เยาวชนผู้แทนเข้าร่วมประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา ประจำปี 2558 PDF Print E-mail

 

 

แนะนำเยาวชนผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา

สาขาฟิสิกส์  ประจำปี 2558

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชวินิจฉัยคัดเลือกผู้แทนดังนี้


     

 

 

     

 

ชื่อ - นามสกุล (TH)

  :     นางสาวทิพย์รำไพ  ธรรมมงกุฎ
 

ชื่อ - นามสกุล (ENG)

  :    
 

สนใจงานวิจัยทางด้าน

  :     การวิจัยและพัฒนายาต้านเชื้อมาลาเรียดื้อยา
        รวมถึงการค้นหาเป้าหมายของยาและการศึกษากลไก
        การออกฤทธิ์ของยา

ปัจจุบัน

  :     ผู้ช่วยนักวิจัย
        ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ


   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

  ชื่อ - นามสกุล (TH)

:    นายอนุพงศ์  ตั้งพีรชัยกุล
 

  ชื่อ - นามสกุล (ENG)

:    
 

  สนใจงานวิจัยทางด้าน

:    การค้นคว้าหาโมเลกุลขนาดเล็กที่มีคุณสมบัติยับยั้งโปรตีน
     ชนิดใดชนิดหนึ่งด้วยความเฉพาะเจาะจงสูง เพื่อใช้ศึกษา
     หน้าที่ของโปรตีนนั้นๆ หรือเพื่อพัฒนาให้เป็นยารักษาโรค
     ปัจจุบันใช้โมเลกุลขนาดเล็ก เพื่อศึกษากลไกเชิงพยาธิวิทยา
     ของโรคมะเร็งในระดับโมเลกุล และเพื่อยับยั้งการเติบโต
     ของเซลล์มะเร็ง นอกจากนี้ยังสนใจเทคโนโลยีชีวภาพอื่นๆ
     ที่สามารถประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ทางแพทยศาสตร์
     เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม เช่น การแก้ไขรหัสพันธุกรรม
     สเต็มเซลล์ และการปรับภูมิคุ้มกัน เป็นต้น

  ปัจจุบัน

:    นักศึกษาปริญญาเอก สาขา Chemistry and Chemical
     Biology Harvard University สหรัฐอเมริกา


Mrs. Nuchalee  Schwertfager
   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

  ชื่อ - นามสกุล (TH)

:    ดร.อัชฌา  กอบวิทยา
 

  ชื่อ - นามสกุล (ENG)

:   
 

  สนใจงานวิจัยทางด้าน

:    การพัฒนาระบบตรวจวัดเชิงแสงที่ใช้ร่วมกับโครงสร้าง
     ขนาดนาโนเมตร สามารถประยุกต์ใช้กับงานด้านต่างๆ
     เช่น การตรวจวัดทางการแพทย์ หรือการเกษตร
     และการพัฒนาอุปกรณ์ทางแสง เช่น กล้องจุลทรรศน์
     แบบพกพา เพื่อให้เยาวชนหรือบุคคลที่ไม่ได้อยู่ใน
     สายงานวิจัยได้เข้าถึงอุปกรณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์
     ได้ง่ายขึ้น

  ปัจจุบัน

:    นักวิจัย
     ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Miss Sutassana  Na Phattalung      

 

 

     

ชื่อ - นามสกุล (TH)

  :     ดร.ปัญชิกา  ปรังเขียว
 

ชื่อ - นามสกุล (ENG)

  :    
 

สนใจงานวิจัยทางด้าน

  :     การศึกษาอันตรกิริยาของโปรตีนหรือตัวยาบนชั้นไขมัน
        ของเยื่อหุ้มเซลล์ ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อกระบวนการ
        ทางชีวเคมีของร่างกาย ตลอดจนกระบวนการเกิด
        ความผิดปกติของร่างกาย โดยการประยุกต์ใช้เทคนิค
        ด้านชีวเคมีและชีวฟิสิกส์บนแบบจำลองชั้นไขมัน
        เพื่ออธิบายสมบัติทางเคมีกายภาพของตัวยา
        และองค์ประกอบของชั้นไขมันที่มีผลต่อกลไก
        การขนส่งตัวยาผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ อันจะนำไปสู่กระบวนการ
        พัฒนายาและระบบนำส่งยาที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ปัจจุบัน

  :    อาจารย์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์


   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

  ชื่อ - นามสกุล (TH)

:    นายภัทรเกียรติ  แสนคงสุข
 

  ชื่อ - นามสกุล (ENG)

:    
 

  สนใจงานวิจัยทางด้าน

:    การสังเคราะห์สารประกอบอนุพันธ์ของ 2, 4-ไดอะมิโนพิริมิดีน
     เพื่อใช้เป็นยาต้านเชื้อมาลาเรียชนิดปกติ และชนิดดื้อยา
     นอกจากนี้ยังมีความสนใจด้านการสังเคราะห์ และประยุกต์
     ใช้งานของสารเลียนแบบสารทางพันธุกรรม เพื่อวัตถุประสงค์
     ในการวินิจฉัยโรค และพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์

  ปัจจุบัน

:    นิสิต ปริญญาโท ปี 1 ภาควิชาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

  ชื่อ - นามสกุล (TH)

:    นายอธิปัตย์  มะโนยานะ
 

  ชื่อ - นามสกุล (ENG)

:    
 

  สนใจงานวิจัยทางด้าน

:    Parasitic Infectious Disease,Experimental Cardiology
     Research, Cardiorenal Syndrome

  ปัจจุบัน

:    นักศึกษา ปริญญาตรี ปี 5 สาขาแพทยศาสตร์
     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

     

-----------------------------------------------------------------------------------------------------


 

 
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัวมากขึ้น จึงขอให้ท่านรับรองว่า
ท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สวทช.

  ยอมรับ       นโยบายความเป็นส่วนตัว