เยาวชนผู้แทนเข้าร่วมประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา ประจำปี 2557 Print

 

 

แนะนำเยาวชนผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา

สาขาฟิสิกส์  ประจำปี 2557

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชวินิจฉัยคัดเลือกผู้แทนดังนี้

         
Mr. Poompong Chaiwongkhot     

 

 

     

 

ชื่อ - นามสกุล (TH)

  :    ดร.สุทธิพงษ์  สวัสดิ์วิโรจวงศ์
 

ชื่อ - นามสกุล (ENG)

  :    
 

สนใจงานวิจัยทางด้าน

 

ปัจจุบัน

  :     กำลังศึกษาสาขาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
        โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล


Mr. Tutanon Sinthuprasith
   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

  ชื่อ - นามสกุล (TH)

:    ดร.สุธีรา  รัตนศิรินทรวุธ
 

  ชื่อ - นามสกุล (ENG)

:    
 

  สนใจงานวิจัยทางด้าน

 

  ปัจจุบัน

:    อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


Mrs. Nuchalee  Schwertfager
   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

  ชื่อ - นามสกุล (TH)

:   นางสาวอติพร  เทิดโยธิน
 

  ชื่อ - นามสกุล (ENG)

:   
 

  สนใจงานวิจัยทางด้าน

:

  ปัจจุบัน

:    จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ 
     โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Miss Sutassana  Na Phattalung      

 

 

     

ชื่อ - นามสกุล (TH)

  :     นางสาวธมลวรรณ  สุรเกียรติชานุกูล
 

ชื่อ - นามสกุล (ENG)

  :    
 

สนใจงานวิจัยทางด้าน

  :

ปัจจุบัน

  :    กำลังศึกษาปริญญาตรี สาขาแพทยศาสตร์
       ณ University of Virginia (UVA) สหรัฐอเมริกา


Mr. Norraphat  Srimanobhas
   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

  ชื่อ - นามสกุล (TH)

:    นพ.ภควัต  จงสถิตเกียรติ
 

  ชื่อ - นามสกุล (ENG)

:    
 

  สนใจงานวิจัยทางด้าน

:

  ปัจจุบัน

:    นักวิจัยโครงการเยาวชนรางวัลเจ้าฟ้ามหิดล
     ณ Duke University North Carolina สหรัฐอเมริกา

     

-----------------------------------------------------------------------------------------------------