้าร่วมโครงการ อว.สร้างงาน เฟส2
ผ่านโครงการ “วิจัย 6 ภาค สร้างนวัตกรรม ส่งต่อความยั่งยืน”
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ช่วงระหว่างวันที่ 16 กรกฎาคม – 15 ตุลาคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (รอบที่ 1)

ขอแสดงความยินดี ที่ท่านได้รับโอกาสเข้าร่วมโครงการ อว.สร้างงาน เฟส2
ผ่านโครงการ “วิจัย 6 ภาค สร้างนวัตกรรม ส่งต่อความยั่งยืน”
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ช่วงระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2563

หลักการและเหตุผล

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดำเนินการตามโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ สวทช. จึงเปิดรับสมัครการจ้างงานประชาชน ระยะ 2 ซึ่งจะมีขึ้นตั้งแต่ กรกฎาคม – กันยายน 2563 เป็นระยะเวลา 3 เดือน จำนวนมากกว่า 1,900 อัตรา ผ่านโครงการที่มีชื่อว่า “วิจัย 6 ภาค สร้างนวัตกรรม ส่งต่อความยั่งยืน” เพื่อเป็นการสร้างงานรองรับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว ซึ่ง สวทช. ต้องการเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไป ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นทีมทำงานวิจัยช่วยชาติ เรียนรู้เปิดรับประสบการณ์ใหม่ ส่งเสริมพัฒนาทักษะการถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการ ความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง นำไปสู่การแก้ไขปัญหาท้องถิ่นและชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป

ลักษณะงาน

บันทึกภาพและข้อมูล
บันทึกภาพและข้อมูล
แปลภาษาท้องถิ่น
แปลภาษาท้องถิ่น
สรุป/รวบรวม/ตรวจสอบข้อมูล
สรุป/รวบรวม/ตรวจสอบข้อมูล
ประสานงาน
ประสานงาน
รีวิวอาหารพื้นบ้าน
รีวิวอาหารพื้นบ้าน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. ประชาชนทั่วไป ที่มีความสนใจในการพัฒนาทักษะการทำงานใหม่ๆ
 2. มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 3. เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
 4. ต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัวตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
 5. เป็นผู้ว่างงานและสามารถปฎิบัติงานเต็มเวลาได้
  และข่าวดีสำหรับเยาวชนที่มีอายุ 16 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป สามารถเข้าร่วมโครงการ ทั้ง 3 โครงการนี้ได้
  โดยมีผู้ปกครองรับทราบและยินยอมให้ปฎิบัติงานเต็มเวลา คือ
  1. ) โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายภาพวัฒนธรรมชุมชน)
  2. ) โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายภาพตามโจทย์)
  3. ) โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายรูปป้าย)

งานตามภูมิภาค

ไม่จำกัดพื้นที่
ไม่จำกัดพื้นที่
กรุงเทพและปริมณฑล
กรุงเทพและปริมณฑล
ภาคกลาง
ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันตก
ภาคตะวันตก
ภาคใต้
ภาคใต้